Hotărârea nr. 74/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ACESTUIA IN MUNICIPIUL CONSTANTA

ROMANI A

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind infiintarea Serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat si a regulamentului de organizare si funcționare al acestuia in municipiul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 31.03.2011;

Luând in dezbatere expunerea de motive nr. 45236/25.03.2011 prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare, Memoriul justificativ nr. C 2688/21.03,2011 al R.A.D.E.T. Constanta, Hotararea Consiliului de Administrație nr. 9/25.02.2011 raportul Comisiei nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism si agrement, raportul Comisiei nr 5 pentru administrația publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului, precum si raportul de specialitate al Comisiei de specialitate in domeniul creșterii eficientei energetice constituita in conformitate cu 11C1.M nr.71/29.04.2010;

In conformitate cu prevederile legale in vigoare inserate in Legea serviciilor comunitare nr. 51/2006 cu modificările si completările ulterioare, Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, Ordinul Președintelui ANRSC nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului public de alimentare cu energie termica. Ordinul Președintelui ANRSC nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice, OG nr.36/2006 privind instituirea preturilor locale de referința pentru energia termica furnizata populației prin sisteme centralizate cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordinului Președintelui ANRSC nr. 66/2007 privind aprobarea metodologiei, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”a”, afin.3 lit.”c” si art. 115 alin.l )it,”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE;

Art.l Se aproba infiintarea Serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, denumit in continuare SACET, si a Regulamentului de organizare si funcționare al acestuia in municipiul Constanta , confom Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre

Art. 2 Se aproba trecerea bunurilor mobile prevăzute in Anexa nr. 2 la prezenta hotarare in domeniul privat al Municipiului Constanta, acestea fiind necesare prestării serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat - SACET.

Art. 3 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art..4 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Patrimoniu, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Administrație Publica Locala, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii la indeplinire, precum si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de rin număr de 25 consilieri din 27 membri,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENA£RE


Nr. 74/31.03.2011

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr..7.4... din..?!.... 2011 a Consiliului Local al Municipiului

Constanta

REGULAMENT AL SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA A

MUNICIPIULUI CONSTANTA

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

Art.(1)Prezentul regulament reglementeaza activitatea specifica serviciului public de alimentare cu energie termica utilizata în scopuri industriale si pentru încalzire si prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în conditii de eficienta si la standarde de calitate, în vederea utilizarii optime a resurselor de energie si cu respectarea normelor de protectie a mediului precum si relatiile dintre operator si utilizator.

(2)    Prevederile prezentului regulament se aplica de asemenea, la proiectarea

executarea, receptionarea, exploatarea si întretinerea instalatiilor din sistemele de alimentare cu energie termica.

(3)    Conditiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuti în prezentul regulament au caracter minimal.

Art. 4. În sensul prezentului regulament, termenii, expresiile si abrevierile de mai jos

se definesc dupa cum urmeaza:

4.1.    acces la retea — dreptul operatorilor si al utilizatorilor de a se racorda/bransa, în conditiile legii, la retelele termice;

4.2.    acord de furnizare de energie termica — acord scris care se da de catre furnizor, în legatura cu posibilitatile de livrare de energie termica sub forma de abur, condensat, apa fierbinte sau apa calda, unui utilizator, din instalatiile sale;

4.3.    agent termic — fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic si pentru

transmiterea energiei termica;

4.4.    agent termic primar — fluidul care circula în instalatiile de producere si transport al energiei termice;

4.5.    agent termic secundar — fluidul care circula în instalatiile de distributie si de

utilizare a energiei termice;

4.6.    apa calda de consum — apa calda care îndeplineste conditii de potabilitate,

utilizata în circuit deschis, utilizata în scopuri gospodaresti sau igienico-sanitare;

4.7.    autoritati de reglementare competente — Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita în continuare A.N.R.S.C.,si Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumita în continuare A.N.R.E.;

4.8.    autorizatie — act tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se acorda unei

persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în functiune, a modifica, a repara si a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

4.9. avarie — eveniment sau succesiune de evenimente deosebite care au loc la un moment dat într-un obiectiv sau zona de sistem si care au drept consecinta reducerea sigurantei de functionare, deteriorari importante de echipament, întreruperi în alimentarea cu energie termica pe durate mai mari de o ora;

4.10. aviz de racordare — avizul scris care se da de catre furnizor în legatura cu posibilitatile si conditiile de alimentare cu energie termica sub forma de abur, condensat, apa fierbinte sau apa calda, unui utilizator, din instalatiile sale;

4.11. bransament termic — legatura fizica dintre o retea termica si instalatiile proprii

ale unui utilizator;

4.12. centrala electrica de cogenerare — ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea energiei electrice si termice în cogenerare;

4.13.centrala termica — ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru conversia unei forme de energie în energie termica;

4.14.cogenerare — producere simultana de energie termica si de energie electrica si/sau mecanica în instalatii tehnologice, special realizate pentru aceasta;

4.15.condensat — apa obtinuta prin condensarea aburului utilizat;

4.16.condominiu — imobil, bloc de locuinte, cladire — proprietate imobiliara din care

unele parti sunt proprietati individuale, reprezentate de apartamente sau spatii cu alta

destinatie decât cea de locuinta, iar restul, din parti aflate în proprietate comuna. Prin

asimilare poate fi definit condominiu si un tronson, cu una sau mai multe scari, din cadrul

cladirii de locuit, în conditiile în care se poate delimita proprietatea comuna;

4.17.consum de energie termica — cantitatea de caldura retinuta de utilizator din purtatorii de energie termica ca diferenta între cantitatea de caldura primita si cea restituita;

4.18.consum pentru încalzire — consumul de energie termica folosita pentru încalzirea spatiilor din cladiri industriale, institutii, locuinte etc;

4.19. consum tehnologic — consum de energie termica pentru scopuri tehnologice;

4.20. consumator de energie termica — persoana fizica sau juridica ce utilizeaza energie termica în scop propriu prin instalatiile proprii;

4.21. contor de energie termica — mijloc de masurare destinat sa masoare energia

termica cedata, într-un circuit de schimb termic, de catre un lichid numit agent termic, având în compunere un traductor de debit si doi senzori de temperatura;

4.22. contract de furnizare — contractul încheiat între distribuitorii/furnizorii de energie termica, persoane juridice române, autorizate si/sau licentiate de autoritatea de reglementare competenta, având ca obiect de activitate distributia energiei termice în scopul

vânzarii acesteia si utilizator, cuprinzând cel putin clauzele minimale, pe categorii de

utilizatori, stabilite de autoritatile administratiei publice locale si de autoritatea nationala de

reglementare competenta prin contractele-cadru;

4.23. conventie — act juridic, anexa la contractul de furnizare a energiei termice,

încheiat între un operator si un utilizator, prin care se stabilesc conditiile de facturare, si plata

a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;

4.24. distributie a energiei termice — activitatea de transmitere a energiei termice de

la producator sau reteaua de transport catre utilizator, inclusiv transformarea parametrilor

agentului termic, realizata prin utilizarea retelelor termice de distributie;

4.25. distribuitor — operatorul care are si calitatea de a presta serviciul de distributie a

energiei termice;

4.26.grupuri de masurare a energiei termice — ansamblul format din debitmetru,

termorezistente si integrator, supus controlului metrologic legal, care masoara cantitatea de

energie termica furnizata unui utilizator;

4.27. exploatare — ansamblul de operatii si actiuni executate pentru asigurarea continuitatii proceselor de producere, transport si distributie a energiei termice în conditii

tehnico-economice si de siguranta corespunzatoare, care constau în executarea controlului curent, a manevrelor si lucrarilor de întretinere curenta;

4.28. furnizare a energiei termice — activitatea prin care se asigura, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producatori si utilizatori;

4.29. furnizor — operatorul care are si calitatea de a efectua serviciul de furnizare a energiei termice;

4.30. grad de asigurare în furnizare — nivel procentual de asigurare a energiei

termice necesare utilizatorului intr-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de

furnizare a energiei termice;

4.31. incident — evenimentul sau succesiunea de evenimente care conduce la

modificarea starii anterioare de functionare sau a parametrilor functionali, în afara limitelor

stabilite, care au loc la un moment dat într-o instalatie, indiferent de efectul asupra

utilizatorilor si fara consecinte deosebite asupra instalatiilor;

4.32.index de pornire — valoarea pe care o indica afisajul unui contor de energie

termica/grup de masurare a energiei termice înainte de momentul punerii în functiune;

4.33. indicatori de performanta generali — parametri, ai serviciului de furnizare

pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmarite la nivelul furnizorilor si pentru

care sunt prevazute sanctiuni în licenta, în cazul nerealizarii acestora;

4.34. indicatori de performanta garantati — parametri ai serviciului de furnizare

pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt prevazute sanctiuni în

licenta sau în contractul de furnizare, în cazul nerealizarii lor;

4.35. instalatii de producere a energiei termice — totalitatea constructiilor si

instalatiilor din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare care produc un

agent

termic : abur, apa fierbinte sau apa calda. În sensul prezentului regulament nu sunt cuprinse

instalatiile centralelor electrice în cogenerare;

4.36. instalatii de transport si distributie a energiei termice — ansamblul de conducte,

instalatii de pompare (altele decât cele din punctele termice si centralele termice sau

centralele

de producere a energiei electrice în cogenerare), alte instalatii auxiliare cu ajutorul carora se transporta, se transforma si se distribuie energia termica de la producatori la utilizatori;

4.37. instalatii de transformare a energiei termice — ansamblul instalatiilor prin care se realizeaza adaptarea parametrilor agentilor termici la necesitatile utilizatorilor;

4.38. instalatii ale utilizatorilor — totalitatea instalatiilor si receptoarelor care utilizeaza energie termica furnizata, situate dupa punctul de delimitare;

4.39. interventie accidentala — complex de activitati ce se executa pentru remedierea deranjamentelor, incidentelor si avariilor ce apar accidental în instalatiile aflate în regim normal de, exploatare sau ca urmare a defectelor produse de fenomene naturale deosebite (cutremure, incendii, inundatii, alunecari de teren etc);

4.40. întretinere curenta — ansamblul de operatii de volum redus complexitate redusa

cu, caracter programat sau neprogramat, având drept scop mentinerea în stare tehnica

corespunzatoare a diferitelor subansambluri ale instalatiilor;

4.41. licenta — actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta,

prin, care se recunosc unei persoane juridice române sau straine calitatea de operator al

serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, precum si

capacitatea

si dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat si de a exploata sisteme de alimentare

centralizata cu energie termica;

4.42. loc de consum — ansamblul instalatiilor de utilizare ale unui utilizator, aflate în

aceeasi incinta, la aceeasi adresa, alimentate din una sau mai multe statii termice/centrale termice;

4.43. manevra — ansamblul de operatii prin care se schimba starea operativa a

echipamentelor si elementelor sau schema tehnologica în care functioneaza acestea;

4.44. mijloc de masurare/masura — aparat de masurat, traductor, dispozitiv,

echipament, instalatie sau material de referinta care furnizeaza informatii de masurare privind parametrii agentului termic, puterea termica sau energia termica;

4.45. operator al serviciului — persoana juridica româna sau straina care are competenta si capacitatea, recunoscute prin licenta, de a presta integral activitatile specifice

serviciului public, de alimentare cu energie termica în sistem centralizat; prin hotarârea

autoritatii administratiei publice locale sau a asociatiei de dezvoltare comunitara, activitatea de producere a energiei termice poate fi prestata de unul sau mai multi operatori;

4.46. pret — contravaloarea unitatii de energie termica furnizata unui utilizator;

4.47. pret binom — pretul de furnizare în care contravaloarea facturii de plata pe o anumita perioada este repartizata lunar pe o suma fixa, independenta de cantitatea de energie

consumata, si pe o suma variabila, proportionala cu consumul efectuat în perioada

respectiva;

4.48. pret local— pretul format din pretul de producere a energiei termice si tarifele

serviciilor de transport, distributie si furnizare, aprobat de autoritatea administratiei publice

locale sau de asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz, cu avizul autoritatii de

reglementare competente, pentru fiecare operator care are si calitatea de furnizor;

4.49. pret local pentru populatie — pretul pentru energia termica furnizata si facturata

populatiei prin SACET, aprobat prin hotarâre a autoritatii administratiei publice locale sau a

asociatiei de dezvoltare comunitara, dupa caz, în conformitate cu prevederile legale;

4.50. producator de energie termica — operator, titular de licenta pentru producerea

energiei termice;

4.51. producere a energiei termice — activitatea de transformare a surselor primare

sau a unor forme de energie în energie termica, înmagazinata în agentul termic.

4.52. punct de delimitare/separare a instalatiilor — locul în care intervine schimbarea

proprietatii asupra instalatiilor unui SACET;

4.53. punct termic — ansamblul instalatiilor din cadrul unui SACET, prin care se

realizeaza adaptarea parametrilor agentului termic la necesitasile consumului unui utilizator.

Punctul termic poate sa apartina utilizatorului sau sa fie în utilizarea operatorului;

4.54. putere termica sau debitul de energie termica al instalatiilor de alimentare —

cantitatea de caldura în unitatea de timp în MW;

4.55 putere termica absorbita — cantitatea de caldura retinuta din agentii termici, în

unita-tea de timp, în instalatiile de transformare sau de utilizare;

4.56. putere termica avizata — puterea termica maxima aprobata prin acordul de

furnizare a energiei termice, pentru care se dimensioneaza instalatiile ce se folosesc pentru

alimentarea cu energie termica a unui utilizator;

4.57. putere termica contractata — puterea termica maxima convenita a fi absorbita de

un utilizator si înscrisa în contract. Puterea termica maxima este puterea determinata ca

valoare medie pe timp de 60 de minute;

4.58. putere termica minima de avarie — puterea termica absorbita, strict necesara

utilizatorului, pentru mentinerea în functiune a agregatelor care conditioneaza securitatea

instalatiilor si a personalului, convenita ca valoare si durata pe baza datelor de proiect;

4.59. putere termica minima tehnologica — puterea asigurata în regim de limitari

(restrictii)unui utilizator, calculata ca cea mai mica putere termica necesara pentru

mentinerea

în functiune,în conditii de siguranta, numai a acelor agregate si instalatii impuse de procesul tehno-logic, pentru a evita pierderi de productie nerecuperabile. Pentru utilizatorii casnici,

puterea termica minima tehnologica este acea putere care asigura o temperatura interioara de

12 °C;

4.60. racord termic — legatura dintre o retea termica si o statie sau punct termic si/sau

utilizator de energie termica;

4.61. racord utilizator — legatura dintre o retea de transport si/sau distributie la instalatiile interioare aflate în exploatarea utilizatorului;

4.62. reabilitare — ansamblul de operatiuni efectuate asupra unor echipamente si/sau instalatii care, fara modificarea tehnologiei initiale, restabilesc starea tehnica si de eficienta a acestora la un nivel apropiat de cel avut la punerea în functiune;

4.63. regim de limitare (de restrictii) a consumului — situatie în care este necesara reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de utilizator, cu asigurarea puterii minime tehnologice, fie ca urmare a lipsei de energie, fie ca urmare a indisponibilitatii pe o durata mai mare de 6 ore, a unor capacitati de producere sau a unor retele de transport si distributie a energiei termice;

4.64. retea termica — ansamblul de conducte, instalatii de pompare, altele decât cele

existente la producator, si instalatii auxiliare cu ajutorul carora energia termica se transporta

în regim continuu si controlat între producatori si statiile si/sau punctele termice sau

utilizatori;

4.65. repartitor de costuri — aparat cu indicatii adimensionale, destinat utilizarii în

cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul masurarii indirecte a:

- energiei termice consumate de corpul de încalzire pe care acesta este montat;

- energiei termice continute în apa calda de consum si volumul apei calde de consum care trece prin aparat;

4.66. repartizare a costurilor — totalitatea actiunilor si activitatilor desfasurate de o

persoana juridica, autorizata de autoritatea competenta, în scopul repartizarii costurilor pe

proprietati individuale din imobilele tip condominiu;

4.67. retehnologizare — ansamblul de operatiuni de înlocuire a unor tehnologii

existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe conceptii tehnice de

data

recenta, de vârf, în scopul cresterii productiei, reducerii consumurilor specifice etc;

4.68. schema normala — ansamblul de scheme termomecanice si hidromecanice a

echipamentelor, instalatiilor si ansamblurilor de instalatii în care vor functiona acestea normal si care îndeplinesc conditiile de siguranta maxima, de asigurare a unor parametri normali, de elasticitate si economicitate, în functie de echipamentele disponibile;

4.69. serviciu public de alimentare cu energie termica — serviciu public de interes

general care cuprinde totalitatea activitatilor desfasurate în scopul alimentarii centralizate cu energie termica, a cel putin doi utilizatori racordati la SACET;

4.70. sistem de alimentare centralizata cu energie termica — SACET — ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor si constructiilor, situate într-o zona precis delimitata, legate printr-un proces tehnologic si functional comun, destinate producerii, transportului si distributiei energiei termice prin retele termice pentru cel putin 2 utilizatori;

4.71. sistem pausal — modul de stabilire a consumului de energie termica în functie

de puterea termica si de numarul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare termice, factorul

de

cerere sau alte elemente derivate din acestea;

4.72. sisteme de repartizare a costurilor — ansamblu format din mai multe

repartitoare de costuri, de acelasi fel, armaturile si instalatiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care functioneaza si este exploatat pe baza unui program de calcul specializat;

4.73. situatie de avarie — situatie în care, datorita avarierii unor instalatii din sistemul

de producere, transport si/sau distributie a energiei termice, nu se mai pot mentine parametrii principali în limitele normale;

4.74. stare operativa — starea normala sau anormala în care se pot gasi la un moment

dat echipamentele sau instalatiile în cadrul schemelor tehnologice;

4.75. sonda (senzor) de temperatura — subansamblu al unui contor de energie termica

imersata într-un fluid (direct sau prin intermediul unei teci de protectie) care emite un semnal prelucrabil, în functie de temperatura fluidului respectiv;

4.76. statie termica — ansamblul instalatiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizeaza transformarea si/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesitatile consumului mai multor utilizatori;

4.77. subconsumator — persoana fizica sau juridica ale carei instalatii de consum a

energiei termice sunt racordate în aval de grupul de masura al utilizatorului;

4.78. suprafata echivalenta termic — marime conventionala care caracterizeaza

puterea termica a unei suprafete de schimb de caldura, indiferent de forma acesteia, în

conditiile stabilite de STAS 11984:1983, astfel încât un metru patrat de suprafata echivalenta

termic cedeaza 525 W;

4.79. tarif binom — tariful a carui structura se compune dintr-o parte fixa constanta si

o parte variabila proportionala cu consumul;

4.80. taxa de putere termica — suma fixa, stabilita prin tarif anual pe unitatea de

putere termica (debit) avizata de autoritatea de reglementare competenta;

4.81. traductor de debit — subansamblu al unui contor/grup de masurare a energiei

termice, care, traversat de agentul termic, emite semnale prelucrabile, în functie de volum

sau

masa ori în functie de debitul volumetric sau masic;

4.82. transport al energiei termice — activitatea de transmitere a energiei termice de

la producatori la retelele termice de distributie sau la utilizatorii racordati direct la retelele

termice de transport;

4.83. transportator — operatorul care are si calitatea de a efectua serviciul de transport

al energiei termice;

4.84. utilizator de energie termica — unul sau mai multi consumatori de energie

termica, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termica; în cazul

condominiilor, prin utilizator se întelege toti consumatorii din condominiul respectiv;

4.85. utilizator de tip agricol — utilizatorul care foloseste energia termica în sere,

pentru cresterea pasarilor si animalelor, pentru fabricile de nutreturi combinate, pentru statiile de uscat si granulat furaje verzi, statiile de sortare oua, fructe si legume, statiile de uscat cereale si de conditionat seminte, precum si pentru alti utilizatori similari;

4.86. utilizator de tip industrial — utilizatorul, cu exceptia celui agricol, care foloseste

de regula energia termica în scopuri tehnologice;

4.87. utilizator comercial — utilizatorul care utilizeaza energia termica pentru

încalzirea spatiilor comerciale si prepararea apei calde de consum;

4.88. utilizator de tip urban — utilizatorul care utilizeaza energia termica pentru

încalzirea locuintei, a birourilor institutiilor, a obiectivelor social-culturale si pentru

prepararea apei calde de consum. Consumul pentru populatie se încadreaza în consum de tip

urban;

4.89. zona de protectie/siguranta - zona adiacenta constructiilor si instalatiilor

SACET, extinsa si în spatiu, în care se introduc restrictii sau interdictii privind regimul

constructiilor si de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protectiei si a functionarii

normale a obiectivului energetic, precum si în scopul evitarii punerii în pericol a persoanelor,

bunurilor si a mediului, stabilita prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competenta;

4.90. zona unitara de încalzire — areal geografic apartinând unei unitati

administrativ-teritoriale, în interiorul caruia se poate promova o singura solutie tehnica de

încalzire.

Art. 5. — Modul de organizare si functionare a serviciului de alimentare cu energie

termica, pe întregul ciclu tehnologic specific activitatilor de producere, transport,

transformare, distributie si furnizare a energiei termice, inclusiv a activitatilor privind

dezvoltarea, retehnologizarea si reabilitarea sistemelor alimentare cu energie termica, are ca

obiectiv:

a) asigurarea continuitatii si calitatii serviciului;

b) asigurarea resurselor necesare serviciului pe termen lung;

c) accesibilitatea preturilor la consumator;

d)asigurarea competitiei în producerea si furnizarea energiei termice, în conditiile accesului reglementat al producatorilor si utilizatorilor la retelele termice de transport si distributie;

e) cresterea eficientei energetice a sistemului pe întregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distributia, pâna la furnizarea si utitizarea energiei termice, precum si asigurarea viabilitatii economice durabile a sistemului;

f) asigurarea transparentei în stabilirea preturilor si a tarifelor la energia termica;

g) instituirea si respectarea regimului de conducere, exploatare si control prin

intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;

h) realizarea obiectivelor locale si nationale privind protectia mediului prin reducerea

emisiilor de noxe si a gradului de poluare;

i) cresterea sigurantei în functionare a instalatiilor;

j) proiectarea, executia si exploatarea corelata a sistemelor de alimentare cu energie

termica.

Art. 6. — Energia termica furnizata utilizatorilor prin sistemul de alimentare cu

energie termica trebuie sa respecte, în punctele de delimitare/separare a instalatiilor,

parametrii tehnologici si programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare si

cerintele standardelor de perfor-manta aprobate de autoritatea de reglementare

competenta.

Art.7. — (1) Masurarea energiei termice preluate sau furnizate de operatori, prin

intermediul sistemelor de alimentare cu energie termica, sub forma de apa fierbinte, apa

calda,

abur, agent termic pentru încalzire si de apa calda pentru consum, este obligatorie si se

realizeaza prin montarea, de regula, la nivelul punctului de delimitare/separare a instalatiilor,

a echipamentelor de masurare-înregistrare si control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competenta.

(2) Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizic printr-o armatura de separare

montata pe conductele de transport sau de distributie a energiei termice sau prin locul de

trecere a conductelor la limita unei incinte.

(3) Instalatiile din amonte de punctul de delimitare apartin sau sunt în administrarea produca-torului ori operatorului serviciului, dupa caz, iar cele din aval apartin sau sunt în administrarea operatorului serviciului sau utilizatorului, dupa caz. Notiunile de amonte si aval corespund sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre producator spre utilizator.

(4) Prin exceptie de la alin. (1), în cazul amplasarii echipamentelor de masurare în alt punct, cu acordul partilor, se stabileste prin contract valoarea corectiei datorate pierderilor de caldura si de agent termic între punctul de delimitare si punctul de masurare.

Art. 8. — (1) În toate aceste cazuri, armaturile de separare, inclusiv elementele de

îmbinare cu conductele aferente, sunt exploatate de cel care furnizeaza energia termica,

delimitarea facându-se la perechea de flanse din aval de armatura de separare.

(2) Delimitarea instalatiilor la armaturile de separare se face între:

a) producator si operatorul serviciului;

b) operatorul serviciului care exploateaza retelele de transport si distributie si

utilizatorul de tip industrial, agricol, urban sau comercial;

c) utilizator si subconsumatorul sau.

Art. 9. — Delimitarea la limita incintei se face astfel:

a) la limita de proprietate a producatorului, în cazul alimentarii în exclusivitate a unui

utilizator, direct dintr-o centrala termica sau centrala de producere a energiei electrice în

cogenerare, prin conducte care nu fac parte din reteaua publica de transport a energiei

termice

si nu trec pe domeniul public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale;

b) la limita de proprietate pe care se afla amplasata centrala termica sau de producere a

energiei electrice în cogenerare, facându-se si delimitarea dintre producator si transportator;

c) la limita de proprietate a utilizatorului, în cazul alimentarii acestuia prin intermediul unei statii termice amplasate în afara incintei acestuia si din care se alimenteaza mai multi utilizatori;

d) la limita de proprietate a utilizatorului, pe proprietatea acestuia, în cazul alimentarii

acestuia prin intermediul unui punct termic, indiferent daca acesta se afla în proprietatea

utilizatoru-lui sau în cea a furnizorului;

e) la limita statiei termice aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului

sau în proprietatea unui utilizator, la 1 m distanta de zidul statiei, în afara acesteia;

f) la robinetul de pe racordul utilizatorului din conducta de distributie, în cazul când

retelele termice care alimenteaza mai multi utilizatori sunt amplasate în subsoluri tehnice sau trec prin incintele utilizatorilor.

SECTIUNEA a 2-a Documentatie tehnica

Art.10. — (1)Prezentul regulament stabileste documentatia tehnica din unitatea de producere,transport si distributie a energiei termice.

(2) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, pastrare si reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare

specifice principalelor tipuri de instalatii.

( 3) Pentru uniformizarea documentelor utilizate în unitatile de producere, transport si

distributie a energiei termice se vor folosi tipizate si/sau rapoarte de date aprobate de

autoritatea de reglementare competenta.

(4) Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, corecta completare si pastrare a documentatiilor tehnice conform prevederile prezentului regulament.

Art. 11. — Proiectarea si executarea sistemelor de producere, transport sau distributie centralizata a energiei termice sau a partilor componente ale acestora se realizeaza în conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice de proiectare si executie în vigoare avizate, dupa caz, de autoritatile de reglementare competente.

Art. 12. — (1) Documentatiile referitoare la constructiile energetice se vor întocmi, completa si pastra conform normelor legale referitoare la „Cartea tehnica a constructiei".

(2) Fiecare operator va avea si va actualiza urmatoarele documente, în masura în care

i-au fost predate sau reconstituirea lor intra în sarcina acestuia:

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a facut delegarea gestiunii;

b) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;

c) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate în exploatare,

inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificarile sau completarile;

d) planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale, având notate toate modificarile

sau completarile la zi;

e) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care

sunt amplasate lucrarile aflate în exploatare sau conservare, precum si cele privind

gospodarirea apelor, cu avizele necesare, actualizate în functie de modificarile efectuate de operator;

f) cartile tehnice ale constructiilor;

g) documentatia tehnica a utilajelor si instalatiilor si, dupa caz, autorizatiile de punere

în functiune a acestora;

h) procesele-verbale de constatare în timpul executiei si planurile de executie ale

partilor de lucrari sau ale lucrarilor ascunse;

i) proiectele de executie ale lucrarilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de

calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor si retelelor etc;

j) documentele de receptie, preluare si terminare a lucrarilor, cu:

- procese-verbale de masuratori cantitative de executie;

- procese-verbale de verificari si probe, inclusiv probele de performanta si garantie,

buletinele de verificari, analiza si încercari;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;.

- procese-verbale de punere în functiune si, dupa caz, de dare în exploatare;

- lista echipamentelor montate în instalatii cu caracteristicile tehnice;

- procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemneaza rezolvarea

neconformitatilor si a remedierilor;

k) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu

actualiza-te conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecarui

agregat si/sau ale fiecarei instalatii, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;

l) instructiunile furnizorilor de echipament sau ale organizatiei de montaj privind

manipularea, exploatarea, întretinerea si repararea echipamentelor si instalatiilor, precum si

cartile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalatiilor.

m) normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecarui echipament,

fiecarei instalatii sau fiecarei activitati.

n) planurile de dotare cu mijloace de stingere a incendiilor si amplasarea acestora,

planul de aparare a obiectivului în caz de incendiu, calamitati sau alte situatii exceptionale;

o) regulamentul de organizare si functionare si atributiile de serviciu, trecute în fisele de post, pentru întreg personalul;

p) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru cladiri, laboratoare, instalatii de masura, inclusiv cele de protectie a mediului, obtinute în conditiile legii;

q) inventarul instalatiilor si liniilor electrice conform instructiunilor în vigoare;

r) instructiuni privind accesul în incinta si instalatii;

s) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

t) registre de control, de sesizari si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de

manevre, de admitere la lucru etc;

u) bilantul de proiect si rezultatele bilanturilor/masuratorilor periodice

întocmite/efectuate conform prevederilor legale, inclusiv bilanturile de mediu.

(3) Documentele se vor pastra la sediul operatorului, pe raza sa de operare, sau la punctele de lucru.

Art. 13. — (1) Documentatia de baza a lucrarilor cu datele generale necesare

exploatarii, întocmita de agenti economici specializati în proiectare, se preda titularului de

investitie odata cu proiectul lucrarii respective.

(2) Agentii economici care au întocmit proiectele au obligatia de a corecta toate planurile de executie în toate exemplarele în care s-au operat modificari pe parcursul executiei

si, în final, sa înlocuiasca aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situatiei

reale de pe teren, si sa predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreuna cu

instructiunile necesare exploatarii, întretinerii si repararii instalatiilor proiectate.

(3) Organizatiile de executie si/sau montaj au obligatia ca, odata cu predarea lucrarilor, sa predea si schemele, planurile de situatii si de executie, modificate conform situatiei de pe teren. În cazul în care nu s-au facut modificari fata de planurile initiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea ca nu s-au facut modificari în timpul executiei. În timpul executiei lucrarilor se interzic abaterile de la documentatia întocmita de proiectant fara avizul acestuia.

Art.14. — (1) Operatorul are obligatia sa-si organizeze o arhiva tehnica pentru pastrarea

documentelor de baza prevazute la articolul 11 alin.(1),organizata astfel încât sa poata fi gasit orice document cu usurinta.

(2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele si documentele aflate în arhiva.

(3) Înstrainarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisa.

(4) La încheierea activitatii, operatorul va preda, pe baza de proces-verbal, întreaga arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de catre acesta a vreunui document

original sau în copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor mentiona:

a) data întocmirii documentului;

b) numarul de exemplare originale;

c) calitatea celui care a întocmit documentul;

d) numarul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului, numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecarei revizii sau actualizari;

g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

i) lista persoanelor carora li s-au distribuit copii dupa documentul revizuit/actualizat si a celor care le-au restituit;

Art. 15. — (1) Pentru toate echipamentele trebuie sa existe fise tehnice, care vor

contine toate datele din proiect, din documentatiile tehnice predate de furnizori sau de

executanti si din datele de exploatare luate de pe teren, certificate prin acte de receptie

care

trebuie sa confirme corespondenta lor cu realitatea.

(2) Pe durata exploatarii, în fisele tehnice se vor trece date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza;

d) reparatiile planificate sau pentru înlaturarea incidentelor/avariilor;

e) costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f) lista de piese si/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparatiei accidentale sau planificate;

g) agentul economic/compartimentul intern care a realizat reparatia accidentala sau planificata;

h) perioada cât a durat reparatia, planificata sau accidentala;

i) comportarea neconforma în exploatare între doua reparatii planificate;

j) data scadenta si tipul urmatoarei reparatii planificate (lucrari de întretinere curenta,

revizii

tehnice, reparatii curente si capitale);

k) data scadenta a urmatoarei verificari periodice;

l) buletinele de încercari periodice si dupa reparatii.

(3) Fisele tehnice se întocmesc pentru agregatele de baza, pentru fundatiile utilajelor si

echipamentelor, pentru instalatiile de legare la pamânt, dispozitivele de protectie si pentru

instalatiile de comanda, teletransmisie si telecomunicatii.

(4) Pentru baraje, canale de aductiune si evacuare, cladiri, cosuri de fum si altele

asemenea, precum si pentru instalatiile de ridicat, cazane si recipiente sub presiune se va

întocmi si folosi documentatia ceruta de normele legale în vigoare.

(5) Separat de fisele tehnice, pentru agregatele de baza (echipament sau aparataj) se va

tine o evidenta a lucrarilor de întretinere curenta, revizii tehnice, reparatii curente si capitale.

(6) În activitatea de producere a energiei termice în cogenerare, operatorii care sunt

licentiati de A.N.R.E, pentru aceasta activitate au obligatia sa aplice Regulamentul de

conducere si organizare a activitatii de mentenanta, aprobat prin Ordinul presedintelui

A.N.R.E. nr. 35/2002.

Art. 16. — (1) Agregatele de baza, echipamentele auxiliare (pompe, motoare, mori de

carbune, degazoare etc), precum si principalele instalatii mecanice (rezervoare, ascensoare, stavilare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie sa fie prevazute cu placute indicatoare cuprinzând datele de identificare ale echipamentului respectiv, în conformitate cu normele în vigoare.

(2) Toate echipamentele mentionate la alin. (1), precum si conductele, barele electrice,

instalatiile independente trebuie sa fie numerotate si inscriptionate dupa un sistem care sa

permita identificarea rapida si usor vizibila în timpul exploatarii.

(3) La punctele de conducere operativa a exploatarii trebuie sa se gaseasca atât schemele generale ale instalatiilor (schemele normale de functionare electrice si termomecanice), cât si, dupa caz, cele ale instalatiilor de auxiliare (combustibil, apa de racire,

aer comprimat, alimentarea cu apa a instalatiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal si

de siguranta etc), potrivit specificului activitatii si atributiilor.

(4) Schemele trebuie actualizate astfel încât sa corespunda situatiei reale din teren, iar

numerotarea si notarea din scheme trebuie sa corespunda identificarii reale a instalatiilor

conform alin.(2).

(5) Schemele normale de functionare vor fi afisate la loc vizibil.

Art. 17. — (1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza carora se realizeaza

conducerea operativa a instalatiilor trebuie sa fie clare, exacte, sa nu permita interpretari diferite pentru o aceeasi situatie, sa fie concise si sa contina date asupra echipamentului,

metodelor pentru controlul starii acestuia, asupra regimului normal si anormal de functionare

si asupra modului de actionare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

(2)Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact îndatoririle personalu-lui cu diferite specialitati care concura la exploatarea,întretinerea sau repararea echipamentului si trebuie sa cuprinda cel putin:

a) îndatoririle, responsabilitatile si competentele personalului de operare;

b) descrierea constructiei si functionarii echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative;

c) reguli referitoare la exploatarea echipamentelor în conditii normale (manevre de pornire/

oprire, manevre în timpul exploatarii, manevre de scoatere si punere sub tensiune etc);

d) reguli privind controlul echipamentului în timpul functionarii în exploatare normala;

e) parametrii normali, limita si de avarie ai echipamentului;

f) reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

g) reguli de prevenire si stingere a incendiilor;

h) reguli de anuntare si adresare;

i) enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însusirea instructiunii/procedurii si promovarea unui examen sau autorizarea;

j) masuri pentru asigurarea protectiei muncii.

(3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semneaza de catre coordonatorul locului de

munca si sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului

desemnata în acest sens, mentionându-se data intrarii în vigoare.

(4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie, certificându-se prin aplicarea sub semnatura a unei mentiuni „valabil pe anul ". Modificarile si completarile se aduc la cunostinta sub semnatura personalului obligat sa le cunoasca si sa

aplice instructiunea/procedura respectiva.

Art. 18. — (1) Fiecare operator care desfasoara una sau mai multe activitati specifice serviciu-lui de alimentare cu energie termica trebuie sa elaboreze, sa revizuiasca si sa aplice instructiuni/ proceduri tehnice interne.

(2) În vederea aplicarii prevederilor alin. (1), toti operatorii vor întocmi liste cu

instructiunile/ procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca.

Lista instructiunilor/ procedurilor tehnice interne va cuprinde, dupa caz, cel putin:

a) instructiuni/proceduri tehnice interne, generale;

b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalatiilor principale, dupa caz:

- alimentarea cu combustibil;

- tratarea chimica a apei;

- cazane de abur;

- cazane de apa fierbinte;

- cazane de apa calda;

- turbine cu abur sau gaze, motoare termice;

- generatoare electrice;

- boilere de termoficare;

- circuitul hidrotehnic si de racire;

- instalatiile de aer comprimat;

- retelele de transport si distributie a energiei termice;

- instalatiile electrice ale serviciilor interne si racord la sistem;

- instalatii de control, masura si automatizare;

- instalatiile de comanda, semnalizari blocaje si protectii;

- instalatii de apa de incendiu (pompe, bazine, generatoare de spuma, retea,

hidranti

exteriori si interiori);

- instalatii de evacuare a zgurii si cenusii;

- alte instalatii definitorii pentru procesul tehnologic;

c)instructiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele agregate si instalatii auxiliare, dupa caz:

- pompe de alimentare;

- pompe de circulatie;

- degazoare;

- statii de reducere-racire, statii de racire, statii de reducere;

- preîncalzitoare de apa;

- transformatoare de abur;

- ventilatoare de aer si gaze de ardere;

- preîncalzitoare de aer si calorifere;

- alte agregate si instalatii auxiliare componente ale procesului tehnologic;

d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

e) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protectii si automatizari;

g)instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrarilor de întretinere.

Art. 19. — (1) În instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisa schema

normala de functionare a fiecarui echipament si pentru fiecare instalatie, mentionându-se si celelalte scheme admise de functionare a instalatiei, diferite de cea normala, precum si modul

de trecere de la o schema normala la alta varianta.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normala de functionare a elementelor

componente.

(3) Abaterile de la functionarea în schema normala se aproba de conducerea tehnica a

opera-torului si se consemneaza în evidentele operative ale personalului de operare si de

conducere operativa.

Art. 20. — (1) Personalul operativ va întocmi zilnic situatii cu datele de exploatare, daca acestea nu sunt înregistrate si memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezinta forma

primara a evidentei tehnice.

(2) Documentatia operativa si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de

personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea

eventualelor defecte si deranjamente constatate în functionarea instalatiilor sau pentru

cresterea eficientei si sigurantei în exploatare.

SECTIUNEA a 3 -a Îndatoririle personalului operativ

Art. 21. — (1) Personalul de operare se compune din toti salariatii care deservesc

instalatiile de producere, transport si distributie a energiei termice, având ca sarcina de

serviciu principala supravegherea functionarii si executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalatie sau într-un ansamblu de instalatii.

(2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, precum si obligatiile,

competentele si responsabilitatile personalului operativ se trec în fisa postului si în

regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de munca în care este necesara desfasurarea activitatii se stabilesc de

operator în procedurile proprii, în functie de :

a) gradul de periculozitate a instalatiilor si a procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalatiilor;

c) gradul de siguranta necesar în asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor si procesului tehnologic;

e) existenta teletransmisiei datelor si a posibilitatilor de executare a manevrelor de la distanta;

f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor, avariilor si incendiilor.

(4) În functie de conditiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul sa-si îndeplineasca atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii, amplasate în locuri diferite.

Art. 22. — Principalele lucrari ce trebuie cuprinse în fisa postului personalului de operare, privitor la exploatare si executie operativa, constau în:

a) supravegherea instalatiilor;

b) controlul curent al instalatiilor;

c) executarea de manevre;

d) lucrari de întretinere periodica;

e) lucrari de întretinere neprogramate;

f) lucrari de interventii accidentale.

Art. 23. — (1) Lucrarile de întretinere periodice sunt cele prevazute în instructiunile

furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnica si în instructiunile/procedurile tehnice interne si se executa de regula fara oprirea agregatelor de baza.

(2) Lucrarile de întretinere curenta neprogramate se executa în scopul prevenirii sau

eliminarii deteriorarilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite în fisa postului si în

instructiunile de exploatare.

Art. 24. — (1) În timpul prestarii serviciului, personalul trebuie sa mentina regimul cel

mai sigur si economic în functionarea instalatiilor, în conformitate cu regulamentele de

exploatare, instructiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim si

dispozitiile personalului ierarhic superior pe linie operativa sau tehnico-administrativa.

(2) Instalatiile, echipamentele sau agregatele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, daca este în functiune sau izolat sub presiune.

(3) Înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri si începe odata cu manevrele de aducere a echipamentului respectiv din starea „în rezerva rece" în starea „în rezerva calda" si se face pe toata perioada cât acesta este „în rezerva

calda"

sau „în functionare", în conditiile stabilite la art. 20.

(4) În cazul opririi echipamentului, înregistrarea datelor trebuie realizata pâna la

stabilizarea temperaturilor la nivelul celor ale mediului, conform instructiunilor proiectantului sau ale furnizorului de echipament.

(5) În cazul pornirii unor echipamente la care, conform instructiunilor, trebuie

asigurata o anumita viteza de încarcare sau paliere, înregistrarea datelor de exploatare se face

la intervalele de timp stabilite, pâna la stabilizarea parametrilor normali de functionare. SECTIUNEA a 4-a

Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

Art. 25. — (1) În scopul cresterii sigurantei în functionare a serviciului de alimentare

cu energie termica si al continuitatii alimentarii cu energie termica a utilizatorilor, operatorii vor întocmi proceduri de analiza operativa si sistematica a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalatiile apartinând SACET, stabilindu-se masuri privind cresterea fiabilitatii

echipamentelor si scheme-lor tehnologice, îmbunatatirea activitatii de exploatare, întretinere

si reparatii si cresterea nivelului de pregatire si disciplina a personalului.

(2) Procedurile prevazute la alin.(1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament si se vizeaza, dupa caz, de autoritatea administratiei publice locale.

(3) Modul de analiza si evidenta a evenimentelor accidentale care au loc exclusiv în instalatiile de producere a energiei termice în cogenerare se va realiza conform NTE 004/2005, aprobat prin Ordinul presedintelui A.N.R.E. nr. 8/2005.

(4) În cazul în care evenimentele produc consecinte în SACET, acestea vor fi analizate conform dispozitiilor prezentului regulament de serviciu.

Art. 26. — Evenimentele ce se analizeaza se refera în principal la:

a) defectiuni curente;

b) deranjamente din centralele termice, retelele de transport si de distributie;

c) incidente si avarii;

d) abaterile sistematice ale parametrilor energiei termice;

e) limitarile de consum impuse de anumite situatii existente la un moment dat în sistem.

Art. 27. — (1) Defectiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normala sau ca o deficienta a echipamentelor sau a instalatiilor, care nu duce la oprirea acestora.

(2) Defectiunile se constata de catre personalul de operare în timpul supravegherii si

controlului instalatiilor si se remediaza în conformitate cu procedurile aprobate.

(3) Defectiunile pentru a caror remediere este necesara interventia altui personal decât

cel operativ sau oprirea utilajului/instalatiei se înscriu în registrul de defectiuni.

Art. 28. — Deranjamentele din retele de transport si distributie sunt acele defectiuni

care conduc la întreruperea serviciului pentru utilizatorii alimentati de la o ramura a retelei de

transport sau dintr-o retea de distributie aferenta unei statii termice sau a unei centrale termice de cartier.

Art. 29. — Deranjamentele din centralele termice constau în declansarea voita sau

oprirea fortata a unui echipament sau instalatie, care nu influenteaza în mod direct

producerea

de energie termica, fiind caracteristice echipamentelor si instalatiilor anexe. Se considera

deranjament si declansarile agregatelor auxiliare care au determinat iritarea automata în

functiune a agregatului de rezerva.

Art. 30. — Se considera incidente urmatoarele evenimente:

a) declansarea sau oprirea fortata a instalatiilor de producere a energiei termice indiferent de

durata, dar care nu îndeplinesc conditiile de avarie;

b) declansarea sau oprirea fortata a agregatelor auxiliare, fara ca acestea sa fie înlocuite prin

anclansarea automata a rezervei si care conduce la reducerea cantitatii de energie termica

produsa, transportata sau furnizata;

c) reducerea puterii termice sau a parametrilor de livrare a agentului termic sub limitele stabilite prin reglementari, pe o durata mai mare de 15 minute, ca urmare a defectiunilor

din

instalatiile proprii.

Art.31.— Nu se considera incidente urmatoarele evenimente:

a) iesirea din functiune a unei instalatii ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protectie si automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o alta instalatie, iesirea din functiune fiind consecinta unui incident localizat si înregistrat în acea instalatie:

b) iesirea din functiune sau retragerea din exploatare a unei instalatii sau parti a acesteia, datorita unor defectiuni ce pot sa apara în timpul încercarilor profilactice, corespunzatoare scopu-lui acestora;

c) iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daca a fost înlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corecta a anclansarii automate a rezervei, si

nu

a avut ca efect reducerea puterii termice livrate utilizatorului;

d) retragerea accidentala din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia în scopul eliminarii unor defectiuni, daca a fost înlocuit cu rezerva si nu a afectat alimentarea

cu

energie termica a utilizatorilor;

e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalatii pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamitati;

f) oprirea unor instalatii care genereaza întreruperi sau reduceri în livrarea energiei termice astfel cum au fost convenite în scris cu utilizatorii.

Art. 32. — Se considera avarii urmatoarele evenimente:

a) întreruperea accidentala, totala sau partiala, a livrarii agentului termic catre utilizatorii

de

tip urban pe o perioada mai mare de 4 ore;

b) întreruperea accidentala, totala sau partiala, a livrarii agentului termic catre utilizatorii

de

tip industrial, comercial sau agricol pe o perioada mai mare decât limitele prevazute în contracte;

c) defectarea sau iesirea accidentala din functiune a agregatelor auxiliare sau a unor instalatii

sau subansambluri din instalatiile de producere a energiei termice, care conduce la reducerea

puterii termice utilizabile cu mai mult de 10%, pe o durata mai mare de 72 de ore;

d) defectarea sau iesirea accidentala din functiune a unor instalatii de producere a energiei

termice, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, daca face ca acestea sa ramâna indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore;

e) defectarea sau iesirea accidentala din functiune a instalatiilor de producere si transport a

energiei termice care conduce la reducerea energiei termice livrate cu mai mult de 50%

pe o

durata mai mare de o ora;

f) întreruperea partiala sau totala a alimentarii cu energie termica a localitatilor pe o durata

mai mare de 30 de minute.

Art. 33. — Daca pe durata desfasurarii evenimentului, ca urmare a consecintelor

avute, acesta îsi schimba categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie,

evenimentul se va încadra pe toata durata desfasurarii lui în categoria avariei.

Art. 34. — (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat dupa

producerea evenimentelor respective de catre factorii de raspundere ai operatorului, de

regula, împreuna cu cei ai autoritatilor administratiei publice locale.

(2) Trimestrial, operatorii vor informa autoritatile de reglementare competente asupra tuturor avariilor care au avut loc, despre concluziile analizelor si masurile care s-au luat.

Art. 35. — Analiza fiecarui incident sau avarie va trebui sa aiba urmatorul continut:

a) locul si momentul aparitiei incidentului sau avariei;

b) situatia înainte de incident sau avarie, daca se functiona sau nu în schema normala, cu

indicarea abaterilor de la aceasta;

c) conditiile care au favorizat aparitia si dezvoltarea evenimentelor;

d) reconstituirea cronologica a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor

înregistrarilor computerizate si declaratiilor personalului;

e) manevrele efectuate de personal în timpul desfasurarii si lichidarii evenimentului;

f) situatia functionarii semnalizarilor, protectiilor si automatizarilor;

g) efectele produse asupra instalatiilor, daca au rezultat deteriorari ale echipamentelor,

cu

descrierea deteriorarii;

h) efectele asupra utilizatorilor de energie termica, utilitatile nelivrate, durata de întrerupere,

valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

i) stadiul verificarilor profilactice, reviziile si reparatiile pentru echipamentul sau protectiile care nu au functionat corespunzator;

j)cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de respectare a instructiunilor;

l)influenta schemei tehnologice sau de functionare în care sunt cuprinse instalatiile afectate

de incident sau avarie;

m) situatia procedurilor/instructiunilor, de exploatare si reparatii si a cunoasterii lor, cu mentionarea lipsurilor constatate si a eventualelor încalcari ale celor existente;

n)masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente asemanatoare cu stabilirea

termenelor si responsabilitatilor.

Art. 36. — (1) Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizata în cel mult 5 zile de la

lichidarea acestora.

(2) În cazul în care pentru lamurirea cauzelor si consecintelor sunt necesare probe, încercari, analize de laborator sau obtinerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

(3) În cazul în care în urma analizei rezulta ca evenimentul a avut loc ca urmare a

proiectarii sau montarii instalatiei, a deficientelor echipamentului, a calitatii slabe a

materialelor sau datorita actiunii sau inactiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în

legatura cu instalatia sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicati pentru punct de vedere.

(4)Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune

instalatiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a

executantului, dupa caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a

autoritatii administratiei publice locale.

(5) Daca avaria sau incidentul afecteaza sau influenteaza functionarea instalatiilor

aflate în administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectueaza

analiza

va solicita de la acestia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor si informatiilor

necesare analizarii avariei sau incidentului.

Art. 37. — (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneaza într-un

formular-tip denumit „fisa de incident", iar la exemplarul care ramâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

(2) Continutul minim al fisei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 34.

Art. 38. — (1) În vederea satisfacerii în conditii optime a necesitatilor de alimentare

continua ca energie termica, operatorii vor urmari evidentierea distincta a întreruperilor si

limitarilor, a duratei si a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în

instalatiile acestora, daca au afectat functionarea instalatiilor proprii.

(2) Situatia centralizatoare privind aceste întreruperi sau limitari se va transmite trimestrial autoritatii administratiei publice locale.

Art. 39. . (1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face în scopul determinarii

indicatorilor de fiabilitate a acestora în conditii de exploatare.

(2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit „fisa pentru echipament deteriorat'' care se anexeaza la fisa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deteriorarii echipamentelor ca urmare a încercarilor profilactice, manipularii, reparatiilor sau întretinerii necorespunzatoare, neefectuarii la timp a reparatiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac parte si care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a facut aceasta înlocuire) si care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii,

operatorul va tine o evidenta separata pe tipuri de echipamente si cauze.

(4) Evidentierea defectiunilor si deteriorarilor se face si în perioada de probe de

garantie si punere în functiune dupa montare, înlocuire sau reparatie capitala.

Art. 40. — (1) Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezinta documente

primare pentru evidenta statistica si aprecierea realizarii indicatorilor de performanta.

(2) Pastrarea evidentei se face la operator pe toata perioada cât acesta opereaza.

(3)La încheierea activitatii de operare se aplica prevederile art. 14 alin. (4).

SECTIUNEA a 5-a

Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

Art. 41. — (1) Pentru cresterea sigurantei în functionare a serviciului de alimentare cu

energie termica si a continuitatii alimentarii cu energie termica a utilizatorilor, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalatiile apartinând SAGET. (2) Procedurile prevazute la alin. (1) se vor întocmi pe baza

prevederilor prezentului regulament.

Art. 42. — Manevrele în instalatii se executa pentru :

a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii, fiind determinate de necesitatile obiective de adaptare a functionarii la cerintele

utilizatorilor,

realizarea unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc, având un caracter

frecvent si executându-se mereu la fel, denumite manevre curente.

b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii, fara ca acestea sa

aiba un caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din

exploatare a echipamentelor pentru lucrari sau probe si redarea lor în

exploatare,denumite manevre programate.

c) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului functional tehnologic al instalatiei sau ansamblului de instalatii, executate cu ocazia aparitiei unui incident

denumite

manevre de lichidare a incidentelor.

Art. 43. — În sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalatii

modificarile regimurilor de functionare care au loc ca urmare a actiunii sistemelor de

automatizare si protectie sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor, de

reglaj, pe baza instructiunilor de exploatare, fara modificarea schemei de functionare

aprobate.

Art. 44. — Manevrele trebuie concepute astfel încât :

a) succesiunea operatiilor în cadrul manevrelor sa asigure desfasurarea normala a acestora;

b) trecerea de la starea initiala la starea finala dorita sa se faca printr-un numar minim de operatii;

c) ordinea de succesiune a operatiilor trebuie sa aiba în vedere respectarea procesului tehno-logic stabilit prin instructiunile de exploatare a echipamentului sau a instalatiei la

care

se executa manevra;

d) sa fie analizate toate implicatiile pe care fiecare operatie le poate avea, atât asupra instalatiei în care se executa manevra, cât si asupra restului instalatiilor legate tehnologic

de

aceasta, în special din punct de vedere al sigurantei în exploatare;

e) manevra sa se efectueze într-un interval de timp cât mai scurt, stabilindu-se operatiile care se pot executa simultan fara a se conditiona una pe alta, în functie de

numarul

de executanti si de posibilitatea supravegherii directe de catre responsabilul de manevra;

f) sa se tina seama de respectarea obligatorie a normelor de protectie a muncii;

g) fiecare operatie de actionare asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie urmata de verificarea realizarii acestei comenzi sau verificarea realizarii efectului corespunzator.

Art. 45. — Persoana care concepe manevra trebuie sa cunoasca instalatia în care se vor

executa operatiile cerute de manevra, sa dispuna de schema detaliata corespunzatoare

situatiei

din teren si schema tehnologica de executare a manevrei.

Art. 46. — Manevrele în instalatii se efectueaza numai pe baza unui document scris,

numit foaie de manevra, care trebuie sa contina :

a) tema manevrei;

b) scopul manevrei;

c) succesiunea operatiilor;

d) notatii în legatura cu dispunerea si îndeplinirea operatiilor;

e) persoanele care executa sau au legatura cu manevra si responsabilitatile lor.

Art.47. — Dupa scopul manevrei, foaia de manevra poate fi :

a) foaie de manevra permanenta al carei continut este prestabilit în instructiunile/procedurile

tehnice interne, putându-se folosi la:

- manevre curente;

- anumite manevre programate, cu caracter curent;

- anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

b) foaie de manevra pentru manevre programate al carei continut se întocmeste pentru efectuarea de lucrari programate sau accidentale si care prin caracterul sau necesita o succesiune de operatii ce nu se încadreaza în foile de manevra permanente.

Art. 48. — Manevrele cauzate de accidente se executa fara foaie de manevra, iar cele

de lichidare a incidentelor se executa pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare a

incidentelor.

Art. 49. — (1) Întocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra se fac de catre persoanele desemnate de operator, care au pregatirea necesara si asigura executarea serviciului operativ si tehnico-administrativ.

(2) Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevra telefonic.

(3) În functie de necesitate, la foaia de manevra se anexeaza o schema de principiu

referitoare la manevra care se efectueaza.

(4) Foaia de manevra întocmita, verificata si aprobata se pune în aplicare numai în

momentul în care exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau

ansamblul de instalatii în cauza conform procedurilor aprobate.

Art. 50. — Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi initiate de persoane prevazute în procedurile aprobate si care raspund de necesitatea efectuarii lor.

Art. 51. — Executarea manevrelor în cazul lucrarilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizata astfel încât echipamentul sa nu fie retras din exploatare mai devreme decât este necesar si nici sa nu se întârzie admiterea la lucru.

Art. 52. — (1) Manevra începuta de personalul nominalizat în foaia de manevra

trebuie terminata, de regula, de acelasi personal chiar daca prin aceasta se depaseste ora

de

terminare a programului normal de munca, în conditiile legii.

(2) Exceptiile de la dispozitiile alin.(1) vor fi prevazute în regulamentele proprii ale serviciului de alimentare cu energie termica.

Art. 53. — Fiecare operator va stabili prin decizie si procedura interna nomenclatorul

cu manevrele ce se executa pe baza de foi de manevra permanente sau pe de

instructiuni/proceduri tehnice interne.

Art. 54. — (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform

instructiunilor de proiectare si/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele

mecanice, rodajul mecanic, probe tehnologice si punere în functiune.

(2) În perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele si operatiile

respective cad în sarcina organizatiei care executa montajul cu participarea personalului de exploatare.

(3) Dupa terminarea probelor mecanice si eventual a rodajului în gol se face receptia preliminara a lucrarilor de constructii-montaj sau lucrarile se preiau de catre beneficiar cu proces-verbal de preluare-primire, dupa care rodajul în sarcina si probele tehnologice cad în sarcina beneficiarului.

Art. 55. — (1) Constatarile, informatiile si anuntarile operative legate de manevre, functionarea echipamentelor, incidente, accidente se vor înscrie în evidentele operative, atât de persoana care le comunica, cât si de persoana care le primeste, notându-se ora

constatarii,

comunicarii sau primirii, cui i s-au comunicat sau de la cine s-au primit, precum si numele si

functia acestuia.

(2) Dispozitiile si aprobarile operative se vor înscrie în evidentele operative atât de

persoana care le da, cât si de persoana care le primeste, notându-se datele de identificare si ora.

Art. 56. — (1) În cazul executarii manevrelor pe baza unor foi de manevra, nu este

necesara înscrierea în evidentele operative a dispozitiilor sau aprobarilor primite, a operatiilor executate, a confirmarilor facute, toate acestea operându-se în foaia de manevra.

(2) Dupa terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalatiei

executarea acestora conform foii de manevra, ora începerii si terminarii manevrei, starea

operativa, configuratia etc, în care s-au adus echipamentele respective, precum si orele la

care

s-au executat operatiile care prezinta importanta în functionare a echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor de instalatii.

(3) Este obligatorie înscrierea tuturor montarilor si demontarilor de flanse oarbe

folosite pentru blindarea circuitelor, precum si admiterile la lucru, respectiv terminarea lucrarilor.

Art. 57. — (1)Trecerea de la schema normala la o schema varianta se admite numai în

cazurile de prevenire de incidente, accidente si incendii, precum si în cazurile de

indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalatiilor respective, personalul de deservire operativa si de comanda operativa raspunzând de manevra facuta.

(2) Trecerea de la schema normala la una din schemele varianta se va face pe baza foii de manevra si cu asistenta tehnica.

Art. 58. — Orice persoana care executa, coordoneaza, conduce, dispune, aproba sau

participa la pregatirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalatiile termomecanice din

SACET trebuie sa cunoasca prevederile privind executarea manevrelor în instalatii si sa le

aplice.

CAPITOLUL II

Producerea energiei termice

SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

Art. 59. — (1) Producerea energiei termice reprezinta activitatea organizata prin care se realizeaza în instalatiile din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare agent termic sub forma de abur, apa fierbinte sau apa calda, necesar asigurarii încalzirii si prepararii apei calde de consum pentru locuinte, institutii publice, agenti economici etc.

(2) Activitatea de producere a energiei termice se desfasoara în conditii de tratament egal pentru toti producatorii, fiind interzise orice discriminari.

Art. 60. — Exploatarea instalatiilor de producere a energiei termice se va realiza avându-se în vedere urmatoarele:

a) functionarea de durata, fara avarii, cu disponibilitate maxima, în scopul asigurarii continuitatii în alimentarea cu energie termica a utilizatorilor;

b) asigurarea sarcinii termice necesare utilizatorilor, a parametrilor si calitatii agentului termic, precum si a domeniului de reglare a sarcinii;

c) asigurarea regimului economic de functionare, având la baza instructiunile furnizorului de echipament si probele la punerea în functiune a instalatiei.

Art. 61. — În fisa postului personalului de exploatare si întretinere a instalatiilor de producere a energiei termice se vor introduce obligatoriu urmatoarele atributii:

a) asigurarea functionarii sigure si continue a instalatiilor astfel încât alimentarea eu energie

termica a utilizatorilor sa se faca fara întreruperi;

b)cunoasterea instalatiilor pe care le are în exploatare si a instructiunilor de exploatare,

asigurarea unei exploatari conform instructiunilor si diagramelor de reglaj;

d) mentinerea echipamentelor si a instalatiilor în stare de functionare perfecta în scopul

evitarii degradarii în sau deteriorarilor;

e) mentinerea în limitele prescrise a parametrilor agentilor termici, conform regimurilor de

functionare stabilite;

f)cunoasterea si respectarea prevederilor referitoare la instalatiile pe care le deserveste/între-tine.

SECTIUNEA a 2-a

Exploatarea instalatiilor de producere a energiei termice

Art. 62. — Instalatiile de producere a energiei termice vor fi exploatate corespunzator

instructiunilor tehnice interne specifice fiecarui agregat, în conformitate cu instructiunile

furnizorului si proiectantului, privitor la:

a) regimurile de pornire, de încarcare, de descarcare si de oprire, în corelatie cu agregatele care îl deservesc si pe care le deserveste;

b) parametrii limita la care se interzice exploatarea;

c) cazurile în care instalatia trebuie oprita imediat;

d) parametrii de functionare economica pentru asigurarea consumului specific si propriu tehnologic minim, în functie de sarcina;

e) parametrii de control privind functionarea sigura, inclusiv a instalatiilor auxiliare.

Art. 63. — Instalarea, exploatarea si verificarea agregatelor de cazane si

schimbatoarelor de caldura pentru prepararea agentilor termici, inclusiv a transformatoarelor de abur, trebuie sa corespunda proiectelor si conditiilor tehnice de calitate conform normelor si prescriptiilor în vigoare.

Art. 64. — La locurile de munca specifice vor fi afisate instructiuni privind atributiile

si responsabilitatile personalului de exploatare, tabele cu valorile maxime si minime ale

parametrilor admisi ale instalatiei de producere a energiei termice, valorile parametrilor

pentru realizarea consumului specific si propriu tehnologic, diagrama de reglaj în functie de

conditiile meteorologice, modul de interventie a personalului de exploatare în caz de incendii sau avarii.

Art. 65. — (1) Cazanele, precum si alte recipiente sub presiune aflate sub incidenta

prezentului regulament se exploateaza si se verifica conform prescriptiilor Inspectoratului de Stat pentru Cazane si Instalatii de Ridicat.

(2) Pentru punerea în functiune si în timpul functionarii se vor executa verificari functionale, de siguranta si probe profilactice conform instructiunilor de punere în functiune si exploatare, inclusiv pentru instalatia de alimentare cu combustibil, de evacuare a gazelor de

ardere etc.

(3) La instalatiile cu agent termic apa calda controlul si verificarea masurilor de siguranta sunt cele prevazute în STAS 7132:86.

Art. 66. — Instalatiile de cazan vor functiona numai cu apa tratata care îndeplineste conditiile prevazute la art. 129.

Art. 67. — Fiecare centrala termica va avea un registru în care se vor consemna

distinct pentru fiecare cazan evenimentele si datele aparute în timpul exploatarii:

a) starea tehnica a instalatiilor la primirea-predarea schimbului;

b) ora aprinderii si stingerii focului;

c) ordinea cronologica a operatiunilor efectuate în timpul asigurarii serviciului, a

manevrelor si a altor, lucrari de revizii si reparatii;

d) defectiunile importante aparute la agregatele de baza si auxiliare;

e) descrierea cronologica a manevrelor efectuate în cazuri de avarii;

f) descrierea avariilor si deranjamentelor intervenite în timpul exploatarii;

g) elementele suprafetelor de încalzire deteriorate si înlocuite, cu schite pentru identificarea locurilor;

h) dispozitiile operative primite pe scara ierarhica;

i) manevre de porniri, opriri, încarcari si descarcari;

j) spalari si curatiri chimice efectuate;

k) functionarea sau nefunctionarea protectiilor si supapelor de siguranta;

l) indicii chimici ai apei, aburului si condensatului.

Art. 68. — Lista datelor si evenimentelor mentionate la art. 67 nu este limitativa, iar acele date care sunt arhivate electronic pot sa nu fie cuprinse în registru.

Art. 69. — (1) Regimul de exploatare a unui cazan trebuie sa corespunda indicatiilor fisei sale de regim, elaborata conform instructiunilor date de furnizor, bazate pe masuratorile si încercarile la punerea în functiune efectuate în vederea verificarii performantelor garantate.

(2) Încercarile pentru stabilirea regimurilor de exploatare a cazanului trebuie efectuate

si în urmatoarele cazuri, când vor fi elaborate noi fise de regim:

a) dupa o reparatie capitala;

b) dupa introducerea unor modificari constructive;

c) la trecerea pe un nou combustibil;

d) daca apar abateri permanente de la valorile normale ale parametrilor nominali când este necesara clarificarea cauzelor acestora.

(3) Fisa de regim trebuie sa contina, în functie de sarcina cazanului, parametrii care trebuie

urmariti în functionare pentru a se asigura o ardere completa a combustibilului si încadrarea temperaturilor gazelor de ardere si ale apei/aburului în fasciculele de tevi în limitele prescrise de furnizorul de echipament.

Art. 70.. Instalatiile de cazane trebuie exploatate astfel încât excesul de aer în gazele

de ardere, temperatura gazelor de ardere la iesirea din cazan, cantitatea de particule

necombustibile în gazele de ardere sa fie cele stabilite de furnizorul de echipament, în fisa de regim si sa nu depaseasca valorile stabilite de normele de mediu în vigoare, iar pierderile de particule gazoase combustibile în gazele de ardere sa fie nule.

Art. 71. — (1) Producatorii vor elabora instructiuni tehnice interne specifice fiecarei

centrale termice si pentru fiecare utilaj, în care trebuie sa detalieze în amanunt toate

operatiunile necesare unei corecte exploatari si conservari în cazul opririlor pe o durata mai mare de timp.

(2) Perioada de timp va fi cea stabilita de furnizorul echipamentului.

Art. 72. — În centralele termice se va urmari cu prioritate siguranta instalatiei prin

asigurarea functionarii:

a) dispozitivelor si armaturilor de siguranta, în vederea opririi focului si a alimentarii cu combustibil la cazane, în cazul depasirii valorilor limita de presiune si temperatura ale agentului termic;

b) dispozitivelor si armaturilor de siguranta, în vederea opririi alimentarii cu agent

termic primar la schimbatoarele de caldura, în cazul depasirii valorilor limita de presiune si

temperatura ale agentului termic secundar;

c) dispozitivelor si armaturilor de siguranta si oprirea alimentarii cu combustibil, în cazul depasirii valorilor limita la vasele de expansiune.

d) întregului ansamblu de protectii si instalatii de automatizare.

Art. 73. — (1) Agentul termic livrat sub forma de apa, la iesirea din centrala termica

sau centrala electrica în cogenerare, trebuie sa aiba temperatura prevazuta în diagrama de

reglaj.

(2) Abaterea temperaturii apei la iesirea din centrala termica poate fi de maximum

+2% fata de temperatura prevazuta în diagrama de reglaj.

(3) Controlul temperaturilor trebuie sa reprezinte o operatie permanenta în exploatarea

centralei termice, prin înregistrarea continua a acesteia, sau consemnându-se orar în registrul

de exploatare temperaturile tur si retur ale agentului termic pâna la asigurarea înregistrarii si

memorarii prin intermediul unui sistem informatic.

Art. 74. — În cazul unor situatii neprevazute ca: schimbarea brusca a climatului

exterior, oprirea sau schimbarea programului de furnizare la unii utilizatori, avarii locale, care

pot modifica necesarul de energie termica, se face corectarea regimului de exploatare prin

reglarea parametrilor agentului termic.

Art. 75. — În scopul stabilirii unui echilibru între energia termica necesara si cea

produsa se vor folosi, dupa caz:

a) mijloace de reglare automate sau manuale de variatie a cantitatii de caldura produsa

în

cazane;

b) alegerea numarului de cazane în functiune;

c) variatia temperaturii agentului termic la iesirea din cazane;

d) variatia debitului în circuitele centralei si pe retelele de agent termic primar prin utilizarea exclusiva a pompelor cu turatie variabila.

Art. 76. — Abaterea valorii presiunii apei în retelele de apa fierbinte la iesirea din

centrala termica si la întoarcere, fata de graficul de repartizare a presiunilor si a sistemului de reglare adoptat, va fi stabilita în contractul de furnizare.

Art. 77. — Cresterea sau scaderea temperaturii apei în retea trebuie sa se execute

treptat si uniform, cu viteza de variatie stabilita de proiectant.

Art. 78. — Presiunea si temperatura aburului furnizat pentru scopuri industriale nu

trebuie sa difere cu mai mult de ± 5% fata de valorile din regimul termic de functionare.

Art. 79. — Calitatea condensatului returnat va fi urmarita prin conductometre, în mod

continuu, asigurându-se reutilizarea acestuia în cadrul centralei termice în procesele

tehnologice care se preteaza calitatii determinate.

Art. 80. — Exploatarea si întretinerea cazanelor de apa fierbinte se vor face în

conformitate cu prescriptiile furnizorului, cu prescriptiile I.S.C.I.R., cu prevederile

prezentului regulament, precum si cu instructiunile tehnice interne întocmite de unitatile de

exploatare.

Art. 81. — Pentru buna functionare a instalatiilor de producere a energiei termice se va

asigura activitatea de mentenanta preventiva conform instructiunilor/procedurilor tehnice

interne întocmite pe baza recomandarilor furnizorilor de echipamente si a instructiunilor de

exploatare ale proiectantului.

SECTIUNEA a 3-a

Indicatori de performanta ai serviciului de producere a energiei termice

Art. 82. — Indicatorii de performanta pentru serviciul de productie a energiei termice

se stabilesc pentru:

a) racordarea unor noi utilizatori la centralele de producere a energiei termice;

b) întreruperea serviciului de producere a energiei termice;

c) calitatea energiei termice;

d) solutionarea sesizarilor si reclamatiilor utilizatorilor;

Art. 83. — Indicatorii de performanta se aplica în relatiile dintre producatori si

utilizatorii racordati la centralele termice, care respecta conditiile prevazute în contract, fara a produce perturbatii în alimentarea altor utilizatori din zona.

Art. 84. — Valorile indicatorilor de performanta ai serviciului de producere,transport

si distributie a energiei termice vor fi supuse aprobarii Consiliul Local al Municipiului Constanta.

Art. 85. — În vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, producatorii trebuie sa asigure:

a) evidenta reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor;

b) evidenta solicitarilor de racordare la retelele termice a unor noi consumatori, în

concordanta cu capacitatile de producere, si a avizelor tehnice de racordare emise;

c) evidenta rezultatelor activitatilor privind calitatea energiei termice produse si livrate

utilizatorilor retelelor termice;

d) programarea lucrarilor de întretinere si mentenanta;

e) continuitatea serviciului de producere a energiei termice prestat utilizatorilor retelelor termice.

Art. 86. — (1) La solicitarea scrisa a oricarui utilizator al serviciului de

producere a energiei termice, existent sau potential, cu privire la realizarea unui nou

racord/bransament termic sau modificarea unui racord/bransament termic existent care are

implicatii asupra cantitatilor,de energie termica produsa sau asupra parametrilor ori a tipurilor

de agent termic produs,producatorul din zona respectiva este obligat sa analizeze cererea si, daca este tehnic posibil sa emita un aviz tehnic în acest sens.

(2) Raspunderea producatorului este pâna la punctul de delimitare dintre instalatiile

acestuia si cele ale utilizatorului, specificat în contract.

Art 87. — Indicatorii anuali de performanta ai serviciului de alimentare cu energie

termica a utilizatorilor la centralele de producere a energiei termice sunt:

a) numarul de solicitari ale utilizatorilor pentru asigurarea alimentarii cu energie termica a unor noi consumatori sau pentru modificarea parametrilor agentului termic

produs,

diferentiat pe tipuri de agenti termici;

b) numarul de solicitari la care intervalul de timp dintre momentul înregistrarii cererii de racordare din partea utilizatorului pâna la primirea de catre acesta a avizului tehnic

de

racordare este mai mic de 15/30/60 de zile.

Art. 88. — (1) Producatorul trebuie sa anunte utilizatorii, în scris, cu 10 zile lucratoare

înainte, despre necesitatea efectuarii lucrarilor de reparatii necuprinse în programul initial,

altele decât cele accidentale, pentru a stabili de comun acord data si durata întreruperilor

respective.

(2) În cazul întreruperilor accidentale, producatorul trebuie sa realizeze realimentarea

în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectati.

(3) Producatorul va înregistra toate reclamatiile, iar reclamantul va fi informat privind

numarul de înregistrare, numele si functia persoanei care a preluat reclamatia/sesizarea. Orice reclamatie ulterioara se va referi la numarul de înregistrare.

(4) Personalul producatorului va indica reclamantului, pe cât posibil, durata

aproximativa pâna la restabilirea alimentarii. Pentru aceasta, personalul din centrul de

preluare a reclamatiilor va trebui sa se informeze permanent de mersul lucrarilor de

remediere.

(5) Producatorul va asigura permanenta unor echipe specializate care sa restabileasca

alimentarea cu energie termica într-un timp minim posibil.

(6) Producatorul asigura sosirea echipei de interventie în maximum 60 minute din

momentul anuntarii întreruperii în alimentare.

(7) Dupa efectuarea remedierilor, producatorul are obligatia de a se interesa, la fiecare

dintre utilizatori, de buna functionare în alimentarea cu energie termica.

Art. 89. — Indicatorii anuali de performanta pentru întreruperi neprogramate sunt:

a) numarul de întreruperi neprogramate prevazute la art. 88 alin. (1);

b) numarul de utilizatori afectati de întreruperile neprogramate prevazute la art. 88 alin. (1), pe tipuri de utilizatori;

c) numarul de întreruperi accidentale;

d) numarul de utilizatori afectati de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori;

e) durata medie a întreruperilor accidentale, pe tipuri de utilizatori.

Art. 90. — Întreruperea producerii energiei termice, necesara pentru lucrari planificate

de reparatii si întretinere stabilite prin contract, va fi anuntata utilizatorilor cu cel putin 7 zile lucratoare înainte.

Art. 91. — Indicatorii anuali de performanta pentru întreruperi programate sunt:

a) numarul de întreruperi programate;

b) durata medie a întreruperilor programate;

c) numarul de utilizatori afectati de aceste întreruperi, pe categorii de utilizatori;

d) numarul de întreruperi cu durata programata depasita.

Art. 92. — Cu exceptia cazurilor de forta majora, producatorul are obligatia sa asigure

agentul termic la utilizator la parametrii de calitate, presiune, temperatura, debit si indici

chimici prevazuti în contract si în prezentul regulament.

Art. 93. — Abaterile maxime ale parametrilor de calitate ai agentului termic sunt cele

prevazute în prezentul regulament, iar regimurile intermitente se stabilesc de comun acord între producator si utilizatori, prin contract.

Art. 94. — În cazul producerii aburului industrial, parametrii de calitate ai energiei

termice în punctele de delimitare dintre instalatiile producatorului si cele ale utilizatorilor se stabilesc în functie de cerintele proceselor tehnologice din instalatiile utilizatorilor de tip industrial.

Art. 95. — Pentru asigurarea confortului termic in spatiile de locuit, spatiile cu alta

destinatie din condominii si institutii publice si a temperaturii apei calde de consum, parametrii de calitate ai energiei termice trebuie stabiliti astfel încât la punctele de delimitare dintre instalatiile transportatorului/furnizorului si cele ale utilizatorilor mentionati sa aiba valorile necesare astfel încât sa fie satisfacute cerintele din prezentul regulament. În functie de tipul de reglaj adoptat, modul de variatie a unuia sau a mai multor parametri de calitate se stabileste prin diagrama de reglaj, parte componenta a indicatorilor de performanta locali pentru serviciile de producere a energiei termice.

Art. 96. — La reclamatia scrisa privind un parametru de calitate al energiei termice,

producatorul va verifica parametrul în punctul de delimitare si va informa utilizatorul de

rezultatele analizei efectuate si de masurile luate.

Art. 97. — Termenul pentru raspuns la reclamatii referitoare la unul sau mai multi

parametri de calitate ai agentului termic este de 30 zile calendaristice.

Art. 98. — Fiecare reclamatie se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind

numarul de înregistrare, numele si functia persoanei care a preluat reclamatia/sesizarea. Orice reclamatie ulterioara se va referi la numarul de înregistrare.

Art. 99. — Indicatorii anuali de performanta privind calitatea energiei termice produse

sunt:

a) numarul de reclamatii privind calitatea energiei termice pe tipuri de agent termic;

b) numarul de reclamatii care sunt din vina producatorului;

c) numarul intervalelor de functionare a centralelor de producere a energiei termice având

cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit cu valoare mai mica decât limita

inferioara, respectiv mai mare decât limita superioara a abaterii prevazuta în prezentul regulament sau contract, pe tipuri de agent termic;

d) durata medie de functionare a centralelor de producere a energiei termice având cel putin

unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit cu o valoare mai mica decât limita inferioara, respectiv mai mare decât limita superioara a abaterii prevazuta în prezentul regulament sau contract, pe tipuri de agent termic;

e) numarul de ore de functionare a centralelor termice, inclusiv cele în cogenerare, cu agent

termic impurificat, din vina utilizatorului;

f) numarul de reclamatii care nu au putut fi rezolvate.

Art. 100. — Producatorul este obligat sa asigure alimentarea cu energie termica a

oricărui utilizator în condițiile în care acesta se afla în aria sa administrativ - teritoriala , este racordat la acesta si se încadreaza în conditiile prevazute prin contract.

Art. 101. — Operatorul de producere a energiei termice va permite utilizatorilor accesul în instalatiile sale în vederea citirii sistemelor de masurare utilizate la decontare.

Art. 102. — Producatorul este obligat sa instituie si sa raspunda printr-un sistem de

înregistrare, investigare, solutionare privind reclamatiile facute la adresa sa de catre utilizatori în legatura cu calitatea serviciilor.

Art. 103. — Indicatorii anuali de performanta garantati pentru serviciul de producere a

energiei termice sunt:

a) numarul de sesizari scrise, dovedite ca fiind justificate, privind nerespectarea de catre pro-

ducator a obligatiilor prevazute în licenta;

b) numarul de încalcari ale obligatiilor producatorului rezultate din analizele efectuate de autoritatea competenta si modul de solutionare pentru fiecare caz în parte.

Art. 104. — Producatorul va urmari si înregistra indicatorii de performanta pe baza

unei proceduri proprii, aprobata de autoritatea administratiei publice locale—Consiliul Local al Municipiului Constanta.

Art. 105. — Pentru înregistrarea sesizarilor si reclamatiilor, producatorul va organiza: a) un centru de relatii cu utilizatorii prevazut cu acces la registratura;

b) un serviciu telefonic pe toata durata de livrare a energiei termice (de preferat permanent);

c) un compartiment specializat pentru înregistrarea si sinteza datelor.

Art. 106. — Pentru ceilalti indicatori, producatorul va garanta urmarirea acestora prin compartimentele sale specializate.

Art. 107. — Informatiile privind indicatorii de performanta prevazuti în prezentul

regulament vor fi transmise anual pentru analiza autoritatii competente, fiind incluse în

„Raportul de activitate anual".

SECTIUNEA a 4-a

Drepturile si obligatiile producatorilor de energie termica

Art. 108. — Producatorii de energie termica au urmatoarele obligatii principale:

a) sa livreze energia termica oricarei persoane fizice sau juridice solicitante care are licenta pentru alimentarea cu energie termica sau care este utilizator de energie termica,

în

limita capacitatii instalatiilor si cu respectarea reglementarilor legale în vigoare si a conditiilor

tehnice impuse prin licenta si prin clauzele contractuale;

b) sa asigure livrarea energiei termice în retelele de transport, de distributie sau în instalatiile utilizatorului, potrivit standardelor si/sau normelor tehnice în vigoare si contractelor încheiate, precum si controlul calitativ si cantitativ al acestor parametri;

c) sa mentina o rezerva de combustibil, cu exceptia celui gazos, la un nivel suficient, pentru îndeplinirea obligatiilor privind producerea si furnizarea energiei termice pentru cel putin o luna;

d) sa se conformeze, din punct de vedere operativ, cerintelor dispecerului coordonator si sa înfiinteze, dupa caz, trepte proprii de dispecerat;

e) sa asigure eficienta energetica si economia de combustibil în producerea energiei termice, sa întocmeasca anual si sa urmareasca bilantul energiei termice produse si al

celei

livrate, sa monitorizeze parametrii acesteia atât la producere, cât si la livrare;

f) sa exploateze instalatiile de producere racordate la sistemele de transport, distributie sau la instalatiile utilizatorului, astfel încât sa nu induca în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescriptiile tehnice în vigoare;

g) sa intervina operativ la obiectivele pe care le detin în cazul unui pericol potential de producere a unor „avarii, explozii sau a altor accidente în functionare, putând ocupa în

mod

temporar zona de acces pentru personal si zona tehnica de lucru, în conditiile legii;

h) sa obtina acordurile si/sau autorizatiile prevazute de lege pentru instalatii si personal;

i) sa schimbe combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice, cu respectarea normelor tehnice specifice si a aprobarilor legale, când aceasta schimbare asigura functionarea instalatiilor în conditii de siguranta si conduce la cresterea randamentului, a eficientei energetice si la reducerea costurilor de productie, cu conditia respectarii reglementarilor în vigoare privind protectia mediului;

j) sa furnizeze autoritatilor administratiei publice locale si autoritatii nationale de reglementare din domeniul de competenta informatii privind activitatea de producere a energiei termice;

k) sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute de la terti în cursul desfasurarii activitatii;

l) sa colaboreze, la cererea autoritatilor de reglementare competente, la elaborarea sau

revizuirea reglementarilor din domeniu;

m) sa respecte regulamentul de serviciu si celelalte reglementari;

n) sa asigure posibilitatea încarcarii unitatilor de producere a energiei termice la nivelul de putere termica nominala si sa livreze cantitatile de caldura stabilite prin

contractele

încheiate;

o) sa mentina capacitatile de productie si sa exploateze eficient unitatile de producere a energiei termice, prin urmarirea sistematica a comportarii echipamentelor energetice si

a

constructiilor, întretinerea acestora, planificarea reparatiilor capitale, realizarea operativa si costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;

p) sa întocmeasca planuri multianuale prin care sa se asigure reabilitarea si retehnologizarea unitatilor de producere a energiei termice, în vederea cresterii eficientei

în

exploatarea acestora, încadrarii în normele nationale privind emisiile poluante si a asigurarii calitatii energiei termice;

q) sa realizeze numai în conditiile stabilite de legislatia privind achizitiile publice reparatiile/ reviziile/extinderile/modificarile instalatiilor/echipamentelor, în cazul în care acestea se executa cu terti;

r) sa masoare energia termica produsa/livrata, precum si exploatarea, întretinerea, repararea si verificarea contoarelor de energie termica, în conformitate eu cerintele

normelor

si reglementarile metrologice în vigoare;

s) sa asigure, pe toata durata de executare a serviciului, personal calificat si în numar suficient pentru îndeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de producere a energiei termice, inclusiv necesarul de personal autorizat I.S.C.I.R,;

t) sa asigure reglarea furnizarii energiei termice în functie de graficul de sarcina convenit

de

comun acord cu utilizatorii;

u) sa asigure la punctul de separare parametrii agentului termic necesari asigurarii unui serviciu de calitate;

v) sa aiba capacitatile de productie necesare pentru asigurarea:

- puterii termice minime de avarie;

- puterii minime termice tehnologice;

- producerii energiei termice în regim continuu pentru a putea fi îndeplinite conditiile prevazute la art. 201 lit. s).

Art. 109. — Producatorii de energie termica au urmatoarele drepturi:

a) sa desfasoare activitati comerciale legate de vânzarea energiei termice, prin exploatarea capacitatilor de producere a energiei termice;

b) sa încheie contracte de vânzare-cumparare cu operatorul serviciului de alimentarea

energie termica, dupa caz, sau contracte de furnizare cu utilizatorii, în cazul în care

detin

licenta de furnizare; clauzele .minime ale acestor contracte se stabilesc de catre autoritatea de

reglementare competenta în contractele-cadru; .

c) sa aiba acces la retelele termice de transport si distributie în conditiile legii;

d) sa furnizeze energia termica în retelele de transport, de distributie si/sau în instalatiile utilizatorilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, ale contractelor încheiate

si în

limita capacitatii acestora;

e) sa stabileasca conditiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorilor de energie termica la instalatiile, aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor

tehnice

în vigoare si a reglementarilor emise de A.N.R.S.C.

f) sa utilizeze terenurile si alte bunuri aflate în proprietatea unui tert, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) si (4) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, pentru a asigura functionarea normala a instalatiilor pe care le administreaza si

le

exploateaza iar producatorii de energie termica în cogenerare vor respecta si prevederile art.

19 din Legea energiei electrice nr. 13/2007;

g) sa desfasoare activitatea de dispecerizare, ca functie operativa, si activitatea de analiza economica a functionarii sistemului coordonat, cu asigurarea conditiilor de

furnizare

specificate în contractele de vânzare-cumparare încheiate;

h) sa solicite desfiintarea constructiilor si a obiectivelor amplasate ilegal în zona de

protectie, precum si a celor care nu respecta distantele de siguranta fata de instalatiile

si

constructiile proprii;

i) sa solicite ajustarea nivelului preturilor în functie de influentele intervenite în elementele de cost pentru energia termica si sa încaseze contravaloarea energiei

termice

livrate la preturile si tarifele legal stabilite.

SECTIUNEA a 5-a

Reglementarea producatorilor de energie termica

Art. 110. — (1) Autoritatile de reglementare competente pentru serviciul de alimentare cu energie termica sunt A.N.R.S.C. si/sau A.N.R.E., dupa caz.

(2) A.N.R.S.C. elaboreaza, stabileste si urmareste aplicarea ansamblului de reglementari obligatorii la nivel national, necesar functionarii pietei de energie, termica, în conditii de eficienta, concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor si reglementeaza activitatile de producere a energiei termice, transportul, distributia si furnizarea energiei

termice, cu exceptia producerii energiei termice în cogenerare.

(3) A.N.R.E. acorda licente si aproba reglementari tehnice si comerciale conform

atributiilor stabilite prin Legea energiei electrice nr. 13/2007 pentru activitatea de producere a energiei termice în cogenerare, destinata serviciului public de alimentare cu energie termica în

sistem centralizat.

(4) Activitatea de producere a energiei termice în cogenerare se desfasoara pe baza de licenta acordata de A.N.R.E., în conformitate cu legislatia în vigoare.

(5) Preturile energiei termice produse din surse regenerabile, destinata serviciului de alimentare cu energie termica prin SACET, se aproba de A.N.R.S.C.

(6) Pretul energiei termice produse în cogenerare se aproba prin decizie a presedintelui

A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu exceptia cazurilor în care prin Contracte de

delegare a gestiunii s-au negociat metode de stabilire/ajustare a pretului energiei termice.

CAPITOLUL III

Transportul si distributia energiei termice

SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

Art. 111. — (1) Transportul si distributia energiei termice reprezinta activitatea

organizata prin care energia termica ajunge din instalatiile de producere în instalatiile de

distributie si/sau la instalatiile utilizatorilor suferind sau nu transformari sau procesari.

(2) Instalatiile de transport si distributie a energiei termice se delimiteaza fizic de instalatiile de producere sau de cele cale utilizatorilor prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între parti, în conformitate cu reglementarile tehnice în vigoare.

(3) Transportatorii/distribuitorii sunt persoane juridice care desfasoara activitati

specifice pe baza de licente acordate de autoritatea de reglementare competenta.

(4) Activitatea de transport si distributie a energiei termice se desfasoara în conditii de

tratament egal pentru toti utilizatorii racordati la retelele de transport si/sau distributie a

energiei termice, fiind interzise orice discriminari.

Art. 112. — (1) Dezvoltarea retelelor termice trebuie sa asigure economisirea energiei si se va face cu respectarea normelor si normativelor tehnice de proiectare, executie si exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, a reglementarilor în vigoare privind protectia mediului, sanatatea si igiena publica si a dreptului de proprietate.

(2) Pentru protectia instalatiilor de transport si distributie se interzice tertilor persoane

fizice sau juridice, sa amplaseze constructii sau sa efectueze sapaturi de orice fel în zona de protectie a acestora, fara avizul operatorului,sa depoziteze materiale în zona de protectie a instalatiilor sau sa intervina în orice mod asupra retelelor termice.

(3) Extinderea retelelor de gaze naturale pe strazile pe care exista retele termice cu apa

fierbinte/ calda va fi supusa avizarii consiliilor locale, având drept criteriu de evaluare

economia de

combustibil coroborat cu prevederile legale legate de zonele unitare de încalzire.

Art. 113. — (1) Transportatorii/distribuitorii raspund de exploatarea economica si în conditii de protectie a mediului a instalatiilor din administrarea si exploatarea lor, având obligatia sa ia masurile necesare pentru întretinerea si mentinerea în stare buna a izolatiei termice a conductelor si instalatiilor, mentinerea în stare de functionare a dispozitivelor de reglaj

automat, eliminarea pierderilor prin neetanseitati, precum si de reglarea corecta a

parametrilor

agentilor termici.

(2) Acestia trebuie sa asigure desfasurarea tuturor activitatilor necesare asigurarii continuitatii serviciului în conditii de eficienta economica si siguranta.

(3) În cadrul exploatarii retelelor de transport/distributie a energiei termice transportatorii/ distribuitorii au obligatia executarii urmatoarelor activitati de baza:

a) supravegherea functionarii;

b) întretinere si reparatii;

c) controlul coroziunii si al curentilor de dispersie;

d) controlul parametrilor chimici ai fluidului transportat;

e) interventii în caz de incidente;

f) conducerea operativa a functionarii.

(4)Activitatile tehnico-administrative ale transportatorilor/distribuitorilor trebuie sa

asigure planificarea, gospodarirea, aprovizionarea, conducerea întregii activitati de

exploatare,

precum si relatiile cu utilizatorii.

Art. 114. — Transportatorii/distribuitorii îsi vor asigura necesarul de personal de

specialitate, dotarea cu mijloacele de exploatare si interventii, materialele si piesele de

schimb

necesare în functie de:

a) tipul, marimea si modul de exploatare ale retelelor de transport si distributie;

b) dispersia teritoriala a retelelor;

c) gradul de continuitate în alimentarea utilizatorilor;

d) modul de organizare a exploatarii, dotarea si automatizarea sistemului.

SECTIUNEA a 2-a

Exploatarea retelelor de transport si distributie

Art. 115. — Transportatorul/distribuitorul, prin personalul sau, are obligatia

supravegherii functionarii retelelor de transport/distributie pentru:

a) mentinerea în stare de functionare a întregului echipament al retelelor;

b) înlaturarea pierderilor anormale de caldura;

c) înlaturarea pierderilor anormale de presiune;

d) controlul pierderilor si al sustragerii de agent termic si înlaturarea pierderilor ale caror valori sunt situate peste valorile normate;

e) controlul sistemelor de blocare a armaturilor împotriva manevrarii si a capacelor de camin

împotriva deschiderii de catre persoane neautorizate;

f) controlul compensatoarelor de dilatatie, al suporturilor, al armaturilor si al integritatii izolatiei

retelelor;

g) evacuarea apelor si curatarea caminelor si a canalelor vizitabile;

h)controlul instalatiilor de iluminat si de forta din canale si camine;

i) urmarirea aparatelor de masura si control aflate în retea;

j) înregistrarea presiunilor si a temperaturilor în retea si la statiile termice pentru depistarea pierderilor anormale.

Art. 116. — Vizitarea retelei de transport/distributie se face conform unui grafic, iar

rezultatele se trec în evidentele operative, pe baza lor întocmindu-se foile de manevra si

lucrarile

de reparatii.

Art. 117. — (1) Pentru retelele de transport/distributie a energiei termice amplasate

subteran, fara preizolatie, controlul conductelor, precum si al izolatiilor termice si constructiilor

se

face prin verificari având periodicitatea cuprinsa între 2 si 5 ani, în functie de conditiile

specifice

din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor portiuni cu îndepartarea izolatiei termice. Distanta între sondaje va fi aleasa între 1—8 km, astfel încât sa se asigure o probabilitate satisfacatoare depistarii coroziunilor aparute sau a tasarii izolatiei.

(2) Pentru conductele subterane cu preizolatie, verificarea se va face conforrn specificatiilor

tehnice date de furnizorul de echipament.

(3) Retelele de transport/distributie a energiei termice subterane, nevizitabile, fara

instalatie de semnalizare a spargerilor, amplasate în zone în care apa freatica are un nivel

ridicat

si/sau agresiv, împreuna cu conductele de apa potabila, precum si la intersectii cu canalizari

vor fi supuse controlului cel putin o data pe an.

(4) Rezultatele controlului se înscriu în fisa tehnica a tronsonului controlat, iar locurile

controlate se noteaza pe schema tronsonului de retea.

(5) Elaborarea planurilor de reparatii curente si capitale ale retelelor de transport/distributie

a energiei termice se face pe baza datelor obtinute în urma controalelor.

Art. 118. — (1) Controlul regimului hidraulic al retelei se face prin verificari sistematice

ale presiunii în nodurile retelei, inclusiv la statiile termice.

(2) Cu ocazia vizitarilor retelelor si a controlului regimului hidraulic se va efectua evacuarea

aerului din punctele superioare ale conductelor si ale instalatiilor utilizatorilor.

(3) Daca diferenta de presiune între doua puncte de pe conducte este mai mare decât cea de calcul se va depista cauza si se vor elimina strangularile.

Art. 119. — (1) Pierderea masiva de agent termic, medie anuala orara, în conditii normale de functionare, nu trebuie sa fie mai mare de 0,2% din volumul instalatiei în functiune. În limitele acestei norme, anual, transportatorul/distribuitorul va stabili norma sezoniera de pierderi pentru fie-care retea pe baza masuratorilor efectuate, a bilanturilor si a datelor statistice înregistrate anterior, transmitând aceasta norma sezoniera autoritatii publice locale.

(2) Daca pierderea masiva de agent termic depaseste norma stabilita la alin. (1),

transportatorul/ distribuitorul va lua masuri pentru depistarea cauzelor si înlaturarea

neetanseitatilor.

(3) Pierderea de apa datorata purjarii retelei, cea necesara pentru spalarea unei

conducte sau pentru umplerea instalatiilor utilizatorilor, dupa reparatiile programate, se

stabileste pe baza debitului de apa de adaos consumata si nu este cuprinsa în pierderea masiva

admisibila stabilita la alin (1).

(4) Cantitatea de apa de adaos consumata pentru reumplerea retelelor si a instalatiilor

utilizatorilor, în timpul exploatarii, datorita golirii lor, indiferent de cauza, se considera

cuprinsa în pierderea masiva admisibila stabilita la alin. (1).

(5) Pierderile efective, medii orare de agent termic, pentru o anumita perioada se determina prin împartirea cantitatii totale de apa de adaos, provenita din toate sursele, în perioada respectiva la numarul de ore de functionare a retelei în perioada luata în calcul.

Art. 120.—(1) Controlul coroziunii exterioare a conductelor, datorita curentilor de

dispersie, se face prin verificarea tuturor conductelor subterane cel putin o data la 3 ani.

(2) Rezultatele controlului se înscriu în fisa tehnica a tronsonului controlat, iar locurile

controlate se noteaza pe schema tronsonului de retea.

(3) În cazul în care masuratorile de potential sunt permanent anodice, se vor lua masuri pentru aplicarea protectiei electrice (protectie anodica), urmând ca aceste zone sa fie controlate anual.

(4) Periodic se va efectua controlul coroziunii interne prin determinarea grosimii conductelor cu aparate cu ultrasunete fiind aplicabile prevederile alin. (2).

(5) Pentru prevenirea coroziunilor interioare este obligatorie mentinerea unui nivel al conti-nutului de oxigen din apa sub 0,05 mg/l, atât în retelele de transport, cât si în retelele de distributie.

Art. 121.—(1) Toate vanele si robinetele montate pe conductele retelelor de transport

si distributie a energiei termice vor fi prevazute cu numere de ordine înscrise pe placute

metalice, care sa corespunda cu numerotarea lor din schema operativa a retelei si vor avea

trasate sageti care sa indice sensul de curgere al agentului termic.

(2) Toate armaturile de închidere trebuie astfel întretinute, încât sa asigure o manevrare usoara, fara eforturi, închiderea etansa a retelei si fara scurgeri de fluid la îmbinari sau presetupe.

(3) Lucrarile de întretinere se vor realiza periodic, conform unui grafic prestabilit, iar executarea lucrarilor de întretinere se va trece în evidentele operative.

Art. 122.—În timpul functionarii retelelor de transport/distributie se va verifica

periodic exactitatea si integritatea aparatelor de masura, realizându-se în acest sens toate

lucrarile de întretinere si revizie stabilite în instructiunile/procedurile tehnice interne.

Art. 123.—La instalatiile auxiliare se vor realiza lucrari de întretinere si

verificari,astfel:

a) la instalatiile de golire se va urmari ca racordul la instalatia de canalizare sa nu fie

înfundat sau deteriorat, luându-se masuri de remediere astfel încât radierul canalelor si

caminelor sa nu stea sub apa, iar clapetele, de retinere sa functioneze corect astfel încât sa

nu

se produca re-fulari din canalizare în camine sau canale;

b) la instalatiile electrice si de automatizare se va asigura pastrarea în perfecta stare a

tablo-urilor electrice, a panourilor de comanda, a racordului electric, cu verificarea periodica a

actionari-lor, protectiilor, aparatelor de masura si a teletransmisiilor;

c) la instalatiile de ventilatie se va urmari buna functionare a acestora împreuna cu

tuburile si canalele de aer, precum si a gurilor de evacuare si refulare, astfel încât sa se poata asigura o temperatura, la intrarea personalului în camine, sub + 40°C.

Art. 124. —(1) În timpul exploatarii se va verifica periodic starea izolatiilor termice,

astfel încât acestea sa-si pastreze proprietatile mecanice si termice initiale si sa se ia masuri

operative pentru repararea portiunilor deteriorate.

(2) Cu ocazia reparatiilor retelei se va reface izolatia termica în zona afectata de

reparatie fiind interzisa utilizarea vechii izolatii.

(3) La înlocuirea izolatiei deteriorate, izolarea conductelor noi si a armaturilor se vor

respecta urmatoarele grosimi minime ale stratului izolant, în functie de diametrul nominal sau cel exterior, daca nu este definit diametrul nominal (DN), raportata la un coeficient de conductibilitate a izolatiei de 0,035 W/mK

124.1. Dn <20 20mm

124.2. 20=DN =40 30mm

124.3. 40= DN =100 - DN

124.4. DN=100 100mm

(4) În cazul în care se utilizeaza materiale izolante cu alt coeficient de conductibilitate

decât cel indicat la alin. (3), grosimea izolatiei se recalculeaza corespunzator.

(5) Anual se va face verificarea pierderilor masive de agent termic si a celor prin transfer de caldura pe baza de bilant.

(6) Reducerea temperaturii ca urmare a pierderilor de caldura prin transfer termic nu trebuie sa

fie mai mare de 0,5 K/km, iar randamentul izolatiei termice trebuie sa fie mai mare de 80%.

(7) În cazul în care pierderea de caldura pe tronsonul respectiv este mai mare decât cea

din proiect, scaderea de temperatura este mai mare de 0,5 K/km sau randamentul izolatiei

este

mai mic de 80%, se trece la verificarea starii izolatiei pe acel tronson.

(8) Verificarea starii izolatiei conductelor, cu exceptia conductele preizolate la care

verifica-rea starii izolatiei se face cu ajutorul firelor de control, conform specificatiilor

fabricantului, se face:

a) în conditiile stabilite la art. 117 alin. (1), pentru cele montate în canale nevizitabile;

b) anual, pentru cele utilizate la transportul apei fierbinti;

c) semestrial, pentru cele care sunt folosite la transportul aburului.

(9) La verificarea izolatiei se urmareste:

a) aderenta sau încovoierea izolatiei fata de suprafata aplicata;

b) temperatura la suprafata izolatiei si a conductei;

c) daca caracteristicile materialului termoizolant corespund celor din fisa tehnica.

(10) Rezultatele controlului se înscriu în fisa tehnica a tronsonului controlat, iar locurile controlate se noteaza pe schema tronsonului de retea.

Art. 125. — Pentru prevenirea coroziunilor, constructiile metalice aferente retelelor

termice se vor vopsi anticoroziv cu ocazia fiecarei interventii efectuate la cele subterane si de câte ori este necesar la cele supraterane.

Art. 126. — (1) Toate caminele si canalele care prezinta pericolul patrunderii gazelor

nocive sau explozibile se vor marca distinct pe schema retelei, iar pe teren vor fi prevazute cu semne speciale,

(2) Se considera periculoase, din punctul de vedere al patrunderii gazelor explozibile, cele care se gasesc la o distanta mai mica de 3 m de traseul conductelor de gaze naturale.

Art. 127. — (1) Reparatiile planificate se vor face numai în perioada de întrerupere a

alimentarii cu caldura.

(2) Întreruperea alimentarii cu energie termica pe diferite sectoare ale retelei de

transport/ distributie sau ale instalatiilor utilizatorilor în vederea executarii reparatiilor

accidentale este permisa, numai pentru perioade de maximum 8 ore si daca temperatura

exterioara este mai mare de -5° C.

(3) Prin exceptie de la alin.(2), oprirea alimentarii cu energie termica pentru

temperaturi mai mici de -5°C este permisa numai în situatii de avarie.

(4) În vederea depistarii punctelor slabe, anual, la terminarea perioadei de încalzire se

face o proba cu presiune crescuta cu 25% fata de presiunea de lucru.

(5) Se interzice golirea tronsoanelor de retea daca nu se fac reparatii care necesita

golirea acestora. Dupa terminarea reparatiilor la un tronson de conducta acesta va fi umplut cu apa pentru conservare si reducerea coroziunilor.

(6) În cazul în care armaturile de închidere nu asigura etanseitatea, tronsonul de retea

care se repara va fi separat de reteaua care este în functiune sau, la care nu se fac reparatii

prin

utilizarea de flanse oarbe, fiind interzisa, executarea de lucrari cu instalatia sub presiune.

(7) Vanele si robinetele care separa sectorul supus reparatiei de restul retelei se leaga cu lant si lacat, împotriva deschiderii accidentale, cheile se predau responsabilului de manevra

care este singurul care va deschide lacatele la terminarea reparatiei, utilizându-se si placute

avertizoare montate la organele de închidere.

(8) Dupa terminarea reparatiei, conducta reparata se spala pâna la limpezirea completa a apei de spalare si se încearca la o presiune cu 25% mai mare decât cea de regim normal de

lucru, dar nu mai putin de 16 bari pentru retelele de transport a energiei termice si 8 bari

pentru retelele de distributie a energiei termice.

Art. 128. — Apa de adaos introdusa în retelele de transport/distributie trebuie sa fie

(aiba) urmatoarele caracteristici:

a) pentru agentul termic care trece prin cazanele de apa fierbinte si schimbatoarele de

caldura:

pH la 20°C min. 7,0 max. 9,5

-duritate totala mval/l max. 0,05

- oxigen mg/l max. 0,05

- CO? total mg/l max. 20

b) pentru agentul termic care trece numai prin schimbatoarele de caldura si corpurile

de încalzire ale utilizatorilor (retea de distributie)

- oxigen mg/l max. 0,1

- suspensii mg/l max. 5

- duritate totala mval/l max. 0,64

Art. 129. — In scopul realizarii unei exploatari economice, transportatorii/distribuitorii

vor tine o evidenta corecta a caracteristicilor principale ale agentului termic transportat.

Evidenta se tine atât sub forma tabelara, cât si ca reprezentari grafice, astfel:

a) curba de variatie zilnica pentru:

- debitul de apa fierbinte vehiculat;

- debitul de apa de adaos în retelele de transport;

- consumul de caldura pe tipuri de agenti de transport si parametrii;

- debitul de condens returnat.

b) valorile medii zilnice pentru:

- debitul de apa fierbinte vehiculat;

- debitul de apa de adaos în retele;

- consumul de caldura pe tipuri de agenti de transport si parametrii;

- debitul de condens returnat;

- temperatura apei în conductele de tur si retur din reteaua de apa fîerbinte.

c) variatia valorilor medii lunare ale consumului de caldura, pe tipuri de agenti de transport cu parametrii lor, si variatia duritatii agentului termic.

d) curba clasata anuala pentru:

- consumul de caldura pe tipuri de agenti de transport cu parametrii lor;

- debitul de condens returnat;

- temperatura orara a aerului exterior;

- temperatura apei fierbinti pe conducta de tur si retur, atât pentru perioada de

încalzire, cât si pentru perioada de vara.

Art. 130. — (1) Transportatorii/distribuitorii trebuie sa asigure agentul termic pentru

încalzire si apa calda de consum la parametrii necesari satisfacerii cerintelor utilizatorilor.

(2) Reglarea în instalatiile de distributie are drept scop asigurarea parametrilor

necesari ai agentului termic pentru încalzire si ai apei calde de consum, astfel încât sa se

asigure gradul de confort si conditiile igienico-sanitare necesare satisfacerii cerintelor

utilizatorilor la locul de consum.

Art. 131. — Distributia energiei termice trebuie sa se realizeze corespunzator

conditiilor climatice si temperaturilor interioare necesare în încaperile constructiilor, tinând

seama de regimul de utilizare orar.

Art. 132. — (1) Alegerea modului de reglare se face în functie de sistemul de

alimentare cu energie termica, agentul termic utilizat, tipul instalatiilor interioare, categoria

constructiei încalzite si din considerente economice este preferat reglajul cantitativ utilizând

pompe cu turatie variabila.

(2) Reglarea cantitatii de caldura furnizata pentru încalzire se poate face prin:

a) reglaj cantitativ;

b) reglaj calitativ;

c) reglaj mixt.

Art. 133. — (1) Reglarea cantitatii de energie termica pentru încalzire se va face pe

baza diagramei de reglaj.

(2) Diagrama de reglaj va stabili temperatura agentului termic pe conducta de tur si

retur pentru un debit variabil al agentului termic astfel încât utilizatorului sa i se furnizeze

cantitatea de caldura necesara asigurarii confortului termic solicitat de orice consumator,

reglajul temperaturii în spatiile de locuit realizându-se cu robinetele termostatice montate pe corpurile de încalzire, împreuna cu repartitoarele de costuri.

(3) În cazul furnizarii energiei termice în regim discontinuu, diagrama de reglaj va

tine cont si de pierderile suplimentare produse pe perioada în care nu se furnizeaza energie termica.

(4) Pe perioada furnizarii energiei termice pentru încalzire, distribuitorii au obligatia

reglarii parametrilor agentului termic pentru încalzire, astfel încât abaterea de la diagrama de

reglaj sa fie de maximum 2°C.

(5) În cazul furnizarii agentului termic cu o temperatura mai mica decât cea stabilita prin diagrama de reglaj, utilizatorul are dreptul sa solicite o compensatie echivalenta cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru o zi întreaga, corespunzatoare abaterii maxime de temperatura din acea zi, indiferent de perioada de timp cât s-a produs abaterea

în

acea zi. Valorile astfel calculate se scad din factura curenta.

(6)    Diagramele de reglaj se vor întocmi de agenti economici specializati pentru fiecare statie termica în functie de echipamentele din statia termica, tipurile de locuinte care sunt deservite de statia termica, debitele, si treptele de debite care pot fi realizate de instalatiile de pompare, diferitele viteze ale vântului, schema utilizata în punctul termic, regimul continuu sau discontinuu de alimentare cu energie termica etc.

(7)    Diagramele de reglaj vor fi întocmite astfel încât sa asigure costurile de productie

cele mai mici, luându-se în calcul energia de pompare necesara, corelata cu pierderile de presiune pe reteaua de distributie, în functie de debitul vehiculat, pierderile de caldura prin transfer termic în reteaua de distributie, în functie de temperatura agentului termic, viteza acestuia prin conducte si gradul de izolare al conductelor, precum si influenta asupra costurilor erorilor de masurare ale contoarelor de energie termica în domeniul diferentelor de temperatura mici.

Art. 134. — Manevrele de reglare a parametrilor agentului termic de încalzire se vor

consemna în evidentele operative.

Art. 135. — Reteaua de distributie va fi echilibrata hidraulic, de operator, cu

regulatoare care sa asigure o diferenta de presiune constanta între conducta de tur si de retur,

la punctul de delimitare, în conditiile unui debit de agent termic foarte variabil.

Art. 136. — (1) Regimul chimic al apei din instalatiile de încalzire va fi stabilit astfel

încât sa nu duca la avarierea sau reducerea eficientei în exploatare a instalatiilor. Indicii de calitate ai apei folosite în retelele de distributie si în instalatiile interioare ale utilizatorilor sunt cei prevazuti la art. 128.

(2)    Se interzice umplerea instalatiilor sau completarea apei din circuitul de distributie

al energiei termice pentru încalzire cu apa potabila sau apa care nu respecta indicii chimici stabiliti în prezentul regulament.

(3)    Distribuitorul va lua toate masurile necesare pentru utilizarea numai a apei tratate chimic în reteaua de distributie a agentului termic pentru încalzire, la parametrii de calitate impusi si va urmari zilnic respectarea acestor parametri.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) vor fi respectate si în cazul producerii agentului termic pentru încalzire în centrale termice de cvartal sau de bloc.

Art. 137. — Distribuitorul va asigura controlul chimic al agentului termic permanent prin:

(a) determinarea calitatilor apei, a reactivilor si a compozitiei depunerilor;

(b) punerea în evidenta a starii utilajelor de tratare a apei si a utilajelor termomecanice

privind coroziunea si depunerile de crusta;

(c) punerea în evidenta a nerespectarii regimului chimic al apei rezultate din

instalatiile de tratare, în scopul prevenirii depunerilor si a coroziunii;

(d) determinarea compozitiei apei uzate evacuate în laboratoare autorizate.

Art. 138. — (1) Controlul si supravegherea regimului chimic se fac prin analize

periodice în cadrul laboratoarelor dotate corespunzator cu aparatura si personal de

specialitate, conform norme-lor în vigoare.

(2) Rezultatele controlului si supravegherii regimului chimic se trec în evidentele operative,

iar în cazul nerespectarii indicilor de calitate se vor lua masurile necesare pentru depistarea cauzelor si

remedierea eventualelor defectiunii.

SECTIUNEA a 3-a Exploatarea statiilor termice

Art. 139. — (1) La punerea în functiune a statiilor termice, dupa perioada de revizii, reparatii capitale si la începutul sezonului de încalzire, se vor face probe prealabile punerii în functiune atât la instalatiile noi, cât si la instalatiile la care s-au facut reparatii capitale, pentru întreaga instalatie sau pentru parti ale acesteia.

(2) înaintea efectuarii probelor se vor verifica:

a) concordanta dintre proiectul de executie si realitatea din teren;

b) caracteristicile tehnice ale echipamentelor si concordanta acestora cu documentatia tehnica din proiecte;

c) starea operationala a echipamentelor si instalatiilor;

d) suporturi, pozitia conductelor, corespondenta cu schemele si planurile instalatiilor;

e) calitatea sudurilor.

Art. 140. — (1) Dupa terminarea verificarilor se vor efectua obligatoriu probe la rece si la cald, precum si probe de performante pe întreaga instalatie sau, daca este necesar, la parti

de instalatie si echipamente.

(2) În cadrul probei la rece se vor verifica etanseitatea si rezistenta mecanica ale

echipamentelor si ale instalatiei.

(3) Proba la rece se va face:

a) dupa curatarea instalatiilor prin spalare cu apa potabila atât în sensul normal de circulatie a fluidelor, cât si în sens invers;

b) obligatoriu pentru întreaga instalatie, având racordate echipamentele din statia termica, reteaua de distributie si aparatele consumatoare de caldura ale utilizatorilor, în scopul

verificarii rezistentelor mecanice, a etanseitatii elementelor instalatiei proprii si ale

utilizatorilor;

c) înaintea efectuarii vopsirilor, izolarilor termice, aplicarii protectiei anticorozive, închiderii acestora în canale nevizitabile, înglobarii lor în elemente de constructii, precum si executarii finisajelor de constructii;

d) în schema normala de functionare;

e) prin masurarea presiunii în instalatie dupa cel putin 3 ore de la punerea instalatiei

sub presiune timp de cel putin 3 ore.

(4) În cadrul probei la cald se va verifica etanseitatea, modul de comportare a elementelor din instalatie la dilatari si contractari, a circulatiei agentului termic la parametrii nominali.

(5) În cadrul probei de performanta se va verifica realizarea, de catre instalatie, a

parametrilor de proiect.

(6) Rezultatele probei la rece si la cald, ale probelor de performanta, precum si ale

eventuale-lor defectiuni se înscriu atât în evidentele operative,cât si în documentatia

utilajelor si a instalatiilor.

Art. 141. — (1) În vederea punerii în functiune a statiilor termice se vor executa

manevrele prevazute în procedurile/instructiunile tehnice aprobate.

(2) În timpul punerii în functiune a statiilor termice care utilizeaza ca agent termic

primar apa fierbinte sau apa calda se va avea în vedere, în principal, ca:

a) umplerea instalatiei sa se realizeze cu apa tratata din circuitul primar sau de la statia

de tratare a apei proprii;

b) timpul de umplere nu trebuie sa depaseasca valoarea înscrisa în procedura;

c) dupa umplere si atingerea presiunii nominale în instalatie, conform schemei de

functio-nare normale, se verifica etanseitatea circuitului urmarindu-se ca presiunea în

instalatie sa nu scada mai mult decât cea indicata în instructiunea tehnica pe durata de timp prestabilita;

d) sa se regleze debitul de agent termic astfel încât sa se asigure încalzirea circuitului printr-o crestere uniforma cu 30 K/h pâna la atingerea parametrilor dictati de diagrama de reglaj, urmarindu-se ca pierderile de presiune pe diversele ramuri sa corespunda indicatiilor din proiectul de reglaj hidraulic al retelei de distributie;

e) sa se verifice coeficientul de amestec la statiile termice care folosesc ejectoare.

(3) În timpul punerii în functiune a statiilor termice care utilizeaza ca agent termic

primar aburul se va avea în vedere ca:

a) sa se alimenteze cu abur instalatia conform schemei normale de functionare, verificându-se

parametrii aburului, drenarea si încalzirea uniforma si treptata a instalatiilor prin care circula aburul cu

3°C/ minut, evitându-se șocurile termice si loviturile de berbec;

b)    sa se controleze functionarea pompelor de condensat si a separatoarelor termodinamice sau

a oalelor de condens;

c)    sa se faca probele profilactice la armaturile de siguranta.

Art. 142. — (1) Distribuitorul are obligatia ca în exploatarea curenta a statiilor termice sa efectueze reviziile si reparatiile necesare, sa asigurare permanent parametrii agentului termic pentru încalzire si pentru apa calda de consum, corespunzatori standardelor de performanta, prin supravegherea si urmarirea functionarii, efectuarea manevrelor de corectare

a regimului de functionare a instalatiilor, mentinerea parametrilor chimici ai agentului termic primar si secundar si, dupa caz, ai condensului returnat.

(2)Pentru apa calda de consum se vor asigura:

a)    conditiile de potabilitate prevazute în normele în vigoare;

b)    pentru asigurarea conditiilor de sanatate si igiena publica temperatura va fi cuprinsa între 45°C si 55°C la punctul de separatie;

c)    spalarea si dezinfectarea conductelor dupa reparatii pentru asigurarea conditiilor de potabilitate a apei, daca este cazul;

d)    mentinerea constanta a temperaturii, în limitele prevazute la lit. b), indiferent de consumul instantaneu de apa calda de consum;

e)    valorile debitelor si a presiunii de serviciu necesare, indiferent de pozitia utilizatorului în schema de functionare;

f)    functionarea într-o schema adecvata si flexibila în vederea realizarii parametrilor ceruti;

g)    temperatura apei calde de consum nu trebuie sa aiba, la punctul de delimitare, o abatere mai mare de ±5°C.

(3) În cazul în care temperatura apei calde de consum are o abatere mai mare decât cea prevazuta la alin. (2) lit. g), utilizatorul are dreptul sa solicite o compensatie echivalenta cu contra-valoarea energiei termice furnizate pentru perioada respectiva, determinata pe baza înregistrarilor de la statia/punctul termic, corectate cu reducerea de temperatura pâna la punctul de delimitare sau dovedite de utilizator.

(4) În exploatarea curenta distribuitorul va:

a) verifica daca pierderea de sarcina în organele de laminare este cea stabilita pentru reglarea hidraulica a retelei;

b) verifica permanent etanseitatea organelor de închidere, îmbinarilor cu flanse etc;

c) supraveghea si verifica dispozitivele de siguranta si protectie a elementelor în miscare ale echipamentelor;

d) controla periodic aparatele de masura si le va supune controlului metrologic;

e) verifica permanent starea schimbatoarelor de caldura, a filtrelor de impuritati, a separatoarelor de namol, curatându-le în cazul în care caderea de presiune pe acestea

a atins

valoarea maxima admisibila;

f) verifica starea izolatiei termice a schimbatoarelor de caldura, a conductelor, colectoarelor, distribuitoarelor etc;

g) controla permanent indicatiile si înregistrarile aparatelor de masurare a debitului si energiei termice primite si livrate;

h) tine sub control pierderile masive de agent termic si, dupa caz, a condensului;

i) verifica si reduce nivelul de zgomot produs de echipamente astfel încât sa nu

dauneze personalului propriu sau sa deranjeze persoanele care locuiesc în zona în care se

afla

statia termica;

j) asigura circulatia apei în conducte prin aerisirea în punctele cele mai de sus ale conductelor, echipamentelor si coloanelor la utilizatori;

k) asigura presiunea necesara în instalatii prin umplerea pâna la nivelul necesar al apei în vasul de expansiune deschis, realizarea presiunii în vasul de expansiune închis, corecta egalizare a presiunii în butelii si realizarea presiunii diferentiale la pompele de circulatie;

l) urmari functionarea elementelor de siguranta a instalatiilor, inclusiv semnalizarile;

m) utiliza si întretine mijloacele de automatizare.

SECTIUNEA a 4-a

Indicatori de performanta ai serviciului de transport si distributie a energiei termice

Art. 143. — Indicatorii de performanta pentru serviciile de transport si distributie a

energiei termice se stabilesc pentru:

a) racordarea utilizatorilor la retelele termice;

b) întreruperea serviciului de transport/distributie a energiei termice;

c) calitatea energiei termice;

d) solutionarea sesizarilor si reclamatiilor utilizatorilor.

Art. 144. — Indicatorii de performanta se aplica în relatiile transportatori, distribuitori

si utilizatorii racordati la retele termice în baza avizului tehnic de racordare, care respecta

conditiile prevazute în contract.

Art. 145. — Având în vedere caracteristicile fiecarui SACET, ale utilizatorilor

racordati si particularitatile climaterice ale fiecarei localitati, autoritatea administratiei publice locale trebuie sa aprobe valorile indicatorilor de performanta ai serviciului.

Art.146. — În vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta,

transportatorii/ distribuitorii trebuie sa asigure:

a) evidenta reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor retelelor termice;

b) evidenta solicitarilor de racordare la retelele termice si a avizelor tehnice de racordare

emise;

c) evidenta rezultatelor activitatilor privind calitatea energiei termice tranzitate catre utilizatorii retelelor termice;

d) programarea lucrarilor de exploatare si mentenanta;

e) continuitatea serviciului de transport/distributie prestat utilizatorilor retelelor termice.

Art. 147. — (1) La solicitarea scrisa a oricarui utilizator al retelelor termice, existent

sau potential, cu privire la realizarea unui nou racord/bransament termic sau modificarea unui racord/ bransament termic existent, transportatorul/distribuitorul este obligat sa analizeze solutia de racordare propusa si, daca este tehnic posibila, sa emita aviz tehnic de racordare.

(2) Raspunderea transportatorului/distribuitorului este pâna la punctul de delimitare

dintre instalatiile acestuia si cele ale utilizatorului, specificat în contract.

Art. 148. — Indicatorii anuali de performanta de bransare/racordare a utilizatorilor la

retelele de transport/distributie constau în;

a) numarul de solicitari ale utilizatorilor pentru un nou racord/bransament termic sau pentru modificarea racordului/bransamentului termic existent la retelele termice,

diferentiat pe

tipuri de agenti termici si pe categorii de utilizatori;

b) numarul de solicitari la care intervalul de timp dintre momentul înregistrarii, cererii de racordare din partea utilizatorului pâna la primirea de catre acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile.

Art. 149. — Prevederile art. 88, 89, 90, 91, 92 si 93 sunt aplicabile corespunzator.

Art. 150. — Anuntarea întreruperilor planificate se va realiza de catre transportator/ distribuitor, în functie de marimea zonei afectate, prin afisare la utilizatori sau prin mass-media locala, indicându-se intervalul de întrerupere.

Art. 151. — În cazul retelelor termice de transport si distributie a aburului industrial,

parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalatiile

transportatorului/ distribuitorului si cele ale utilizatorilor se stabilesc în functie de cerintele

proceselor tehnologice din instalatiile utilizatorilor de tip industrial.

Art. 152. — În cazul retelelor termice de transport si distributie a energiei termice la

utilizatorii de tip urban, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare

dintre instalatiile transportatorului/distribuitorului si cele ale utilizatorilor se stabilesc în

conditiile asigurarii, la utilizator, a confortului termic, conform prezentului regulament, în

functie de tipul de reglaj adoptat, modul de variatie a unuia sau mai multor parametri de

calitate se stabileste prin diagrama de reglaj, parte componenta a standardului local de

performanta pentru serviciile de transport si distributie a energiei termice.

Art. 153. — Transportatorul/distribuitorul este tinut raspunzator de respectarea

prevederilor art. 149 chiar în cazul în care producatorul nu se încadreaza în valorile limi

stabilite prin contract pentru parametrii presiune, temperatura si debit ai agentului termic

livrat, respectiv pentru valorile indicilor chimici de calitate.

Art. 154. — (1) La reclamatia scrisa privind un parametru de calitate al energiei

termice, transportatorul/distribuitorul va verifica parametrul în punctul de delimitare si va

informa utilizatorul despre rezultatele analizei efectuate si despre masurile luate.

(2) Termenul standard pentru raspuns la reclamatiile referitoare la unul sau mai multi

para-metri de calitate ai agentului termic este de 15 zile calendaristice,

Art. 155. — Prevederile art. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 si 107 se aplica corespunzator.

SECTIUNEA a 5-a

Indicatori de performanta ai serviciului de furnizare a energiei termice

Art. 156. — Indicatorii de performanta pentru asigurarea serviciului de furnizare a energiei termice se stabilesc avându-se în vedere:

a) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorului;

b) realizarea în orice moment cel putin a confortului termic standard;

c) asigurarea continuitatii serviciului;

d) asigurarea calitatii;

e) excluderea oricarui fel de discriminare privind racordarea si servirea utilizatorilor.

Art. 157. — Indicatorii de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei termice se stabilesc pentru:

a) racordarea utilizatorilor la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica;

b) contractarea energiei termice;

c) masurarea, facturarea si încasarea contravalorii energiei termice vândute;

d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea energiei termice livrate;

e) mentinerea unor relatii echitabile între furnizor si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor ce revin fiecarei parti;

f) solutionarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei termice;

g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanta, etc).

Art. 158. — Indicatorii de performanta se aplica în relatiile dintre furnizor si

utilizatorii racordati la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica.

Art. 159. — În vederea urmaririi respectarii indicatorilor de performanta, furnizorul

trebuie sa asigure:

a) gestiunea energiei termice furnizate conform prevederilor contractuale;

b) evidenta utilizatorilor;

c) înregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de masurare, facturarea si încasarea

contravalorii energiei termice vândute;

d) înregistrarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor.

Art. 160. — Efectele indicatorilor de performanta nu se aplica în conditii de:

a) forta majora;

b) conditii meteorologice deosebite (inundatii, înzapeziri, alunecari de teren, viscole

majore);

c) nepermiterea accesului la locul de furnizare.

Art. 161. — Indicatorii generali anuali de performanta privind bransarea utilizatorilor sunt:

a) numarul de solicitari ale utilizatorilor pentru racordarea la sistemul energetic de

interes local, diferentiat pe tipuri de agent termic si pe categorii de utilizatori;

b) numarul de solicitari la care intervalul de timp dintre momentul înregistrarii cererii

de bransare din partea utilizatorului pâna la primirea de catre acesta a ofertei de bransare

este

mal mic de 15/30/60 de zile.

Art. 162. — Contractarea energiei termice cuprinde activitati de:

a) analiza tehnica si economica a documentatiilor depuse de catre utilizatori în vederea emiterii acordurilor si avizelor conform reglementarilor în vigoare;

b) emiterea avizelor de bransare a utilizatorilor;

c) stabilirea de comun acord între furnizor si utilizatori a graficelor de consum, conditiilor tehnice ale furnizarii, a punctelor de delimitare, a scopului utilizarii energiei termice (tehnologic, încalzire, prepararea apei calde), a modalitatilor de masurare si de plata, a

pretului de furnizare, a programului de executare a reparatiilor si a transelor de limitari în caz

de indisponibilitati în instalatiile de alimentare;

d) stabilirea gradului de asigurare în furnizare;

e) stabilirea de comun acord între furnizor si utilizatori a energiei termice contractate

pe tipuri de agent termic, precizându-se debitele orare maxime si minime preluate în regim de iarna si de vara, parametrii de calitate ai agentului termic, indicii de calitate pentru condensat si pentru apa calda returnata;

f) încheierea contractelor de furnizare a energiei termice cu utilizatorii.

Art. 163. — Termenul standard pentru încheierea contractului este de 15 zile

calendaristice de la depunerea completa a documentatiei.

Art. 164. — Indicatorii generali anuali de performanta privind contractarea sunt:

a) numarul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori;

b) numarul de contracte mentionate la lit. a) încheiate în mai putin de 15 zile

calendaristice;

c) numarul de solicitari de modificare a prevederilor contractuale;

d) numarul de solicitari,de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în mai

putin de 15 zile calendaristice.

Art. 165. — Echipamentele de masurare pentru decontare, în cazul utilizatorilor de

abur tehno-logic, trebuie sa asigure pe perioada de facturare masurarea:

a) energiei termice livrate;

b) presiunii si temperaturii aburului livrat;

c) cantitatii de condensat returnat;

d) temperaturii condensatului returnat;

e) valorii maxime a puterii termice absorbite în cazul aplicarii tarifului binom.

Art. 166. — Echipamentele de masurare pentru decontare, în cazul consumului de

apa fierbinte, trebuie sa asigure pe perioada de facturare masurarea:

a) energiei termice livrate;

b) cantitatii de apa fierbinte livrate la utilizator si a cantitatii de apa calda returnate la transportator/distribuitor;

c) temperaturii si presiunii apei fierbinti la intrarea si iesirea din statia termica.

Art. 167. — În prestarea serviciului furnizorul este obligat sa asigure:

a) masurarea energiei termice vândute conform procedurii proprii de stabilire si

facturare a consumurilor de energie termica, aprobata conform reglementarilor în vigoare;

b) gestiunea echipamentelor de masurare;

c) întretinerea, reparatia, verificarea periodica conform normelor sau, ori de câte ori este necesar, a echipamentelor de masurare;

d) gestiunea pierderilor masive de agent termic în retelele de distributie si în punctele termice, gestiunea condensatului nereturnat si gestiunea energiei termice pentru mentinerea în

stare calda a retelei de distributie;

e) exploatarea economica si în conditii de protectia mediului a instalatiilor pentru care detine licenta de exploatare;

f) reglarea corecta a parametrilor agentilor termici.

Art. 168. — La sesizarea scrisa a utilizatorului privind exactitatea functionarii echipamentelor de masurare, furnizorul serviciului de alimentare cu energie termica are obligatia, in cazurile justificate, sa repare sau sa înlocuiasca echipamentul de masurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrari eronate, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data înregistrarii sesizarii scrise.

Art. 169. — În cazul în care se constata defectiuni ale echipamentului de masurare, din culpa utilizatorului, consumul de energie termica se recalculeaza conform prevederilor stabilite în prezentul

regulament sau din contractul de furnizare.

Art. 170. — Indicatorii generali anuali de performanta privind masurarea energiei termice sunt:

a) numarul anual de reclamatii privind precizia echipamentelor de masurare pe tipuri de agent termic si pe categorii de utilizatori;

b) ponderea din numarul de reclamatii mentionate la lit.( a) care sunt justificate;

c) procentul de solicitari de la lit. a) care au fost rezolvate în mai putin de 5 zile lucratoare,

care nu includ si durata verificarii metrologice în laboratorul autorizat;

d) numarul anual de sesizari din partea agentiilor de protectie a mediului sau de

protectia consumatorului.

Art.171. — În relatia contractuala furnizorul este obligat sa asigure:

a) stabilirea la contractare, de comun acord cu utilizatorul, altul decât cel de tip urban, a modului si periodicitatii de citire a echipamentelor de masurare pentru decontare;

b) respectarea perioadei si a modului de verificare a valorilor facturate, specificate în

contract;

c) încasarea contravalorii energiei termice furnizate, pe baza facturilor emise cu

respectarea prevederilor legale în vigoare;

— prin cont bancar;

— direct prin casieriile furnizorului sau delegatului acestuia, daca sumele care trebuie

achitate sunt mai mici decât limita stabilita prin regulamentul operatiunilor de casa conform

Hotarârii Guvernului nr. 2.185/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru

aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întarirea

disciplinei financiar-valutare;

— alte modalitati stabilite de lege sau convenite între furnizor si utilizator.

Art. 172. — În cazul unor reclamatii privind factura emisa, furnizorul va efectua în

termen de maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii reclamatiei:

a) verificarea corectitudinii si legalitatii facturii emise;

b) corectarea erorilor la urmatoarea facturare;

c) informarea utilizatorului asupra rezultatului verificarii, baza legala de calcul cu toate amanuntele necesare (parametrii care au stat la baza calculului, modul de calcul, baza legala

cu textele articolelor etc).

Art. 173. — Indicatorii generali anuali de performanta privind citirea, facturarea si

încasarea contravalorii energiei termice furnizate sunt:

a) numarul de reclamatii privind facturarea;

b) numarul de reclamatii de la lit(a) rezolvate în termenul de 10 zile;

c) numarul de reclamatii de la lit(a) ce s-au dovedit a fi justificate;

d) numarul de actiuni aflate pe rol în instanta privind facturarea;

e) numarul de actiuni pierdute în instanta privind facturarea;

f) numarul de actiuni câstigate în instanta privind facturarea.

Art. 174. — Furnizorul este obligat sa anunte utilizatorul, altul decât cel de tip urban,

în scris, cu 10 zile lucratoare înainte, despre necesitatea efectuarii lucrarilor de reparatii

necuprinse în pro-gramul initial, cu exceptia celor accidentale, pentru a stabili de comun acord data si durata întreruperilor respective.

Art. 175. — Furnizorul trebuie sa urmareasca realimentarea în cel mai scurt timp

posibil a utilizatorilor afectati de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu

energie termica, în acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a

reclamatiilor telefonice.

Art. 176. — (1) Fiecare reclamatie se va înregistra, iar reclamantul va fi informat

privind nu-marul de înregistrare, numele si functia persoanei care a preluat

reclamatia/sesizarea. Orice reclama-tie ulterioara se va referi la numarul de înregistrare.

(2) Furnizorul va indica pe cât posibil reclamantului durata aproximativa pâna la

restabilirea alimentarii. Pentru aceasta personalul din centrele de preluare a reclamatiilor va

trebui sa se informeze permanent despre mersul lucrarilor de remediere.

Art. 177. — Furnizorul va asigura conditiile necesare astfel încât sa existe în

permanenta echipe de interventie specializate care sa restabileasca alimentarea cu energie termica si sa verifice la fiecare utilizator afectat buna functionare a instalatiei într-un timp minim posibil.

Art. 178. — Indicatorii generali anuali de performanta privind întreruperile neprogramate sunt:

a) numarul de întreruperi neprogramate prevazute la art. 174;

b) numarul de utilizatori afectati de întreruperile prevazute la art. 174, pe categorii de utilizatori;

c) numarul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori;

d) numarul de utilizatori afectati de întreruperile accidentale, pe categorii de

utilizatori;

e) durata medie a întreruperilor pe categorii de utilizatori.

Art. 179. — Întreruperea furnizarii energiei termice necesare pentru lucrari planificate

de reparatii si întretinere stabilite prin contract va fi anuntata cu cel putin 5 zile lucratoare

înainte, indicându-se intervalul de întrerupere. Anuntarea se va face, în functie de marimea

zonei afectate, direct la utilizatori sau prin presa, radio si televiziune.

Art. 180. — Indicatorii generali anuali de performanta privind întreruperile programate sunt:

a) numarul de întreruperi programate;

b) durata medie a întreruperilor programate;

c) numarul de utilizatori afectati de aceste întreruperi pe categorii de utilizatori;

d) numarul de întreruperi cu durata programata depasita.

Art. 181. — Furnizorul serviciului de alimentare cu energie termica este în drept sa

întrerupa furnizarea în cazul nerespectarii de catre utilizator a urmatoarelor prevederi contractuale:

a) folosirea agentului termic în alte scopuri decât cele stabilite prin contract;

b) neachitarea facturii pentru energia termica consumata;

c) nu aplica reducerea debitului absorbit la valoarea stabilita, la cererea furnizorului sau dispecerului în conditii de restrictii, cu exceptia utilizatorilor de tip urban;

d) depaseste sistematic cantitatea de caldura absorbita si debitele agentilor termici, utilizatorilor de tip urban;

e) nu asigura calitatea si cantitatea agentului termic restituit — condensatul si apa calda;

f) schimbarea fara acordul furnizorului a caracteristicilor termice si a puterii termice a instalatiilor

termice racordate la SACET daca prin aceasta afecteaza instalatiile furnizorului sau

prejudiciaza alti

utilizatori ori schimbarea parametrilor regulatoarelor utilizate pentru echilibrarea hidraulica;

g) debitul de abur absorbit de utilizator este mai mic decât debitul minim tehnologic al sistemului de transport sau al capacitatii de productie.

Art. 182. — Întreruperile specificate la art. 181 se fac dupa un preaviz de 7 zile lucratoare, cu exceptia lit. f), când preavizul este de 30 de minute, si se aplica numai utilizatorului care nu se conformeaza preavizului.

Art. 183. — Furnizorul este obligat sa efectueze si sa solutioneze împreuna cu

utilizatorul ana-liza întreruperilor mentionate la art. 181, în termen de 10 zile calendaristice.

Art. 184. — Furnizorul este obligat sa realimenteze cu energie termica utilizatorul caruia i s-a întrerupt furnizarea pentru neplata, în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data la care utilizatorul si-a onorat în totalitate obligatiile de plata.

Art. 185. — Pentru utilizatorii care nu îsi achita integral obligatiile financiare,

furnizorul nu are obligatia realimentarii acestora la sistemul energetic de interes local decât în

conditiile prevazu-te de actele normative în vigoare.

Art. 186. — (1) Furnizorul poate suspenda executia contractului de furnizare daca

utilizatorul nu si-a achitat integral obligatiile de plata în termenele stabilite prin contract.

Recuperarea debitelor se face conform legii.

(2) Înainte de suspendarea executiei contractului de furnizare, furnizorul poate aplica

restrictii de furnizare a agentului termic pentru încalzire la limita puterii termice minime

tehnologice pe o perioada de timp stabilita de acesta.

Art. 187. — Indicatorii generali anuali de performanta privind întreruperile datorita

nerespectarii clauzelor contractuale sunt:

a) numarul de utilizatori carora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru

neplata facturii pe categorii de utilizatori;

b) numarul de utilizatori carora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice, realimentati

în mai putin de 3 zile calendaristice;

c) numarul de contracte suspendate partial sau total pentru neplata energiei termice pe

categorii de utilizatori;

d) numarul de întreruperi datorate nerespectarii prevederilor contractuale;

e) numarul de utilizatori care au fost alimentati în regim de restrictii.

Art. 188. — (1) Furnizorii sunt obligati sa raspunda adecvat, prin rezolvarea solicitarii

sau prin raspuns explicativ scris, la toate solicitarile efectuate în scris de catre utilizatori.

(2) Furnizorii organizeaza în acest scop centre de relatii cu clientii si pun la dispozitia

utilizatorilor o lista cu centrele de relatii cu clientii, indicând adresa, numerele de telefon,

persoanele de contact si programul de lucru cu utilizatorii.

(3) Fiecare sesizare sau reclamatie se va înregistra, iar reclamantul va fi informat

privind numarul de înregistrare, numele si functia persoanei care a preluat

reclamatia/sesizarea. Orice reclamatie ulterioara se va referi la numarul de înregistrare.

Art. 189. — Indicatorii generali anuali de performanta privind raspunsurile la

solicitarile, sesizarile sau reclamatiile utilizatorilor sunt:

a) numarul de sesizari scrise, altele decât cele la care se refera explicit prezentul regulament;

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 de zile

calendaristice.

Art. 190. — Furnizorul are ca obligatii:

a) sa raspunda la orice solicitare de racordare formulata în scris de orice potential utilizator. Oferta va tine cont si de acordul de furnizare de energie termica a producatorului;

b) sa asigure alimentarea cu energie termica a utilizatorilor, în conditiile în care acestia

se afla pe raza teritorial-administrativa stabilita de autoritatea administratiei publice locale ca zona unitara de încalzire, sa fie racordat la SACET si sa se încadreze în prevederile contractului de furnizare;

c) sa asigure masurarea energiei termice vândute utilizatorilor si sa o factureze

corespunzator tarifului tipului de agent termic si categoriei de utilizator;

d) sa emita utilizatorilor facturi pentru energia termica consumata, în care sa fie

specificate locul de consum, cantitatea de energie termica consumata, cantitatea de

energie

termica facturata, tariful aprobat, baza legala a tarifului, suma totala de plata, data emiterii,

termenul scadent, valoarea penalizarilor curente si soldul acestora, soldul facturilor neachitate si celelalte elemente stabilite de legislatia în vigoare. În cazul în care se stabileste facturarea energiei termice în transe egale lunare, conform prevederilor legale în vigoare, în facturile

emise de furnizori se va trece si energia termica efectiv consumata în luna curenta si

cantitatea totala de energie termica furnizata si neachitata;

e) sa analizeze sesizarile scrise privind sistemele de masurare a energiei termice, în

termen de maximum 5 zile lucratoare de la data înregistrarii acestora;

f) sa instituie un sistem de înregistrare, investigare, solutionare privind reclamatiile

facute la adresa sa de utilizatori în legatura cu calitatea serviciilor;

g) sa asigure la utilizator, în punctul de delimitare, energia termica la parametrii presiune, temperatura si debite prevazuti în prezentul regulament si/sau în contract, cu exceptia situatiilor în care

utilizatorii nu se încadreaza în valorile-limita stabilite prin contract privind parametrii agentului

termic

returnat. Limitele maxime de variatie ale parametrilor presiune, temperatura si debite pe care furnizorul trebuie sa le asigure sunt cei prevazuti în prezentul regulament si/sau se stabilesc de comun

acord între utilizatori, altii decât cei de tip urban, si furnizor;

h) sa furnizeze energia termica la gradul de asigurare stabilit prin contract si în

conditiile de licentiere;

i) sa despagubeasca utilizatorii pentru întreruperi în alimentarea cu energie termica

care de-pasesc limitele gradului de asigurare în furnizare stabilite la lit. h).

Art. 191. — Indicatorii garantati anuali de performanta privind serviciul de furnizare a

energiei termice sunt:

a) numarul de sesizari scrise privind nerespectarea de catre furnizori a obligatiilor din

licenta;

b) numarul de încalcari ale obligatiilor furnizorului rezultate din analizele autoritatii de

reglementare competente si modul de solutionare pentru fiecare caz în parte.

Art. 192. — Indicatorii garantati anuali de performanta privind calitatea energiei

termice furnizate sunt:

a) numarul de reclamatii privind calitatea energiei termice furnizate pe categorii de

utilizatori si tipuri de agent termic;

b) numarul de reclamatii de la lit. a) care s-au dovedit întemeiate;

c) numarul de întreruperi în furnizarea energiei termice care depasesc limitele parametrilor de calitate prevazute în prezentul regulament sau în contractele încheiate cu

utilizatorii, altii decât cei de tip urban;

d) numarul de reclamatii privind nerespectarea gradului de asigurare în furnizare;

e) valoarea pagubelor platite utilizatorilor, de furnizor, pentru nerespectarea gradului de asigurare în furnizare.

Art. 193. — Furnizorul are obligatia de a lua toate masurile pentru realizarea gradului

de asigurare în furnizare, prevazut în contract. Pentru energia termica furnizata unui utilizator

la parametrii calitativi în afara limitelor precizate în prezentul regulament sau în contractul

încheiat cu utilizatorii, altii decât cei de tip urban, utilizatorul beneficiaza de reduceri la

factura pentru energia termica în conditiile precizate în prezentul regulament sau în anexele la contract.

Art. 194. — (1) Furnizorul este obligat sa plateasca despagubiri utilizatorului în cazul

deteriorarii unor instalatii de utilizare a energiei termice, afectarii sau punerii în pericol a

sanatatii, în situatia în care parametrii agentului termic a înregistrat abateri mai mari decât cei admisi în prezentul regulament, în normele tehnice în vigoare, sau ca urmare a nerespectarii conditiilor de potabilitate a apei calde de consum, în punctul de delimitare. Aceasta obligatie se aplica si în situatia în care deteriorarea instalatiilor de utilizare a energiei termice a fost

provocata de un regim chimic necorespunzator al agentului termic.

(2) Plata despagubirilor se face cu respectarea conditiilor prevazute în contractul de

furnizare pe baza documentatiei economice întocmite de agentii economici de specialitate,

a

unor expertize sau a documentelor justificative prezentate de utilizator.

Art. 195. — Indicatorii garantati anuali de performanta, a caror nerespectare atrage

sanctiuni sau reduceri tarifare, sunt:

a) numarul de cereri pentru acordarea de reduceri ale facturilor;

b) numarul de cereri de la lit. a) pentru care s-au acordat reduceri;

c) valoarea reducerilor acordate.

Art. 196. — Pentru înregistrarea sesizarilor si reclamatiilor utilizatorilor, furnizorii vor

organiza:

a) un centru de relatii cu utilizatorii prevazut cu registratura;

b) un serviciu telefonic pe toata durata de furnizare a energiei termice, de regula

permanent;

c) un compartiment specializat de înregistrare si sinteza a datelor.

Art. 197. — Pentru ceilalti indicatori prevazuti în prezentul regulament, furnizorul va

garanta urmarirea prin compartimentele de specialitate.

Art. 198. — Informatiile privind îndeplinirea indicatorilor de performanta prevazuti în prezentul regulament vor fi transmise anual la autoritatea de reglementare competenta pâna la

data de 31 ianuarie a anului urmator si la orice solicitare a autoritatii publice locale.

Art. 199. — La solicitarea autoritatii de reglementare competente, furnizorul va

asigura accesul si/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de furnizare, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data solicitarii.

Art. 200. — Autoritatea de reglementare competenta poate revizui prevederile

Regulamentului-cadru referitoare la indicatorii de performanta pentru serviciile de alimentare cu

energie termica.

SECTIUNEA a 6-a

Drepturile si obligatiile operatorilor serviciului de alimentare cu energie termica

Art. 201. — Operatorii serviciului au, în legatura cu activitatea de transport, distributie

si furnizare, pe lânga celelalte obligatii precizate în prezentul regulament si urmatoarele

obligatii principale:

a) sa exploateze si sa administreze retelele de transport si distributie a energiei termice,

în conditii de siguranta, eficienta si de protectie a mediului, si sa contribuie, în conformitate

cu planu-rile multianuale, la reabilitarea si dezvoltarea acestora;

b) sa asigure, în conditii egale si nediscriminatorii, accesul producatorilor la reteaua de

transport energie termica, în limitele capacitatii de transport si cu respectarea regimurilor de functionare a acestora;

c) sa asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul si analiza functionarii,echilibrul functional al retelelor de transport/distributie energie termica;

d) sa asigure regimurile optime de transport/distributie si livrare a energiei termice, notificate de producatori si/sau de utilizatori;

e) sa elaboreze conventiile tehnice de exploatare, cuprinzând principalele conditii

tehnice care trebuie îndeplinite de producatori si utilizatori, în vederea executarii în bune

conditii a contractelor de vânzare-cumparare a energiei termice;

f) sa întocmeasca si sa urmareasca realizarea bilanturilor energiei termice la intrarea si la iesirea din sistem;

g) sa elaboreze si sa supuna spre aprobare autoritatilor administratiei publice locale sau asociatiilor de dezvoltare comunitara, cu informarea autoritatilor de reglementare competente, planurile de perspectiva privind dezvoltarea si/sau modernizarea, în conditii de eficienta energetica si economica, a retelelor de transport/distributie energie termica, în concordanta cu stadiul actual si evolutia viitoare a consumului de energie termica; planurile

vor contine modalitati de finantare si realizare a investitiilor cu luarea în considerare a

planurilor de organizare si amenajare a teritoriului, în conditiile respectarii întocmai a

cerintelor legale privind protectia mediului;

h) sa organizeze supravegherea stricta a modului de functionare a retelelor de

transport/ distributie energie termica si sa previna sustragerile de energie termica, deteriorarea retelelor, racordarea si/sau bransarea clandestina la acestea;

i) sa puna la dispozitie autoritatii administratiei publice locale si A.N.R.S.C. informatii

privind activitatea de transport, distributie si furnizare a energiei termice, la cererea acestora;

j) sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute în cursul activitatii;

k) sa racordeze/branseze la retelele de distributie aflate în administrarea sa, în

conditiile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoana fizica sau

juridica, prin intermediul unei instalatii prevazute cu sisteme de masurare-înregistrare a

energiei termice furnizate/consumate si cu dispozitive de reglare a debitului;

l) sa efectueze revizia si reglarea periodica a instalatiilor de încalzire si de alimentare

cu apa calda de consum pâna la punctul de delimitare;

m) sa actioneze pentru depistarea pierderilor de caldura prin transfer termic si prin

pierderi masive de agent termic din retelele de distributie a energiei termice si, cu precadere, pentru remedierea defectiunilor si a avariilor;

n) sa asigure achizitionarea, instalarea, exploatarea, întretinerea periodica si verificarea

metrologica a sistemelor proprii de înregistrare-masurare a energiei termice furnizate

utilizatorilor, potrivit reglementarilor în vigoare;

o) sa monitorizeze si sa evalueze starea tehnica si siguranta în functionare a instalatiilor aflate în gestiunea si administrarea sa, precum si a indicatorilor specificati în reglementarile tehnice în vigoare si în regulamentul de serviciu;

p) sa anunte utilizatorii afectati de limitarile sau întreruperile planificate, în modul

stabilit prin contracte, si sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare

executarii unor lucrari de întretinere si reparatii;

q) sa asigure instruirea profesionala si specializarea personalului propriu;

r) sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute în cursul desfasurarii activitatii;

s) sa asigure furnizarea continua a energiei termice catre urmatoarele institutii publice: -spitale;

-policlinici;

-statii de salvare;

-camine de batrâni;

-leagane de copii;

-gradinite;

-crese;

-camine pentru persoane cu handicap;

-centre de resocializare minori;

-scoli;

-alte obiective de interes social deosebit aflate în administrarea autoritatii administratiei

publice locale si stabilite de aceasta.

Art. 202. — Furnizorul raspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor din

culpa sa, în conditiile stabilite prin contract, si, în special, daca:

a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livreaza energia

termica în conditiile stabilite în contract;

b) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la întreruperile programate

pentru lucrarile planificate;

c) dupa sistarea furnizarii energiei termice ceruta de utilizator nu reia furnizarea în

prima zi lucratoare dupa primirea în scris a înstiintarii privind încetarea motivului sistarii;

d) nu respecta parametrii de calitate contractati pentru energia termica furnizata, sau

pentru regimul chimic al agentului termic.

Art. 203. . Operatorii serviciului au urmatoarele drepturi principale:

a) sa desfasoare activitati comerciale legate de vânzarea-cumpararea energiei termice

prin exploatarea SACET;

b) sa solicite stabilirea si/sau ajustarea nivelului tarifelor si sa încaseze contravaloarea

energiei termice vândute;

c) sa avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, daca în urma realizarii unei analize de specialitate rezulta ca operatiunea este posibila din punct de vedere tehnic;

d) sa stabileasca conditiile tehnice de racordare/bransare a utilizatorilor la instalatiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare si a reglementarilor emise sau

aprobate de autoritatea nationala de reglementare competenta;

e) sa întrerupa, total sau partial, functionarea retelei de distributie pe durata strict necesara executarii lucrarilor de întretinere si de reparatii programate, cu anuntarea prealabila

a producatoru-lui si a utilizatorilor;

f) sa întrerupa sau sa limiteze transportul si/sau distributia energiei termice, în

conditiile în care sunt periclitate siguranta si integritatea retelelor de transport/distributie

energie termica;

g) sa utilizeze terenurile si alte bunuri aflate în proprietatea unui tert, cu respectarea

prevederilor legale, pentru a asigura functionarea normala a instalatiilor pe care le

administreaza si le exploateaza;

h) sa aiba culoar de trecere pentru conductele de transport/distributie a energiei

termice între unitatea de productie si utilizatori si sa aiba drept de servitute în conditiile legii;

i) sa supravegheze si sa previna sustragerea de energie termica, racordurile sau

bransarile clandestine si/sau deteriorarile retelelor de transport energie termica;

j) sa foloseasca cu titlu gratuit, cu acordul autoritatilor administratiei publice locale si

cu respectarea conditiilor legale, terenurile apartinând domeniului public si/sau privat al

unitatilor administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrari de întretinere si reparatii pe

care le executa la constructiile si instalatiile de distributie;

k) sa aiba acces, în conditiile legii, la instalatiile de consum ale utilizatorului, conform

contractelor de furnizare, ori de câte ori este necesara interventia la acestea;

l) sa furnizeze energia termica în regim de limitare, asigurând puterea termica minima

tehnologic în cazul nerespectarii clauzelor contractuale, inclusiv în perioada de încalzire;

m) sa întrerupa furnizarea energiei termice în cazul nerespectarii clauzelor

contractuale, cu un preaviz de 5 zile lucratoare;

n) sa presteze activitati de informare, consultanta, finantare sau sa execute lucrari de

reparatii si reabilitari la instalatiile utilizatorilor, în conditiile convenite cu acestia, în scopul

cresterii eficientei si utilizarii rationale a energiei termice;

o) sa solicite daune/despagubiri în situatia în care constata ca pe amplasamentul

retelelor de transport/distributie sau în zonele de protectie s-au realizat, fara avizul

operatorului, instalatii/ cladiri/împrejmuiri s.a.

Art. 204. — Operatorii serviciului au dreptul sa limiteze sau sa întrerupa, pentru un

grup cât mai restrâns de utilizatori si pe o durata cât mai scurta, furnizarea energiei termice în urmatoarele situatii:

a) când este periclitata viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor

materiale;

b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic urban;

c) pentru executarea unor manevre si lucrari care nu se pot efectua fara întreruperi.

Art. 205. — Distribuitorii/furnizorii de energie termica stabilesc programul lucrarilor de

reparatii si mentenanta planificate la retelele termice si la instalatiile de distributie/furnizare,

corelat cu

programele similare ale producatorilor/transportatorilor cu care au interfata; realizarea

lucrarilor se va

programa, de regula, în sezonul cald astfel încât dupa începerea sezonului de încalzire sa se asigure

continuitatea serviciului.

CAPITOLUL IV

Masurarea energiei termice

SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

Art. 206. — Masurarea, obligatiile si principiile de masurare a energiei termice produse, transportate, distribuite/furnizate în sistemul de alimentare cu energie termica sub forma de apa fierbinte, apa calda, abur si apa calda de consum trebuie sa respecte

prevederile

prezentului regulament astfel încât regulile stabilite sa conduca la:

a) masurarea corecta a energiei termice;

b) crearea premiselor pentru facturarea corecta a consumurilor de energie termica;

c) asigurarea posibilitatii de a verifica permanent calitatea serviciului de furnizare a energiei termice;

d) asigurarea transparentei în ceea ce priveste cantitatea de energie termica livrata;

e) eliminarea oricarei discriminari între consumatori;

f) eficientizarea utilizarii energiei termice;

g) alinierea la practicile Uniunii Europene în acest domeniu.

Art.207. — Regulile de masurare a energiei termice se aplica pentru:

a) masurarea energiei termice livrate în retelele termice de transport/distributie de catre

producatorii de energie termica;

b) masurarea energiei termice livrate, în punctul de separatie, dintre retelele termice de

transport si retelele termice de distributie;

c) masurarea energiei termice furnizate utilizatorilor, persoane fizice si/sau juridice.

Art. 208. — Masurarea energiei termice transmise sub forma de apa fierbinte, apa

calda sau abur se face cu contoare/grupuri de masurare a energiei termice care îndeplinesc urmatoarele cerinte:

a) sunt alese si montate în baza unei documentatii avizate de catre operatorul serviciului, dupa

caz, care contine:

-    proiectul de montaj, întocmit de agenti economici autorizați, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului;

-    documentatia stabilita de Biroul Român de Metrologie Legala;

b) sunt montate de catre unitati autorizate de Biroul Român de Metrologie Legala.

Art. 209. — Solutiile de masurare a energiei termice trebuie aplicate astfel încât:

a)    sa nu introduca erori de metoda;

b)    sa înregistreze energia pentru fiecare utilizator sau, acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, pe grupuri cât mai mici de utilizatori;

c) sa nu se înregistreze la utilizatori pierderile de energie termica si agent termic din

retelele termice de transport/distributie;

d) sa furnizeze date pentru calculul energiei termice livrate suplimentar, aferenta

pierderilor de agent termic;

e) sa nu se înregistreze la utilizatori energia termica aferenta recircularilor sau

retururilor de agent termic;

f) sa asigure utilizarea aparatelor si grupurilor de masurare a energiei termice în

conditiile prevazute de fabricantul acestora si în conformitate cu normele metrologice si

reglementarile în vigoare;

g) sa nu afecteze buna functionare a instalatiilor si parametrii de furnizare.

Art. 210. — Indiferent daca serviciul de producere sau de alimentare cu energie

termica este prestat de operatori diferiti sau de acelasi operator, energia termica se masoara pentru fiecare agent termic la:

a) interfata dintre instalatiile producatorului si reteaua termica de transport;

b) interfata dintre reteaua termica de transport si cea de distributie;

c) interfata dintre reteaua termica de distributie si instalatiile utilizatorului.

Art. 211. — (1) În cazul în care activitatea este prestata de operatori diferiti,

obligativitatea de montare a contoarelor/grupurilor de masurare apartine celui care vinde

energia termica.

(2) Prin exceptie de la alin. (4), operatorul care cumpara energia termica poate monta

contoare/grupuri de masurare a energiei termice, stabilind în contract modalitatea de

decontare a energiei termice cumparate.

(3) În cazul subconsumatorilor, energia termica se masoara la interfata dintre

instalatiile acestora si cele ale consumatorilor principali la care sunt racordati.

Art. 212. — (1) Este obligatorie montarea grupurilor de masurare a energiei termice în

punctele de delimitare/separare a instalatiilor din punctul de vedere al proprietatii sau al

dreptului de administrare ori în alte puncte, convenite între partile contractante.

(2) Grupurile de masurare a energiei termice, montate în punctul de

delimitare/separare a instalatiilor din punctul de vedere al proprietatii, sau al dreptului de

administrare, ori în alte puncte convenite între partile contractante si fac parte din retelele

termice ale SACET.

(3) Achizitionarea si montarea grupurilor de masurare a energiei termice în vederea contorizarii la nivel de bransament termic într-un SACET revin autoritatilor administratiei publice locale.

(4) Se interzice orice interventie neautorizata asupra grupurilor de masurare a energiei termice.

SECTIUNEA a 2-a

Masurarea energiei termice pe retelele termice de abur

Art. 213. — (1) Masurarea energiei termice livrate sub forma de abur se va face în fiecare punct de delimitare, pe toate ramurile, separat, pe niveluri de presiuni.

(2) Masurarea energiei termice livrate sub forma de abur supraîncalzit se va face

utilizându-se grupuri de masurare având în compunere:

a) un traductor de debit, amplasat pe conducta de abur; .

b) o pereche de sonde de temperatura, amplasate una pe conducta de abur si una pe conducta de retur condensat, iar în cazul în care condensatul nu este returnat, cea de-a doua

temperatura va fi presetata în calculator, la o valoare stabilita de comun acord cu utilizatorul;

c) un traductor de presiune, amplasat pe conducta de abur;

d) un calculator (integrator de putere termica), care primeste semnale de la subansamblurile de mai sus.

(3) Pentru determinarea energiei termice livrate sub forma de abur saturat, se vor

masura numai debitul si presiunea acestuia, energia termica calculându-se pe baza puterii

termice transmise/absorbite, cu mentiunea ca la calculul entalpiei se va lua în considerare

titlul aburului convenit între parti în cadrul contractului de vânzare-cumparare/furnizare a

energiei termice.

Art. 214. — (1) Pentru masurarea cantitatii de condensat returnat se vor prevedea

traductoare de debit, pe fiecare conducta de retur condensat.

(2) Toate grupurile de masurare a energiei termice amplasate pe o ramura a retelei vor

avea aceeasi clasa de exactitate, în toate punctele de delimitare.

(3) În scopul determinarii parametrilor care caracterizeaza calitatea energiei termice,

producatorul va masura si înregistra (grafic sau digital) debitul, presiunea si temperatura

aburului supraîncalzit, respectiv debitul si presiunea aburului saturat. înregistrarile se vor

pastra timp de cel putin un an.

(4) Calitatea chimica a aburului si a condensului returnat se va determina folosind metode si aparatura de laborator certificate.

Art.215. — La interfata dintre instalatiile producatorului si retelele termice de

transport/distributie se vor masura:

a) energia termica livrata, pe niveluri de presiune (numai pentru aburul supraîncalzit);

b) debitele, presiunile si temperaturile aburului livrat, pe niveluri de presiune (pentru aburul supraîncalzit), respectiv debitele si presiunile aburului livrat, pe niveluri de presiune (pentru aburul

saturat). Acesti parametri pot fi înregistrati grafic sau digital;)

c) cantitatile de condensat returnat si temperaturile condensatului, pe fiecare retur

(temperaturile pot fi înregistrate grafic sau digital).

Art. 216. — Producatorul va determina;

a) indicii chimici ai aburului;

b) indicii chimici ai condensatului returnat.

Art. 217. — La interfata dintre retelele termice de transport/distributie si instalatiile

utilizatori-lor se vor masura:

a) energia termica livrata, pe niveluri de presiune (numai pentru aburul supraîncalzit);

b) debitele, presiunile si temperaturile aburului livrat, pe niveluri de presiune (pentru aburul supraîncalzit), respectiv debitele si presiunile aburului livrat, pe niveluri de presiune (pentru aburul

saturat);

c) cantitatile de condensat returnat si temperaturile condensatului, pe fiecare retur.

SECTIUNEA a 3-a

Masurarea energiei termice pe retelele termice de apa fierbinte si apa calda

Art. 218. — Masurarea energiei termice livrate sub forma de apa fierbinte/calda se va

face în fiecare punct de delimitare, pe toate ramurile.

Art. 219. — Masurarea energiei termice livrate utilizatorilor sub forma de apa

fierbinte, respectiv apa calda pentru încalzire, se va face cu contoare de energie termica

având

traductorul de debit amplasat pe tur si o pereche de sonde de temperatura, amplasate una pe tur

si cealalta pe retur. în instalatiile producatorului sonda de temperatura de pe retur va fi

amplasata:

a) în amonte de punctul de intrare a apei de adaos, daca pentru prepararea apei de adaos se consuma energie termica în acest caz se va masura si energia termica aferenta prepararii apei de adaos, conform art. 224;

b) în aval de punctul de intrare a apei de adaos, daca pentru prepararea apei de adaos nu se consuma energie termica.

Art. 220. — La producator si în statia termica, masurarea energiei termice utilizate pentru

prepararea agentului termic din circuitul de încalzire se realizeaza cu contoare de energie

termica

având traductorul de debit amplasat pe tur si o pereche de sonde de temperatura,

amplasate una pe tur si cea de-a doua pe retur, în aval de punctul de injectie a apei de adaos. Se vor masura, de asemenea:

a) cantitatea apei de adaos în circuitul de încalzire; b) presiunea si temperatura apei calde livrate;

c) temperatura agentului termic returnat; .

d) calitatea apei de adaos si a agentului termic returnat.

Art. 221. — La producator si în statia termica masurarea energiei termice utilizate pentru

prepararea apei calde de consum se face cu contoare de energie termica montate în

functie de

posibilitatile tehnice si de punctul de injectie a apei din circuitul de recirculare într-una din

urmatoarele solutii: a) Se monteaza doua contoare de energie termica, astfel:

-    un contor de energie termica, având traductorul de debit montat pe conducta de intrare a apei

reci în instalatie, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa rece, la intrarea

în instalatie, iar cea de-a doua pe conducta de apa calda de consum, la iesirea din instalatia de

preparare a acesteia, în cazul instalatiilor de preparare într-o singura treapta, la care apa recirculata se injecteaza înainte de treapta I, prima sonda de temperatura se monteaza în amonte

de punctul de injectie a apei recirculate în circuitul de apa rece;

-    un contor de energie termica, având traductorul de debit montat pe conducta de apa recirculata, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa recirculata, la intrarea

în instalatie, iar cea de-a doua pe conducta de apa calda de consum, la iesirea din instalatia de

preparare a acesteia.

b) Se monteaza doua contoare de energie termica, astfel:

-    un contor de energie termica, având traductorul de debit amplasat pe conducta de iesire a

apei calde din instalatia de preparare a apei calde de consum, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa calda de consum, la iesirea din instalatia de preparare, iar

cea de a doua pe conducta de intrare a apei reci. În cazul instalatiilor de preparare într-o singura

treapta, la care apa recirculata se injecteaza înainte de treapta I, prima sonda de

temperatura se

monteaza în amonte de punctul de injectie a apei recirculate în circuitul de apa rece;

- un contor de energie termica, având traductorul de debit amplasat pe conducta de apa recirculata, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa recirculata, la intrarea

în instalatie, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci.

Art. 222. —(1) Se vor masura, de asemenea, cantitatea de apa rece la intrarea în

instalatia de preparare, precum si presiunea si temperatura apei calde de consum livrate.

(2) Pe fiecare ramura de iesire se vor prevedea puncte pentru prelevarea apei calde de consum în vederea determinarii potabilitatii acesteia.

Art. 223. — (1) Pentru apa calda de consum masurarea energiei termice la utilizatori se va face folosindu-se contoare de energie termica.

(2) Contoarele de energie termica vor avea traductorul de debit si una din sondele de temperatura amplasate pe conducta de apa calda de consum, pe racordul de alimentare al utilizatorului

(astfel încât traductorul de debit sa masoare numai debitul efectiv consumat). Determinarea celei de-a

doua temperaturi se face:

a)    prin montarea unei sonde de temperatura, plasata pe conducta de apa rece, într-o zona în care circulatia apei este asigurata în permanenta;

b)    presetarea în calculator (integrator de putere termica) a unei valori a temperaturii

apei reci, care va fi stabilita si modificata periodic conform unei metodologii convenite între parti, prin contract, daca nu se poate asigura o masuratoare corecta a temperaturii apei reci, sau daca se constata ca aceasta difera cu mai mult de ± 2°C fata de temperatura apei reci utilizate pentru prepararea apei calde de consum în instalatie. În acest caz se va presta aceeasi

valoare pentru toti consumatorii alimentati de un furnizor, utilizându-se aceeasi sursa de apa rece.

Art. 224. — Energia termica consumata pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul, se va determina prin masurare directa, cu contoare de energie termica având traductorul de debit amplasat pe racordul de injectie a apei, de adaos în conducta de retur si o

pereche de sonde de temperatura, amplasate: una pe conducta de retur, în amonte de punctul

de amestec cu apa de adaos, cea de-a doua pe conducta de apa de adaos.

Art. 225. — (1) Pentru controlul pierderilor de agent termic, la interfata dintre instalatiile producatorilor si reteaua termica de transport si la interfata dintre reteaua termica de transport si cea de distributie se vor masura debitul si cantitatea de agent termic de pe retur,

cu ajutorul unor traductori de debit care sa faca corectia cu diferenta dintre densitatea

agentului termic pe tur si retur.

(2) în cazul în care nu se poate monta un astfel de traductor de debit, calculatorul

contorului de energie termica montat pe circuitul de tur va fi de tipul cu doua intrari de debit, iar pe circuitul de retur se va monta un traductor de debit identic ca tip cu cel montat pe circuitul de tur si cu o calibrare apropiata de acesta.

Art. 226. — (1) Toate contoarele de energie termica amplasate pe-o ramura a retelei

termice vor avea aceeasi clasa de exactitate, în toate punctele de delimitare fiind în

concordanta cu prevede-rile metrologice, iar pentru retelele termice de apa fierbinte/apa

calda

se vor utiliza contoare de energie termica si traductoare de debit cu clasa de exactitate 2.

(2) Pentru contoarele de energie termica care au clasa de exactitate 3 si au fost montate

în instalatii înainte de 1.05.2001, se va întocmi un plan de înlocuire a acestora, esalonat în

concordanta cu durata normala de functionare stabilita de Hotarârea Guvernului nr.

2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de

functionare a mijloacelor fixe.

Art. 227. — Calitatea chimica a apei fierbinti/calde pe tur si retur va fi urmarita la

interfata dintre instalatiile producatorului si reteaua termica de transport, la interfata dintre

reteaua termica de transport/distributie si utilizatorii industriali si la iesirea din statiile

termice.

Art. 228. — La interfata dintre instalatiile producatorului si retelele termice de transport se masoara:

a) energia termica livrata;

b) debitul si cantitatea de agent termic livrat si returnat;

c) presiunea si temperatura agentului termic livrat, precum si temperatura agentului

termic returnat (acesti parametri pot fi înregistrati grafic sau digital);

d) debitul de apa de adaos;

e)energia termica necesara pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul.

Art. 229. — Producatorul de energie termica va determina, de asemenea:

a) indicii chimici ai apei fierbinti livrate; b) indicii chimici ai agentului termic returnat.

Art. 230. — La interfata dintre retelele termice de transport si cele de distributie se

masoara: a) energia termica livrata;

b) debitul si cantitatea de agent termic livrat si returnat;

c) presiunea si temperatura agentului termic livrat, precum si temperatura agentului termic returnat (acesti parametri pot fi înregistrati grafic sau digital).

Art. 231. — La interfata dintre retelele termice de transport/distributie si instalatiile

utilizatorilor industriali se masoara: a) energia termica livrata, pe categorii de agent termic;

b) cantitatea de agent termic livrat si returnat, pe categorii de agent termic;

c) debitul, presiunea si temperatura agentului termic livrat, precum si debitul si

temperatura agentului termic returnat.

Art. 232. — Operatorul serviciului va determina, de asemenea, indicii chimici al

agentului termic returnat.

Art. 233. — (1) Masurarea energiei termice la interfata dintre retelele termice de

distributie si instalatiile utilizatorilor de tip urban în cazul condominiilor având distributia pe

verticala se va face pe întreaga cladire, pe circuitul de încalzire, respectiv pe circuitul de apa calda de consum.

(2) Acolo unde conditiile tehnologice permit (exista bransamente pentru parti de cladire atât pentru circuitul de încalzire, cât si pentru apa calda de consum), se poate face masurarea energiei termice pe parti ale condominiului.

(3) Pentru fiecare utilizator sau grup de utilizatori prevazuti la alin. (1) si (2), masurarea energiei termice se va face astfel:

a) daca utilizatorul este alimentat prin circuite separate de încalzire, respectiv de apa calda de

consum, se va utiliza câte un contor de energie termica pentru fiecare circuit în parte;

b) daca utilizatorul este alimentat în sistem bitubular, având punct termic local pentru

producerea locala a apei calde de consum si a agentului termic pentru încalzire, se va utiliza un singur

contor de energie termica, ce va înregistra consumul total.

(4) La utilizatorii care se gasesc în situatia alin. (3) lit. b) se va utiliza un contor de

energie termica pe circuitul de apa calda de consum.

(5) Agentii economici care functioneaza în imobile tip condominiu având distributia pe verticala sunt obligati sa-si separe instalatia de alimentare cu energie termica,respectiv apa calda de consum de consumatorii tip populatie cu montarea de aparate de masura

corespunzatoare. Separarea instalatiilor de alimentare cu energie termica pentru încalzire si

apa calda de consum precum si montarea aparatelor de masura corespunzatoare se face

de

catre agentul economic utilizator al spatiului respectiv cu avizul distribuitorului/furnizorului.

Masurarea energiei termice în aceste situatii se face la fel ca si pentru ceilalti consumatori în

conditiile prevazute de prezentul regulament. Separarea instalatiilor agentilor economici de cele ale consumatorilor tip locuinta pentru populatie se va face în termen de 180 de zile de la data aprobarii prezentului regulament.

Art. 234. — În cazul în care un utilizator de tip industrial este racordat direct la reteaua termica de transport, atunci masurarea energiei termice se face la interfata dintre instalatiile producatorului si

reteaua termica de transport, conform art. 228, si la interfata dintre reteaua termica de

transport si

instalatiile utiliza-torului, conform art. 231.

CAPITOLUL V

Utilizatorii energiei termice

SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

Art. 235. — (1) Bransamentele pâna la punctele de delimitare/separare, inclusiv

echipamentele de masurare-înregistrare a energiei termice montate la interfata dintre retelele publice de transport si/sau distributie si instalatiile utilizatorilor, fac parte, împreuna cu retelele publice de transport si distributie, din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale, iar operatorii serviciului care exploateaza SACET sunt obligati sa le întretina, sa le verifice metrologic si sa le înlocuiasca ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala lor.

(2) Retelele de transport si distributie care alimenteaza mai multi utilizatori apartin

proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale, chiar daca sunt amplasate în subsoluri

tehnice ale unor imobile sau pe terenuri proprietate a unor utilizatori. Detinatorii imobilelor

sau ai terenurilor prin care trec aceste retele sunt obligati sa pastreze integritatea acestora si

permita furnizorului executarea lucrarilor de întretinere, reparatii si înlocuirea conductelor,

având dreptul la despagubiri în cazul provocarii unor pagube.

Art. 236. — (1) Dreptul de acces si utilizare a serviciului de alimentare cu energie

termica este garantat tuturor utilizatorilor.

(2) Fiecare utilizator trebuie sa aiba un bransament termic.

(3) Pentru utilizatorii de tip urban care locuiesc în condominiu de tipul bloc de

locuinte cu mai multe scari sau tronsoane, racordul termic va fi individual pentru fiecare scara sau tronson în parte.

(4) Prin exceptie de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la

data intrarii in vigoare a prezentului regulament, în cazul în care instalatiile interioare de apa

calda de consum sau instalatiile interioare de încalzire sunt comune sau au parti comune

pentru toate scarile sau tronsoanele condominiului, bransamentul termic poate fi comun

pentru întreg condominiul.

(5) În situatiile prevazute la alin. (4), la solicitarea asociatiilor de proprietari/locatari

de a avea cate un bransament termic pentru fiecare scara sau tronson al condominiului,

furnizorul serviciilor de distributie a energiei termice este obligat sa dea curs solicitarii numai

pe baza unei documentatii depuse de utilizator împreuna cu solicitarea, documentatie care

va contine: conditiile tehnice de realizare, modificarile necesare si costurile aferente realizarii.

Documentatia se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor si

retelelor interioare de alimentare cu apa calda de consum si de încalzire. Cheltuielile

necesare

realizarii lucrarilor de bransare/racordare si contorizare vor fi suportate de solicitant.

Art. 237. — (1) Utilizatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum.

(2) Prevederile prezentului regulament se aplica în raport cu fiecare loc de consum luat

separat.

(3) Utilizatorii care au atât consum tehnologic, cât si consum pentru încalzire si/sau

apa calda de consum se încadreaza în categoria utilizatorilor de tip industrial, de tip agricol sau utilizatori comerciali.

(4) În cazul în care încalzirea spatiului de lucru este impusa si de conditiile în care

trebuie sa se desfasoare procesul tehnologic, consumul respectiv de energie termica se

considera ca se realizeaza în scopuri tehnologice.

Art. 238. — Proiectarea, executarea si receptionarea instalatiilor de alimentare si

utilizare a energiei termice, racordate la sistemul energetic de interes local, precum si

exploatarea, întretinerea, repararea, extinderea sau modificarea instalatiilor si a destinatiei

energiei termice consumate se vor efectua în conformitate cu prescriptiile, normativele si

reglementarile în vigoare.

Art. 239. — Toti utilizatorii de energie termica au obligatia de a obtine, înainte de a

începe proiectarea instalatiei de utilizare, avizul de racordare de la furnizor, acesta având

obligatia de a obtine acordul de furnizare a energiei termice de la producator, înainte de

emiterea avizului propriu.

Art. 240. — (1) Pentru executarea instalatiilor de utilizare a energiei termice destinate

unor utilizatori noi sau dezvoltarii celor existente este necesar ca, în afara de celelalte avize

legale, sa se obtina, în prealabil, avizul de racordare, în conformitate cu prevederile art. 239.

(2) Avizul îsi pierde valabilitatea dupa 1 an de la emitere, daca executia nu a început

în acest interval de timp.

Art. 241. — (1) Solutia de alimentare cu energie termica se stabileste de furnizor pe baza

studiilor elaborate la comanda acestuia, iar solutia stabilita se precizeaza în avizul de

racordare.

(2) Solutia precizata este obligatorie în proiectare, executie si exploatare. Pentru marii

consumatori, aceasta solutie trebuie sa asigure posibilitatea limitarii consumului de energie

termica, în situatii de indisponibilitati în instalatii.

Art. 242. — (1) Proiectarea si executarea racordurilor si bransamentelor termice se fac

de catre proiectanti si executanti de specialitate autorizati conform prevederilor legale, care

au

obligatia sa respecte prescriptiile si normativele tehnice în vigoare.

(2) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, executie, asistenta tehnica, consultanta, receptie si punere în functiune pâna la punctul de delimitare/separatie revin în sarcina autoritatii administratiei publice locale sau a operatorului serviciului conform legii.

(3)Cheltuielile pentru eventualele amenajari sau dezvoltari speciale ale instalatiilor de alimentare, cerute de utilizatori, revin în sarcina acestora.

(4) În cazul gestiunii delegate, în care autoritatile administratiei publice locale transfera, în

totalitate sau numai în parte, sarcinile si responsabilitatile proprii cu privire la gestiunea

serviciilor,

respectiv la administrarea si exploatarea SACET, unuia sau mai multor operatori, în cadrul

contractului de delegare a gestiunii sau prin acte aditionale la cele existente, se vor stabili

conditiile de realizare a racordurilor termice noi si modul de decontare, de catre autoritatea

administratiei publice locale a contravalorii acestora în conditiile aplicarii prevederilor alin. (2) si (3).

Art. 243. — (1) Înainte de a trece la executarea lucrarilor unor instalatii termice de utilizare,

utilizatorul este obligat sa prezinte furnizorului, spre avizare, dosarul instalatiei, din care un

exemplar se pastreaza la distribuitor.

(2) Dosarul instalatiei va fi actualizat de catre utilizator si va cuprinde:

a) memoriul justificativ;

b) copie dupa avizul de racordare;

c) schema termica în detaliu a circuitului cu agent primar si schemele de principiu ale

circuitelor cu agent secundar, indicarea aparatelor de masura si control, a automatizarilor si

protectiilor;

d) tabel cu caracteristicile receptoarelor termice;

e) graficele de consum;

f) exigentele proceselor tehnologice privind alimentarea cu energie termica.

(3) Punerea în functiune a instalatiilor exploatate de utilizatori se face numai dupa avizarea dosarului instalatiei, executarea probelor prevazute de normativele tehnice în vigoare, precum si a

celor solicitate suplimentar de distribuitor.

(4) Bransarea la retelele de distributie se va face în prezenta furnizorului sau în prezenta

detina-torului instalatiilor si numai dupa ce s-a încheiat actul de receptie a bransamentului si a instalatiilor de utilizare.

(5) Alimentarea cu energie termica a utilizatorului va începe numai dupa încheierea contractului de furnizare.

Art. 244. — (1) Furnizorii vor încheia conventii de exploatare cu marii consumatori, care sa cuprinda obligatii reciproce cu privire la executarea manevrelor, exploatarea si întretinerea instalatiilor termice si urmarirea regimurilor de consum. Conventia face parte integranta din

contract, iar prevederile cuprinse în aceasta trebuie respectate de ambele parti.

(2) Operatorul serviciului si utilizatorul raspund de exploatarea economica si în conditii

de protectie a mediului a instalatiilor termice din administrarea si exploatarea lor, având

obligatia sa ia masurile necesare pentru întretinerea si pastrarea în bune conditii a izolatiei

termice a conductelor si instalatiilor, mentinerea în buna stare de functionare a dispozitivelor

de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanseitati, precum si de reglarea corecta a

parametrilor agentilor termici.

(3) Utilizatorii sunt obligati si pastreze în buna stare utilajul/instalatia apartinând

operatorului ser-viciului, care se afla în incinta lor, fiindu-le interzis sa faca vreo interventie

asupra acestuia.

(4) Lucrarile de revizii si reparatii la instalatiile de alimentare, exploatate de operatorul serviciului precum si la instalatiile utilizatorului, în cazul în care prin aceasta este influentat regimul de functionare al sistemului, inclusiv durata acestora, se stabilesc de comun acord de partile contractante.

(5) Furnizorul este obligat sa anunte în scris utilizatorul, altul decât cel de tip urban,

cu 10 zile lucratoare înainte, despre necesitatea efectuarii lucrarilor de reparatii necuprinse în programul initial, cu precizarea graficului de executie a acestora, pentru a se stabili de comun acord data si durata întreruperilor respective.

(6) Daca în 5 zile lucratoare de la data primirii comunicarii partile nu cad de acord, iar

urgenta lucrarilor impune oprirea furnizarii energiei termice, furnizorul stabileste data si ora

întreruperii, pe care le aduce la cunostinta utilizatorului, împreuna cu motivatiile necesare, cu cel putin 24 de ore înainte de a trece la aplicare.

Art. 245. — (1) Utilizatorii, consumatori de energie termica, au obligatia de a permite

accesul delegatului îrnputernicit al furnizorului la echipamentele de masurare, când acestea

se afla

montate în incinta sa, precum si la instalatiile de consum, pentru controlul acestora, numai în

prezenta sa.

(2) Apa calda returnata de utilizator trebuie sa aiba aceiasi indici de calitate cu apa

fierbinte primita de la distribuitor.

(3) În cazul în care apa calda returnata nu respecta indicii de calitate stabiliti prin

contract, iar utilizatorul, nu are posibilitati de tratare, acesta va plati operatorului serviciului

majorari la factura de energie termica, conform prevederilor contractuale.

(4)Utilizatorul care impurifica condensatul din conducta de returnare va suporta costul

întregii cantitati de condensat impurificat din reteaua colectoare comuna si din rezervoarele

distribuitorului, m cazul în care distribuitorul nu are posibilitatea sa-l trateze.

(5) Operatorul serviciului poate accepta primirea condensatului cu alti indici de

calitate decât cei normati, în limitele posibilitatilor sale de utilizare si de tratare, caz în care

utilizatorul este obligat sa suporte cheltuielile suplimentare determinate de diferenta de

calitate a condensatului returnat.

Art. 246. — Deconectarile individuale ale unor apartamente situate în imobile de

locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termica din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în conditiile prevazute de Legea nr. 325/2006 art.

30,al. 2.

Art. 247. — Furnizorul are obligatia de a verifica îndeplinirea conditiilor prevazute la

art. 246 înainte de a efectua deconectarea. În cazul în care deconectarea se face fara

îndeplinirea conditiilor legale, furnizorul este îndreptatit sa aplice penalizari la factura,

reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectarii.

Art. 248. — Deconectarile individuale nu se pot executa în acele condominii în care

nu s-au produs deconectari anterioare intrarii în vigoare a prezentului regulament.

Art. 249. — (1) Debransarea totala a instalatiilor interioare de încalzire si/sau pentru

apa calda de consum ale unui utilizator tip condominiu se va face cu respectarea

prevederilor

Legii nr. 325/2006 art.(30).

(2) Condominiul sa nu se afle în zona unitara de încalzire pentru care autoritatea

administratiei publice locale a stabilit ca încalzirea se realizeaza exclusiv în sistem centralizat.

Art. 250. — Deconectarea unui consumator de energie termica dintr-un condominiu

este inter-zisa în urmatoarele situatii:

a)se intentioneaza deconectarea numai a unor corpuri de încalzire din cadrul spatiului

cu destinatie de locuinta si nu sunt montate repartitoare de costuri;

b) deconectarea totala fara asigurarea încalzirii spatiului cu destinatie de locuinta sau

alta destinatie cu o sursa alternativa de producere a energiei termice.

Art. 251. — (1) Deconectarea corpurilor de încalzire aflate în partile comune se poate

realiza numai pe baza hotarârii adunarii generale a asociatiei de proprietari/locatari si cu acordul proprietarilor direct afectati.

(2)În procesul-verbal al adunarii generale se va consemna faptul ca acestia au înteles

ca deconectarea corpurilor de încalzire conduce la scaderea confortului termic în acel

apartament, iar costurile de încalzire pentru apartament vor creste.

(3) Proprietarii direct afectati sunt:

a) proprietarii apartamentelor care au peretii comuni cu casa scarii,în zona de intrare în

condominiu sau la fiecare etaj;

b) proprietarii care au pereti comuni cu uscatoriile sau spalatoriile în care sunt

montate, conform proiectului, corpuri de încalzire.

SECTIUNEA a 2-a

Drepturile si îndatoririle utilizatorilor Art. 252. — Utilizatorii de energie termica au urmatoarele drepturi:

a) sa preia energia termica din instalatiile de transport sau distributie, dupa caz, în

conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b) sa aiba acces la grupurile de masurare a energiei termice utilizate pentru facturare,

chiar daca acestea se afla în incinta operatorului serviciului, în prezenta împuternicitului

acestuia;

c) sa racordeze la instalatiile proprii, în conditiile legii, alti utilizatori de energie

termica, denumiti subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil,

scris,

al furnizorului;

d) sa solicite furnizorului remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite la

instalatiile de distributie;

e) sa solicite rezilierea contractului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice, cu

conditia achitarii tuturor obligatiilor de plata.

f) sa recupereze de la operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuia;

g) de a fi anuntat despre întreruperea furnizarii de energie termica, conform

prevederilor prezentului regulament;

h) sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale si autoritatii de reglementare competente orice deficiente constatate în sfera serviciilor de utilitati publice si sa faca propuneri vizând înlaturarea acestora, îmbunatatirea activitatii si cresterea calitatii serviciilor;

i) de a avea acces ori de a primi, la cerere, informatii cu privire la structura costurilor/

tarifelor percepute de furnizor.

Art. 253 — Utilizatorii de energie termica au urmatoarele obligatii:

a) sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor, eventualele corectii sau

regularizari ale acestora urmând sa fie efectuate ulterior;

b) sa comunice în scris furnizorului orice modificare a conditiilor care au fost avute în

vedere la întocmirea contractului de furnizare, în special în ceea ce priveste modificarile

suprafete-lor de încalzire;

c) sa respecte normele si prescriptiile tehnice în vigoare, în vederea eliminarii efectelor

negative asupra calitatii energiei termice furnizate;

d) sa exploateze si sa întretina instalatiile proprii pentru asigurarea utilizarii eficiente a

energiei termice;

e) sa suporte în totalitate consecintele care îi afecteaza pe subconsumatori, determinate

de restrictionarea sau întreruperea furnizarii energiei termice catre acestia, ca urmare a

nerespectarii prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplatii energiei termice;

f) sa permita furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programata a alimentarii

cu energie termica pentru întretinere, revizii si reparatii executate la instalatiile acestuia;

g) sa nu modifice instalatiile de încalzire centrala, aferente unui imobil condominial,

decât în baza unei documentatii tehnice care reconsidera ansamblul instalatiilor termice,

aprobata de catre furnizor;

h) sa suporte costul remedierilor si a pagubelor produse furnizorului si altor utilizatori,

inclusiv ca urmare a nelivrarii energiei termice atunci când s-au produs defectiuni datorate

culpei sale;

i) sa permita accesul furnizorului la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate în

folosinta sau pe proprietatea sa, pentru verificarea functionarii si integritatii acestora ori

pentru debransarea/deconectarea instalatiilor în caz de neplata sau avarie;

j) sa nu foloseasca agentul termic pentru încalzire în alte scopuri decât cele prevazute

în contract;

k) sa nu execute lucrari de reparatie capitala a instalatiilor de încalzire centrala sau modificarea acestora fara documentatie tehnica legal aprobata;

I) sa nu goleasca instalatiile în vederea executarii unor modificari sau reparatii fara

acceptul furnizorului, decât în caz de avarii;

m) sa se îngrijeasca de umplerea instalatiilor imediat dupa terminarea reparatiilor;

n) sa nu consume energie termica ocolind sau afectând mijloacele de masura;

o) sa suporte cheltuielile de verificare, montare si demontare a contorului de energie

termica, daca a solicitat verificarea acestuia în interiorul termenului de valabilitate a verificarii metrologi-ce, iar sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiata;

p) sa suporte costurile aferente umplerii instalatiilor cu apa tratata, daca acestea au fost

golite din vina sa exclusiva;

q) sa returneze întreaga cantitate de agent termic intrata în instalatiile sale de utilizare,

operatorul fiind în drept de a percepe penalizari la contract si de a solicita recuperarea

prejudiciului cauzat.

r) sa suporte costurile necesare repunerii în functiune a contoarelor de energie termica predate de furnizor cu proces-verbal de custodie, în cazul în care acesta se deterioreaza ca urmare a unor interventii neautorizate.

CAPITOLUL VI

Stabilirea si facturarea consumurilor de energie termica pentru încalzire si apa calda de consum

SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

Art. 254. — (1) Operatorii, titularii de licente a caror activitate este supusa reglementarii autoritatii competente, vor întocmi proceduri proprii pentru stabilirea si facturarea consumurilor de energie termica si apa calda de consum.

(2) Pe baza prevederilor prezentului regulament, furnizorul va întocmi proceduri proprii, în functie de conditiile specifice în care îsi desfasoara activitatea (tipurile de sisteme alimentare cu

energie termica si utilizatori racordati, structura organizatorica a operatorului etc.

(3) Procedurile vor include si regulile care trebuie respectate la stabilirea consumului de apa

rece pentru prepararea apei calde de consum pentru a putea transmite furnizorului serviciului de apa si

de canalizare cantitatile de apa calda ce urmeaza a le factura, pe fiecare utilizator în parte.

Furnizorul

va trata aspectele cu privire la stabilirea consumului de apa rece pentru prepararea apei

calde de

consum în propria procedura, elaborata pe baza prezentului regulament.

Art. 255. — (1) Prezentele prevederi sunt obligatorii pentru toti furnizorii, a caror activitate este supusa reglementarii autoritatii competente, si se aplica la întocmirea procedurilor proprii de

stabilire si facturare a consumurilor de energie termica pentru utilizatorii cu care se afla în relatii contractuale.

(2) Procedurile vor fi aprobate de autoritatea de reglementare competenta si de C.L.M. Constanta.

(3) Inexistenta, utilizarea unei proceduri proprii de stabilire si facturare a consumurilor

de energie termica neaprobata sau neaplicarea celei aprobate conduce la retragerea

licentei de

operare.

Art. 256. — Pentru organizarea procesului de stabilire si facturare a consumurilor de

energie termica, furnizorul va defini:

a) activitatile principale presupuse de acest proces;

b) fluxul informational aferent activitatilor precizate la lit. a);

c) responsabilitatile compartimentelor implicate în realizarea activitatilor respective.

Art. 257. — Pe baza elementelor definite la art. 256, furnizorul va întocmi si va

include în procedura proprie prezentarea schematica a procesului de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica.

Art. 258. — Furnizorii vor identifica tipurile de utilizatori carora le asigura

alimentarea cu energie termica si apa calda de consum.

Art. 259. — Stabilirea consumurilor de energie termica în vederea facturarii la

utilizatori se efectueaza pe baza aparaturii de masurare instalate la acestia.

Art. 260. — (1) Facturarea consumurilor de energie termica se va face lunar, iar

perioada de facturare va fi esalonata astfel încât factura sa se emita pâna în data de 15 a lunii

pentru consumul lunii anterioare. Furnizorul va defini în procedura proprie modul de stabilire si data de factura-re pentru fiecare statie/centrala termica în intervalul de timp respectiv.

Perioada de facturare face parte din datele obligatorii care vor fi precizate în procesele-

verbale

încheiate cu ocazia citirii contoarelor.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), în perioada de încalzire datele de emitere ale facturilor

vor fi în conformitate cu legislatia care reglementeaza acordarea ajutoarelor pentru încalzire.

Art. 261. — (1) In cazul în care citirea grupurilor de masura nu se face de la distanta,

furnizorul este obligat sa comunice în scris delegatilor împuterniciti ai utilizatorilor data si

intervalul orar la care se vor efectua citirile aparaturii de masurare utilizate pentru stabilirea si

facturarea consumurilor. Orice abatere de la data si ora stabilita va fi comunicata acestora, în timp util.

(2) În cazul utilizatorilor contorizati, la care citirea contoarelor de energie termica

presupune accesul într-o incinta apartinând utilizatorului, furnizorul va conveni cu acesta

conditiile de acces.

Art. 262. — (1) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologica

periodica, cât si la reinstalarea aparaturii de masurare precizate mai jos, producatorul sau furnizorul trebuie sa anunte delegatii împuterniciti ai utilizatorilor în vederea verificarii integritatii sigiliilor metrologice si a celor aplicate la instalare, înaintea demontarii aparaturii, si, respectiv, sa asiste la operatiunea de sigilare la instalarea aparaturii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica oricarui contor de energie termica ori contor de apa

de adaos instalat în statia/centrala termica sau în instalatiile utilizatorilor si utilizat pentru

stabilirea consumurilor ce urmeaza a fi facturate utilizatorilor.

(3) În procesul-verbal ce se încheie la demontarea/montarea unui contor din categoria celor precizate la alin. (1) se consemneaza indexul si starea sigiliilor metrologice si a celor aplicate la instalare.

(4) Furnizorul va anunta delegatii împuterniciti ai utilizatorilor în scris sau telefonic,

cu cel putin 24 de ore înainte de ora la care este programata operatiunea respectiva.

SECTIUNEA a 2-a

Citirea indicatiilor aparaturii de masurare si înregistrarea datelor

Art. 263. — Furnizorul va asigura:

a) citirea indicatiilor aparaturii de masurare utilizate pentru stabilirea si facturarea

consumurilor, instalate în statiile/centralele termice si la utilizatori, cu frecventa precizata la art. 264;

b) înregistrarea si arhivarea datelor utilizate în procesul de facturare.

Art. 264. — În vederea determinarii consumurilor, frecventa efectuarii citirilor si

înregistra-rea indicatiilor aparaturii de masurare utilizate în stabilirea consumurilor de energie

termica si apa calda de consum, în cazul în care acestea nu sunt înregistrate si memorate prin

intermediul unui sistem informatic, sunt urmatoarele:

a) la predarea serviciului de tura — pentru contoarele de energie termica;

b) orar — pentru termometre, manometre, contoare de apa rece si, respectiv, apa de adaos instalate în statiile/centralele termice, în cazul în care parametrii de furnizare ai agentului termic si ai apei calde de consum nu sunt mentinuti în limitele stabilite prin

conditiile de furnizare cu instala-tii de automatizare;

c) lunar sau cel putin trimestrial, pentru contoarele de energie termica montate la

utilizatori,functie de sistemul de facturare adoptat.

Art. 265. — Informatiile cu privire la temperaturile agentului termic primar, ale

agentilor termici secundari si ale apei reci din statiile/centralele termice pot fi incluse în fisa

de urmarire a contorului de energie termica de pe circuitul primar al statiei/centralei termice

sau pot constitui obiectul unei fise separate.

Art. 266. — În procedura proprie, furnizorul va prezenta câte un model de continut

pentru fiecare dintre documentele utilizate.

Art. 267. — În concordanta cu elementele definite la art. 256, furnizorul va prezenta în procedura proprie succesiunea de desfasurare a activitatilor de citire si înregistrare a datelor pe

categorii de utilizatori, precizând durata acestora.

Art. 268. — Citirea aparaturii de masurare utilizate la stabilirea si facturarea consumurilor de

energie termica din centralele si statiile termice de catre personalul desemnat de furnizor se

realizeaza

cu frecventa precizata la art. 264.

Art. 269. — (1) În cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea

consumurilor în vederea facturarii nu se realizeaza de la distanta, citirea efectuata în ultima zi

a perioadei de factura-re stabilite conform art. 260 se realizeaza in prezenta delegatilor

împuterniciti ai utilizatorilor si se consemneaza într-un proces-verbal încheiat între personalul

furnizorului cu sarcini în acest; domeniu si delegatii împuterniciti ai utilizatorilor.

(2) Citirea contorului de apa rece, pentru stabilirea consumului de apa rece pentru

prepararea apei calde de consum, aferent fiecarei statii termice pe perioada de facturare, se efectueaza de catre personalul furnizorului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare în aceeasi zi, convenita de comun acord, în prezenta personalului desemnat de acesta.

(3) Activitatea precizata la alin. (2) se finalizeaza prin încheierea între personalul

furnizorului de apa rece si personalul furnizorului a unui proces-verbal.

(4) Furnizorul va întocmi si prezenta în cadrul procedurii proprii continutul documentelor necesare pentru îndeplinirea obligatiilor stabilite la alin. (1), (2) si (3).

Art. 270. — Personalul cu sarcini de citire a aparaturii de masurare utilizate la

stabilirea si facturarea consumurilor de energie termica de la utilizatorii cu puncte termice proprii racordate la reteaua termica de transport citeste cu frecventa precizata la art. 264

indicatiile contorului de energie termica de pe racordul punctului termic la reteaua termica

de

transport, asigurându-se totodata de înregistrarea datelor.

Art. 271. — (1) În cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea

consumurilor în vederea facturarii nu se realizeaza de la distanta, citirea efectuata în ultima zi a perioadei de factura-re stabilite conform art. 260 se realizeaza în prezenta delegatilor împuterniciti ai utilizatorilor si se consemneaza într-un proces-verbal încheiat între personalul furnizorului cu sarcini în acest domeniu si delegatii împuterniciti ai utilizatorilor.

(2) Furnizorul va întocmi si va prezenta în cadrul procedurii proprii continutul procesului-verbal încheiat conform alineatului precedent si modul de înregistrare a datelor.

SECTIUNEA a 3-a Stabilirea consumurilor

Art. 272. — Procesarea datelor obtinute în urma citirii aparatelor de masura si

efectuarea calculelor în vederea stabilirii consumurilor de energie termica aferente perioadei de facturare finalizate se vor realiza într-un interval de timp pe care furnizorul îl va preciza în procedura proprie.

Art. 273. — Stabilirea consumurilor fiecarui utilizator de tip urban necontorizat,

alimentat din reteaua termica de distributie aferenta statiilor/centralelor termice, presupune

parcurgerea a doua etape:

a) stabilirea consumurilor pe destinatii — încalzire si apa calda de consum —

asigurate din fiecare statie/centrala termica;

b) defalcarea consumurilor obtinute la nivel de statie/centrala termica si stabilirea

consumurilor aferente fiecarui utilizator de energie termica bransat la retelele termice de

distributie.

Art. 274. — (1) Procedura proprie va include schema logica a programului de calcul

— în cazul în care furnizorul decide utilizarea unui astfel de program — si

formularul/formularele propuse pentru centralizarea rezultatelor intermediare, daca este cazul. (2) Furnizorul va prezenta în clar succesiunea operatiunilor presupuse de stabilirea consumurilor aferente statiilor/centralelor termice, personalul care urmeaza a le desfasura si formularele utilizate.

Art. 275. — (1) Pe baza consumurilor la nivel de statii/puncte termice determinate

conform precizarilor din cadrul sectiunilor anterioare se stabilesc consumurile de energie

termica si apa rece pentru apa calda de consum, aferente fiecarui utilizator necontorizat (asociatie de proprietari/ locatari, agent economic, institutie publica etc). Defalcarea consumurilor se realizeaza conform art. 276.

(2) În cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri în condominiu, defalcarea

consumurilor între 2 sau mai multi utilizatori alimentati prin intermediul unui bransament

comun, la care contorizarea este realizata la nivelul respectivului bransament, se realizeaza

conform prevederilor art. 276.

Art. 276. — Defalcarea consumurilor pe utilizatorii necontorizati alimentati din retelele termice de distributie (utilizatori casnici, agenti comerciali, institutii publice/social-culturale) se realizeaza, astfel:

- pentru încalzire, defalcarea se face proportional cu suprafata echivalenta termic;

- pentru apa calda de consum livrata:

- utilizatorilor casnici, defalcarea se face proportional cu numarul de persoane;

- agentilor comerciali si institutiilor publice/social-culturale, defalcarea se face dupa bare-muri stabilite prin acte normative sau standarde.

Art. 277. — În procedura proprie, furnizorul va preciza circuitul documentelor (cu indicarea formularelor implicate) în cadrul compartimentelor si durata de timp alocata pentru analizarea si

avizarea consumurilor de catre fiecare compartiment/persoana implicata.

SECTIUNEA a 4-a Emiterea facturilor

Art. 278.-— (1) În procedura proprie de emitere a facturilor furnizorul va prezenta

continutul facturii si va preciza durata de timp alocata acestei activitati.

(2) În functie de modalitatile adoptate pentru distribuirea facturilor conform art. 280,

furnizorul va decide asupra necesitatii întocmirii unor centralizatoare/borderouri în vederea

simplificarii si eficientizarii acestei activitati.

Art. 279. — (1) La solicitarea utilizatorilor necontorizati, furnizorul le va prezenta un

formular continând toate datele necesare întelegerii si verificarii modului în care s-au

determinat energia termica precizata în factura emisa acestora si volumul de apa rece pentru apa calda de consum facturat de furnizorul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, aferente perioadei de facturare anterioare, pentru fiecare statie/centrala termica.

(2) Datele incluse în acest formular vor fi cel putin urmatoarele:

a) energia termica intrata în statia termica, inclusiv indexul vechi si cel nou ale

contoare-lor de energie termica;

b) energia termica produsa în centrala termica, inclusiv indexul vechi si nou al contoare-lor de energie termica;

c) consumul propriu de apa al statiei/centralei termice;

d) pierderile de energie termica în statia/centrala termica;

e) pierderile de energie termica prin transfer termic în retelele termice de distributie

aferente statiei/centralei termice, defalcate pe destinatii (încalzire si apa calda de consum);

f) pierderile de energie termica prin pierderile masive de agent termic în retelele

termice de distributie aferente statiei/centralei termice (aferente atât circuitelor de încalzire,

cât si celor de apa calda de consum);

g) temperatura medie lunara pentru agentul termic de încalzire furnizat din statia/centrala termica;

h) temperatura medie lunara pentru apa calda de consum furnizata din statia/centrala

termica;

i) temperatura medie lunara pentru apa rece intrata în statia/centrala termica;

j) energia termica pentru apa calda de consum furnizata din statia/centrala termica;

k) energia termica pentru încalzire furnizata din statia/centrala termica;

l) energia termica pentru apa calda de consum furnizata utilizatorilor contorizati,

alimentati din statia/centrala termica;

m) energia termica pentru încalzire furnizata utilizatorilor contorizati, alimentati din

statia/ centrala, termica;

n) energia termica pentru apa calda de consum furnizata agentilor comerciali,

institutiilor publice,social-culturale alimentate din statia/centrala termica (determinata pe

baza

de baremuri);

o) energia termica pentru încalzire furnizata agentilor comerciali, institutiilor publice

si social-culturale alimentate din statia/centrala termica;

p) suprafata echivalenta termic, totala si defalcata pe condominii, a instalatiilor alimentate din statia/centrala termica;

q) numarul total de persoane alimentate din statia/centrala termica si defalcat pe condominii;

r) volumul de apa de adaos aferent statiei/centralei termice;

s) volumul de apa rece intrat în statia/centrala termica;

t) volumul total de apa calda de consum furnizat din statia/centrala termica;

u) daca s-au efectuat diminuari ale energiei termice furnizate în functie de parametrii reali de livrare ai energiei termice fata de cei din contract.

Art. 280. — Distribuirea facturilor se face în conformitate cu reglementarile legale în

vigoare.

Art. 281.— Procedura proprie de facturare, va cuprinde capitole distincte privind

modul de calcul al cantitatilor de energie termica facturate pentru utilizatori:

a) urbani necontorizati, alimentati din centrale sau statii termice;

b) urbani contorizati si necontorizati, alimentati din aceeasi centrala sau statie termica;

c) urbani contorizati, alimentati din aceeasi centrala sau statie termica;

d) alimentati direct din reteaua termica de transport;

e) alte situatii specifice existente sau previzibile.

Art. 282. — Pentru statiile termice echipate cu contoare de energie termica pe

circuitul/ circuitele secundare de încalzire si/sau pe circuitul/circuitele de apa calda de

consum, stabilirea consumurilor se va face utilizându-se indicatiile acestor contoare.

Furnizorii care înregistreaza astfel de situatii în instalatiile pe care le exploateaza vor detalia în procedura proprie si modul de calcul aferent acestor situatii, particularizând modelul de calcul.

Art. 283. — În toate cazurile se vor factura:

a) consumul de energie termica pentru încalzire;

b) consumul de energie termica înglobata în apa calda de consum.

Art. 284. — Pentru utilizatorii urbani necontorizati, alimentati din centrale sau statii termice, procedura decalcul va tine cont de:

a) cantitatea de energie termica intrata în statia termica;

b) cantitatea de energie termica iesita din centrala termica;

c) pierderile totale de energie termica pe reteaua de distributie aferenta acestuia;

d) pierderile de energie termica în statia termica, care se pot exprima ca o cota din energia termica intrata în statia termica;

e) pierderile de energie termica prin transfer termic catre mediul ambiant pe reteaua de distributie, aferenta centralei sau statiei termice, exprimate ca o cota din energia termica intrata în statia

termica;

f) pierderile de energie termica prin pierderi masive de agent termic, atât pentru circuitele de încalzire, cât si pentru retelele de apa calda de consum si recirculare, aferente centralei sau statiei

termice;

g) volumul de apa de adaos tratata aferent circuitelor de încalzire corespunzatoare statiei termice;

h) media lunara a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din

conducta de tur, înregistrate;

i) media lunara a temperaturilor medii zilnice ale agentului termic secundar din

conducta de retur, înregistrate;

j) pierderile de energie termica prin pierderi masive pe circuitele de apa calda de

consum, pe baza volumului de pierderi masive în retelele de apa calda de consum si

recirculare;

k) media lunara a temperaturilor orare ponderate cu debitul de apa rece orar, masurate pe conducta de distributie a apei calde de consum, calculate;

l) media lunara a temperaturilor medii zilnice masurate pe conducta de apa rece care

alimenteaza statia termica, înregistrate;

m) volumul de pierderi masive în retelele de apa calda de consum si recirculare, de la

centra-la sau statia termica la utilizatori;

n) volumul de apa care reflecta consumul propriu al centralei sau statiei termice,

calculat pe baza baremurilor de consum pentru apa rece corespunzatoare utilitatilor cu care este dotata statia termica si a numarului de persoane care deservesc statia termica. Baremurile

se precizeaza în procedura proprie pentru fiecare statie termica;

o) perioadele de facturare care includ momentul de trecere de la un regim la celalalt

(iarna-vara sau vara-iarna), aplicându-se în mod distinct (prin citirea aparaturii de masurare la data schimbarii regimurilor).

Art. 285. — Pentru utilizatorii urbani contorizati si necontorizati, alimentati din

aceeasi centrala sau statie termica, se va tine seama de:

a) toate aspectele enuntate la art. 284;

b) posibilitatea ca suma consumurilor indicate de contoarele de energie termica

montate la utilizatori sa depaseasca cantitatea de energie termica intrata în centrala sau

statia

termica rezultând un consum nul sau negativ pentru utilizatorii care nu au montate contoare

de energie termica;

c) posibilitatea ca în urma calculelor sa rezulte consumuri pentru utilizatorii

necontorizati cu valori anormale, duble sau mult diferite fata de media consumurilor

utilizatorilor contorizati;

d) identificarea cauzelor care pot conduce la determinarea unor consumuri anormale,

cum ar fi: - utilizatorii necontorizati reprezinta o pondere mica fata de totalul utilizatorilor;

- consumuri mai mici ale utilizatorilor contorizati;

- existenta repartitoarelor de costuri la utilizatorii contorizati;

- restrictionarea alimentarii cu energie termica a unor utilizatori;

- alte cauze care conduc la o comparatie needificatoare sau nereala a consumurilor.

Art. 286. — Pentru utilizatorii urbani contorizati alimentati din aceeasi centrala sau

statie termica se va tine seama de: a) existenta într-un condominiu atât a utilizatorilor casnici, cât si a agentilor

comerciali, institutiilor publice/social-culturale etc, alimentati dintr-un bransament termic comun atât pentru circuitul de încalzire, cât si pentru circuitul de apa calda de consum;

b) cantitatile de energie termica înregistrate de contoarele montate la bransament;

c) baremele aferente utilizatorilor, altii decât cei de tip urban, daca acestia nu au

contoare de energie termica pentru determinarea cantitatilor consumate;

d) suprafata echivalenta termic aferenta corpurilor de încalzire din spatiile cu

destinatie de locuinta (utilizatori de tip urban) si suprafata echivalenta termic a corpurilor de

încalzire din spatiile cu alta destinatie, în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri

pentru energie termica pentru încalzire;

e) indicatiile repartitoarelor de costuri sau ale contoarelor de energie termica montate

la nivel de apartament;

f) suprafata echivalenta termic aferenta corpurilor de încalzire din spatiile cu alta

destinatie decât cea de locuinta (utilizatori, altii decât cei de tip urban), majorata cu 30%, în

cazul în care acestia refuza montarea repartitoarelor de costuri;

g) numarul total de unitati recalculate, înregistrate de repartitoarele de costuri din

întreg condominiul, si numarul total de unitati recalculate, înregistrate de repartitoarele de

costuri ale fiecarui tip de utilizator;

Art. 287. — Pentru utilizatorii necontorizati, alimentati direct din reteaua termica de

transport, se va tine seama de:

a) indicatiile termometrelor indicatoare existente pe racordul termic al statiei termice

aferente utilizatorului, la reteaua de transport, si datele teoretice din regimul hidraulic si

termic;

b) debitul orar de calcul al utilizatorului din conducta de tur, conform studiului de

regimuri hidraulice si termice;

c) valoarea medie a temperaturilor masurate pe conducta de tur a circuitului primar al

statiei termice, pe perioada de facturare;

d) valoarea medie a temperaturilor masurate pe conducta de retur a circuitului primar

al statiei termice, pe perioada de facturare;

e) numarul de ore de functionare a instalatiilor utilizatorului, pe perioada de facturare.

Art. 288. — În procedura proprie furnizorul va prezenta si modul în care realizeaza corectarea consumurilor — energia termica pentru încalzire, energia termica pentru apa calda de consum si

volumul de apa rece pentru prepararea apei calde de consum — si/sau acorda despagubiri, pentru

utilizatorii fata de care nu si-a respectat prevederile contractuale referitoare la calitatea

energiei termice

furnizate si la continuitatea serviciului în conditiile prezentului regulament.

Art. 289. — În corelare cu prevederile art. 256, furnizorul va defini în procedura proprie

responsabilitatile personalului/compartimentelor implicat/implicate în activitatile de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica la utilizatori, precizând în clar personalul caruia îi revin

urmatoarele sarcini/ responsabilitati:

a) implementarea procedurii;

b) verificarea periodica a modului de aplicare a prevederilor procedurii;

c) initierea modificarii procedurii în functie de rezultatele obtinute în aplicarea

acesteia;

d) instruirea si verificarea personalului implicat cu privire la însusirea si modul de

aplicare a procedurii;

e) comunicarea în scris, catre toti utilizatorii, a datei si intervalului orar la care se

efectueaza citirile aparaturii de masurare în vederea facturarii, precum si a eventualelor

abateri de la programul prestabilit;

f) citirea periodica a indicatiilor aparaturii de masurare din statiile/centralele termice si

de la utilizatori în vederea stabilirii consumurilor de energie termica si de apa rece pentru

prepararea apei calde de consum si înregistrarea acestora în fisele de urmarire

corespunzatoare;

g) citirea periodica a indicatiilor aparaturii de masurare din centralele termice si

consemnarea valorilor respective, în registrul de parametri aferent, daca arhivarea datelor nu se realizeaza electronic;

h) calcularea valorilor medii zilnice ale temperaturilor pe baza valorilor citite periodic

si consemnate în registrele de parametri din statiile/centralele termice;

i) încheierea; proceselor-verbale de citire a indicatiilor aparaturii de masurare din

statiile/ centralele termice si de la utilizatori la sfârsitul perioadei de facturare, daca culegerea

datelor,nu se realizeaza de la distanta;

j) verificarea si avizarea fiselor de urmarire a consumurilor;

k) efectuarea calculelor de stabilire a consumurilor de energie termica si de apa rece

pentru prepararea apei calde de consum corespunzatoare fiecarei statii/centrale termice:

— preliminare;

— pe parcursul perioadei de facturare;

— la sfârsitul perioadei de facturare;

l) analizarea consumurilor de. energie termica si de apa rece pentru apa calda de consum, corespunzatoare fiecarei statii/centrale termice;

m) defalcarea consumurilor pe utilizatori;

n) operatiuni preliminare defalcarii consumurilor pe utilizatori — pentru situatiile în

care masurarea consumurilor se face pe grupuri,de utilizatori — daca este cazul;

o) introducerea datelor în baza de date a aplicatiilor informatice utilizate pentru

stabilirea consumurilor pentru fiecare utilizator si/sau emiterea facturilor — daca este cazul;

p) initierea rularii aplicatiei informatice utilizate pentru facturare;

q) stabilirea consumurilor de energie termica si apa rece pentru prepararea apei calde

de consum în perioadele de indisponibilitate a aparaturii de masurare;

r) verificarea rezultatelor obtinute prin rularea eventualelor aplicatii informatice utilizate;

s) analizarea consumurilor de energie termica si de apa rece pentru apa calda de

consum corespunzatoare utilizatorilor;

t) înaintarea spre avizare a centralizatoarele consumurilor de energie termica si de apa;

u) pregatirea facturilor în vederea transmiterii acestora la utilizatori;

v) înregistrarea si arhivarea documentelor referitoare la stabilirea si facturarea consumurilor de energie termica si apa rece pentru prepararea apei calde de consum la utilizatori.

SECTIUNEA a 5-a

Continutul-cadru al procedurii proprii de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica pentru utilizatori

Art. 290. — Furnizorii de energie termica au obligatia de a-si întocmi propria procedura de

stabilire si facturare a consumurilor de energie termica pentru utilizatori, în termen de 6 luni de la

intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Art.291.— Procedura proprie de stabilire si facturare a consumurilor de energie

termica pentru utilizatori, întocmita de furnizor conform prevederilor art.254 alin. (2), va

respecta urmatorul cuprins-cadru: a) definitii si abrevieri; b) documente de referinta;

c) etape de stabilire a consumurilor de energie termica si emiterea facturilor;

d) responsabilitatile personalului în activitatile de stabilire si facturare a consumurilor;

e) anexe.

Art.292.— (1)Capitolul I „Scop" va defini scopul procedurii, precum si conditiile

specifice în care se desfasoara activitatea de furnizare a energiei termice.

(2) Capitolul II „Domeniul de aplicare" va defini domeniul de aplicare a prevederilor procedurii, precum si tipul de utilizatori carora le furnizeaza energie termica.

(3) Capitolul III „Definitii si abrevieri” va defini termenii utilizati în procedura, în

conformitate cu definitiile si abrevierile din prezentul regulament. În cazul în care este

necesara definirea altor termeni,se recomanda utilizarea definitiilor incluse în reglementarile

autoritatilor de reglementare competente.

(4) Capitolul IV „Documente de referinta" va include titlurile documentelor de referinta care au stat la baza întocmirii procedurii (acte normative în vigoare sau hotarâri ale consiliului local).

(5) Capitolul V „Etape de stabilire a consumurilor de energie termica si emiterea facturilor" va fi structurat pe sectiuni, astfel:

a) „Reguli generale", în care furnizorul va respecta prevederile art. 256—262 din

prezentul regulament;

b) „Citirea indicatiilor aparaturii de masurare si înregistrare a datelor", în care se vor

respecta prevederile art. 263—272 din prezentul regulament, incluzând în anexele procedurii

formularele de registre de parametri, fise de urmarire a înregistrarilor contoarelor, tipuri de

procese-verbale conform prevederilor prezentului regulament. Furnizorul va trata în mod

distinct toate tipurile de utilizatori, în functie de modul de alimentare cu energie termica;

c) „Stabilirea consumurilor de energie termica", incluzând prevederi din care sa reiasa

modul în care se aplica metodologia proprie de stabilire a consumurilor de energie termica,

respectând prevederile art. 272 si art. 273 din prezentul regulament. Metodologia va fi inclusa într-o anexa la procedura proprie. În cazul în care furnizorul utilizeaza un program de calcul, schema logica a acestuia va fi inclusa într-o anexa la procedura;

d) „Defalcarea consumurilor pe utilizatori". Conform art. 275 din prezentul

regulament, furnizorul va preciza în aceasta sectiune principalele activitati si durata acestora în vederea defalcarii consumurilor pe utilizatori, aplicând prevederile din metodologia proprie, prezentând relatiile de calcul conform prevederilor art. 283—art. 288 din prezentul regulament. In cazul în care furnizorul va utiliza un program de calcul, schema logica a acestuia va fi inclusa într-o anexa la procedura;

e)„Emiterea facturilor", stabilindu-se:

- continutul facturii (în conformitate cu prevederile din licenta de furnizare si ale art. 278 din prezentul regulament);

- timpul alocat activitatilor privind emiterea facturilor;

- continutul formularului (elaborat conform modelului din anexa nr. 2 la prezentul regulament pe care îl va utiliza pentru transmiterea la utilizatori a datelor mentionate la art. 279;

f) „Distribuirea facturilor", furnizorul precizând modalitatea prin care se asigura

distribuirea facturilor la utilizatori;

g) „Arhivarea si accesul utilizatorilor la informatii", — furnizorul va preciza modul de

arhivare si asigurare a accesului la informatii de catre utilizatori, respectând prevederile legale în vigoare privitoare la arhivarea documentelor si accesul la informati de interes public;

h) „Responsabilitatile personalului în activitatile de stabilire si facturare a

consumurilor" — furnizorul va include sarcinile/responsabilitatile care revin

personalului/compartimentelor, stabilite în functie de structura organizatorica proprie si,

prevederile art. 289;

i) „Anexe", care va cuprinde urmatoarele:

- scheme logice ale programelor de calcul utilizate (daca este cazul);

- scheme de functionare ale statiilor/centralelor termice;

- metodologie de stabilire a consumurilor de energie termica;

- modele de continut pentru documentele utilizate (registre de parametri, fise de urmarire a înregistrarilor contoarelor, procese-verbale încheiate cu delegatii împuterniciti ai utilizatorilor, cereri etc,);

- valori în vigoare ale parametrilor din formulele de calcul, pe baza carora se stabilesc consumurile de energie termica conform modelului din anexa nr. 1 la regulamentul;

- formular-tip continând datele necesare întelegerii si verificarii de catre utilizatorii casnici necontorizati a modului în care s-au determinat energia termica, precizate în factura emisa, si volumul de apa rece pentru apa calda de consum;

- organigrama întreprinderii;

- avizul consiliului local;

- aprobarea autoritatii competente;

- alte anexe.

CAPITOLUL VII Relatia contractuala

Art. 293. — (1) Furnizarea energiei termice se face numai pe baza de contract încheiat

între furnizor si utilizator, între producator si operatorul serviciului, precum si între utilizator si

subconsumator, ale carui prevederi trebuie respectate de fiecare parte.

(2) Contractele încheiate în conditiile alin. (1) vor avea clauzele minime stabilite de catre

autoritatea de reglementare competenta în contractele-cadru.

(3) Consumul de energie termica fara contract este considerat consum fraudulos, constituie contraventie sau infractiune, dupa caz, si se pedepseste conform legilor în vigoare.

(4) Încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un nou utilizator sau

modificarea contractului încheiat cu un consumator existent care doreste modificarea

consumului se face numai dupa obtinerea acordului de furnizare a energiei termice potrivit

reglementarilor în

vigoare si dupa prezentarea dosarului instalatiei, conform prevederilor art. 243 din prezentul

regulament.

Art. 294. — (1) Energia termica furnizata utilizatorilor prin sistemele de alimentare cu

energie termica trebuie sa respecte, în punctele de delimitare/separare a instalatiilor,

parametrii

tehnologici si programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare si cerintele

standardelor de performanta.

(2) Continutul contractului de furnizare a energiei termice se convine între partile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, a dispozitiilor „Codului comercial român” având la baza contractul-cadru elaborat si aprobat de autoritatea de reglementare competenta, care va cuprinde, în principal, urmatoarele clauzele minime:

a) partile contractante si reprezentantii lor legali;

b) graficele de consum, daca este cazul;

c) conditiile tehnice ale furnizarii;

d) drepturile si obligatiile partilor contractante;

e) delimitarea instalatiilor dintre furnizor si consumator;

f) conventia de exploatare si de reglare a instalatiilor, daca este cazul;

g) scopul în care se consuma energia termica, daca este cazul;

h) pretul reglementat, conform legislatiei în vigoare, de furnizare a energiei termice;

i) modul de masurare si plata a energiei termice furnizate, a energiei termice primite de la utilizatorul autoproducator sau independent si a agentilor termici nerestituiti, dupa caz;

j) programul de executare a reparatiilor, daca este cazul;

k) transele de limitari în caz de indisponibilitati în instalatiile de alimentare;

l) posibilitatea livrarii energiei termice pentru asigurarea puterii termice minime tehnologic ca masura anterioara suspendarii contractului, in cazul neachitarii facturilor pentru, energia termica, în

perioada de încalzire;

m) clauze speciale.

(3) Contractele de furnizare a energiei termice se vor întocmi, în functie de tipul utilizatorilor, conform contractelor-cadru întocmite si aprobate de autoritatea de reglementare competenta pentru

utilizatorii de tip urban, de tip comercial si utilizatorii de tip agricol si industrial.

Art. 295. — (1) Contractul de furnizare a energiei termice se încheie pe o durata convenita între parti, cu anexe pentru fiecare loc de consum si cu prevederi pentru furnizarea de abur si separat, pentru furnizarea de apa fierbinte sau calda, cu exceptia contractului dintre

producator si

operatorul serviciului, la care nu se fac anexe pe fiecare loc de consum.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), contractele încheiate între furnizorii de energie termica si utilizatorii de tip urban pentru furnizarea energiei termice pentru încalzire si prepararea apei calde de consum au caracter permanent.

(3) În cazul imobilelor tip condominiu, indiferent de destinatie, având bransamente si instalatii interioare de utilizare comune, calitatea de titular de contract revine asociatiei de proprietari legal

constituite.

Art. 296. — (1) În contract se va evidentia, daca este cazul, separat consumul de energie

termica pentru scopuri tehnologice, cel pentru încalzire si cel pentru prepararea apei calde de

consum.

(2) Cantitatile de caldura se vor defalca pe tipurile de agent termic furnizat, precizându-se parametrii de calitate ai energiei termice si ai agentului termic si daca este cazul, pentru fiecare,

debitele minime si maxime orare preluate în regim de iarna si de vara, procentul de

condensat si

apa calda returnate, indicii de calitate ai condensatului si ai apei calde returnate.

(3) Pentru apa fierbinte se va înscrie în contract si debitul hidraulic maxim orar ce poate fi livrat si regimul de consum (continuu sau cu intermitenta).

Art. 297. — (1) Prevederile din contractul de furnizare a energiei termice pot fi completate

si modificate prin acte aditionale, cu acordul scris al partilor.

(2) Clauzele contractuale variabile în timp fac obiectul anexelor la contract si constituie

parti integrante ale acestuia.

(3) Pe parcursul executarii contractului, conditiile tehnice se pot modifica numai cu

acordul partilor.

Art. 298. — (1) Puterea termica precizata în contractul dintre producator si distribuitor

trebuie sa fie egala cu suma puterilor termice contractate de distribuitor cu consumatorii sai, aplicându-se coeficientii de simultaneitate, la care se adauga consumul tehnologic, pe structuri,

pentru transportul si distributia agentului termic de la punctul de producere la instalatiile de

utilizare.

(2) Consumul tehnologic de energie termica pentru transport si distributie se determina prin

masuratori si prin studii de regim hidraulic si termic elaborate de unitati de proiectare de

specialitate si autorizate, iar, în cazul în care consumurile tehnologice determinate depasesc valorile normate prevazute în prezentul regulament, se vor lua masuri pentru remedierea deficientelor.

Art. 299. — (1) Relatia contractuala furnizor-utilizator se materializeaza la nivelul

bransamentului, în punctul de delimitare a instalatiilor; în cazul cladirilor tip condominiu având bransamente si instalatii interioare comune, indiferent de destinatie.

(2) Furnizorul nu are competenta de a se implica în defalcarea si repartizarea pe detinatorii

spatiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de

energie termica si apa calda de consum, în cazul în care în condominiu sunt montate

repartitoare de costuri.

(3) Detinatorii eu orice titlu ai spatiilor locative, situate în imobile existente tip

condominiu, racordate la retelele publice de distributie a energiei termice, având

bransamente

si instalatii interioare comune, vor încheia contracte ele furnizare astfel:

a) contract de furnizare pentru spatiile cu destinatie de locuinta sau alta destinatie în care calitatea de titular de contract o are asociatia de proprietari/locatari legal constituita;

b) contracte de furnizare în nume propriu cu furnizorul,asigurând pe propria cheltuiala

conditiile tehnice necesare individualizarii consumurilor, indiferent de destinatia spatiului

locativ detinut.

Art. 300. — (1) Contravaloarea serviciilor de alimentare cu energie termica furnizate

utilizatori-lor se încaseaza de la acestia pe baza de factura. Factura reprezinta documentul de plata

emis în conformitate cu legislatia fiscala în vigoare de furnizor.

(2) Facturarea si încasarea contravalorii serviciilor furnizate se fac lunar sau, daca partile

stabilesc altfel, la intervalele prevazute în contractul de furnizare. Facturarea si plata

consumului

de energie termica livrata numai pentru încalzire se pot esalona, cu acordul partilor, pe

parcursul

întregului an, regularizarile facându-se semestrial, urmând ca în factura sa se treaca consumul real al cantitatii de caldura consumata în conditiile legislatiei în vigoare.

CAPITOLUL VIII Preturi si tarife

Art. 301. — (1) Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat va practica tarifele aprobate potrivit normelor în vigoare.

(2) Facturarea se face în baza preturilor si tarifelor aprobate si a cantitatilor efective, determinate potrivit prevederilor din prezentul regulament.

(3) Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor se realizeaza conform actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL IX Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 302. — (1) Prezentul regulament intra în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de catre CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA.

(2) Constituie contraventii în domeniul serviciului de alimentare cu energie termica atât pentru utilizatori, cât si pentru operatori,si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, urmatoarele fapte:

a) folosirea de catre utilizator a apei calde de consum si a agentului termic pentru încalzire pentru alte scopuri decât cele prevazute în contract;

b) debransarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termica fara respectarea dispozitiilor Legii 325/14 iulie 2006;

c) golirea instalatiilor de catre utilizatorul/consumatorul serviciului în vederea executarii unor modificari sau reparatii fara acordul scris al operatorului serviciului si al asociatiei de proprie-tari,cu exceptia cazurilor de avarii sau de forta majora;

d) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de masurare-înregistrare, în scopul efectuarii controlului, înregistrarii consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de întretinere si reparatii;

e) nerespectarea de catre utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

f) racordarea la sistemele de alimentare cu energie termica fara acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de bransare/racordare eliberat de operator;

g) utilizarea fara contract de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu energie termica;

h) modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemului de alimentare cu energie termica.

(3) Constituie contraventii în domeniul serviciului de alimentare cu energie termica atât pentru utilizatori cât si pentru operatori, si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, urmatoarele fapte:

a) neinstituirea de catre operatorul serviciului a zonelor de protectie si siguranta a SACET;

b) montarea, punerea în functiune, repararea si exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor de catre o persoana juridica fara autorizatie sau cu autorizatie a carei valabilitate a expirat;

c) depozitarea de materiale în zona de siguranta a obiectivelor SACET;

d) efectuarea de sapaturi în zona de siguranta fara avizul prealabil al operatorului SACET;

e) nerespectarea de catre autoritatile administratiei publice locale a prevederilor regulamentului-cadru la elaborarea regulamentului de serviciu;

f) nerespectarea de catre operatorul serviciului a prevederilor regulamentului de serviciu;

g) neasigurarea stocurilor de combustibili si a necesarului de piese de schimb pentru functionarea SACET;

h) neîntocmirea de catre operatorul serviciului a bilantului energiei termice, aferent fiecarei activitati prevazute în licenta.

(4) Constituie contraventii în domeniul serviciului de alimentare cu energie termica atât pentru utilizatori cât si pentru operatori, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, urmatoarele fapte:

a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de masurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalatia aflata în administrarea sa;

b) întârzierea nejustificata a operatorilor de a bransa/racorda noi utilizatori, precum si impunerea unor solutii de bransare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnico-economic si neconforme actelor normative în vigoare si reglementarilor stabilite de

autoritatile nationale de reglementare competente;

c) sistarea nejustificata a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii dupa achitarea la zi a debitelor restante.

(5) Constituie contraventii în domeniul serviciului de alimentare cu energie termica atât pentru utilizatori cât si pentru operatori, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, urmatoarele fapte:

a) neîntocmirea situatiilor contabile aferente serviciului separat de alte servicii sau activitati pe care operatorul le desfasoara;

b) amplasarea de constructii de oricefel în zona de siguranta a SACET.

(6) Constituie contraventie in domeniul serviciului de alimentare cu energie termica atât pentru utilizatori cât si pentru operatori, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei, urmatoarele fapte:

a) încalcarea de catre operatori a prevederilor reglementarilor tehnice si comerciale, inclusiv a regulamentelor-cadru ale serviciilor, stabilite de autoritatile de reglementare competente, precum si nerespectarea conditiilor asociate licentelor;

b) refuzul operatorilor de a pune la dispozitia autoritatii de reglementare competente datele si informatiile solicitate sau furnizarea incorecta si incompleta de date si informatii necesare desfasurarii activitatii acesteia;

c) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu energie termica în afara parametrilor tehnici cantitativi si calitativi adoptati prin contractul de furnizare/prestare si/sau a celor din norme-le tehnice si comerciale stabilite de autoritatea de reglementare

competenta;

d) nerespectarea de catre operatori a termenelor-limita stabilite pentru încheierea actiunii de contorizare la bransamentele utilizatorilor.

(7) Constituie contraventie în domeniul serviciului de alimentare cu energie termica atât pentru utilizatori cât si pentru operatori, si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei, urmatoarele fapte:

a) refuzul operatorilor de a se supune controlului si de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse de autoritatea de reglementare competenta,

precum si obstructionarea acesteia în îndeplinirea atributiilor sale;

b) neaplicarea masurilor stabilite cu ocazia activitatilor de control;

c) furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu energie termica de catre operatori fara licenta eliberata potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 sau cu licenta a carei valabilitate a expirat;

d) practicarea de catre producatorii de energie termica si/sau operatorii serviciului a altor preturi decât cele stabilite de autoritatea de reglementare competenta si de autoritatea administratiei publice locale;

e) delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu energie termica fara respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006 si a legislatiei specifice serviciului;

f) aprobarea obiectivelor de investitii aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciului de alimentare cu energie termica fara respectarea documentatiilor de urbanism, amenajarea teritoriului si de protectia mediului, adoptate potrivit legii;

g) nerespectarea de catre operatori a normelor privind protectia igienei publice si a sanatatii populatiei, a modului de viata al populatiei si a mediului;

h) practicarea de catre operatorii economici si institutiile publice a altor preturi pentru energia termica produsa si livrata populatiei decât cele aprobate de autoritatea de reglementare competenta.

(8) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre primari si/sau împuternicitii acestora si de reprezentantii împuternicitii ai autoritatilor de reglementare competente, dupa caz.

Art.303. — (1) Activitatea de organizare si functionare a serviciului public de

alimentare cu energie termica produsa centralizat si respectarea prevederilor prezentului

regulament sunt supuse controlului ele specialitate.

(2) Autoritatile de reglementare competente vor controla aplicarea prevederilor

prezentului regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

Tabelul 1: Valori în vigoare ale parametrilor din formulele de calcul cu care operează furnizorul

+----+-------------------------------------------------------+---------+-------+------------+------------+

Data |


|Nr. | Denumire parametru | Unitate |Valoare| Baza | |crt.| |de masura| |de stabilire|de stabilire

+----+-------------------------------------------------------+---------+-------+------------+------------+

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

+----+-------------------------------------------------------+---------+-------+------------+------------+

| 1 |p(tr) - cota din energia termica intrata in | % | | |

|    |statia termica, respectiv produsa in centrala    |    |    |    |

| |termica, corespunzătoare pierderilor de energie |    |    |    |

|    |termica prin transmisie spre mediul ambiant    |    |    |    |

| |in retelele de distributie aferente statiei termice, |    |    |    |

| |respectiv centralei termice    |    |    |    |    |

+----+-------------------------------------------------------+---------+-------+------------+------------+

| 2 |p(PT), p(CT) - cota din energia termica intrata |    %    |    |    |

| |in statia termica, respectiv produsa in centrala |    |    |    |

| |termica, corespunzătoare pierderilor de energie |    |    |    |

| |termica in statia termica si, respectiv, centrala |    |    |    |

| |termica    |    |    |    |    |

+----+-------------------------------------------------------+---------+-------+------------+------------+

| 3 |p(sacc) - cota din volumul de apa calda    |    %    |    |    |

| |determinat, respectiv [Var-Vad-Vp(PT)],    |    |    |    |

| |corespunzatoare pierderilor de apa prin    |    |    |    |

| |scapari in reteaua de apa calda de consum    |    |    |    |

| |si recirculare    |    |    |    |    |

+----+-------------------------------------------------------+---------+-------+------------+------------+

| 4 |eta(m)Acaz - randamentul de proiect al cazanelor |    %    |    |

| |din centrala termica    |    |    |    |    |

+----+-------------------------------------------------------+---------+-------+------------+------------+

| 5 |eta(CT) - randamentul de functionare al    |    %    |    |    |

| |centralei termice, influentat de numarul de    |    |    |    |

| |porniri/opriri zilnice    |    |    |    |    |

+----+-------------------------------------------------------+---------+-------+------------+------------+

| 6 |q - putere calorifica inferioara pentru    |kJ/m3(N) |    |    |

| |gazele naturale    |    |    |    |    |

+----+-------------------------------------------------------+---------+-------+------------+------------+

| 7 |q - putere calorifica inferioara pentru    | kJ/kg |    |    |

| |combustibilul lichid    |    |    |    |    |

+----+-------------------------------------------------------+---------+-------+------------+------------+

| 8 |D(regim) - debitul orar de calcul al utilizatorului | m3/h | | | | +----+-------------------------------------------------------+---------+-------+------------+------------+

Se vor completa coloanele 3, 4 și 5 ale tabelului, precizând:

în coloana 3 - valoarea cu care operează în prezent, pentru fiecare parametru precizat în coloana 1;

în coloana 4 - documentele care constituie baza de stabilire a valorii respective (studii, programe de măsurări, standarde etc.);

în coloana 5 - data la care a fost stabilită valoarea fiecărui parametru.

ANEXA Nr. 2 la regulament

Tabelul nr. 2: Model de transmitere a datelor necesare verificării modului în care s-au determinat energia termică și volumul de apă rece pentru apa caldă de consum precizate în factură în cazul utilizatorilor necontorizați

<denumire>

-    Utilizator casnic necontorizat    ----------

-    Perioada de facturare    ----------

<denumire>

-    Statia/centrala termica    ----------

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

|Nr. |    Date de intrare    | Unitate |Valoare|

|crt.|    | de masura |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 1 |Energia termica intrata in statia termica - Q (numai pentru |(GJ)    |

| |utilizatorii alimentati din statia termica)    |    |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 2 |Indexul vechi - I(Q1) al contorului de energie termica    |(GJ)    |    |

+ +--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 3 |Indexul nou - I(Q2) al contorului de energie termica    |(GJ)    |    |

+ +--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 4 |Energia termica produsa in centrala termica - Q (numai pentru |(GJ)    |

| |utilizatorii alimentati din centrala termica)    |    |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 5 |Consumul de combustibil al centralei termice (numai pentru    |(m3(N))/(kg)

| |utilizatorii alimentati din centrala termica), inclusiv puterea | | |

| |calorifica inferioara a acestuia | | |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 6 |eta(CT) - randamentul de functionare al centralei termice, | % | |

| |influentat de numarul de porniri/opriri zilnice | | |

+ +--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 7 |Pierderile de energie termica in statia/centrala termica - Q(PT) | (GJ) |    |

+ +--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 8 |Pierderile de energie termica prin transmisie in retelele termice de| (GJ) |    |

| |distributie aferente statiei/centralei termice - Q(pt)    |    |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 9 |Pierderile de energie termica prin scapari in retelele termice de | (GJ) |    |

| |distributie aferente statiei/centralei termice - Q(ps) (aferente |    |    |

| |atat circuitelor de incalzire, cat si celor de apa calda de consum) |    |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 10 |Temperatura medie lunara pentru agentul termic de incalzire furnizat| [°C]    |    |

| |din statia/centrala termica statia/centrala termica - t(p) |    |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 11 |Temperatura medie lunara pentru apa calda de consum furnizata |    [°C]    |    |

| |din statia/centrala termica - t(acc)    |    |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 12 |Temperatura medie lunara pentru apa rece intrata in statia/centrala |    [°C]    |    |

| |termica - t(ar)    |    |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 13 |Energia termica pentru apa calda de consum furnizata din statia/ | (GJ) |    |

| |centrala termica - Q(acc)    |    |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 14 |Energia termica pentru incalzire furnizata din statia/centrala | (GJ) |    |

| |termica - Q(inc)    |    |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 15 |Energia termica pentru apa calda de consum furnizata utilizatorilor | (GJ) |    |

| |contorizati alimentati din respectiva statie/centrala termica -    |    |    |

| |Q(acc cont)    |    |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 16 |Energia termica pentru incalzire furnizata utilizatorilor | (GJ) |    |

| |contorizati alimentati din respectiva statie/centrala termica -    |    |    |

| |Q(inc cont)    |    |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 17 |Energia termica pentru apa calda de consum furnizata agentilor | (GJ) |    |

| |comerciali, institutiilor publice/social-culturale alimentate din |    |    |

| |statia/ centrala termica (determinata pe baza de baremuri) -    |    |    |

| |Q(acc AGENT)    |    |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 18 |Energia termica pentru incalzire furnizata agentilor comerciali, | (GJ) |    |

| |institutiilor publice/social-culturale alimentate din    |    |    |

| |statia/centrala termica - Q(inc AGENT)    |    |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 19 |Suprafata echivalenta termic totala aferenta statiei/centralei |    (m2) |    |

| |termice    |    |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+------------+-------+ | 20 |Numarul total de persoane alimentate din statia/centrala termica | (nr.) |

+ +--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 21 |Consumul propriu de apa al statiei/centralei termice - V(pPT) | (m3) |

+ +--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 22 |Volumul de apa de adaos aferent statiei/centralei termice - V(ad) | (m3) |

+ +--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 23 |Volumul de apa rece intrat in statia/centrala termica - V(ar) | (m3) |

+ +--------------------------------------------------------------------+------------+-------+

| 24 |Volumul total de apa calda de consum furnizat din statia/centrala | (m3) | | |termica - V(acc) | | |

+----+--------------------------------------------------------------------+ +-------+

| 25 |Diminuari ale energiei termice furnizate in funcție de parametrii | (GJ) |

|    |reali de livrare a    energiei termice fata de cei    din contract    |    |    |

+----+--------------------------------------------------------------------+ +-------+

ANEXA Nr. 3 la regulament

Indicatori de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termică

+----+-


|

Nr. |

crt.+-

|


Indicatori de performanta


-----------+------------------------+

| Valoare realizata | | trimestrial/anual |


-+---+---+-----+----+-


-+


Denumire


| I |II | III | IV |Anual|


-+---+---+-


-+-


Numarul de solicitari ale utilizatorilor |Abur    |    |    |    |    |    |

pentru un nou racord/bransament sau pentru +-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

modificarea racordului/ bransamentului |Apa fierbinte    |    |    |    |    |    |

existent    +-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

|Apa calda    |    |    |    |    |    |

+-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

|Producatori    |    |    |    |    |    |

+-----------------------------+---+---+-----+ +-----+


|

|

|

|

|

|

|    +-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

|    |Utilizatori de tip industrial|    |    |    |    |    |

|    +-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

|    |Utilizatori de tip urban |    |    |    |    |    |

+--------------------------------------------+-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

|Numarul de solicitari la care intervalul de |15 zile calendaristice |    |    |    |    |    |

|timp dintre momentul inregistrarii cererii +-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

|de racordare din partea utilizatorului pana |30 de zile calendaristice |    |    |    |    |


Alti operatori de transport/ | distributie    |    |    |


|la primirea de catre acesta a avizului +-----------------------------+---+---+ + + +

|tehnic de racordare este mai mic de:    |60 de zile calendaristice | | | | |

2 |Numarul de intreruperi neprogramate, altele decat cele accidentale    | | | |

|

+--------------------------------------------+-----------------------------+---+---+ + + +

|Numarul de utilizatori afectati de |Producatori | | | | | |

|intreruperile neprogramate, altele decat +-----------------------------+---+---+ + + +

|cele accidentale, pe tipuri de utilizatori |Alti operatori de transport | | | | | | |    |si/sau distributie    | | | | | |

|    +-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

|    |Utilizatori de tip industrial| | |    |    |    |

|    +-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

|    |Utilizatori de tip urban    | | |    |    |    |

+--------------------------------------------+-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

|Numarul de intreruperi accidentale | | | | | |

+--------------------------------------------+-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

|Numarul de utilizatori afectati de |Producatori    | | | | | |

|intreruperile accidentale, pe tipuri de +-----------------------------+---+---+ + + +

|utilizatori |Alti operatori de transport | | | | | |

|    |si/sau distributie    | | | | | |

|    +-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

|    |Utilizatori de tip industrial| | | | | |

|    +-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

|    |Utilizatori de tip urban | | | | | |

3 |Durata medie a intreruperilor accidentale, |Producatori    | | | | | |

|pe tipuri de utilizatori    +-----------------------------+---+---+ + + +

|    |Alti operatori de transport | | | | | |

|    |si/sau distributie    | | | | | |

|    +-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

|    |Utilizatori de tip industrial| | | | | |

|    +-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

|    |Utilizatori de tip urban | | | | | |

4 |Numarul de intreruperi programate | | | | | |

+--------------------------------------------------------------------------+---+---+ + + +

|Durata medie a intreruperilor programate    | | | | | |

+--------------------------------------------+-----------------------------+---+---+ + + +

Numarul de utilizatori afectati de |Producatori | | | | | | intreruperile programate    +-----------------------------+---+---+ + + +

|Alti operatori de transport | | | | | |

|si/sau distributie    | | | | | |

+-----------------------------+---+---+ + + +

|Utilizatori de tip industrial| | | | | |

+-----------------------------+---+---+ + + +

|Utilizatori de tip urban | | | | | |

+--------------------------------------------+-----------------------------+---+---+ + + +

|Numarul de intreruperi cu durata programata depasita    | | | | | |

| 5 |Numarul de reclamatii privind calitatea |Abur | | | | | |

| |energiei termice +-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

|    |    |Apa fierbinte    |    |    |    |    |    |

|    |    +-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

|    |    |Apa calda    |    |    |    |    |    |

|    |    +-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

|    |    |Producatori    |    |    |    |    |    |

|    |    +-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

| | |Alti operatori de transport/ | | | | | |

|    |    |distributie    | | |    |    |    |

|    |    +-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

|    |    |Utilizatori de tip industrial| | |    |    |    |

|    |    +-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

|    |    |Utilizatori de tip urban | | |    |    |    |

| 6 |Numarul de reclamatii care s-au dovedit a fi din vina operatorului | | | | |

|

| |de transport si/sau distribuție a energiei termice    |    |    |    |    |    |

| +--------------------------------------------+-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

| |Numarul intervalelor de functionare a |Abur    |    |    |    |    |    |

| |retelelor termice avand cel putin unul |    |    |    |    |    |    |

| |dintre parametrii debit, presiune, +-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

|    |temperatura, de valoare mai mica decat    |Apa fierbinte    |    | |    |    |    |

|    |limita inferioara prevazuta in contract, |    |    | |    |    |    |

| |care s-au dovedit a fi din vina operatorului+-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

| |de transport si/sau distributie    |Apa calda    |    |    |    |    |    |

| +--------------------------------------------+-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

| |Durata medie de functionare a retelelor |Abur    |    |    |    |    |    |

| |termice avand cel putin unul dintre +-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

| |parametrii presiune, temperatura, debit de |Apa fierbinte    |    |    |    |    |    |

| |valoare mai mica decat limita inferioara |    |    |    |    |    |    |

| |prevazuta in contract, care s-au dovedit a +-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

| |fi din vina operatorului de transport si/sau|Apa calda    |    |    |    |    |    |

| |distributie    |    |    |    |    |    |    |

| +--------------------------------------------+-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

| |Numarul intervalelor de functionare a |Abur    |    |    |    |    |    |

| |retelelor termice avand cel putin unul |    |    |    |    |    |    |

|    |dintre parametrii presiune, temperatura de +-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

| |valoare mai mare decat limita superioara |Apa fierbinte    |    |    |    |    |    |

|    |prevazuta in contract, care s-au dovedit a +-----------------------------+---+---+-----+----+-----+

| |fi din vina operatorului de transport si/sau|Apa calda    |    |    |    |    |    |

| |distributie    |    |    |    |    |    |    |

7 |Durata medie de functionare a retelelor |Abur    |    |    |    |    |    |

|termice avand cel putin unul dintre +-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

|parametrii presiune, temperatura de valoare |Apa fierbinte    |    |    |    |    |    |

|mai mare decat limita superioara prevazuta +-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

|in contract, care s-au dovedit a fi din vina|Apa calda    |    |    |    |    |    |

|operatorului de transport si/sau distributie|    |    |    |    |    |    |

8 |Numarul de ore de functionare a retelelor |Abur    | | | | | |

|termice cu agent termic impurificat din vina+-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

|operatorului de transport si/sau distributie|Apa fierbinte    | | | | | |

|a energiei termice    +-----------------------------+—+—+ +-—+ +

|    |Apa calda    |    |    |    |    |    |

+--------------------------------------------+-----------------------------+---+---+-----+ +-----+

|Numarul de reclamatii care nu au putut fi rezolvate    |    |    |    |    |    |

+ +--------------------------------------------------------------------------+---+---+ + + +

9 |Numarul de sesizari scrise privind nerespectarea de catre |operatorul de transport si/sau distribuție a energiei termice a |obligatiilor prevazute in licenta    |    |    |

+--------------------------------------------------------------------------+---+---+-----+ +-

| | | | | |

| si/sau distributie a energiei termice, rezultate din analizele    |    |    |    |    |    |

efectuate de catre autoritatea competenta, si modul de solutionare |    |    |    |    |


|Numarul de incalcari ale obligatiilor operatorului de transport

+----+--------------------------------------------------------------------------+---+---+-


-+----+-


-+


106


România

JUDEȚUL Constanța

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 2 LA HCLM NR.


74


2011


SITUATIA IMOBILIZARILOR CORPORALE LA DATA 31.12.2010

NRCRTNRINV    DEN

DATAPF    CCL

DNS DU

VALF

VALOARE

UZURA

RAMASA |

1

8800779 CONTOR ALIM P+4 SD GIP 073667

8/28/2006 2.2.4.2

5

48

2478.99

2478.99

2478.99

0.00

2

8800793 CONTOR ACM 80S05UH052029

8/28/2006 2.2.4.2

5

48

3344.54

3344.54

3344.54

0.00

3

8800794 CONTOR ACM 80S05UH052036

8/28/2006 2.2.4.2

5

48

3344.54

3344.54

3344.54

0.00

4

8800704 CONTOR ACM S 8212/03

8/28/2006 2.2.4.2

5

48

1386.55

1386.55

1386.55

0.00

5

8800781 CONTOR ALIM SD GIP 073655

8/28/2006 2.2.4.2

5

48

2588.24

2588.24

2588.24

0.00

6

8800782 CONTOR ALIM SD GIP 073656

8/28/2006 2.2.4.2

5

48

2478.99

2478.99

2478.99

0.00

7

8800783 CONTOR ADAOS INC

8/28/2006 2.2.4.2

5

48

1386.55

1386.55

1386.55

0.00

8

8802098 CONTOR MINOL ACC DN 15 SERIA 1659191

5/12/2009 2.2.4.2

5

48

50.42

50.42

18.52

31.90

9

8802095 CONTOR MINOL ACC DN 15 SERIA 1658457

5/12/2009 2.2.4.2

5

48

50.42

50.42

18.52

31.90

10

8802099 CONTOR MINOL ACC DN 15 SERIA 1659192

5/12/2009 2.2.4.2

5

48

50.42

50.42

18.52

31.90

11

8802100 CONTOR MINOL ACC DN 15 SERIA 1659193

5/12/2009 2.2.4.2

5

48

50.42

50.42

18.52

31.90

12

8802096 CONTOR MINOL ACC DN 15 SERIA 1658455

5/12/2009 2.2.4.2

5

48

50.42

50.42

18.52

31.90

13

8802097 CONTOR MINOL ACC DN 15 SERIA 1659190

5/12/2009 2.2.4.2

5

48

50.42

50.42

18.52

31.90

14

8802257 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006831

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

15

8802255 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006833

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

16

8802256 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006688

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

17

8800803 CONTOR APA RECE S05UG022455

8/28/2006 2.2.4.2

5

48

3344.54

3344.54

3344.54

0.00

18

8802091 CONTOR MINOL ACC DN 15 SERIA 1659184

5/7/2009 2.2.4.2

5

48

50.42

50.42

18.52

31.90

19

8802123 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006667

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

20

8802124 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006682

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

21

8802125 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006655

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

22

8802126 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006662

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

23

8802131 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006668

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

24

8802134 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006677

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

25

8802135 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006671

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

26

8802141 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006754

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

27

8802151 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006896

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

28

8802175 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006889

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

29

8802179 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006686

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

30

8802194 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006701

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

31

8802235 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006755

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

32

8802236 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006758

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

33

8802237 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006762

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

34

8802241 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006782

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

35

8802242 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006739

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

36

8802246 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006863

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

37

8802250 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006689

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

38

8802251 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006898

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

39

8802274 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006840

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

40

8802286 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006797

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

41

8802324 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006734

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

42

8802328 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006687

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

43

8802333 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006861

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

44

8802362 CONTOR ET SUPERCAL 539 DN 15-SERIE 09300724

8/31/2009 2.2.4.2

9

96

606.47

606.47

99.46

507.01

45

8802363 CONTOR ET SUPERCAL 539 DN 15-SERIE 09300730

8/31/2009 2.2.4.2

9

96

606.47

606.47

99.46

507.01

46

8802368 CONTOR ET SUPERCAL 539 DN 15-SERIE 09300727

8/31/2009 2.2.4.2

9

96

606.47

606.47

99.46

507.01

47

8803660 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901003

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

48

8803670 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901014

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

49

8803676 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901020

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

50

8803683 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901027

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

51

8803686 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901030

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

52

8803687 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901031

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

53

8803690 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901034

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

54

8803695 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901039

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

55

8803701 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901046

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

56

8803712 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 25 S 9011004

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1229.00

1229.00

0.00

1229.00

57

8803720 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9011227

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

58

8803725 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9011232

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

59

8803726 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9011233

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

60

8803729 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9011236

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

61

8803730 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9011237

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

62

8803739 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9010487

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

63

8803741 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9010489

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

64

8803745 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9010493

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

65

8803749 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010251

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

66

8803759 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010261

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

67

8803777 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010279

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

68

8803784 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010286

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

69

8803793 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010295

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

70

8803794 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010296

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

71

8803798 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010300

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

72

8803800 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010302

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

73

8803807 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010309

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

74

8803815 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010317

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

75

8800502 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 25 SERIA 02583943

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

76

8800516 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12111295

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

77

8800529 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 32 SERIA 12078004

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

78

8800530 CONTOR ACTARIS CF COMBI ACM DN 20 SERIA 102022

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

79

8800531 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 25 SERIA 12095208

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

80

8800533 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 32 SERIA 0232277

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

81

8800540 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH INC DN 40 SERIA 03307491

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

82

8800541 CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70308310

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

83

8800542 CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04013029

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

84

8800543 CONTOR ELSONIC ELSONIC INC DN 20 SERIA 8776815

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

85

8800544 CONTOR ELSONIC ELSONIC INC DN 20 SERIA 4013636

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

86

8800545 CONTOR ZENNER SOLARIS ACM DN 15 SERIA 808467531

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

87

8800550 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 32 SERIA 03845081

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

88

8800551 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 80 SERIA ZR1037

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

89

8800552 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 50 SERIA 24661592

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

90

8800559 CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70303273

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

91

8800561 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 20 SERIA 07-33082

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

92

8800562 CONTOR ELSONIC ELSONIC INC DN 20 SERIA 4012969

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

93

8800563 CONTOR ELSONIC ELSONIC INC DN 20 SERIA 7723192

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

94

8800564 CONTOR ELSONIC ELSONIC INC DN 20 SERIA 4011545

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

95

8800565 CONTOR ELSONIC ELSONIC INC DN 20 SERIA 4011865

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

96

8800566 CONTOR MONOJET MONOJET ACM DN 15 SERIA 1659199

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

97

8800578 CONTOR SCHLUMBERGER WSC INC DN 100 SERIA 01GIP404

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

98

8800579 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 32 SERIA 12086649

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

99

8800580 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12101391

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

100

8800581 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 32 SERIA 12069052

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

101

8800582 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 25 SERIA 01540630

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

102

8800583 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH INC DN 40 SERIA 01561084

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

103

8800584 CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304701

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

104

8800585 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 40 SERIA 2584182

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

105

8800586 CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70303837

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

106

8800587 CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304548

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

107

8800588 CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304766

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

108

8800589 CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70201915

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

109

8800595 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 80 SERIA 1018

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

110

8800600 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 32 SERIA 01569835

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

111

8800601 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12010999

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

112

8800602 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12011005

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

113

8800603 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 32 SERIA 01570415

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

114

8800604 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 40 SERIA 20435387

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

115

8800605 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 40 SERIA CZ 02036906

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

116

8800606 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70201573

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

117

8800633 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 25 SERIA 2036297

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

118

8800634 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12073577

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

119

8800635 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12101382

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

120

8800636 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12071512

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

121

8800637 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12073198

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

122

8800638 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12073576

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

123

8800639 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12073581

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

124

8800640 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12101342

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

125

8800641 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 25 SERIA 2036189

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

126

8800642 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 25 SERIA 20355333

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

127

8800643 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 25 SERIA 02042746

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

128

8800644 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 25 SERIA 02042698

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

129

8800645 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 32 SERIA 03319390

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

130

8800646 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12073511

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

131

8800647 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12073558

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

132

8800648 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12073568

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

133

8800649 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 32 SERIA 03319407

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

134

8800652 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70501863

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

135

8800653 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 25 SERIA 2042728

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

136

8800670 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70503449

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

137

8800671 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 80 SERIA ZR1508/01

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

138

8800727 CONTOR ELSONIC ELSONIC INC DN 20 SERIA 06706729

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

139

8800728 CONTOR MONOJET MONOJET ACM DN 15 SERIA 1659189

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

140

8802092 CONTOR MINOL ACC DN 15 SERIA 1659199

5/12/2009 2.2.4.2

5

48

50.42

50.42

18.52

31.90

141

8802093 CONTOR MINOL ACC DN 15 SERIA 1659189

5/12/2009 2.2.4.2

5

48

50.42

50.42

18.52

31.90

142

8802101 CONTOR MINOL ACC DN 15 SERIA 1659198

5/12/2009 2.2.4.2

5

48

50.42

50.42

18.52

31.90

143

8802111 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006657

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

144

8802138 CONTOR ACC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006854

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

56.78

103.39

145

8802140 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006746

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

146

8802142 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006694

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

147

8802143 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006757

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

148

8802144 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006752

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

149

8802145 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006741

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

150

8802148 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006756

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

151

8802160 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006875

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

152

8802171 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006857

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

153

8802180 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006899

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

154

8802181 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006713

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

155

8802185 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006900

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

156

8802186 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006888

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

157

8802188 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006894

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

158

8802189 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006897

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

159

8802192 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006732

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

160

8802195 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006723

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

161

8802196 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006696

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

162

8802197 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006695

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

163

8802202 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006804

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

164

8802222 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006836

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

165

8802223 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006844

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

166

8802224 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006838

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

167

8802225 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006798

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

168

8802226 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006847

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

169

8802229 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006871

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

170

8802230 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006841

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

171

8802231 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006803

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

172

8802232 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006735

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

173

8802234 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006857

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

174

8802238 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006744

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

175

8802244 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006740

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

176

8802245 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006699

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

177

8802247 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006905

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

178

8802249 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006793

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

179

8802254 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006860

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

180

8802265 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006766

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

181

8802268 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006763

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

182

8802271 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006891

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

183

8802273 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006886

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

184

8802275 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006825

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

185

8802276 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006722

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

186

8802278 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006816

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

187

8802280 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006858

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

188

8802281 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006903

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

189

8802282 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006872

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

190

8802283 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006789

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

191

8802284 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006790

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

192

8802285 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006813

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

193

8802287 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006726

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

194

8802288 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006846

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

195

8802290 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006764

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

196

8802291 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006791

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

197

8802294 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006759

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

198

8802295 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006775

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

199

8802296 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006764

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

200

8802299 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006742

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

201

8802303 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006711

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

202

8802305 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006760

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

203

8802319 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006747

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

204

8802322 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006751

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

205

8802323 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006887

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

206

8802332 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006879

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

207

8802336 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006902

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

208

8802340 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006748

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

209

8802342 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006719

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

210

8802343 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006795

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

211

8802352 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006710

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

212

8802353 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006821

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

213

8802354 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006718

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

214

8802355 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006880

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

215

8802356 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006706

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

216

8802357 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006728

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

217

8802360 CONTOR ET SUPERCAL 539 DN 15-SERIE 09300728

8/31/2009 2.2.4.2

9

96

606.47

606.47

99.46

507.01

218

8802364 CONTOR ET SUPERCAL 539 DN 15-SERIE 009300725

8/31/2009 2.2.4.2

9

96

606.47

606.47

99.46

507.01

219

8802367 CONTOR ET SUPERCAL 539 DN 15-SERIE 09300732

8/31/2009 2.2.4.2

9

96

606.47

606.47

99.46

507.01

220

8803659 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901002

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

221

8803661 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901005

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

222

8803681 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901025

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

223

8803709 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 25 S 9011001

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1229.00

1229.00

0.00

1229.00

224

8803710 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 25 S 9011002

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1229.00

1229.00

0.00

1229.00

225

8803713 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 25 S 9011005

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1229.00

1229.00

0.00

1229.00

226

8803722 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9011229

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

227

8803727 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9011234

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

228

8803732 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9011239

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

229

8803742 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9010490

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

230

8803743 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9010491

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

231

8803746 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9010494

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

232

8803747 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9010495

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

233

8803757 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010259

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

234

8803758 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010260

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

235

8803760 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010262

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

236

8803761 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010263

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

237

8803766 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010268

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

238

8803771 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010273

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

239

8803781 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010283

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

240

8803787 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010289

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

241

8803802 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010304

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

242

8803806 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010308

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

243

8803813 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010315

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

244

8800705 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 50 SERIA 3338

8/28/2006 2.2.4.2

5

48

1386.55

1386.55

1386.55

0.00

245

8802121 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006664

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

246

8802127 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006681

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

247

8802146 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006768

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

248

8802147 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006779

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

249

8802149 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006774

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

250

8802150 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006771

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

251

8802176 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006892

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

252

8802183 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006783

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

253

8802279 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006691

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

254

8802301 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006765

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

255

8802302 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006725

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

256

8802304 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006781

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

257

8802325 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006720

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

258

8802344 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006703

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

259

8802345 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006724

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

260

8802346 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006692

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

261

8802347 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006716

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

262

8802348 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006700

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

263

8802350 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006715

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

264

8802351 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006709

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

265

8803666 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901010

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

266

8803668 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901012

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

267

8803671 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901015

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

268

8803672 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901016

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

269

8803674 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901018

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

270

8803679 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901023

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

271

8803680 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901024

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

272

8803688 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901032

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

273

8803692 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901036

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

274

8803694 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901038

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

275

8803697 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901041

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

276

8803703 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901048

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

277

8803708 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 25 S 9011000

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1229.00

1229.00

0.00

1229.00

278

8803718 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9011225

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

279

8803719 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9011226

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

280

8803728 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9011235

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

281

8803737 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9010485

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

282

8803751 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010253

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

283

8803752 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010254

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

284

8803753 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010255

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

285

8803762 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010264

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

286

8803763 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010265

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

287

8803769 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010271

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

288

8803772 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010274

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

289

8803776 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010278

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

290

8803780 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010282

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

291

8803788 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010290

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

292

8803789 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010291

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

293

8803791 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010293

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

294

8803795 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010297

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

295

8803796 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010298

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

296

8803799 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010301

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

297

8803801 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010303

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

298

8803805 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010307

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

299

8803808 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010310

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

300

8803809 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010311

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

301

8803810 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010312

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

302

8803814 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010316

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

303

8803816 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010318

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

304

8800520 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 125 SERIA 0319

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

305

8800521 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70100683

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

306

8800526 CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70100839

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

307

8800527 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 25 SERIA 1389384

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

308

8800528 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 20 SERIA 04330476

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

309

8800534 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 25 SERIA 02042731

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

310

8800535 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 32 SERIA 1083240

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

311

8800536 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 32 SERIA 12082295

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

312

8800537 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 20 SERIA 02037450

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

313

8800538 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 32 SERIA 12086655

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

314

8800539 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 50 SERIA ZR0768

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

315

8800546 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 65 SERIA 727

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

316

8800547 CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04012132

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

317

8800548 CONTOR ACTARIS ELSONIC INC DN 20 SERIA 04011640

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

318

8800549 CONTOR ZENNER SOLARIS ACM DN 15 SERIA 707498200

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

319

8800553 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12117955

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

320

8800554 CONTOR ELSONIC ELSONIC ACM DN 20 SERIA 06719926

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

321

8800555 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70400150

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

322

8800556 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 40 SERIA 20435599

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

323

8800557 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 32 SERIA ZR1413521

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

324

8800558 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 20 SERIA 4330365

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

325

8800567 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 20 SERIA 20381579

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

326

8800568 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 32 SERIA 12119470

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

327

8800569 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 32 SERIA 1570393

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

328

8800570 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 65 SERIA 1737

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

329

8800571 CONTOR MEINECKE WPD INC DN 65 SERIA 9293313

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

330

8800572 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 40 SERIA 01561067

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

331

8800573 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 40 SERIA 12117905

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

332

8800574 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 65 SERIA 3835

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

333

8800575 CONTOR SCHLUMBERGER WSC INC DN 40 SERIA 98GII1768

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

334

8800576 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 65 SERIA 4071

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

335

8800577 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 40 SERIA 12117918

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

336

8800590 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 32 SERIA 70303588

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

337

8800591 CONTOR SCHLUMBERGER WSC INC DN 65 SERIA 01GVG0575

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

338

8800592 CONTOR SCHLUMBERGER WSC INC DN 65 SERIA 01GVG0575

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

339

8800593 CONTOR KAMSTRUP ULTRAFLOW INC DN 50 SERIA 4275128

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

340

8800594 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12071504

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

341

8800596 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 80 SERIA 1140

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

342

8800597 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12012138

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

343

8800598 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 32 SERIA 20438244

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

344

8800599 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 32 SERIA 00525149

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

345

8800608 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 80 SERIA 1272

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

346

8800609 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 65 SERIA 3596

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

347

8800610 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70202082

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

348

8800611 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 20 SERIA 20449871

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

349

8800612 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 65 SERIA 1047

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

350

8800613 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 65 SERIA 1675

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

351

8800614 CONTOR WEHRLE MTW ACM DN 40 SERIA 02706489

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

352

8800615 CONTOR WEHRLE MTW INC DN 40 SERIA 02706482

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

353

8800616 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 32 SERIA 12122068

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

354

8800617 CONTOR WEHRLE MTW INC DN 40 SERIA 02706481

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

355

8800618 CONTOR ZENNER MTW INC DN 40 SERIA 02706497

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

356

8800619 CONTOR WEHRLE MTW ACM DN 32 SERIA 02665879

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

357

8800620 CONTOR MEINECKE WPD INC DN 80 SERIA 9492512/03

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

358

8800621 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 32 SERIA 12122094

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

359

8800622 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 32 SERIA 03845118

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

360

8800623 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH INC DN 32 SERIA 02584044

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

361

8800624 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 32 SERIA 01563342

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

362

8800625 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 80 SERIA ZR3395

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

363

8800626 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 32 SERIA 12113769

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

364

8800627 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH INC DN 40 SERIA 02331938

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

365

8800628 CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304613

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

366

8800629 CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70305496

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

367

8800630 CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70303202

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

368

8800631 CONTOR USECHO USECHO INC DN 40 SERIA 70304327

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

369

8800632 CONTOR ZENNER MTHI INC DN 50 SERIA 24707149

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

370

8800654 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 40 SERIA 70400562

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

371

8800655 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 80 SERIA 1663

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

372

8800656 CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70405608

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

373

8800657 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 40 SERIA 20435309

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

374

8800658 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 01542752

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

375

8800659 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 32 SERIA 12077992

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

376

8800660 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH INC DN 15 SERIA 26728195

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

377

8800662 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 20 SERIA 04-33121

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

378

8800663 CONTOR ELSONIC ELSONIC INC DN 20 SERIA 7719928

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

379

8800664 CONTOR ZENNER MTHI ACM DN 50 SERIA 22406556

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

380

8800665 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 32 SERIA 12069020

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

381

8800667 CONTOR ZENNER WPHI ACM DN 40 SERIA 12071523

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

382

8800668 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 50 SERIA 1193

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

383

8800669 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 50 SERIA 1205

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

384

8800672 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70404802

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

385

8800674 CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70302789

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

386

8800675 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70405481

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

387

8800676 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70308337

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

388

8800677 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 7040099

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

389

8800678 CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70303328

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

390

8800679 CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70303277

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

391

8800680 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70403763

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

392

8800681 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70405492

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

393

8800682 CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70302771

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

394

8800683 CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70501860

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

395

8800684 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70308351

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

396

8800685 CONTOR USECHO USECHO INC DN 25 SERIA 70308389

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

397

8800686 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 50 SERIA 1215

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

398

8800687 CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70302786

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

399

8800688 CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70503445

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

400

8800690 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70400466

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

401

8800691 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70404363

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

402

8800692 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70308538

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

403

8800693 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 50 SERIA 765

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

404

8800694 CONTOR USECHO USECHO INC DN 50 SERIA 70302427

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

405

8800695 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70403962

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

406

8800696 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 50 SERIA 1350

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

407

8800698 CONTOR USECHO USECHO ACM DN 25 SERIA 70308129

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

408

8800700 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 50 SERIA 3730

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

409

8800729 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACM DN 32 SERIA 08630417

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

410

8800732 CONTOR ACTARIS USECHO INC DN 40 SERIA 08750330

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

411

8802094 CONTOR MINOL ACC DN 15 SERIA 1659183

5/12/2009 2.2.4.2

5

48

50.42

50.42

18.52

31.90

412

8802108 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006665

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

413

8802109 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006656

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

414

8802115 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006666

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

415

8802120 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006663

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

416

8802122 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006670

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

417

8802139 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006780

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

418

8802177 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006690

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

419

8802184 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006806

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

420

8802187 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006693

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

421

8802190 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006873

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

422

8802191 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006705

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

423

8802193 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006731

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

424

8802227 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006850

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

425

8802233 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006845

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

426

8802239 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006753

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

427

8802240 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006733

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

428

8802243 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006707

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

429

8802248 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006901

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

430

8802252 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006870

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

431

8802253 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006862

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

432

8802262 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006767

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

433

8802267 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006750

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

434

8802272 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006698

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

435

8802277 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006890

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

436

8802289 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006787

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

437

8802292 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006792

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

438

8802293 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006801

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

439

8802297 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006773

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

440

8802298 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006717

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

441

8802300 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006761

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

442

8802327 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006882

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

443

8802329 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006727

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

444

8802330 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006885

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

445

8802331 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006736

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

446

8802334 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006876

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

447

8802335 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006714

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

448

8802338 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006904

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

449

8802339 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006702

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

450

8802349 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006743

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

451

8802361 CONTOR ET SUPERCAL 539 DN 15-SERIE 09300723

8/31/2009 2.2.4.2

9

96

606.47

606.47

99.46

507.01

452

8802365 CONTOR ET SUPERCAL 539 DN 15-SERIE 09300721

8/31/2009 2.2.4.2

9

96

606.47

606.47

99.46

507.01

453

8802366 CONTOR ET SUPERCAL 539 DN 15-SERIE 09300722

8/31/2009 2.2.4.2

9

96

606.47

606.47

99.46

507.01

454

8802369 CONTOR ET SUPERCAL 539 DN 15-SERIE 09300729

8/31/2009 2.2.4.2

9

96

606.47

606.47

99.46

507.01

455

8802370 CONTOR ET SUPERCAL 539 DN 15-SERIE 09300726

8/31/2009 2.2.4.2

9

96

606.47

606.47

99.46

507.01

456

8802371 CONTOR ET SUPERCAL 539 DN 15-SERIE 09300731

8/31/2009 2.2.4.2

9

96

606.47

606.47

99.46

507.01

457

8803664 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901008

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

458

8803677 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901021

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

459

8803682 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901026

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

460

8803691 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901035

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

461

8803693 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901037

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

462

8803713 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 25 S 9011005

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1229.00

1229.00

0.00

1229.00

463

8803714 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 25 S 9011006

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1229.00

1229.00

0.00

1229.00

464

8803715 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 25 S 9011007

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1229.00

1229.00

0.00

1229.00

465

8803716 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 25 S 9011008

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1229.00

1229.00

0.00

1229.00

466

8803717 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 25 S 9011009

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1229.00

1229.00

0.00

1229.00

467

8803721 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9011228

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

468

8803724 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9011231

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

469

8803731 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9011238

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

470

8803733 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9010481

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

471

8803736 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9010484

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

472

8803738 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9010486

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

473

8803740 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9010488

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

474

8803744 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9010492

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

475

8803748 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010250

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

476

8803750 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010252

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

477

8803754 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010256

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

478

8803755 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010257

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

479

8803756 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010258

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

480

8803764 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010266

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

481

8803765 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010267

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

482

8803767 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010269

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

483

8803768 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010270

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

484

8803770 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010272

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

485

8803773 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010275

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

486

8803774 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010276

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

487

8803775 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010277

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

488

8803778 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010280

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

489

8803779 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010281

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

490

8803782 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010284

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

491

8803785 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010287

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

492

8803786 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010288

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

493

8803790 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010292

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

494

8803792 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010294

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

495

8803797 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010299

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

496

8803803 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010305

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

497

8803804 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010306

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

498

8803811 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010313

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

499

8803812 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010314

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

500

8803817 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010319

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

501

8802110 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006661

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

502

8802112 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006680

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

503

8802113 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006676

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

504

8802114 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006659

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

505

8802116 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006675

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

506

8802117 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006660

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

507

8802118 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006674

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

508

8802119 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006673

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

509

8802128 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006672

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

510

8802129 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006678

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

511

8802130 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006658

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

512

8802132 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006669

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

513

8802133 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006679

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

514

8802136 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006683

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

515

8802137 CONTOR ACC MULTIJET DN 40 SERIA 9006684

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

438.38

438.38

155.21

283.17

516

8802152 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006893

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

517

8802153 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006842

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

518

8802154 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006839

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

519

8802155 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006837

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

520

8802156 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006729

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

521

8802157 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006820

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

522

8802158 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006708

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

523

8802159 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006824

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

524

8802161 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006810

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

525

8802162 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006730

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

526

8802163 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006868

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

527

8802164 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006849

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

528

8802165 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006799

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

529

8802166 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006853

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

530

8802167 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006788

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

531

8802168 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006794

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

532

8802169 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006721

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

533

8802170 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006869

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

534

8802172 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006805

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

535

8802173 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006802

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

536

8802174 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006797

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

537

8802178 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006697

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

538

8802182 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006784

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

539

8802198 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006667

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

540

8802199 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006800

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

541

8802200 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006809

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

542

8802201 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006814

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

543

8802203 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006818

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

544

8802204 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006817

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

545

8802205 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006807

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

546

8802206 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006808

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

547

8802207 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006819

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

548

8802208 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006812

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

549

8802209 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006822

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

550

8802210 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006844

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

551

8802211 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006852

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

552

8802212 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006855

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

553

8802213 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006745

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

554

8802214 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006859

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

555

8802215 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006848

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

556

8802216 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006856

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

557

8802217 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006811

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

558

8802218 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006874

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

559

8802219 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006785

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

560

8802220 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006883

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

561

8802221 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006877

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

562

8802228 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006823

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

563

8802258 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006770

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

564

8802259 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006777

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

565

8802260 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006772

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

566

8802261 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006778

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

567

8802263 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006865

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

568

8802264 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006749

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

569

8802266 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006737

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

570

8802269 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006834

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

571

8802270 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006895

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

572

8802306 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006835

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

573

8802307 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006826

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

574

8802308 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006843

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

575

8802309 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006878

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

576

8802310 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006786

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

577

8802311 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006827

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

578

8802312 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006881

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

579

8802313 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006829

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

580

8802314 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006866

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

581

8802315 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006832

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

582

8802316 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006828

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

583

8802317 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006830

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

584

8802318 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006712

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

585

8802320 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006769

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

586

8802321 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006864

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

587

8802326 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006738

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

588

8802337 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006851

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

589

8802341 CONTOR AC MULTIJET MTW DN 15 SERIE 9006815

7/10/2009 2.2.4.2

5

48

160.17

160.17

54.10

106.07

590

8803658 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901000

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

591

8803662 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901006

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

592

8803663 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901007

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

593

8803665 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901009

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

594

8803667 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901011

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

595

8803669 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901013

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

596

8803673 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901017

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

597

8803675 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901019

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

598

8803678 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901022

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

599

8803684 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901028

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

600

8803685 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901029

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

601

8803689 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901033

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

602

8803696 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901040

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

603

8803698 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901042

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

604

8803699 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901044

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

605

8803700 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901045

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

606

8803702 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901047

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

607

8803704 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901049

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

608

8803705 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901050

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

609

8803706 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901051

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

610

8803707 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 20 S 901052

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1154.00

1154.00

0.00

1154.00

611

8803711 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 25 S 9011003

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1229.00

1229.00

0.00

1229.00

612

8803723 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9011230

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

613

8803734 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9010482

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

614

8803735 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 32 S 9010483

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1250.00

1250.00

0.00

1250.00

615

8803783 CONTOR ET ACC WEHRLE DN 40 S 9010285

12/30/2010 2.2.4.2

5

48

1393.00

1393.00

0.00

1393.00

616

8800650 CONTOR ZENNER MTWI ACM DN 32 SERIA 12124370

8/31/2006 2.2.4.2

5

48

1175.10

1175.10

1175.10

0.00

617

8800661 CONTOR EN TERM P+4 S 8185/03

8/28/2006 2.2.4.2

5

48

2478.99

2478.99

2478.99

0.00

618

8800673 CONTOR EN TERM P+10 S 8691/03

8/28/2006 2.2.4.2

5

48

2588.24

2588.24

2588.24

0.00

619

8800701 CONTOR EN TERM P+4 S 8215/03

8/28/2006 2.2.4.2

5

48

2478.99

2478.99

2478.99

0.00

620

8800702 CONTOR EN TERM P+10 S 8684/03

8/28/2006 2.2.4.2

5

48

2588.24

2588.24

2588.24

0.00

621

8800717 CONTOR DN 80 ACM

8/28/2006 2.2.4.2

5

48

3344.54

3344.54

3344.54

0.00

622

8800773 CONTOR P+4 ACM S 00GIP073671

8/28/2006 2.2.4.2

5

48

2478.99

2478.99

2478.99

0.00

623

3001102 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

624

3001005 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

625

3001006 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

626

3001007 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

627

3001096 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

628

3001097 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

629

3001098 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

630

3001099 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

631

3001100 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

632

3001101 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

633

3001103 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

634

3001104 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

635

3001105 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

636

3001118 CONTOR DE APA ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

637

3001119 CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

514.30

1994.32

638

3001109 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

639

3001110 CONTOR DE APA RECE DN 80 P+4

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

514.30

1994.32

640

3001111 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

641

7733126 CONTOR APA RECE ADAOS DN 32 SERIA D065SD105830

11/1/2002 2.2.4.2

9

96

1444.54

1444.54

1444.54

0.00

642

3000167 CONTOR ACM 99 GIP 15701 DN 100

6/30/2002 2.2.4.2

9

96

855.45

855.45

855.45

0.00

643

3000179 CONTOR INC GWS 00790 DN 250

6/30/2002 2.2.4.2

9

96

1484.00

1484.00

1484.00

0.00

644

3300085 CONTOR ZENNER WSI INC DN 100 SERIA 02GIP063547

2/28/2002 2.2.4.2

9

96

2759.12

2759.12

2759.12

0.00

645

3001106 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

646

3001107 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

647

3001108 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

648

3001115 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

649

3001116 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

650

3001117 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

651

3001002 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

652

3001003 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

653

3001004 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

654

3001093 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

655

3001095 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

656

3000944 CONTOR DE APA RECE DN.100 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

657

3000945 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN.32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

658

3000156 C-WEC-DN250 INC

6/30/2002 2.2.4.2

9

96

1590.00

1590.00

1590.00

0.00

659

3000157 C-WSC-DN65 ACM

6/30/2002 2.2.4.2

9

96

823.83

823.83

823.83

0.00

660

3000839 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

6/30/2005 2.2.4.2

9

96

507.42

507.42

113.60

393.82

661

3000940 CONTOR DE APA RECE DN.80 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

662

3000941 CONTOR DE APA RECE DN.100 P+4

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

663

3000942 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN.32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

664

3000943 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN.32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

665

3000856 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

6/30/2005 2.2.4.2

9

96

507.42

507.42

113.60

393.82

666

3000982 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

667

3000983 CONTOR DE APA RECE DN100 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

668

3000984 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

669

3400258 SISTEM CONTORIZ.EN.TERM. ACM DN65

7/1/1998 2.2.4.2

9

96

2146.87

2146.87

2146.87

0.00

670

3440025 SISTEM CONTORIZ.EN.TERM. ACM DN150

7/1/1998 2.2.4.2

9

96

3191.68

3191.68

3191.68

0.00

671

3000947 CONTOR DE APA RECE P+4 DN.100

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

672

3000979 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

537.51

537.51

114.45

423.06

673

3000946 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN.32

7/20/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

674

3000159 C-WSC-DN100 ACM

6/30/2002 2.2.4.2

9

96

936.03

936.03

936.03

0.00

675

3000980 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

102.23

102.23

40.65

61.58

676

3000981 CONTOR DE APA RECE DN 80

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

677

3000920 CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN.200

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

7943.60

7943.60

1691.17

6252.43

678

3000996 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

679

3000997 CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

680

3000998 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

681

3000148 C-WSC-DN100 ACM

6/30/2002 2.2.4.2

9

96

936.03

936.03

936.03

0.00

682

3000165 C-WSC-DN80 ACM

6/30/2002 2.2.4.2

9

96

861.93

861.93

861.93

0.00

683

3330087 C-MTWH-DN32 ACM

6/1/2002 2.2.4.2

9

96

520.37

520.37

520.37

0.00

684

3001112 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

685

3330075 C-WSC-DN40 ACM

6/1/2002 2.2.4.2

9

96

683.16

683.16

683.16

0.00

686

3000999 CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

687

3001000 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

688

3001001 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

689

3001090 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

690

3001092 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

691

3000958 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

692

3000959 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

693

3001125 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

694

3001126 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

695

3302247 C-WPHI-DN100 INC

6/30/2003 2.2.4.2

9

96

3697.48

3697.48

1947.79

1749.69

696

3000854 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

6/30/2005 2.2.4.2

9

96

507.42

507.42

113.60

393.82

697

3001122 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

698

3001123 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

699

3000955 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

700

3000956 CONTOR DE APA RECE P+4 DN 100

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

701

3000957 CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

702

3000962 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

703

3000963 CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

704

3000950 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN.32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

705

3000954 CONTOR DE APA RECE DN.100 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

706

3000964 CONTOR DE APA RECE DN 80 P+4

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

707

3000965 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

708

3000966 CONTOR DE APA RECE DN 32 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

709

3000960 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

710

3000961 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

711

3000952 CONTOR DE APA RECE DN.80 P+4

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

712

3000953 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN.32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

713

3000850 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

6/30/2005 2.2.4.2

9

96

507.42

507.42

113.60

393.82

714

3001120 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

715

3001121 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

716

3000853 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

6/30/2005 2.2.4.2

9

96

507.42

507.42

113.60

393.82

717

3001127 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

718

3001128 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

719

3000975 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

720

3000976 CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

721

3000972 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

722

3000973 CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

723

3000978 CONTOR DE APA RECE DN 80 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

724

3000929 CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN.150

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

7071.03

7071.03

1505.40

5565.63

725

3000971 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

726

3000949 CONTOR DE APA RECE DN.100 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

727

3000835 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

6/30/2005 2.2.4.2

9

96

507.42

507.42

113.60

393.82

728

3000933 CONTOR DE APA RECE P+10 DN.80

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

729

3000934 CONTOR DE APA RECE P+4 DN.100

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

730

3000918 CONTOR DE ENERGIE TERMICA DN.250

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

9927.69

9927.69

2113.47

7814.22

731

3001129 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

732

3001130 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

733

3000931 CONTOR DE APA RECE P+10 DN.80

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

734

3001087 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

735

3000937 CONTOR DE APA RECE DN.100

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

736

3000935 CONTOR DE APA RECE DN.100

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

737

3000936 CONTOR DE APA RECE DN.100 P+10

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

738

3001088 CONTOR DE APA RECE DN 80 P+6

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

514.30

1994.32

739

3001089 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.86

319.86

72.13

247.73

740

3000841 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

6/30/2005 2.2.4.2

9

96

507.42

507.42

113.60

393.82

741

3000987 CONTOR DE APA RECE DN 80 P+4

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

742

3000988 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

743

3000840 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

6/30/2005 2.2.4.2

9

96

507.42

507.42

113.60

393.82

744

3000855 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

6/30/2005 2.2.4.2

9

96

507.42

507.42

113.60

393.82

745

3000992 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

746

3000993 CONTOR DE APA RECE DN 100

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

747

3000994 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

748

3000995 CONTOR DE APA RECE DN 100

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

694.56

2523.58

749

3000986 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

750

3000968 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

77.55

242.32

751

3000843 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

6/30/2005 2.2.4.2

9

96

507.42

507.42

113.60

393.82

752

3000985 CONTOR DE APA RECE DN 80 P+14

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

753

3000991 CONTOR DE APA RECE DN 80 P+4

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

2508.62

2508.62

543.51

1965.11

754

3000842 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

6/30/2005 2.2.4.2

9

96

507.42

507.42

113.60

393.82

755

3000974 CONTOR ACTARIS DN 32 S 03452856

7/30/2005 2.2.4.2

9

96

319.87

319.87

157.41

162.46

756

3000845 CONTOR DE APA RECE ADAOS DN 32

6/30/2005 2.2.4.2

9

96

507.42

507.42

113.60

393.82

757

3001135 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+10

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

758

3009136 CONTOR DE APA RECE DN 100 P+4

8/30/2005 2.2.4.2

9

96

3218.14

3218.14

657.64

2560.50

759

3000020 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 40 SERIA 12012140

7/31/2001 2.2.4.2

9

96

1927.02

1927.02

1927.02

0.00

760

3000030 CONTOR SCHLUMBERGER WSC INC DN 65 SERIA 99GIM5406

8/31/2001 2.2.4.2

9

96

2004.25

2004.25

2004.25

0.00

761

3000031 CONTOR ZENNER MTHI ACC DN 50 SERIA 99816846

8/31/2001 2.2.4.2

9

96

1851.38

1851.38

1851.38

0.00

762

3000038 CONTOR SCHLUMBERGER WSC INC DN 80 SERIA 00GIO0631

8/31/2001 2.2.4.2

9

96

2991.60

2991.60

2991.60

0.00

763

3000043 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 40 SERIA 12073209

8/31/2001 2.2.4.2

9

96

1846.63

1846.63

1846.63

0.00

764

3000052 CONTOR SCHLUMBERGER WSC INC DN 80 SERIA 00GIO0360

8/31/2001 2.2.4.2

9

96

2308.70

2308.70

2308.70

0.00

765

3000053 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 40 SERIA 02036885

9/30/2001 2.2.4.2

9

96

1419.33

1419.33

1419.33

0.00

766

3000055 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 80 SERIA 0377

9/30/2001 2.2.4.2

9

96

2213.29

2213.29

2213.29

0.00

767

3000056 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 40 SERIA 12073268

9/30/2001 2.2.4.2

9

96

1518.79

1518.79

1518.79

0.00

768

3000057 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 40 SERIA 20289213

9/30/2001 2.2.4.2

9

96

1374.38

1374.38

1374.38

0.00

769

3000062 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 80 SERIA ZR0280100

10/31/2001 2.2.4.2

9

96

2478.99

2478.99

2478.99

0.00

770

3000063 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 40 SERIA 2584109

10/31/2001 2.2.4.2

9

96

1217.58

1217.58

1217.58

0.00

771

3000187 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12097300

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

2016.81

2016.81

723.15

1293.66

772

3000189 CONTOR MEINECKE WPD INC DN 80 SERIA 9388483-02

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

3949.58

3949.58

2642.77

1306.81

773

3000190 CONTOR MEINECKE WPD INC DN 100 SERIA 9387442-02

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

4705.88

4705.88

3148.75

1557.13

774

3000197 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12101387

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

1806.72

1806.72

1208.90

597.82

775

3000198 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12097334

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

2016.81

2016.81

1349.41

667.40

776

3000199 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 40 SERIA 20289203

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

1656.85

1656.85

1108.64

548.21

777

3000200 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12073277

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

1848.74

1848.74

1237.06

611.68

778

3000201 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12111335

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

2184.87

2184.87

1461.91

722.96

779

3000212 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 32 SERIA 12086669

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

1680.67

1680.67

1124.58

556.09

780

3000213 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 65 SERIA ZR3472

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

3345.29

3345.29

2238.45

1106.84

781

3000214 CONTOR MEINECKE WPD INC DN 65 SERIA 9396430

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

3613.45

3613.45

2417.70

1195.75

782

3000215 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 80 SERIA 2193

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

3907.56

3907.56

2614.55

1293.01

783

3000216 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 65 SERIA ZR3679

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

3529.41

3529.41

2361.54

1167.87

784

3000217 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 65 SERIA ZR3677

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

3483.19

3483.19

2330.69

1152.50

785

3000218 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 65 SERIA ZR3459

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

3529.41

3529.41

2361.54

1167.87

786

3000220 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 32 SERIA 12078003

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

1554.62

1554.62

1040.27

514.35

787

3000221 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12111212

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

2058.82

2058.82

1377.61

681.21

788

3000223 CONTOR MEINECKE WPD INC DN 50 SERIA 9301967-01

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

3109.24

3109.24

2080.41

1028.83

789

3000224 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 32 SERIA 01389239

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

1588.24

1588.24

1062.67

525.57

790

3000225 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12111243

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

2016.81

2016.81

1349.41

667.40

791

3000226 CONTOR MEINECKE WPD INC DN 65 SERIA 9396405

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

3487.40

3487.40

2333.39

1154.01

792

3000227 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 32 SERIA 01389321

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

1663.87

1663.87

1113.29

550.58

793

3000228 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 32 SERIA 01389236

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

1663.87

1663.87

1113.29

550.58

794

3000323 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 40 SERIA 01542818

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

1963.11

1963.11

1313.52

649.59

795

3000324 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12095427

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

1963.11

1963.11

1313.52

649.59

796

3000325 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12095410

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

1958.74

1958.74

1310.59

648.15

797

3000326 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 50 SERIA ZR3523

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

3005.13

3005.13

2010.74

994.39

798

3000327 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 50 SERIA ZR3493

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

3005.13

3005.13

2010.74

994.39

799

3000329 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 50 SERIA ZR3496

6/30/2004 2.2.4.2

9

96

3005.13

3005.13

2010.74

994.39

800

3000344 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12111282

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

2016.81

2016.81

1337.04

679.77

801

3000345 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 65 SERIA ZR1731

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

3361.34

3361.34

2228.40

1132.94

802

3000346 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 40 SERIA 12087158

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

1848.74

1848.74

1225.59

623.15

803

3000347 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 40 SERIA 20435156

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

1848.74

1848.74

1225.59

623.15

804

3000348 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12111331

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

1764.71

1764.71

1169.90

594.81

805

3000354 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12095379

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

1963.11

1963.11

1301.51

661.60

806

3000355 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 32 SERIA 12082291

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

1680.69

1680.69

1114.30

566.39

807

3000356 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12111229

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

2058.77

2058.77

1364.83

693.94

808

3000357 CONTOR MEINECKE WPD INC DN 50 SERIA 9387299-02

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

3260.50

3260.50

2161.53

1098.97

809

3000358 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12111225

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

1963.11

1963.11

1301.51

661.60

810

3000359 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 32 SERIA 12113752

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

1626.97

1626.97

1078.64

548.33

811

3000385 CONTOR MEINECKE WPD INC DN 80 SERIA 02-9318106

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

3949.58

3949.58

2618.36

1331.22

812

3000389 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 32 SERIA 1389027

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

1134.57

1134.57

752.21

382.36

813

3000390 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 20435856

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

1575.63

1575.63

1044.47

531.16

814

3000391 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 40 SERIA 20402148

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

1198.53

1198.53

794.56

403.97

815

3000392 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 65 SERIA 3816

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

2866.39

2866.39

1900.24

966.15

816

3000393 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 40 SERIA 20435739

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

1785.18

1785.18

1183.54

601.64

817

3000461 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH INC DN 40 SERIA 02331941

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

2103.93

2103.93

1394.90

709.03

818

3000468 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 80 SERIA 3583

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

3853.87

3853.87

2554.99

1298.88

819

3000469 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 80 SERIA 3852

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

3949.58

3949.58

2618.36

1331.22

820

3000477 CONTOR SCHLUMBERGER WSC INC DN 100 SERIA 01GVI073

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

3865.55

3865.55

2562.72

1302.83

821

3000478 CONTOR ZENNER WPHI ACC DN 65 SERIA 1055

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

2967.15

2967.15

1967.01

1000.14

822

3000479 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 40 SERIA 02337793

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

2100.84

2100.84

1392.67

708.17

823

3000480 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 40 SERIA 02337790

7/31/2004 2.2.4.2

9

96

2100.84

2100.84

1392.67

708.17

824

3000519 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH INC DN 40 SERIA 02331936

8/31/2004 2.2.4.2

9

96

2099.56

2099.56

1379.09

720.47

825

3000520 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH INC DN 40 SERIA 02331937

8/31/2004 2.2.4.2

9

96

2099.56

2099.56

1379.09

720.47

826

3000521 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH INC DN 40 SERIA 02331945

8/31/2004 2.2.4.2

9

96

2099.56

2099.56

1379.09

720.47

827

3000522 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH INC DN 40 SERIA 02331933

8/31/2004 2.2.4.2

9

96

2099.56

2099.56

1379.09

720.47

828

3000531 CONTOR MEINECKE WPD INC DN 80 SERIA 928398301

8/31/2004 2.2.4.2

9

96

1680.67

1680.67

1104.02

576.65

829

3000545 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12101360

9/30/2004 2.2.4.2

9

96

1806.72

1806.72

1175.90

630.82

830

3000546 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 02045457

9/30/2004 2.2.4.2

9

96

1680.67

1680.67

1093.83

586.84

831

3000552 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 32 SERIA 12069007

9/30/2004 2.2.4.2

9

96

1680.67

1680.67

544.35

1136.32

832

3000554 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH INC DN 40 SERIA 02331942

9/30/2004 2.2.4.2

9

96

2099.56

2099.56

1366.44

733.12

833

3000558 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 40 SERIA 01559807

9/30/2004 2.2.4.2

9

96

1512.61

1512.61

984.43

528.18

834

3000559 CONTOR KAMSTRUP ULTRASUNET ACC DN 50 SERIA 02-420

9/30/2004 2.2.4.2

9

96

3034.86

3034.86

1975.09

1059.77

835

3000560 CONTOR ZENNER WSI INC DN 80 SERIA 1149

9/30/2004 2.2.4.2

9

96

4615.24

4615.24

2500.65

2114.59

836

3000563 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 40 SERIA 20289598

10/12/2004 2.2.4.2

9

96

1512.61

1512.61

975.36

537.25

837

3000578 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 25 SERIA 02072709

10/31/2004 2.2.4.2

9

96

1638.66

1638.66

1056.69

581.97

838

3000580 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 20 SERIA 12123366

10/31/2004 2.2.4.2

9

96

1542.02

1542.02

994.35

547.67

839

3000583 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 32 SERIA 01542564

10/31/2004 2.2.4.2

9

96

1515.97

1515.97

977.52

538.45

840

3000584 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 20 SERIA 12123354

10/31/2004 2.2.4.2

9

96

1542.02

1542.02

994.35

547.67

841

3000586 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH INC DN 40 SERIA 02331924

11/30/2004 2.2.4.2

9

96

2099.56

2099.56

1341.37

758.19

842

3000588 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 40 SERIA 20435452

12/31/2004 2.2.4.2

9

96

1680.67

1680.67

487.43

1193.24

843

3000597 CONTOR SCHLUMBERGER MTWH ACC DN 40 SERIA 01570400

12/31/2004 2.2.4.2

9

96

3343.17

3343.17

1674.99

1668.18

844

3000611 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 80 SERIA ZR1856

12/31/2004 2.2.4.2

9

96

3571.43

3571.43

2260.43

1311.00

845

3000612 CONTOR ZENNER MTWI ACC DN 40 SERIA 20289293

12/31/2004 2.2.4.2

9

96

1534.95

1534.95

971.55

563.40

846

3000618 CONTOR ZENNER WPHI INC DN 65 SERIA ZR1783

12/31/2004 2.2.4.2

9

96

3067.23

3067.23

1941.37

1125.86

847

3000622 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12101304

12/31/2004 2.2.4.2

9

96

1604.65

1604.65

1015.72

588.93

848

3000623 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12101312

12/31/2004 2.2.4.2

9

96

1604.65

1604.65

1015.72

588.93

849

3000624 CONTOR ZENNER MTWI INC DN 40 SERIA 12101329

12/31/2004 2.2.4.2

9

96

1604.65

1604.65

1015.72

588.93

850