Hotărârea nr. 75/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA VETERANI CONSTANTA SUD-CUMPANA, INTRE STR. FANTANELE SI STR. MARESAL ALEXANDRU AVERESCU

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona Veterani Constanța Sud-Cumpăna, între str. Fantanele și str. Mareșal Alexandru Averescu

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03    2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 127407/11.10.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr.

127414/11.10.2010 ;

Văzând prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile HCLM nr. 489/2009 privind aprobarea documentației

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAUCONSTANTA-CUMPĂNA ;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”, alin. (5), lit “d” și art 115$ alin (1), lit."

b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea unor denumiri de străzi din zona Veterani Constanța Sud-Cumpăna, între str. Fantanele și str. Mareșal Alexandru Averescu conform planurilor anexate ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

•    pentru strada propusă, paralel cu str. Fantanele propunem denumirea de « Str. General Ioan Culcer »;

•    pentru strada propusă, aflată în prelungirea str. Popa Farcaș propunem păstrarea denumirii existente: «Strada Popa Farcaș»;

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu-Serviciul G.I.S., Serviciul comunitar de evidența populației și stare civilă, Direcției Coordonare, Organizare a Consiliului Județean, Direcției Regionale de Poștă Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR,


- .i

CONSTANȚA NR. 75    / 31.03


2011