Hotărârea nr. 65/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ''PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE''-CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDA-STR.STEFANITA VODA"

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Programului de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de al.od. 2011;

Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrata sub nr.33686/07.03.2011 referitoare la proiectul de hotărâre privind Programul de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă;

Văzând avizul favorabil al comisiei nr.l de studii, prognoze economice-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul favorabil al comisiei nr.5 Administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, adresa Direcției Urbanism nr.R36724/15.03.2011 și raportul direcției Tehnic-Achiziții nr. 41872/21.03.2011;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor, republicata, precum si art.4 si art.10 din HCLM nr.260/11.11.2010 privind aprobarea regulamentului de signalistică;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. „b” ,alin. (4) lit. „d” și art.115 alin.(l) lit. „b”din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l începând cu data aprobării prezentei se abroga următoarele Hotarari ale Consiliului Local al Municipiului Constanta, motivat de faptul ca nu au intrat in circuitul civil:

HCLM nr.403/28.08.2009 privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate cumpărării si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Ansamblul Stefanita Vodă, Cartierul al II-lea”;

HCLM nr.90/27.05.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate cumpărării si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Ansamblul Stefanita Vodă, Cartierul al II-lea, etapa de Studiu de Fezabilitate”;

ART.2 Se aprobă PROGRAMUL DE CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE -Campusul Social HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă, conform Anexei nr.l la prezenta hotărâre.

ART.3 Se declară obiectiv de interes public local „Programul de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta” si, ca urmare, Campusul social „Henri Coanda”, primul proiect derulat in cadrul acestuia, si toate proiectele si obiectivele de investiții promovate in cadrul Programului, sunt obiective de interes public local;

ART.4 începând cu data aprobării prezentei hotarari, pana la realizarea investiției aprobata prin HCLM nr.79/2010 se va derula programul aprobat la art.2 „Campus social HENRI COANDA”, etapele I-V, conform planului de situație ce face parte integranta din prezenta hotarare, ce constituie Anexa nr.2, urmând ca, atunci când condițiile economice o vor permite, sa se inițieze derularea proiectului aprobat prin HCLM nr.79/2010 pe terenul în suprafață de cca.6 ha situat in Constanta, zona Aleea Zmeurei, str.Tulcei, str.Stefanita Vodă;

ART.5 Se aprobă Criteriile de repartizare a unităților locative modulare realizate prin Programul aprobat la art.2, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre;

ART.6 Se aprobă componenta Comisiei de analiza, verificare si punctare a cererilor de locuințe modulare, după cum urmează:

ALI NURHAN    - consilier municipal PSD

PRODAN ECATERINA - consilier municipal PSD

CIOCEANU PAULA - consilier municipal PSD

CUPȘA OVIDIU - consilier municipal PNL

RUSNAC VASILE - reprezentantul Arhiepiscopiei Tomisului

........................................... - reprezentant al Cultului Musulman

Președintele comisiei va fi desemnat din rândul membrilor acesteia in prima ședință de lucru. Comisia are ca principale atribuții analizarea, verificarea si acordarea unui punctaj cererilor, stabilirea si actualizarea permanenta a Listei solicitantilor de unitati locative modulare ordonata in funcție de punctajul atribuit, in baza careia se vor repartiza locuințele, in conformitate cu Regulamentul de funcționare al comisiei si Criteriile de repartizare a unităților locative modulare.

ART.7 Se aprobă desemnarea unui număr de cinci salariati din aparatul propriu al Primăriei pentru primirea dosarelor de la solicitanti, întocmirea corespondentei cu solicitantii, supunerea analizei si punctării Comisiei de la art.6 si alte atribuții stabilite prin fisa postului legate de Programul aprobat la art.2 inclusiv încheierea contractelor cu beneficiarii. Activitatea celor cinci salariati va fi coordonata de Direcția Asistenta Persoane Vârstnice si Nevoiașe;

ART.8 Se aprobă formularul de Cerere pentru repartizarea unei unitati locative modulare, conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

ART.9 Se aprobă modelul de Declarație a solicitantilor de unitati locative modulare, conform Anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

ART.10 Se aproba instalarea in parcul Primăriei, pe domeniul public aflat in administrarea Municipiului Constanta, pentru o perioada de 6 luni calendaristice, începând cu data aprobării Programului de la art.2, a trei unitati modulare de prezentare si echiparea acestora in scopul funcționarii Biroului de primire a dosarelor solicitantilor de unitati locative sociale modulare.

ART.ll Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4 si nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

ART.12 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre tuturor direcțiilor Primăriei Municipiului Constanta, persoanelor nominalizate la art.6, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de *25 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE Ș,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

ConstantaROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA TEHNIC-ACHIZIȚII NR.41872/21.03.2011

RAPORT

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea „Programului de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă

In condițiile sociale si economice actuale care defavorizează dramatic unele categorii sociale care, in aceasta perioada, nu isi mai pot permite un mod de viata minimal si decent prin asigurarea unei locuințe, numeroși cetateni s-au adresat Primăriei cu solicitarea atribuirii unei locuințe sociale.

Astfel, in dorința de a răspunde la problemele unui număr cat mai mare de cetateni ai municipiului Constanta si avand in vedere numărul excesiv de mare al celor care au nevoie de o locuința, primarul municipiului Constanta a propus inițierea si aprobarea Programului de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente - Campusul Social HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă.

Programul prevede realizarea investiției privind construirea Campusului Social „HENRI COANDA”, compus din unitati locative modulare, pe baza proiectelor elaborate de Primăria Municipiului Constanta aprobate de Consiliul Local Municipal, finanțate din surse proprii de către constructorul/executantul selectat in baza unei proceduri de achiziție publica, iar sumele investite vor fi rambursate din bugetul local in transe anuale/semestriale/trimestriale pe parcursul a 4-5 ani.

Prin Program se Stabilește ca Primăria municipiului Constanta va finanța si executa din fonduri bugetare si alte surse legal atrase, lucrări de pregătire a terenului pe care urmeaza a fi amplasate modulele cu unitati locative, lucrări de terasamente si fundații, lucrări tehnico-edilitare pentru asigurarea punerii in funcțiune a obiectivului: alei, cai de acces, iluminat public, spatii verzi, mobilier urban, racorduri individuale la utilitati (energie electrica, apa rece si canalizare) precum si diverse servicii pentru consultanta de specialitate necesare implementării Programului.

De asemenea, in cadrul acestui Program, Primăria municipiul Constanta poate achiziționa, finanța si realiza, cu aprobarea prealabila a Consiliului Local Municipal, diverse servicii, lucrări si dotări la unitățile locative din cadrul Campusului Social „HENRI COANDA”, precum si pentru alte proiecte din cadrul Programului.

Pentru asigurarea utilităților si dotărilor edilitare pe terenul ce urmeaza a se construi aceste unitati locative, pot participa alaturi de Consiliul Local Municipal la finanțarea si derularea proiectelor pe baza de parteneriat, in condițiile stabilite de comun acord, persoane juridice care au ca obiect de activitate execuția si/sau exploatarea de rețele de energie electrica, apa si canalizare, prestarea de servicii de gospodărire comunala.

Principalii indicatori ai Campusuli social HENRI CONDA stabiliți prin Program sunt:

Numărul total de unitati modulate instalate va fi de 2376 de unitati (6 x 2,4 x 2,4) grupate in 33 module/blocuri de cate 72 unitati modulate/modul/bloc, astfel:

I.    504    unitati    modulate grupate    in    7 module/blocuri avand 336 unitati    locative cu    672    dormitoare

II.    504    unitati    modulate grupate    in    7 module/blocuri avand 336 unitati    locative cu    672    dormitoare

III.    504    unitati    modulate grupate    in    7 module/blocuri avand 336 unitati    locative cu    672    dormitoare

IV.    432    unitati    modulate grupate    in    6 module/blocuri avand 288 unitati    locative cu    576    dormitoare

V.    432    unitati    modulate grupate    in    6 module/blocuri avand 288 unitati    locative cu    576    dormitoare

Acestea urmeaza sa fie puse in funcțiune eșalonat pe parcursul a doi ani (2012-2014) astfel: etapa I - 504 unitati modulate grupate - Martie 2012;

etapa II - 504 unitati modulate grupate - Septembrie 2012; etapa III - 504 unitati modulate grupate - Martie 2013; etapa IV - 432 unitati modulate grupate - Septembrie 2013; etapa V - 432 unitati modulate grupate - Martie 2014;

Ansamblul va avea un regim de inaltime P+2E si va cuprinde un număr total de 1.584 unitati locative, respectiv un număr total de 3.168 dormitoare, astfel:

-    396    u.l. cu 1 camera, adica 396 dormitoare;

-    792    u.l. cu 2 camere, adica 1.584 dormitoare;

-    396    u.l. cu 3 camere, adica 1.188 dormitoare.

Acestea se vor constitui in unitati locative cu 1 (una) dormitor 25%, 2 (doua) dormitoare 50% si 3 (trei) dormitoare 25%.

In interiorul Campusului Social „HENRI COANDA” se vor mai construi:

-    o cantina sociala cu funcție de club cu activitate culturala (12+3 unitati modulate) un pavilion administrativ (2 unitati modulate)

-    un pavilion politie locala (2 unitati modulate)

un pavilion dispensar/punct sanitar (2 unitati modulate) un pavilion vestiar/grup sanitar (1 unitate modulata) zona cu gratare pentru picnic

doua terenuri de sport cu funcții complexe (handbal, minifotbal, baschet) spatii verzi, drumuri si cai de acces;

Campusul Social “HENRI COANDA” va fi sistematizat cu drumuri, alei de acces, spatii verzi, rețele de electricitate, apa si canalizare.

Fiecare unitate locativa va avea in componenta:

1 grup sanitar 1 grup bucătărie 1-3 dormitoare

Unitățile locative vor fi repartizate beneficiarilor Programului, in baza listelor rezultate in urma ordonării in funcție de punctajul acordat, numai in ordinea descrescătoare a acestora.

Atribuirea punctajului se va face de către o comisie numita in acest sens, ale cărei componenta si principale atribuții vor fi aprobate prin hotarare a Consiliului Local Municipal.

Criteriile de repartizare a spatiilor de locuit realizate prin Programul municipal de construire unitati locative modulare in Campusul Social „HENRI COANDA”, vor fi aprobate, de asemenea, de către Consiliul Local Municipal.

Beneficiarii din lista ordonata de punctaje vor putea încheia un contract, conform modelului cadru aprobat de Consiliului Local, pe durata de un an, cu posibilitatea de prelungire anuala.

Având in vedere Expunerea de vedere a domnului Primar Radu Ștefan Mazare cu privire la proiectul de hotarare initiat privind aprobarea „Programului de construire unitati locative modulare sociale in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social „HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă”;

Față de cele arătate, în temeiul art. 44, alin (1), din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, s-a întocmit prezentul Raport cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea „Programului de construire unitati locative modulare sociale in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social „HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă”.


Sef Birou programe Locuințe, Ungureanul Vhleria Elisabeta

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA Nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta

RAPORT

Având in vedere expunerea de motive prezentata in susținere de domnul Primar, RADU ȘTEFAN MAZARE;

Analizând proiectul de hotarare privind aprobarea „Programului de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-

edilitare aferente” - Campusul Social „HENRI COANDA - str. Stefanita Vodă;

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administrația publica locala, Comisia nr. 1, întrunită in ședința din data de /    _, avizeaza favorabil / nefavorabil

proiectul de hotarare prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

DOBRE

Anexa nr.l la HCLM


.....


Programul de construire unitati locative modulare si lucrări tehnico-edilitare aferente -

Campusul Social “HENRI COANDA”- str. Stefanita Vodă

In condițiile sociale si economice actuale care defavorizează dramatic unele categorii sociale care, in aceasta perioada, nu isi mai pot permite un mod de viata minimal si decent prin asigurarea unei locuințe, numeroși cetateni s-au adresat Primăriei cu solicitarea atribuirii unei locuințe.

Astfel, in dorința de a răspunde la problemele unui număr cat mai mare de cetateni ai municipiului Constanta si avand in vedere numărul excesiv de mare al celor care au nevoie de o locuința, primarul municipiului Constanta, Radu Ștefan Mazare initiaza „Programul de construire unitati locative modulare si lucrări tehnico-edilitare aferente - Campusul Social „HENRI COANDA”- str. Stefanita Vodă;.

Programul de construire unitati locative modulare si lucrări tehnico-edilitare aferente -Campusul Social „HENRI COANDA” - str. Stefanita Vodă este obiectiv de interes public local si, ca urmare, Campusul social „Henri Coanda”, primul proiect derulat in cadrul acestuia, si toate proiectele si obiectivele de investiții promovate in cadrul Programului, sunt obiective de interes public.

Realizarea investiției privind construirea Campusului Social „HENRI COANDA”, compus din unitati locative modulare, pe baza proiectelor elaborate de Primăria Municipiului Constanta aprobate de Consiliul Local Municipal, finanțate din surse proprii de către constructorul/ executantul selectat in baza unei proceduri de achiziție publica, iar sumele investite vor fi rambursate din bugetul local in transe anuale/semestriale/trimestriale pe parcursul a 4-5 ani.

Primăria municipiului Constanta va finanța si executa in cadrul Programului municipal de construire unitati locative modulare in Campusul Social „HENRI COANDA” din fonduri bugetare si alte surse legal atrase, lucrări de pregătire a terenului pe care urmeaza a fi amplasate modulele cu unitati locative, lucrări de terasamente si fundații, lucrări tehnico-edilitare pentru asigurarea punerii in funcțiune a obiectivului: alei, cai de acces, iluminat public, spatii verzi, mobilier urban, racorduri individuale la utilitati (energie electrica, apa rece si canalizare) precum si diverse servicii pentru consultanta de specialitate necesare implementării Programului.

Primăria municipiul Constanta poate achiziționa, finanța si realiza, cu aprobarea prealabila a Consiliului Local Municipal, diverse servicii, lucrări si dotări la unitățile locative din cadrul Campusului Social „HENRI COANDA”, precum si pentru alte proiecte din cadrul Programului.

Pentru asigurarea utilităților si dotărilor edilitare pe terenul ce urmeaza a se construi aceste unitati locative, pot participa alaturi de Consiliul Local Municipal la finanțarea si derularea proiectelor pe baza de parteneriat, in condițiile stabilite de comun acord, persoane juridice care au ca obiect de activitate execuția si/sau exploatarea de rețele de energie electrica, apa si canalizare, prestarea de servicii de gospodărire comunala.

Terenurile pe care se realizează unitățile locative din Program sunt domeniu privat al Municipiului Constanta si raman in domeniul privat si după finalizarea acestora.

Primăria municipiul Constanta poate acorda beneficiarilor Programului, in condițiile legii si cu aprobarea prealabila a Consiliului Local, facilitati/scutiri la plata chiriei, a utilităților sau si a chiriei si a utilităților, după caz, in funcție de care va încheia unul din tipurile de contracte aprobate prin hotarare a Consiliului Local.

Unitățile locative vor fi repartizate beneficiarilor Programului, in baza listelor rezultate in urma ordonării in funcție de punctajul acordat, numai in ordinea descrescătoare a acestora.

Solicitantii pot depune o solicitare pentru a participa la Program la modulele de prezentare instalate in parcul Primăriei, după aprobarea Programului de către Consiliul Local Municipal, începând cu o data care va fi făcută publica.

Atribuirea punctajului se va face de către o comisie numita in acest sens, ale cărei componenta si principale atribuții vor fi aprobate prin hotarare a Consiliului Local Municipal.

Criteriile de repartizare a spatiilor de locuit realizate prin Programul municipal de construire unitati locative modulare in Campusul Social „HENRI COANDA”, vor fi aprobate de Consiliul Local Municipal.

Programul se adreseaza cetățenilor romani, care îndeplinesc condițiile de înscriere:

-    Titularii cererii sa aiba varsta de minim 18 ani, împliniți la data depunerii dosarului;

-    Titularul sa nu dețină in proprietate imobil, autoturism, teren intravilan sau teren agricol pe intreg teritoriul tarii. Excepție fac: Persoanele cu handicap care pot deține in proprietate autoturisme adaptate handicapului de care suferă; Solicitantul sau membri familiei acestuia care dețin in proprietate o cota parte de pana la % dintr-o locuința; Situația persoanelor care dețin terenuri agricole va fi analizata de către comisie;

-    O familie poate depune o singura cerere (soțul sau soția). Copiii majori ai familiei, pot depune propria cerere;

Dosarele depuse de beneficiari trebuie sa conțină următoarele:

-    copie (simpla) acte identitate pentru titular cerere si sot/sotie si alti membri majori ai familiei;

copii (simple) certificate naștere pentru titulari cerere, sot/sotie si copii;

-    declarații pe propria răspundere, a tuturor membrilor majori ai familiei privind deținerea in proprietate: imobil, autoturism, teren intravilan, teren agricol (daca este cazul);

-    copii documente oficiale privind starea de sanatate a titularului si membrilor familiei (daca este cazul);

-    alte documente relevante pentru acordarea punctajului de către Comisia de analiza, verificare si acordare a punctajului la dosarele primite in Program (daca este cazul).

Pentru toate documentele, solicitantii vor prezenta copie si original, pentru conformitate. Aceste condiții vor fi valabile pana la incheierea contractului, cat si pe intreaga durata

acestuia. Titularii vor fi obligați la comunicarea oricărei modificări in condițiile de repartiție, respectiv modificarea veniturilor, achiziția unui teren intravilan, locuința sau autoturism.

La incheierea contractului, documentele din dosar vor fi prezentate in copie legalizata si declarații notariale.

Tipurile de repartiții sunt:

-    Tip I pentru persoane care nu vor plăti cheltuieli pentru utilitati si chirie;

-    Tip II pentru persoane care vor plăti numai consum utilitati (apa, canalizare, curent etc);

-    Tip III pentru persoane care vor plăti cheltuielile pentru utilitati si chirie.

Beneficiarii din lista ordonata de punctaje vor putea incheia un contract, conform

modelului/modelelor cadru aprobate prin hotarare a Consiliului Local pe durata de un an, cu posibilitatea de prelungire anuala.

Modalitatea de calcul a chiriei se va stabili prin hotarare a Consiliului Local Municipal. Obligațiile contractului de plata utilitati se va face lunar in baza citirii contorilor de

măsurare a consumurilor de energie electrica /termica si de alimentare cu apa.

In caz de neplata, timp de 2 luni calendaristice consecutive, a chiriei si/sau a utilităților contractul devine nul de drept, iar evacuarea se face necondiționat, aceste unitati locative devenind disponibile pentru a fi repartizate următorului aplicant de pe lista ordonata de punctaje.

Amplasament

Campusul Social „HENRI COANDA” va fi amplasat pe suprafața de teren de cca 6 ha in cartierul Tomis Nord, zona Grăniceri, delimitat de străzile: Tulcea, Stefanita Vodă, Zmeurei si de Politia de Frontiera.

Descriere

Numărul total de unitati modulate instalate va fi de 2376 de unitati (6 x 2,4 x 2,4) grupate in 33 module/blocuri de cate 72 unitati modulate/modul/bloc, astfel:

I.    504    unitati modulate    grupate    in 7    module/blocuri    avand    336    unitati    locative cu    672    dormitoare

II.    504    unitati modulate    grupate    in 7    module/blocuri    avand    336    unitati    locative cu    672    dormitoare

III.    504    unitati modulate    grupate    in 7    module/blocuri    avand    336    unitati    locative cu    672    dormitoare

IV.    432    unitati modulate    grupate    in 6    module/blocuri    avand    288    unitati    locative cu    576    dormitoare

V.    432    unitati modulate    grupate    in 6    module/blocuri    avand    288    unitati    locative cu    576    dormitoare

Acestea urmeaza sa fie puse in funcțiune eșalonat pe parcursul a doi ani (2012-2014) astfel:

etapa I - 504 unitati modulate grupate - Martie 2012; etapa II - 504 unitati modulate grupate - Septembrie 2012; etapa III - 504 unitati modulate grupate - Martie 2013; etapa IV - 432 unitati modulate grupate - Septembrie 2013; etapa V - 432 unitati modulate grupate - Martie 2014;

Ansamblul va avea un regim de inaltime P+2E si va cuprinde un număr total de 1.584 unitati locative, respectiv un număr total de 3.168 dormitoare, astfel:

-    396 u.l. cu 1 camera, adica 396 dormitoare;

-    792 u.l. cu 2 camere, adica 1.584 dormitoare;

396 u.l. cu 3 camere, adica 1.188 dormitoare.

Acestea se vor constitui in unitati locative cu 1 (una) dormitor 25%, 2 (doua) dormitoare 50% si 3 (trei) dormitoare 25%.

In interiorul Campusului Social „HENRI COANDA” se vor mai construi:

-    o cantina sociala cu funcție de club cu activitate culturala (12+3 unitati modulate)

-    un pavilion administrativ (2 unitati modulate)

-    un pavilion politie locala (2 unitati modulate)

-    un pavilion dispensar/punct sanitar (2 unitati modulate)

-    un pavilion vestiar/grup sanitar (1 unitate modulata) zona cu gratare pentru picnic

-    doua terenuri de sport cu funcții complexe (handbal, minifotbal, baschet) spatii verzi, drumuri si cai de acces;

Campusul Social “HENRI COANDA” va fi sistematizat cu drumuri, alei de acces, spatii verzi, rețele de electricitate, apa si canalizare.

Unitățile modulate vor fi realizate din cadru de otel, pereți sandwich izolați termic, usa de intrare metalica, fereastra cu geam termopan si jaluzele, instalație electrica si sanitara adecvata, covor pvc pe podea, vopseluri email rezistente la intemperii, uv la exterior, tablou electric, contori individuali pentru măsurare consum energie electrica si apa.

Dotări minimale

Fiecare unitate locativa va avea in componenta:

1 grup sanitar 1 grup bucătărie 1-3 dormitoare

Grupul sanitar va fi dotat cu:

1 lavoar

1 corp de iluminat

-    1 vas WC

1 (una) oglinda de perete 1 baterie de dus

1 boiler electric pentru preparare apa calda 1 usa

1 aeroterma electrica pentru încălzire

Grup bucătărie (modul chicineta) (1x0,90x0,60 m) va fi dotat cu: 1 blat

1 spălător cu preparator instant pentru apa calda 1 plita electrica cu doua ochiuri de 1,5 kW si 2 KW 1 corp iluminat

1 frigider

Dormitorul va fi dotat cu:

-    paturi

1 aeroterma (electrica) pentru încălzire 1 corp de iluminat


1584 unltati locative din care:

386 unltati locative cu 1 camera - 396 dormitoare 792 unltati locative cu 2 camere -1584 dormitoare 396 unltati locative cu 3 camere -1188 dormitoare

TOTAL    3168 dormitoare

CAMPUS social "HENRI COANDA - CONSTANTA24 u.l. 2 camere x 14 undai moduMe - 36 unltati moduMa (48 dofmdoare) 12 u.L 3 camere x 2,0 undai modulate» 24 undai modulata (36dofmdoara) 12ui 1 camarax 1.0 undai modulate-12 undai moduMe (12dotmdoare) TOTAL    72 unttatl modulata (96 domiNoare)

CRITERIILE DE REPARTIZARE A UNITĂȚILOR LOCATIVE MODULARE

I.    CRITERII DE ACCES

1.    Solicitantul precum si toti membrii majori ai acestuia sa nu dețină imobil, teren intravilan, agricol pe teritoriul României si nici autoturism proprietate personala.

EXCEPȚII:

-    solicitantul si membrii familiei acestuia care dețin in proprietate o cota parte de pana la % dintr-o locuința;

situația persoanelor care dețin terenuri agricole va fi analizata de către comisie care va dispune de la caz la caz;

-    persoanele cu dizabilitati care dețin in proprietate autoturisme adaptate handicapului de care suferă;

2.    Foști /actuali cetateni ai municipiului Constanta evacuați sau nu, care in prezent dețin o carte de identitate valabila;

3.    Persoanele handicapate cu grad de invaliditate I si II evacuate din case naționalizate au prioritate, in sensul ca primesc automat o unitate locativa cu obligația îndeplinirii criteriilor mai sus menționate.

4.    Alte persoane care au loc de munca in Constanta.

II.    CRITERII DE IERARHIZARE PRIN PUNCTAJ

A. CRITERII PRIVIND SITUAȚII LOCATIVE SI SOCIALE DEOSEBITE;

1.    Tinerii proveniți din instituțiile sociale și care au împlinit vârsta de 18 ani - 18 puncte;

2.    Pensionari - 15 puncte;

3.    Veteranii și văduvele de război - 20 puncte;

4.    Persoane cu situații familiale deosebite: intre 0-20 puncte (acordate de comisie de la caz la caz).

5.    Familii cu 1-2 copii - 5 puncte;

6.    Familii cu 3 copii - 10 puncte;

7.    Familii cu 4 copii - 15 puncte;

8.    Familii cu peste 5 copii - 20 puncte.

B. CRITERII PRIVIND SITUAȚIA MATERIALĂ A SOLICITANTULUI; PERSOANE CARE BENEFICIAZĂ DE UN VENIT MINIM GARANTAT CONFORM LEGII 416/2001:

1.    Persoane care are un venit lunar de intre 0-125 lei - 20 puncte;

2.    Familii care au un venit lunar intre 126-250 lei/membru - 15 puncte;

3.    Familii care au un venit lunar intre 251-350 lei/membru - 10 puncte;

4.    Familii care au un venit lunar intre 351-400 lei/membru - 5 puncte;

5.    Familii care au un venit lunar intre 401-700 lei/membru - 3 puncte.

C.    CRITERIU PRIVIND STAREA DE SANATATE A SOLICITANTULUI:

1.    persoane încadrate cu grad de invaliditate I si II - 20 puncte

2.    persoane încadrate cu grad de handicap ușor si mediu - 15 puncte

3.    persoane cu o stare a sănătății deosebită avand o boala cronica alta decât cei cu handicap - 10 puncte (la aprecierea comisiei de la caz la caz):

D.    CRITERIU PRIVIND VÂRSTA SOLICITANTULUI:

1.    persoane încadrate in câmpul muncii - 10 puncte;

2.    persoane cu varsta intre 55-65 de ani - 10 puncte;

3.    persoane cu varsta intre 65-75 de ani - 15 puncte;

4.    persoane cu varsta peste 75 de ani - 25 puncte.

E. ALTE CRITERII

1.    persoane sau familii evacuate din casele naționalizate care au fost retrocedate foștilor proprietari in baza Legii nr. 10/2001 sau in baza unor decizii judecătorești definitive si irevocabile - 20 puncte;

2.    persoane sau familii care locuiesc în spatii ce nu prezintă siguranță în exploatare -15 puncte;

3.    persoane care si-au pierdut fara voia lor locuințele proprietate personala - 10 puncte (la aprecierea comisiei de la caz la caz).

4.    persoanele in curs de evacuare ce dețin contracte de închiriere sau sunt abuzivi in imobile din zona peninsulara - intre 0-20 puncte (la aprecierea comisiei de la caz la caz).

5.    pentru cei care vor locui împreuna cu alte rude: pentru titularul cererii care va locui si cu alte rude li se va adauga 50% din punctajul atribuit rudei respective (la aprecierea comisiei).

SECRETAR,

4 ARCELA ENAC

CERERE

pentru repartizarea unei unitati locative modulare

Subsemnatul.......................................................................................posesor al B.I./C.I.

(numele si prenumele titularului, cu inițiala tatălui SI sot/sotie)

seria............nr....................CNP.........................................cu domiciliul in.........................................

................................................................................................................................., tel...........................

avand locul de muncă la ....................................., in funcția de .........................................,

avand ...........(.............) copii, prin împuternicit (daca e cazul) dl/d-na ....................................

........................................, cu domiciliul in ...........................................................................................,

in calitate de.....................................prin procura/imputemicirea nr..................................

va rog să binevoiți a-mi analiza prezentul dosar în scopul înscrierii în „Programul de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta si lucrări tehnico-edilitare aferente”-Campus social HENRI COANDA, în vederea repartizări unei unitati locative modulare sociale. Alăturat anexez următoarele:

□ Copie simplă de pe actele de identitate valabile, certificatele de naștere și de stare civilă (certificat de căsătorie, act divorț), ale titularului cererii, sot/sotie și ceilalți membrii ai familiei, in copie si originale.

□    Declarație pe propria răspundere ori notarială, după caz, a titularului cererii, sot/sotie si ceilalți

membri majori ai familiei, privind detinerea/nedetinerea in proprietate, de bunuri cum sunt: imobil cu destinația de locuință sau moștenirea a mai mult sau egal cu ‘A dintr-o locuință, teren intravilan, teren agricol, autoturism (Se completează in fata funcționarului cf. model);

□    Dovada veniturilor familiei: (Adeverințe de venit, salariale, cupon de pensie, alocație copii, etc.)

□ Documente privind starea de sanatate: Certificat de handicap, adeverințe medicale etc. (pentru titular, sot/sotie si membri familiei), în copie si original'.

□ Documente privind situația sociala: Adresă de la Direcția de Protecție a Copilului din care reiese că titularul cererii provine dintr-o instituție de ocrotire socială, în copie si original.

□ Documente privind situația locativa: Adresă RAEDPP privind evacuarea dintr-o locuință retrocedată în baza Legii 10/2001, decizii de evacuare definitive si irevocabile, contracte de inchiriere in imobile din zona peninsulara, documente doveditoare pentru persoanele care locuiesc în spatii ce nu prezintă siguranță în exploatare, documente doveditoare pentru titularii care vor locui cu alte rude, etc., în copie si original'.

Subsemnatul, am luat la cunoștința ca, la incheierea contractului de inchirier/, voi prezenta toate documentele necesare in original sau copie notariala.    - ‘


DATA,

PREȘEDINTE) TA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

Subsemnatul


CNP....................................


DECLARAȚIE*

9


....................................domiciliat în...................................

.......................avand BI/CI seria............nr..................,

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea pedepselor


nr,


prevăzute de art.292 Cod penal, că:

1.    DEȚIN / NU DEȚIN in proprietate imobil cu destinația de locuință;

2.    DEȚIN / NU DEȚIN, prin moștenire, mai mult sau egal cu V4 dintr-o locuință;

3.    DEȚIN / NU DEȚIN in proprietate teren intravilan in suprafața de.......in..................,

4.    DEȚIN / NU DEȚIN in proprietate teren agricol in suprafața de in.........................

5.    DEȚIN / NU DEȚIN in proprietate un autoturism marca..................................

adaptat/neadaptat pentru dizabilitati.

Dau această declarație, în vederea repartizării unei unitati locative in Campusul social „Henri Coanda”.


DATA


DECLARANT


* Declarațiile titularului și ale membrilor majori ai familiei, pot fi, după caz, ori declarații notariale, ori data în fața funcționarului public care primește dosarul, în format olograf (scrise de mană);

Pentru persoanele care nu se află în țară, se va prezenta declarația dată de titular, conform cu modelului, și va avea aplicată apostila de la Haga. La dosar se va depune numai exemplarul tradus, în original, autentificat de un notar public.ȘEDINȚA