Hotărârea nr. 68/2011

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA DISPOZITIILOR ARTICOLULUI 36 ALINEATUL 2 DIN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE APA SI DE CANALIZARE, PARTEA DISPOZITII GENERALE, DIN ANEXA NR. 5 LA HCLM NR. 466/30.10.2009

jL Jl)DETUL CONSTANTA


"M MUNICIPIUL CONSTANTA I I CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea dispozițiilor art. 36, alin. 2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apa si canalizare, partea dispoziții generale, din anexa 5 la HCLM nr. 466/30.10.2009

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 31 .03.2011 ;

Luând in dezbatere expunerea de motive a domnului Primar Radu Ștefan Mazare înregistrata sub nr. 42961/23.03.2011, referatul Direcției Administrație Publica Locala înregistrat sub nr. W4J. /M .03.2011, raportul Comisiei nr. 5 - juridica, raportul Comisiei nr. 1 - buget-fmante, adresa SC RAJA SA înregistrata sub nr. 26036/18.02.2011;

Având in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, precum si ale Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice;

Vazand prevederile HCLM nr. 624/22.10.2008 privind aprobarea participării municipiului Constanta in cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta, ale HCLM nr. 384/23.07.2009, HCLM nr. 466/30.10.2009, HCLM nr. 27/05.02.2010, HCLM nr. 91/27.05.2010, HCLM nr. 151/16.07.2010, precum si ale HCLM nr. 290/10.12.2010 ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “d”, alin. 6 lit. “a” pct. 14 si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1    - Se aproba modificarea dispozițiilor art. 36, alin. 2 din Contractul de

delegare a gestiunii serviciului de apa si canalizare, partea dispoziții generale, din anexa 5 la HCLM nr. 466/30.10.2009, care va avea următorul conținut:

■‘Redeventa datorata anual de către Operator unităților administrativ-teritoriale, membre ale Autorității delegante, va fi stabilita avand ca baza valoarea reala a mijloacelor fixe care alcătuiesc bunurile concesionate, in procent de 0,1% din valoarea mijloacelor fixe luate in concesiune, reevaluate. Redeventa este plătită in rate trimestriale, pana la data de 30 a lunii următoare trimestrului încheiat, după următorul program:

a)    10% din nivelul    antecalculat    la data    de 30    aprilie din perioada anului in curs;

b)    20% din nivelul    antecalculat    la data    de 31    iulie din perioada anului in curs;

c)    55% din nivelul    antecalculat    la data    de 31    octombrie din perioada anului in curs;

d)    15% din nivelul    antecalculat    la data    de 31    ianuarie a anului viitor.”

Art. 2 - Se împuternicește reprezentantul Consiliului local Constanta in Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta să voteze în favoarea modificării dispozițiilor art. 36, alin. 2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apa si canalizare, Partea Dispoziții Generale.

Art. 3 - Se acorda mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Constanta, cu sediul in Constanta, B-dul Tomis nr. 51, et. 1, Cabinet «Președinte», municipiul Constanta, județul Constanta, inscrisa in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor de pe langa Grefa Judecătoriei Constanta sub nr. 40/09.06.2009, conform încheierii nr. 138/J/26.05.2009, al cărei membru este municipiul Constanta, sa semneze, prin reprezentantul sau legal, in numele si pe seama municipiului Constanta, Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apa si canalizare, prin care se modifica dispozițiile art. 36, alin. 2 din contract, partea dispoziții generale.

Art. 4 - Se împuternicește domnul Radu Ștefan Mazare, primarul municipiului Constanta, sa avizeze in numele si pe seama Consiliului local al municipiului Constanta, Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apa si canalizare prin care se modifica dispozițiile art. 36, alin. 2 din contract, partea dispoziții generale, act adițional prezentat in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 - Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare celor interesați, precum si, spre stiinta, Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE


Stroe Felix

Nr. 6 9    /31    .03.2011