Hotărârea nr. 88/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A DIRECTIEI REGIONALE VAMALE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFATA DE 5000.09 MP, SITUAT ÎN CONSTANTA, ZONA AUREL VLAICU-METRO

HOTĂRÂRE

Privind retragerea dreptului de administrare a Direcției Regionale Vamale pentru terenul in suprafață de 5000,09 mp., situat in Constanța, Zona Aurel Vlaicu - Metro

si trecerea acestuia in administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara la data de .31 ...Q^oi 1;

Luând în dezbatere Expunerea de motive nr. 40085/17.03.2011 a Domnului Primar Radu Ștefan Mazare, raportul Comisiei nr.2 de Dezvoltare Urbanistica, raportul Comisiei nr.5- Juridica si referatul Direcției Patrimoniu nr. 40083/17.03.2011;

Văzând dispozițiile art.12 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, H.C.L.M. nr.613/18.12.2002 si H.C.L.M. nr. 138/08.04.2004;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.”c” art.123, alin.l si art.115 alin.l, lit ‘’b”,din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l -Se aprobă retragerea dreptului de administrare Direcției Regionale Vamale pentru terenul in suprafață de 5000,09 mp., situat in Constanța, Zona Aurel Vlaicu - Metro, atribuit prin HCLM nr.613/18.12.2002, modificată prin H.C.L.M. nr. 138/08.04.2004 si trecerea acestuia in administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta.

Art.2- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Urbanism, Direcției Financiare, S.P.I.T. Constanța, Direcției Regionale Vamale în vederea aplicării ei și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de .... .35..............consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

STROE FELIX    SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr...Ș.Ș..../3.1...0.32011