Hotărârea nr. 71/2011

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI/CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
HOTARARE

privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si/sau clădiri)

ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta , întrunit in ședința ordinara din data de 31.03.2011

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare înregistrata sub nr.43130/23.03.2011, Raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat - nr, 1, Raportul Comisiei pentru Administrație Publica, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertăților Cetățeanului - nr.5 si referatul Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat nr.42478/22.03.2011;

Vazand prevederile Legii nr, 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării

Având in vedere prevederile FICLM nr.471/24.09.2007 - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si/sau clădiri) apartinand domeniului privat al municipiului Constanta, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.l 15 alin.l, lit.b si art.123 alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba vanzarea, prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri si/sau clădiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-6, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Prețul de pornire la negocierea directa va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

Art.3. Prin prezenta hotarare se aproba modificarea destinației terenului aprobat spre vanzare prin HCLM nr, 197/06.05.2010, anexa nr.2 din “alimentație publica” in “Funcțiuni Publice” conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999, in baza Certificatului de Urbanism nr.641/24.03,2011, certificat ce face parte integranta din prezenta, pentru terenul situat in Municipiul Constanta, Strada Mircea cel Batran nr.102, in suprafața de28 mp.

Art.4. Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Tehnic-Acbizitii, in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 2 5 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI
STROE FELIX    CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
CONSTANTA

NR 7.1........./.. 31. .03 ..2 011

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA


NR

CRI


ADRESA

TEREN


SUPRAFAȚA ( mp )


DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR


NR. C.U. PENTRU VANZARE


DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U VANZARE


I eren Stațiunea Mamaia, Zona Cazino Nord


65,4


SC

COFETĂRIE

PIZZARIE

MIMOZA

SRL


CU

nr. 64 8/201 1întregire

proprietate -teren liber

neeonstruibil, conform PUZ aprobat prin HCLM nr.302/2009


OBSERVA III

Solicitarea

de

cumpărare

nr.

12001/2011

- Terenul

constituie

domeniu privat al

Municipiului

Constanta

adiacent

proprietății

solicitantului

pentru

care exista

incheierea

de

intabulare

nr. 16747/2004

- Terenul propus spre

vânzare

conform


reglementarilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire a proprietății - "teren liber neconstrubil" conform PUZ aprobat


prin

nr.302/2009


HCLM


Pata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 65,27 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA, STROE FELIX


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

V!ZAT SPRE, NESCHIMBATE

for. J^OO/____ z-    ;

3 : -C    --âS


Inventar de coordonate imobil Sistem de proiecție Stereo 70

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

E (m)

N [ra]

1

709653.076

310501.844

2.8S3

2

789.655.785

310502.740

0.988

3

709655.467

310503.675

11.252

4

789644.794

310500.112

1.025

5

789645.124

310499.142

6.442

kJ

6

789647.198

310493.043

8.362

7

789655.130

310495.691

6.487

S65.40mp P—3?,409m
VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRI

ADRESA

TEREN

SUPRATAXA

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1

Teren

Strada

Onești

nr.55

121

MINASTIREANU

CEZARA

CU

nr. 5 54/201 1

Întregire proprietate -teren liber Reconstrui bil, conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

Solicitarea de cumpărare nr. 137491/2010

-    Perenul constituie

domeniu    privat    al

Municipiului Constanta adiacent    proprietății

solicitantului pentru care exista incheicrea de intabulate nr.24933/2010

-    Terenul propus spre

vanzare    conform

reglementarilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de intregire a proprietății - “teren liber neconstrubil” conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999

Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 121 mp ce aparține

domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
STROE FELIX

O-'PLAN DE SITUAȚIE Intravilan

Scara 1:2330


Suprafața Masurata


fr. cadastralSuprafața teren =121 mp delimitată de punctele

(1,2,3,4,5.6,7) din care


Strada Onești nr.57 Mun. Constanta Constantă


UĂT
VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CKT


ADRESA

TEREN


SLPRAFAIA ( mP )


DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR


NR. C.U. PENTRU VÂNZARE


DESTINAȚIA

TERENULUI

STABILITA

PRIN C.U.


OBSERVAȚII


Peren Strada Doinei nr.2A


26

SC CI N-CIN SRL

CU nr.43/ 201 I


VANZARE întregire proprietate -comerț si birouri conform PUD

aprobat prin HCLM nr.272/2008Solicitarea de cumpărare nr. 28036/2008

-    Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta adiacent proprietății solicitantului pentru care exista inebeierea de intabulate nr. 10462/2008

-    Terenul propus spre

van zare    conform

reglementarilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de inlregire a proprietății - comerț si birouri conform PUD aprobat prin HCLM nr.272/2008, cu un regim de inaltime de D+P+2E+M, si este aferent construcției existente


Pata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 26 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA, STROE FELIX

—ncai<A l:>UU

■*^»î

; Nr. Cadastral

Suprafața mas urata

Adresa imobilului

391

bd. Tomis nr. 41D-41A-4IC, Constanta

Carte Funciara nr.    ,

UAT V7

CONSTANTA


A.Date referitoare ia teren

r. parcela

Categoria

de folosința

Suprafața    I Valoare de

(mp)    impozitare

Mențiuni

H 1 i

Cc

391

teren neimprejmuit

^TOTAL

L

391

-- ■


Cod constructi

Suprafața construita la sol ( mp )

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

TOTAL

---- —-

I».

Al'Jl IRIZARE SURIA H Nr 2 UI* CnlCf.llFI8 A

, TÂNASR


INVENTAR DE COORD.ONaTE

pct

"" y

X

pct.

y

X

792364.92

303940 49

7

792379.06

303914 15

2

792372.18

303936.52

8

792374.31

303920.93

3

792384.16

303930.20

9

792371.81

303919.34

4

792389.22

303927.54

10

792376.24

303912.38

5

792386.43

303921.41

TT

792374.89

303911.52

6

792387 53

303919.74

12

792368.47

303921.61

Suprafața totala din masuratori=391mp

13

79236-= M

303926 56

14

792365.23

303926.68

792360.90

303933.70Ghrnrghg

Se confirma suprafața din măsurători    Q

imobilului in baza de date    ''


o i feb zona


TEREN PROPRIETAR : SX. FINANS INTERNATIONAL LEASING IFN SA. Suprafota teran=361mp

5^/^ TEREN PROPUS PENTRU VANZARE Suprafața teren=112mp


LEGENDA

<C LAMPADAR ® CĂMIN DE APA ©CĂMIN CANALIZARE

vtocmH

ciornbrl* 201D ZARCADA


■ O i '.- ■

L-ȘlVANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

NR

CRI

ADRESA

TEREN

SUPRAfATA ( mp )

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C U. PENTRU VANZARE

DESTINA HA TERENULUI STABILITA

PRfN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1 eren Strada Prel.

Bucovinei,

Zona nr. IC-ID

149

SC RIG SERVICE SA

CU nr. 649/2011

întregire

proprietate

locuire

conform

PUG

aprobat prin

HCLM

nr.653/1999

si PUZ

aprobat prin

HCLM

292/2005

Solicitarea de cumpărare nr. 30272/201 1

-    Terenul constituie

domeniu    privai    al

Municipiului Constanta adiacent    proprietății

Solicitantului pentru care exista incheierea de intabulare nr.9773/2011

-    Terenul propus spre

vanzare    conform

reglementarilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de intregire a proprietății - "locuire” conform PUG aprobat prin HCLM nr.653/1999 si PUZ aprobat prin HCLM 292/2005, cu mențiunea de interdicții temporare de construire pana la aprobare PUZ Zona de Coasta a Marii Negre Etapa 1J in curs de elaborare

Fala de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 149 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, STROE FELIX

ANEXA LA HCLM NR. 71/2011' PLAN DE SITUAȚIE PENTRU CUMPĂRARE TEREN

scara 1:500

Adresa imobilului ■

■stt Prelungirea Bucovinei zona nr. IC-!D, Constanta


Suprafața teren din masuratori=149mp..
, VIZ*T    schimbare

• zaț


Semnăturaîntocmit,

,P,E,A,,TANASE GHEQRGbE, V / IJATAi 77^7707 !—"

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

ADRESA

TEREN

SUPRAEAIA

(mp)

DENUMIRE

CUMPĂRĂTOR

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINAȚIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

OBSERVAȚII

1

1 eren Strada

Mi hai

Viteazu, Zona

Statuia

“Victoriei

împotriva

Fascismului”

130

SC IANACHIS SRL

CU nr. 643/2011

Întregire proprietate -scuaruri urbane si plantații de aliniament conform

PUZ

aprobat prin HCLM nr.416/2003

-Se urmărește punerea in aplicare a Deciziei Civile nr.303/COM14.12.2006 a Curții de Apel Constanta, prin care Consiliul Local Constanta si Municipiul Constanta prin Primar au fost obligate sa vanda prin negociere directa către SC lanachis SRL, terenul in suprafața de

130 mp, situat in Constanta, strada Mihai Viteazu, Zona “Statuia Victoria impotriva Fascismului”.

- Terenul in suprafața de

30 mp constituie domeniu privat al Municipiului Constanta, si


se afla in administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta conform HCLM nr.316/2002

- Terenul face parte din totalul suprafeței de 212.49 mp (l30mp+82,49mp) ce reprezintă obiectul contractului de asociere nr. 1007/08.04.1999 modificat prin Actul Adițional nr. 1055/04.04.2005 incheiat intre RAEDPP si SC lanachis SRL pentru repararea, modernizarea, exploatarea, întreținerea si funcționarea grupului sanitar, construirea si exploatarea unui spațiu comercial.

-Terenul propus spre vanzare conform reglementarilor urbanistice emise de Direcția Urbanism are destinația de întregire - scuaruri urbane si plantații de aliniament conform PU2 aprobat prin HCLM nr.416/2003


Fata de cele mai sus prezentate, supunem spre analiza, dezbatere si aprobare, vanzarea prin negociere directa a terenului in suprafața de 130 mp ce aparține domeniului privat al Municipiului Constanta, conform prezentei anexe.


PREȘEDINTE ȘEDINȚA, STROE FELIX


-! ■ j. v_'

Adresa Imobil

t

Consbuta, str. MIBai Ptikrzu, zpna statuia '

"Wttrtti Ațoftto taciMM"

flrv/iz.

ILtt


A, Date referitoare la teren
Suprafața construita la sol (mp)


Valoarea de impozitare lei.


Mențiuni


^fiittiede coordonate    .

'■^proiecție: Stenografie 1970Y(m)


X(m)


Y(m)303939.265 791930.638


791921,248 16 | 303940.799 791928.552Suprafața din măsurători: S =130.00 mp Suprafața din acte: S = 130.00 mp0^-

cutant: S.


WQfâxiiidcepi

"urâ 5»


Ml !W CONSTANTIN?'C0N5UXU WeAiflUMs,


Introdji^^irțu^^p Redate 08- 2008Țlirtrz r rpJr<?Jrr-lrijiLii •


’■! ci'.i cc,1 Efc7:n< r IP2. loc. Ce'1 ;ania ..1 ui Constanta


iteren conform masiiratori=2fimp

NVENTAR DE COORDONATE TEREN

Sistem de proiecție; Stereo 70

6

ANEXA la HCLM NR. 71/2 01®PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU


VIZAT SPRE NCSCHIMSARE

Nr.    ___


Semnătura

\7;