Hotărârea nr. 73/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI A UNOR MIJLOACE FIXE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA, ÎN VEDEREA CASARII;

ROMAN IA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A MIJLOACELOR FIXE AFLATE IN ADMINISTRAREA R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de ...31.. 0 3... 2 011. ;

. Luând in dezbatere expunerea de motive nr....7.]£*.:$.■$•.(.prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare, Memoriul justificativ nr.C 1938/01.03.2011 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat si raportul Comisiei nr.5- administrație publica locala, juridica, apararea ordinii publice ,respectarea drepturilor si libertatiilor cetatenesti,

Vazand dispozițiile art.10 alin.2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,precum si O.G. nr.l 12/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrative-teritoriale;

Având in vedere Hotararea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanta nr. 5/25.02.2011,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale republicata,

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit”a”, alin.3 lit.”c” si art.l 15 alin.l lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Constanta a mijloacelor fixe aflate in exploatarea R.A.D.E.T Constanta, prevăzute in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor mijloace fixe aflate in administrarea R.A.D.E.T. Constanta, in vederea casarii in conformitate cu legislația in vigoare;

Art.3 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat,Serviciului Juridic,Serviciului Public de Taxe si Impozite si alte Venituri ale Bugetului Local, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea aducerii la indeplinire, precum si Instituției Prefectului Județului Constanta, spre stiinta.

Adoptata de un număr de ......consilieri din ...2.7..... membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

STROE FELIX

Constanta

SECRETAR, MARCELA ENACHE


Nr...7.3......./.....31...0.3..2.0.11

ANEXA 1 LA HCLM NR...73./-3 1.03.2011România

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

LISTA MIJLOACELOR FIXE AFLATE INADMINISTRAREA RADET CONSTANTA PROPUSE A FI TRANSFERATE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOl^NIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN VEDEREA CASARII

w

Nr

Crt

Denumire mijloace fixe

O

&

Nr.

inventar

Valoare

inventar

Data PIF

PT

PATRIMONIUL

PUBLIC

0

1

2

3

6

7

8

1

REȚELE TERMICE

UJ

1120150

470,082.06

1999

154

470,082.06

2

REȚELE TERMICE

1120052

144,460.30

1976

52

144,460.30

TOTAL PUBLIC

614,542.36

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

STROE FELIX