Hotărârea nr. 72/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A MIJLOACELOR FIXE REPREZENTÂND INSTALATII DE ILUMINAT ORNAMENTAL AFLATE ÎN GESTIUNE DELEGATA LA S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA

ObSSTANr^ ROMÂNIA

o JUDEȚUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE

PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA A MIJLOACELOR FIXE REPREZENTÂND INSTALAȚII DE ILUMINAT ORNAMENTAL AFLATE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ LA S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANȚA

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 31.03.2031

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de Domnul Primar Radu Ștefan Mazăre inregistrata sub nr.38568/15.03.2011 si referatul de necesitate și oportunitate nr.17.552/03.02.2011 al Direcției Gospodărire Comunala, raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-fmanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei nr.5 administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești.

Văzând dispozițiile art.l alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia si dispozițiile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcție, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ-teritoriale;

Avănd în vedere Deciziile Consiliului de Administrație al S.C. Confort Urban nr.65/16.02.2006 si 101/18.02.2008;

în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr.82/1991’

în temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit. c și art. 115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Constanța a mijloacelor fixe reprezentând instalații de iluminat ornamental prevăzute în procesul verbal nr. 9689/21.01.2011, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în gestiune delegată la S.C. Confort Urban S.R.L.

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a mijloacelor fixe prezentate în art.l aflate în gestiune delegată la S.C. Confort Urban S.R.L., în vederea declasării, casării și valorificării în conformitate cu legislația în vigoare;

Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Gospodărire Comunala, Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcției Administrație Publica Locala - Serviciul Juridic și Serviciul Public de Taxe și Impozite și alte venituri ale Bugetului Local, S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța în vederea aducerii ei la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului J udetului Constanța.

Adoptată de un nr.de 2 5_consilieri din 2 7_membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

STROE FELIXCONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr. 7


31.03.2011


MARCELA ENACHE