Hotărârea nr. 7/2011

HOTARARE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RADET PE ANUL 2011

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

Consiliu] Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de............IQ.-.P?..2011.........■

Luând in dezbatere expunerea de motive nr..............................................

prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare , memoriu justificativ nr.C 747/26 01.2011 al R.A.D.E.T Constanta , raportul Comisiei nr.l de studii , prognoze economico-sociale , buget finanțe , administrarea domeniului public si privat;

Având in vedere hotararea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T Constanta nr 2/26.01.201 1

In conformitate cu prevederile Legii 329/2009, art.28 si Legea 286/201.0.

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a" , alin.3 lit."c" si art.l 15 aîin.l ]it."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aproba Bugetuk de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011 al RADET Constanta ,conform anexei care face parte din prezenta botarare.

Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta botarare Direcției Financiare , Direcției Tehnic- Investiții, R.A.D.E.T Constanta , in vederea ducerii la indeplinire , precum si spre stnnta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de un număr de ,.2^.....consilieri din.....27...........membri.

PREȘEDINTELE SEDENTEI , Matei Constantin

Constanta, Nr..7.........


/ 10.02.2011


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHEROMANIA

JUDEȚUL Constanța

MUNICIPIUL CONSTANTA

Anexa la HCLM nr. 7/2011


BUGETUL

DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011


Nr CrtNr.

Rind- MII lei-


B.V.C.

2011


A.


PRODUCȚIE DE ENERGIE TERMICA-TOTAL G/CAL POPULAȚIE


660000


600000


B.


TARIF MEDIU - RON-

VENTfURT TOTALE-"

din care:

(rd.02+rd,12+rd.l3)


Venituri din exploatare-din care:


a)    Venit. Din activ, de baza

b)    Venit. Din alte activitatic) Venit. Din surse bugetare-din care:Subvenții pe produse si activitati


Alocații bugetare :

-    Subvenții ptr acoperirea diferenței de preț si tarif (97,45 lei/Gcal inclusiv TVA)

-    compensare 45% conform OG 36/2006(71,21 lei/Gcal inclusiv TVA)


01


02


03

04


05


254.68


168807


168806


87863

6145


74798

102055 (cutva)
*

Transferuri tva subvenție

08

9305

£

Prime acord, de la bug.stat

09

-

Alte sume primite de la BS*

10

-

d)

Venit. Din fonduri speciale*

11

-

2.

Venituri Financiare

12

1

3.

Venituri Excepționale

13

-

II.

CHELT.TOTALE

14

168638

1.

Chelt. Ptr Expl.-Total-Din care:

15

168608

a)

Cheltuieli Materiale

16

144610

b)

Chelt.cu Pers,din care:

17

20348

*

Salarii Brute

18

15600

*

C.A.S.

19

3244

jjc

Ajutor Șomaj

20

78

*

Contrib.asig.soc.sanatate cf. L.nr.145/1997

21

811

*

Alte Cheltuieli cu personal-din care.

-fond accidente 0.5%

22

615

48

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr.102/1999

23

-

Fond pentru acțiuni social-culturale.

24

c)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

1700

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 din L.B.S.nr.216/2001-

din care:

26

*

Transferuri sau subvenții**

27

9305

e)

Chelt. Reclama si

publicitate,sponsorizare,protocol

28

570

f)

Tichete de Masa

29

1380

g)

Alte Cheltuieli,din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale

31

. -

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

-

2.

CHELT. FINANCIARE    ,    33

30

IV

ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII,

Din care;

36

îjt

Fond de Rezerva***

37

-

V.

ACOPERIREA PIERDERI

ANI PRECEDENTI

38

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

28

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001)-din care;

40

141

a)

Rezerve legale

41

141

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenti

42

169

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af facilităților fiscale Ia impozitul pe profit

43

d)

Alte repartizări prevăzute de lege*

44

-

e)

Pina la 10%ptr participarea salariatilor la profit

45

-

f)

Min.50% vărs.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul

SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat

46

g)

Prof. nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -f)

47

-

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,

din care:

48

730

1.

Surse Proprii

49

730

2.

Alocații de la Buget, din care :

-    buget local

-    buget de stat

50

3.

Credite Bancare

51

0

*

Fond rulment

52

-

S|c

Interne

53

-

*

Externe

54

-

4.

Alte Surse*

55

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

56

730

1.

Investiții,inclusiv investiții in curs la finele anului

57

730

2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiții

58

0

*

Interne

59

0

*

Externe

60

-

X

REZERVE,din care:

61

-

I.

Rezerve Legale

62

-

II.

Rezerve Statutare

63

-

III.

Alte Rezerve****

64

-

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

65

1.

Venituri Totale

66

168807

2.

Costuri af.vol.de acivitate

67

168638

3.

Nr. programat de personal la finele anului

68

600

4.

Nr.mediu personal-total-din care:

69

595

5.

Fond de salarii,din care:

70

15600

a)

Fond de salarii aferent posturilor blocate

71

-

b)

Fond de salarii af.eond.ag.ee. cf.art7(l)din OUG nr 79/2001 actualizat OUG 79/2008

din care:

72

182

*

Sporuri,adaos.premii si alte drepturi de natura salariata cfart.7(2)dinOUGnr79/2001

73

23

$

Premiul anual,cf.art7(4)din

OUG nr. 7 9/2001

74

0

c)

Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca

75

154)8

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat*****

76

2,2

7.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), in preturi curent

77

282

8.

Productiv.muncii pe total personal mediu(mii lei/pers),)in preț.compara

78

291

9.

Productiv.muncii pe total personal mediu(unit.fîz/nr.pers)

79

1100

10.

Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)xl000]

80

999

11.

Plăti restante-total******

81

175300

*

Preturi curente

82

175300

3-C

Preț comparabil(rd.83 x indice de creștere a pret.prognozat)

83

189324

12.

Creanțe restante-total******

84

91077

*

Preturi curente

85

91077

Preț.comparabil (indice de creștere a preț. prognozat)

86

98363

* Menționam ca subvențiile alocate de la bugetul de stat si bugetul local in B.V.C pe 2010 sunt trecute atit cu TVA cit si fara TVA.

Președinte de ședința

Contrasemnează

Secretar

Marcela Enache


Matei Constantin

ANEXA 1

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2011

INV / C + M ( mii lei )

Denumire lucrare

Valoarea

Valoarea

Decontări

Rest de

Alocații

aprobată

actualizata

totale

executat 1

Total

finanțata din .

Fonduri cu

conform

conform

efectuate

decontat

alocație

Surse

Credite bancare

Alte

Fond

Buget

aloc. spec.

HCLMC

deviz

( col. 3 - 4 )

( col. 7...14 )

proprii

externe

interne

surse

rulment

local

de la buget

genera)

de stat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

a SERVICII DE DEZVOLTARE

S05 460

605 129

52 283

553177

730

730

0

0

0

0

0

PUBLICĂ Șl LOCUINȚE

529 136

539 126

26 612

512 845

0

0

0

0

0

0

0

H LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - TOTAL

605 129

605 129

52 283

552 846

0

0

0

0

0

0

0

0

528 805

539 126

26 612

512 514

0

0

0

0

0

0

0

0

Eficientizare puncte termice aflate in

83 041

83 041

40 263

42 778

600

600

0

0

0

0

exploatarea R.A D.E.T.Constanta

13 865

24 186

14 466

9 720

0

0

0

0

0

0

0

a) dotarea 50 P.T cu module termice de încălzire

0

0

si module termice de apa calda

100

100

b) montaj pompe

200

200

c) automatizare puncte termice

300

300

Reabilitare construcții puncte termice

32 805

32 805

4 949

27 856

0

0

0

0

0

0

0

0

aflate in exploatarea RADET Constanta

28 391

28 391

3 269

25 122

0

0

0

0

0

0

0

0

Reabilitare rețele termice secundare

522 068

522 088

12 020

510 068

0

0

0

0

0

0

0

486 549

486 549

8 877

477 672

0

0

0

0

0

0

3 OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI

Reabilitare construcții puncte termice

2 992

2 992

2 992

0

0

0

0

0

0

0

0

a) extindere si supraetajare PT 69 si PT 105

2 096

2 096

2 096

0

0

0

0

0

0

0

0

3 DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI - TOTAL

331

0

0

331

0

0

0

0

0

0

0

0

331

0

0

331

0

0

0

0

0

0

0

0

Studii si proiecte

331

0

0

331

130

130

0

0

0

0

0

0

331

0

0

331

0

0

0

0

0

0

0

0

a) dotarea 50 P T.cu module termice de incalzire

130

si apa calda

Președinte de ședința    Contrasemnează

Matei Constantin    Secretar

Marcela Enache