Hotărârea nr. 62/2011

HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA LICITATIILOR PUBLICE IN SCOPUL INCHIRIERII UNOR AMPLASAMENTE IN VEDEREA DESFASURARII DE ACTIVITATI COMERCIALE TEMPORARE IN ZONE PUBLICE

HOTĂRÂRE

privind organizarea licitațiilor publice în scopul închirierii unor amplasamente în vederea desfășurării de activități comerciale temporare în zone publice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 44273/24.03.2011 prezentată de dl. Primar Radu Ștefan Mazăre; raportul Comisiei nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului; raportul Comisiei nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța, precum și referatul nr. 43174/23.03.2011 al Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat;

Având în vedere prevederile O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, Legii nr.650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, H.G nr. 1228/1990 pentru aprobarea metodologiei concesionarii, închirierii și locației gestiunii, cu modificările si completările ulterioare, precum și H.C.L.M. nr. 244/11.11.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfășurarea activităților comerciale si a serviciilor de piață in Municipiul Constanta;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(9) și art.115, alin.(l), lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă închirierea unor amplasamente în vederea desfășurării de activități comerciale temporare in zone publice prin organizarea de licitații publice.

Art.2 Condițiile referitoare la organizarea și desfășurarea licitațiilor publice vor fi stabilite prin caietele de sarcini.

Caietele de sarcini se întocmesc de către Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat - Serviciul Autorizare Agenți Economici și vor cuprinde informații referitoare la:

-    identificarea și numărul amplasamentelor;

-    activitatea autorizată;

-    metoda de desfășurare a licitațiilor publice;

-    condițiile de participare;

-    prețul de pornire al licitației;

-    procedura și criteriile în baza cărora se va adjudeca licitația;

-    condițiile generale de închiriere;

-    durata contractului de închiriere;

-    condițiile de plată;

-    drepturile și obligațiile părților;

-    condițiile de încetare a contractelor de închiriere.

Art.3 Consiliul Local al Municipiului Constanța împuternicește Primarul Municipiului Constanța să aprobe caietele de sarcini precum și componența comisiilor de evaluare pentru organizarea licitațiilor publice.

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abroga H.C.L.M nr. 150/2006 privind organizarea licitației publice deschise în scopul închirierii de module tip necesare desfășurării activității de comerț cu obiecte de. artizanat, sculptura, pictura sau alte obiecte de arta populara, H.C.L.M nr. 208/2008 privind scoaterea la licitație a unor amplasamente în vederea desfășurării de activități comerciale temporare în zone publice precum și H.C.L.M nr. 177/2009 pentru modificarea H.C.L.M nr. 208/2008 privind scoaterea la licitație a unor amplasamente în vederea desfășurării de activități comerciale temporare în zone publice.

Art.5 Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre instituției Prefectului Județului Constanța, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, fiind adusă la îndeplinire de către Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcția Politie Locala din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Constanța precum și pe pagina proprie de internet.

Aprobată de un număr de 25 consilieri din .27. membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Marcela Enache

Constanța

Nr. 62’    / 31.03.2011