Hotărârea nr. 77/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUNGIREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT

ROMANIAHOTARARE privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General ai municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ^Qb,2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 30883/01.03.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 30879/01.03.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 13/N/1999 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic general;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent, până la data de 11.02.2013.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ,
ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 30879/01.03.2011

în temeiul prevederilor art. 46 al Legii nr. 350/2001 (actualizată), privind amenajarea teritoriului și urbanismul și ale art. III al OUG nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001: “Planurile de urbanism generale al căror termen de valabilitate a fost depășit la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și pentru care a fost inițiată procedura de achiziție a elaborării/actualizării pot fi prelungite prin hotărâre a consiliului local până la data aprobării noii documentații, dar nu mai mult de 2 ani de Ia data publicării prezentei ordonanțe de urgență”;

Având în vedere HCLM nr. 653/1999 privind aprobarea PUG preliminar municipiul Constanța, dar și contractul de prestări servicii nr. 76649/14.06.2006 care are ca obiect “Actualizare PUG Municipiul Constanța”;

Propunem spre avizare proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent, până la data de 11.02.2013.


1

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 -241-488101; Tel: 0040 -241 - 488105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA