Hotărârea nr. 87/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE RAEDPP ASUPRA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA

COHS TAN    ROMANIA

®    W JUDEȚUL CONSTANTA


A MUNICIPIUL CONSTANTA ÎJ CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

Privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanta asupra unor imobile situate in municipiul Constanta si trecerea

acestora in administrarea Consiliului local al municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara din data de

31.0^011;


Luând in dezbatere expunerea de motive nr. 37499/2011 a domnului primar Radu Ștefan Mazare, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism, raportul Comisiei nr.5 - Juridica, referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 38503/2011;

Vazand HCLM nr.453/2004 privind transmiterea unor terenuri situate in municipiul Constanta din administrarea municipiului Constanta, in administrarea RAEDPP Constanta, HCLM nr.717/1995 privind reorganizarea regiilor autonome Confort Urban si Edil Urban, HCLM nr. 175/1997 privind transmiterea in administrarea RAEDPP - Direcția Târguri si Oboare a terenurilor aferente grupurilor sanitare, HCLM nr.527/2000 privind aprobarea PUD -amenajare grup sanitar existent si construirea unui spațiu comercial deasupra;

Vazand dispozițiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, art.123, alin.l si art.115, alin.l, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publice locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aproba retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanta asupra unor imobile situate in municipiul Constanta, conform anexei si planurilor ce fac parte integranta din prezenta hotarare si trecerea acestora in administrarea Consililui Local al municipiului Constanta.

Art.2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public si Privat” Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare si S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta Hotarare a fost adoptata de..........?...........consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, STROE FELIX

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


MARCELA ENACHE


CONSTANTA Nr.8.7...../..3.1....032011

qONSTAA//-^

«    0 ROMANIA

mb| > Județul Constanta

1 IBL.Jl i Municipiul Constanta CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA H.C.L.M. NR...Ș.7/31 ,.03.v 2 011

DENUMIRE

IMOBIL

SUPRAFAȚĂ

>

mp

OBSERVAȚII

>

1. Teren situat în str. Soveja, zona Piața Tomis III

S - 16 mp

Transmis in administrare RAEDPP prin HCLM nr. 453 / 2004, poz 1 din anexă

2. Imobil Grup Sanitar situat în zona Tribunal

SC - 65,57 mp

ST - 166,57 mp

Transmis in administrare RAEDPP prin HCLM nr. 717 / 1995 poz. 6 și HCLM nr. 527 / 2000

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX