Hotărârea nr. 89/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE PERIOADA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI, MUFTIATULUI CULTULUI MUSULMAN DIN ROMANIA, A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 385,00 MP, SITUAT IN CONSTANTA, B-DUL I C BRATIANU

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind atribuirea in folosința gratuita, pe perioada existentei construcției, MUFTIATULUI CULTULUI MUSULMAN DIN ROMANIA, a

terenului in suprafața de 385,00 mp, situat in Constanta, b-dul I.C.Bratianu

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara la data de. 3.1.0.3

2011;

Luând in dezbatere Expunerea de motive nr.42551/22.03.2011 a Domnului Primar Radu Ștefan Mazare, raportul Comisiei nr.2 Urbanism, raportul Comisiei nr.5 Juridica si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.42548/22.03.2011;

Avind in vedere dispozițiile art. 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin 2, lit. c„ alin.6 lit c, art.124 si art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aproba atribuirea in folosința gratuita, pe perioada existentei construcției, Muftiatului Cultului Musulman din Romania, a terenului in suprafața de 385,00 mp, situat in Constanta, b-dul I.C. Bratianu, apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, identificat conform planului anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Predarea- primirea terenului se va face prin Proces verbal de punere in posesie încheiat intre Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si Muftiatul Cultului Musulman din Romania.

Art.3 - Atribuirea in folosința a terenului se face cu condiția obținerii Autorizației de construire in termen de un an de la data incheierii procesului verbal de predare- primire, a inceperii lucrărilor de construire in termen de un an si recepția la terminarea lucrării in termen de 3 ani de la data obținerii Autorizației de Construire. In cazul nerespectarii oricărui din cele trei termene, prezenta hotarare isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.4 -Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Muftiatului Cultului Musulman din Romania, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, SPIT Constanta, in vederea aplicării ei si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta Hotarare a fost adoptata de.....25........consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr..8?..../.31;9.3-....2011

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:500

B-dul IC Bratianu in prelungirea proprietății cu nr 53 din Bdul IC Bratianu Suprafața din măsurători - S =385mp (delimitată de punctele 1,2,3,4,5,6)


încadrare in zonaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE HESCHIMBARE

Nr.    ______________

Semnătura