Hotărârea nr. 76/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA BILLA, SOS. MANGALIEI

c0HSTAN?^ it Mbt $

jigfi


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona Billa, șos. Mangaliei

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03. 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 155121/14.12.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 155125/14.12.2010;

Având în vedere prevederile O.G.nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “d” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea denumirii pentru strada din zona Billa, cuprinsă între șos.Mangaliei și Calea ferată de „Intrarea Mangaliei”, conform planului de situație anexat ce faotparte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu-Serviciul G.I.S., Serviciul comunitar de evidența populației și stare civilă, Direcției Coordonare, Organizare a Consiliului Județean, Direcției Regionale de Poștă Constanța, Poliției Municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 76    / 31.03.    2011


\i/ £ • ii a


f h


''^..........................

,'' ■'    !    '    ' /    /    /c % /&•

''..... - •-{. ț


tt; ' !' -i ^4///


,.,±


f-tnj

( * *


rv


.    7i,’W«i»UW( i «WWwKftr    ■

î*rj wnua H*t ar an* MW*]•

J

' tP

^ebmKr

,• : 4

.,-- ;£? «

------—-.— J

1

»............... .........

j

r '—4f-

I 1


jrsr

hJC

«Mhr

T

JZJ.....

/■'■"“■■ 4 rT

i tp    !'" ‘

L ,. H

MNT

«<W^r

SOCQM WOSlfiVfCE SUD

.'•'-A    ' ■’


I

LU

*i«3

Ț.....


JZL


/ <.. // £    ‘~}> i! i <g- //

*    '4

/ //-•    //p~' 'jjtiji i; ii j - i

I\ } lhl!> 4//


.o ,..J .
•V- <ji Aii


■& /Hf/!' /'/

S ,-■'    h'Hfi 1! 7


il’Hl! i <* / '!    'i i te

■ >! • < i i !    1 ; i    I foi /“■.r ■    t-

cp

o

-

parcart

z

f'

Cp

1


*»    1 " J rT"

■q

i    *’

-< ■’

lUTRfPRKXftfA ACHZWONAREA SI PRtlKVSTHAUZAfiEA MAwmai pfeic de crone ammala