Hotărârea nr. 66/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DARII IN FOLOSINTA GRATUITA A LIFTURILOR AFERENTE CELOR 16 BLOCURI DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI, ZONA BABA NOVAC CATRE ASOCIATIILE DE PROPRIETARI

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită a lifturilor aferente celor 16 blocuri din Ansamblul de locuințe ieftine pentru tineri, zona Baba Novac, către Asociațiile de proprietari

Consiliul local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

31.03.2011

Luând în dezbatere Expunerea de motive nr.40957/18.03.2011, a d-lui Primar Radu Ștefan

Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre inițiat, privind aprobarea dării în folosință gratuită a lifturilor aferente celor 16 blocuri din Ansamblul de locuințe ieftine pentru tineri, zona Baba Novac, către Asociațiile de proprietari și Raportul nr.41326/21.03.2011 al Direcției Tehnic-Achiziții;

Văzând Raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și Raportul favorabil al Comisiei nr. 1- buget finanțe;

Având în vedere dispozițiile art.2, art.3, lit.g și art.4 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.c, art.l 15 alin.l, lit.b și art.124 din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, coroborat cu prevederile art.3 lit.g din Legea nr.230/2007;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă darea în folosință gratuită a lifturilor aferente celor 16 blocuri din Ansamblul de locuințe ieftine pentru tineri, zona Baba Novac, către Asociațiile de proprietari, formă de asociere autonomă și nonprofit a majorității proprietarilor dintr-un condominium, pe perioada de existență a blocurilor/lifturilor, conform Norme și prescripții tehnice;

ART.2 Predarea se va face prin Protocol de predare-primire de către reprezentanții Direcțiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța (Patrimoniu, Tehnic-Achiziții, Financiară, Administrație Publică Locală) după încheierea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru fiecare lift al fiecărui bloc, pe măsura finalizării acestora;

ART.3 începând cu data aprobării prezentei, se revocă HCLM nr.30/10.02.2011 privind aprobarea dării în administrarea RAEDPP Constanța a lifturilor aferente celor 16 blocuri din Ansamblul de locuințe ieftine pentru tineri, zona Baba Novac, întrucât aceasta nu a produs efecte juridice;

ARTA Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Tehnic-Achizitii, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală și RAEDPP Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ

Stroe Felix ■    SECRETAR,

Constanța

Nr. 6 6    / 31.03.2011

1