Hotărârea nr. 85/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanta, in vederea inscrierii in Cartea Funciara

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 31.03.2011 .

Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazare nr.37201/14.03.2011, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Comisie 5 - juridica, si referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr.37199/14.03.2011    ;

Vazand adresele nr. 12017/26.01.2001 a SCM ‘’NEW LARUSSO CORPORATION”, nr. 139550/09.11.2010 a SCM DRUM NOU, nr. 139551/09.11.2010 a SCM ‘’NEW LARUSSO CORPORATION”, nr. 139563/09.11.2010 a SCM

V    ‘’SIMITERM”, nr. 139559/09.11.2010 a SCM ‘’SPERANTA PREST COM” SCM, nr.

139565/09.11.2010 a SC METALUX INTERNATIONAL” SRL, nr. 139557/09.11.2010 a SCM ‘’ADO BUSINESS SOLUTIONS”, HCLM nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanta, adresa nr.39348/16.03.2011 a DADPP, anexa nr.18 din H.C.L.M. nr. 49/30.01.2007 si anexa 105 din H.C.L.M. nr.423/25.07.2005 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

Vazind dispoz. Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Ordinul nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara si Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul si modul de întocmire a documentațiilor cadastrale in vederea inscrierii in Cartea Funciara.

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2, lit „c”, alin 5, lit. „c” si art. 115, alin 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicata.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba dezmembrarea unor suprafețe de teren situate in municipiul Constanta, in vederea inscrierii in Cartea Funciara, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, S.P.I.T. Constanta si persoanelor interesate in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 2 5 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, STROE FELIX

CONSTANTA, NR.85/31.03.2011

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA


DEZMEMBRARE POLIGON I, S= 9.955 MP, NR. CAD. 8544

CRT.

SUPR. MP EXCLUSIVA

SUPR. MP INDIVIZA

NR.

corp

ADRESA

NR. CAD.

NOU

SUPRAFAȚA

RAMASA

1.

954

280,51

III

Sos. MANGALIEI nr.80A

114020

8720,49

2.

105

30,87

IV

Sos. MANGALIEI nr.80A

114019

8584,62

3.

129

37,93

V

Sos. MANGALIEI nr.80A

113982

8417,69

4.

208

61,16

VI

Sos. MANGALIEI nr.80A

114011

8148,53

5.

224

65,87

VII

Sos. MANGALIEI nr.80A

114009

7858,66

6.

665

195,54

VIII

Sos. MANGALIEI nr.80A

114005

6998,12

7.

917

269,64

IX

Sos. MANGALIEI nr.80A

114001

5811,48

8.

65

19,11

X

Sos. MANGALIEI nr.80A

114007

5727,37


DEZMEMBRARE POLIGON I, CORP III, S= 954 + 280,51MP, NR. CAD. 114020

NR.

CRT.

SUPR. MP EXCLUSIVA

SUPR. MP INDIVIZA

NR.

corp

ADRESA

NR. CAD.

NOU

SUPRAFAȚA

RAMASA

1.

456,18

167,80

Sos. MANGALIEI nr.80A

114020-Cl-Usubsol 01

114020-Cl-Uparter 03

114020-Cl-Uetaj 06

610,53

2.

60,79

21,95

Sos. MANGALIEI nr.80A

114020-Cl-Uparter 04

114020-Cl-Uetaj 02

527,79

3.

154,58

58,10

Sos. MANGALIEI nr.80A

114020-C1-Usubsol 02 114020-Cl-Uparter 02

114020-Cl-Uetaj 03

114020-Cl-Uetaj 02

315,11

4.

90,43

32,66

Sos. MANGALIEI nr.80A

114020-Cl-Uetaj 01

192,02

5.

192,02

0

Sos. MANGALIEI nr.80A

114020-Cl-Uparter 01

114020-Cl-Uetaj 04

0

AN]


• •

DEZMEMBRARE POLIGON II, S= 2997 MP, NR. CAD. 8526

NR.

CRT.

SUPR. MP INDIVIZA

NR.

corp

ADRESA

NR. CAD.

NOU

SUPRAFAȚA

RAMASA

1.

2713,49

CI

Sos. MANGALIEI nr.80A

113662

283,51

2.

17,12

C2

Sos. MANGALIEI nr.80A

113662

266,39

3.

228,34

C3

Sos. MANGALIEI nr.80A

113662

38,05

4.

17,12

C4

Sos. MANGALIEI nr.80A

113662

20,93

5.

20,93

C5

Sos. MANGALIEI nr.80A

13662

0

i-q

w


DEZMEMBRARE POLIGON II, CI, S= 2713,49 Mfr, NR. CAD. 113662

NR.

CRT.

SUPR. MP INDIVIZA

NR.

LOT

ADRESA

CCffl UNITATE INgjviDUALA

SUPRAFAȚA

RAMASA

1.

631,59

1

Sos. MANGALIEI nr.80A

llf662-Cl-U01

2081,9

2.

35,54

2

Sos. MANGALIEI nr.80A

11$)62-C1-UO2

2046,36

3.

476,43

3

Sos. MANGALIEI nr.80A

113662-C1-U03

1569,93

4.

11,91

4

Sos. MANGALIEI nr.80A

113662-C1-U04

1558,02

5.

138,90

5

Sos. MANGALIEI nr.80A

113662-CI-U06

1419,12

6.

88,67

6

Sos. MANGALIEI nr.80A

113662-C1-U07

1330,45

7.

1330,45

7

Sos. MANGALIEI nr.80A

113662-C1-U08

0

DEZMEMBRARE CIȘMELEI, S=314,08 MP, NR.CAD. 19855

NR.

CRT.

SUPRAFAȚA MP

NR. LOT

ADRESA

SUPRAFAȚA

RAMASA

1.

165

1

STR. CIȘMELEI

149

2.

149

2

STR. CIȘMELEI

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,


Scara 1:500

a    tt    2D    10


, i

n -/ x

7 ! ’{ li i > ’ ,"J **—-~J.    !


« H j    "v-

/ V

■^rr/ ..x?z x z

7î7< 7777, 7.7777 /

777


7^ x*

777 r « •- >7

,-'~.CU;„ inijipT


r~

^4a V\Y

rVAUtV %

'&V-W 7.v W y

' \c\Yv

.    ,avW    .-’■' V l » 1 t    •

sx Zb x- -u \ s i

-Â \\ 'V^x. \ ț r 1 \si ./ > %

AVREî. VÎJMîtf r±Lrrj*£rj*- -B—_fX3îtrj"",+'~?Y


7^'"


& .........


f7- f    l-.t- t-,i—i *'-l -X -l—U-x .!-,- <-~t -.^- -i- -

SOS. MAN6AUE!


'atrF^PrrT-r'-i-i-T-r'T-' -rrr ' 5:    c

r-


...... J fr'7-,

: 'AIF&


' ^"yT^£^^.X-ȚJT"r~T ~ r"T^k-^-{'’~''~~~"''''‘—~~j C''"’**' ~* " d


’i lXt-r-r~-Cj
r—tș^rl e

rM'

Kjsrl-^4    > s Uj V î X4MT U L

_r j b _41^

-“>•—-    • sTf- HeHoniuș_

wy|O^&ta juw ol=igJ.k£.ILW-±A.fe-jJjj ieij/iLi


- ' ! Yir* j i

VXsfcii


{

f, Zi .

î L r

i—tn.. _,_r-'

•o3WrâS !g5>7
EPS k

Tsj)
.j? /

/

?.';    e


/77 7 Hrf&r

z.^//    -

,4/4vi ,


i -i


ifvîjrFR’

! i i»*Jili sr U

.y t_..Jte____i_____U-t •...

STR
șlU

STR. 8AVRÎU W'*”'

I 2\ iUÂJj U Lfa M~4 f

l..cZsj (tCEU-.—

îi ir~r^~'