Hotărârea nr. 63/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNUI SPATIU DE LOCUIT CONSTRUIT DE ANL IN REGIM DE INCHIRIERE DIN RECUPERARI

ROMANI A


JUDEȚUL, CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind repartizarea unui spațiu de locuit construit de A.N.L. in regim de inchiriere din recuperări

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara din data de

31.03.2011

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-1 Primar Radu Ștefan Mazare, Procesul Verbal al Comisiei de Repartizare a Locuințelor A.N.L 2062/14.03.2011, Raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P.Constanta nr.1595/15.03.2011 prin care se propune repartizarea unui spațiu de locuit, raportul Comisiei Juridice precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P. si a prevederilor H.C.L.M. nr. 513/12.12.2003;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L.,si Normele Metodologice de Aplicare a acesteia art 15- alin (9) lit b) cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b) si art. 115 , alin(l), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala, republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Sc aproba repartizarea spațiului de locuit construit de A.N.L. in regim de inchiriere situat pe raza Municipiului Constanta respectiv - str Pescarilor nr 65, bl FZ 28 A, ap 4 conform Anexei 1 ce face parte integrantii din prezenta hotarare;

Art 2- Se aproba indreptarea erorii materiale cuprinse in H.C.L.M. nr 96/27.05.2010. art 1 si Anexa nr 1 la pct. 2 in sensul ca in loc de "Str Brizei nr IC, bl OB7, ap 7" se va citi ” Str Brizei nr IC, bl OB2. ap 7"

Art.3- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare, Direcției Administrarea Imobilelor din cadrul R.A.E.D.P.P. in vederea aducerii la îndeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta .

Prezenta Hotarare a fost adoptata de un număr de consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,    Contrasemnează,

Secretar,

Marcela Enache

CONSTANTA

NR


63


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR 1 LA H.C.L.M. NR. 63/2011

TABEL PRIVIND REPARTIZAREA UNEI LOCUINȚE CONSTRUITE DE ANL ,N REGIM DE ÎNCHIRIERE PENTRU TINERI DIN RECUPERĂRI

Nr crt

Adresa imobilului

Persoana careia i s-a repartizat

1

Str Pescarilor nr 65, bl FZ 28A, ap 4, parter

2 camere+ dependinte=60,37 mp

ȘERB AN NICOLETA

3 persoane

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONSTANTA, NR...............