Hotărârea nr. 86/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA HCLM NR. 61/1992

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind rectificarea H.C.L.M. nr. 61 / 1992 privind înființarea Regiei Autonome „Administrația Piețelor și Târgurilor Constanța”

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit in ședința ordinară din data de 31.03.2011    .

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, nr 28357 / 2011, Raportul Comisiei nr. 2 - Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 - Juridică si Referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 28357 / 2011.

Văzând HCLM nr. 61 / 1992 privind înființarea Regiei Autonome “Administrația Piețelor și Târgurilor Constanța”, HCLM nr. 195 / 2005 privind transmiterea unor terenuri situate in municipiul Constanța din administrarea Consiliului Local în administrarea RAEDPP, HCLM nr. 589 / 2006 privind transmiterea / retragerea unor terenuri, situate în municipiul Constanța, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța, în administrarea RAEDPP Constanța, Fișa imobilului cu nr. Cadastral 106555, adresele nr. 81268 și 96455 / 2010 ale RAEDPP Constanța

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin (3) si art. 115 alin (1) lit b, din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se anulează poz. 16 (I.C. Brătianu 100 mp) din Anexa nr. 3 la HCLM nr. 61 / 1992 - Situația amplasării și dotării spațiilor publice cu destinația Piețe - Platouri și altor puncte de desfacere din orașul Constanța, cuprinsă în mod eronat în anexă.

Art.2 - Se aproba rectificarea poz. 5 din Anexa nr. 4 - Situația altor clădiri din administrația unității, la HCLM nr. 61 / 1992 privind înființarea Regiei Autonome “Administrația Piețelor și Târgurilor Constanța” în sensul că, suprafața Complexului Agroalimentar - Hatman Abore km 5 se va citi 581,84 mp, în loc de 1065 mp, urmare a măsurătorilor cadastrale.

Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Regiei Autonome Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Financiare in vederea aducerii la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de_25_consilieri din 27

membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

STROE FELIX    MARCELA ENACHE

CONSTANȚA, NR. 86/3 i . 03.2 011

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

1016

Constanta, Str. Hatman Luca Arbore - Complex Km 5

Cartea Funciara nr.

UAT: ConstantaA. Date referitoare la teren


Nr.

parcela

Categorie

de

folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Cc

1016

Imobilul e imprejmuit cu gard de plasa (punctele 1,2,... 10) iar pe restul perimetrului limita este materializata prin zid

™jal

1016

B. Date referitoare la construcții

Cod

constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

466

Spațiu comercial, supr. constr. desf. S=466 mp

C2

79

Spațiu comercial, supr. constr. desf. S=79 mp

C3

36

Spațiu comercial, supr. constr. desf. S=36 mp

Total

581


Inventar de coordonate

Sistem stereo 70

Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

Pct.

N[m]

E[m]

1

299784.754

789281.851

5.032

2

299783.584

789286.745

1.153

3

299782.443

789286.579

4.976

4

299781.142

789291.382

7.621

5

299779.115

789298.729

2.413

6

299778.292

789300.997

2.711

7

299777.588

789303.615

5.428

8

299776.573

789308.947

8.283

9

299774.568

789316.984

6.341

10

299768.485

789315.193

0.235

11

299768.425

789315.420

21.457

12

299747.642

789310.086

27.372

13

299754.555

789283.601

5.959

14

299756.065

789277.836

3.195

15

299757.009

789274.784

12.522

16

299769.143

789277.878

2.174

17

299771.283

789278.262

13.941

O.


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


Suprafața din măsurători S=1016 mp

.    o —oc! Recepționat, •


Data,