Hotărârea nr. 82/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ-PENTRU TERITORIUL DE STR.PETRU VULCAN, STR. CRISANEI, STR.MARAMURES, STR.ION ADAM TEREN IN SUPRAFATA DE 4620,00 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE, SOLICITANTI PUNDICHE DUMITRU

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Petru Vulcan, str. Crișanei, str. Maramureș, str. Ion Adam, teren în suprafață de 4620,0 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

ConsiiiuCLocal'al'Municipiului Constanța, întrunit m ședința ordinară din data de 31.03 201.1; ’ .

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Badu Ștefâfl MâZăîî înregistrată sub nr. 154717/13.12.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică,

’Șfc,,    XSR&K&ă.

conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr.

151358/07.12.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea Dnului PUNDICHE DUMITRU înregistrată sub nr. 151358/06.12.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 124464/01.10.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Petru Vulcan, str. Crișanei, str. Maramureș, str. Ion Adam, teren în suprafață de 4620,0 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Dnului PUNDICHE DUMITRU, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 2 5consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Stroe Felix

SECRETAR,


CONSTANȚA

NR. 82    / 31.03 . 2(03)1


s'-


*“ T    “îl

H

\

-

—i

CD

c5’l---

V

?r T- TT

42

i«Aj

1

1

1

-UF-

:    r


P.U.Z.


PLAN

URBANISTIC

ZONAL•ELABORARE PUZ PENTRU TERENUL

DELIMITAT DE STRADA PETRU VULCAN -LA NORD.

STRADA CRISANEI- LA SUD, STRADA MARAMUREȘ

-LA EST STRADA ION ADAM - LA VEST

CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR.144464A1.102010*

[A3 REGLEMENTARI URBANISTICE]

LEGENDA

UUITA ZONEI STUDIATE

RETRAGEREA MAXIMA DE LA STRADA

CAROSABIL

□ TROTUARE SI ALEI PIETONALE

   ZRL2a -1 Suto» «locuri» Indwdua»

Hmai =P*2£.P.O.T mai =50%,C.U.T mai «2

ZONA DE IMPLANTARE A CLĂDIRILOR


PROECTANT GENERAL


uni


ue


scPkOIECTUNIQUEs.r.l

o\w«

TEL; 0729.043553 officeg-proiectunjque.ro


BENEFICIARCONSILIUL LOCAL CONSTANTA


1NUIAIQR


PUNDICHE DUMITRU si URANIA


DENUMIRE PROIECT


ELA3ORARE PUZ PENTRU TERENUL

DELIMITAT OE STRADA PETRU VULCAN -LA NORD,

STRADA CRISANEr- LA SUD STRADA MARAMUREȘ

-LA EST, STRADA ION ADAM - LA VEST

CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR 144464.01 102010"


DEXUCRE PLANȘA


REGLEMENTARI URBANISTICEVERIFICAT/

ARH.C. Petrecu


SCARA


FAZA

__


DATA


BILANȚ TERITORIAL


FUNCȚIUNI ADMISE


P.UZ


OCMRIE2010


EXISTENT S teren = 4 620 00 mSc.    =2 896.25 m1

Sd    = 4 639 80 m’

P.O.T. =62 68%

C.U.T. =1.004

Regim inattme mar - P.P+1-2B-M',


PROPUS

S teren = 4 620.00 n?

Sc. = 2 310.00 m’

Sd = 9 240.00 m1 P.O.T. = 50%

C.U.T. = 2 Regim inattime max = P+2E


■OCjrEWCiEnCTîe

xrs'rcrsrjt^casa.zoa

•amertaanarut/

•Drarpertiprfeuiterae

3nKUS5vXa*Js"1KCrî®-

rMaa2ftfcC;

-ara jararsdrâm&sjtim


Pentru xrie consrja se acceota tctarea valon maxi ne a ncScatontor urtanstc pertu ZRL2 cu -esoecarea ’egnfu naxim de materne aprccet 'esoecrv P+2E după cur neaza

•    pertu lokrfe construite cu POT mai nare ce 35* este posCte supraetajarea cu pastarea POT exsn cu concra mcaarari r CUT max 1.50

•    essDensaetnoe^a constxaaexserrepeoarter ntataune creste^ ce 10procenteaPOT. per*usț^an8Qoeaucaotact rnbunatatr6acQrafliordeloa«B(bucatane,grupsanter tae CT si aîe asemenea


Anerea coretnjct«or lata ce tazne am se va reaiza la ram 2m. Ppoogis zonei pemîandsrDesaea căprior pe a^anerfjsreniț se aartcorsoie PacoatsauliMiooiFcaPBMii’enMpuPIcPacaxPeoasesc


jstaieie za ce Bune iworas engereift!ffSBOei!ii25c$8roaraaioui.&Ba0e raeaeraecoroni’cotloifl °er»ulotLrte atare scazAr^sanes Petru Man re7^er^îata3einODCSîenc3T3 dețxooneias este van^ra sse uaszx» d^a negije D= Hmax/2

'tnprejnijn HM ,B-23n. spre sraca se vor reaiza drt-ui soclu opac Pe 5to s c pane tanspareria dublata de gard «i spre vecn aotijr are a x pernă ma ra 25&r

□adree se vor -saca r tort i&rtnuu cu    ac co*i s duaa nnra de .TBonre cerja de lomeJe san©re

pertr. xnst'joe Pe exal 1 <1C ye a sotsttu ae ane s de 2 ore r pexada 21 feruane • 21 oct EsiedOlgg'erenaaia desalpfettearoi decoravs de proiecție de îmi 1R<fettausubrafefcae»y.


PR<


NR. 36/2010


PLANȘA NR.


/l O