Hotărârea nr. 80/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ-PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. I.C.BRATIANU, STR. LABIRINT, STR. OBORULUI, STR. TH.BURADA, TEREN IN SUPRAFATA DE 15250,00 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de bdul. IC Brătianu, str. Labirint, str. Oborului, str. Th. Burada,

teren în suprafață de 15250,OOmp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03 2011;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 136248/01.11.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 135120/22.10.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numiților PINTILIE FLORICA ECATERINA și SC LORD DEMIR SRL înregistrată sub nr. 135120/29.10.2010 , precum și Avizul de oportunitate nr. 58802/29.04.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de bdul. IC Brătianu, str. Labirint, str. Oborului, str. Th. Burada, teren în suprafață de 15250,OOmp, proprietatea persoanelor fizice și juridice, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților PINTILIE FLORICA ECATERINA și SC LORD DEMIR SRL, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Stroe Felix


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 8 0    /31.03. 2010

MEiem CwrwMr an de moft


ME 1

i OTral i i


(ZRL3-3)


Anexa la HCLM nr. 80/2011


PUZ

PIAN URBANISTIC ZONAL


DELIMITAT DE Bdul. IC BRATIANU LA N, STR. LABIRINT IA S, STR. OBORULUI LA E, STR. TH. DURADA LA V cf. Aviz oportunitate 58802/29.04.2010

PLAN DE SITUAȚIE REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDA:

LIMITAZONASTUDIATAS=15 250mp LIMITA PROPRIETATE TEREN LIBER NECONSTRUIT CIRCULAȚII CAROSABILE SI PIETONALE CONSTRUCȚII PROPUSE CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE ACCESE PRINCIPALE /SECUNDARE


Strada Burada


xnxnxxxnooccEK


SITUAȚIA EXISTENTA pentru zone ZRL 2a

Suprafața terenului:    15250.00 mp;

Suprafața construita existenta :    7698.18 mp;

Suprafața desfășurată existenta :    118882.45 mp;

POT existent: 50.47%;

CUT existent: 0.78;

SITUAȚIA PROPUSA pentru zone ZRL 3*1 (zone de cult)

POT propus: 50.00%;

CUT propus: 2.00;    Hmq*. • P* as

SITUAȚIA PROPUSA pentru zone ZRL 3-2

(locuire, elimentetie publice, cezere, servicii, comerț, birouri)

POT propus: 90.00,1

CUT propus: 3.60;

Regim de inaltime maxim: P+3E

SITUAȚIA PROPUSA pentru zona ZRL3-3

(locuire, servicii, comerț, spălătorie)

POT propus: 50.00%;

CUT propus: 2.00;

Regim de inaltime maxim: P+2E


Vecinătățile terenului in studiu cf. Studiului de Oportunitate: N-Bdul. IC BRATIANU S - STR. LABIRINT E-STR. OBORULUI V-STR.TH. BURADA


Calcul medie ponderata a CUT-ului pentru subzonele ZRL 3-1, ZRL 3-2, ZRL 3-3: CUT/PUZ = ZSzrlx CUT zrl = 2.26 Stot

CUT/PUZ se calculează pentru zona ZRL 2a, care

s-a impartit in subzonele ZRL 3-1, ZRL 3-2, ZRL 3-3.


SC "ARHICON-DEV"

Birou de arhitectura str Zburătorului nr. 4 Constanta


Suprafețe teren in studiu S=16 260 ha


j 13/2866-16X1.2-1995 CUI RQ 784758

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURĂ

SEFPROtECT

Arh ELB4A DOHOLESCU

J\

PROIECTArr

Arh ELENA DOMOLESCU

DESENAT

I^PWTUEHORTBiSIA

DATA

OCTOMBRIE 2010


!£âa!2£L PINTILIE FLORICA ECATERINA

Str Th. Burada, nr 4. Constanta, jud CONSTANTA

SC "LORD DEMIR” SRL - CONSTANTA

Str Labtnrt, nr. 16 Constanta jud. CONSTANTA

SCARA Titlul proiectului    PLAN URBAMSTICZONAL

1 ««500    DELWfTAT DE Mu IC BRATIANU LA N, STR. LABJRWT LA S. STR. OBORULUI LA E,

STR. 7H. DURADA LA Vd. Ave oportinrtate 58802/29.042010


Trtlulpla,?sei PLAN DE SITUAȚIE

REGLEMENTARI URBANISTICE


Pr. nr.

32/20

Faza

PU

PI. nr:

p: