Hotărârea nr. 61/2011

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE SI A SERVICIILOR DE PIATA ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR.244/11.11.2010

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța, aprobat prin H.C.L.M. nr.244/11.11.2010

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011__

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 44262/24.03.201 1 prezentată de dl. Primai' Radu Ștefan Mazăre; raportul Comisiei nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului; raportul Comisiei nr.l •- de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța, precum și referatul nr. 43288/23.03.2011 al Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat;

Având în vedere prevederile Legii 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, republicată, a O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L.M. nr.48/10.02.2011 pentru reglementarea comercializării plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, în

Municipiul Constanța:

în temeiul prevederilor art.36, alin.(9) și art.115, alin.(l), lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Sc aprobă modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța, aprobat prin Art. 1 din H.C.L.M. nr.244/11.11.2010, potrivit Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L.M. nr.244/11.11.2010, rămân neschimbate.

Art. III Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Constanța, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, fiind adusă la îndeplinire de către Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Constanța precum și pe pagina proprie de internet.

Aprobată de un număr de . 2Ș.... consilieri din ..21.....membri

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Marcela Enache

Constanța

Nr. 61    / 31.03.2011

ANEXA NR.1 LA H.C.L.M. nr. 31

31.03.2011


REGULAMENTUL

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ȘI A SERVICIILOR DE PIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL

9

CONSTANȚA

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

9

CAPITOLUL II-AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

9

A - Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării avizului program de funcționare referitor la desfășurarea activităților comerciale în Municipiul Constanța

B - Procedura de eliberare a avizului program de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Municipiul Constanța

CAPITOLUL III - AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

A- Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în Municipiul Constanța

B- Procedura de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în Municipiul Constanța

CAPITOLUL IV - AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI TEMPORARE

A- Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanța și al cetățeanului

B- Procedura de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanța și al cetățeanului

CAPITOLUL V - ANEXE

CAPITOLUL VI - SANCȚIUNI

9

C A P I T O L U L I

DISPOZIȚII GENERALE

9

Obiectul și sfera de aplicare

Art. 1 Prezentul regulament reglementează activitatea din domeniul comercial, al serviciilor de piață, cerințele necesare în vederea desfășurării acestor activități, procedura de obținere a avizului program de funcționare, a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică, inclusiv a autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat în Municipiul Constanța și al cetățeanului.

Art. 2 Prevederile prezentului regulament se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, societăților comerciale ce desfășoară activități de comercializare a produselor și serviciilor de piață inclusiv activitatea de alimentație publică.

Art.3 Documentele care vor fi eliberate de Primăria Municipiului Constanța în vederea desfășurării activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, inclusiv activități de alimentație publică sunt:

1.    Aviz program de funcționare - pentru operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și de prestări servicii care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540) - anexa nr.1

2.    Autorizație de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație

publică - pentru operatorii economici ce desfășoară activități de alimentație publică pentru unitățile de tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) - anexa nr.2.

3.    Autorizație de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare -

pentru operatorii economici ce desfășoară activități temporare pe domeniul public sau privat al Municipiului Constanța sau al cetățeanului -anexa nr.3

Art. 4 Prin reglementările cuprinse în regulament se are în vedere realizarea următoarelor obiective: stimularea dezvoltării activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață; încurajarea liberei inițiative; asigurarea concurenței loiale și a liberei circulații a produselor și serviciilor de piață; informarea corectă și protejarea intereselor consumatorilor; modernizarea și dezvoltarea formelor de distribuție; promovarea diverselor tipuri de rețele de distribuție și forme de vânzare.

Art. 5 (1) Operatorii economici ce desfășoară activități comerciale, de prestări servicii și de alimentație publică au obligația depunerii documentațiilor în vederea obținerii avizului program de funcționare, respectiv a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică, până la data de 30 iunie 2011.

(2) Prevederile art.5 alin.(1) se aplică doar operatorilor economici care dețin avize program de funcționare, respectiv autorizații de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică eliberate în baza H.C.L.M. nr.370/2004 cu modificările și completările ulterioare, respectiv a H.C.L.M. - urilor anuale privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anii 2007, 2008, 2009, 2010 și vizate pe anul 2010

C A P I T O L U L II

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

9

A - Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării avizului program de funcționare referitor la desfășurarea activităților comerciale în Municipiul Constanța

Art. 6 Operatorii economici care desfășoară activități comerciale și de prestări servicii au obligația obținerii avizului program de funcționare eliberat de către Primăria Municipiului Constanța, în conformitate cu prevederile art.6, art.8 și art.9 din O.G. nr.99/2000 republicată, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și a pct.1 lit.d, pct.6 din H.G. nr.333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a lui O.G. nr.99/2000, republicată, cât și ale art.26 alin.3 din O.G. nr.21/1992, republicată, privind protecția consumatorului.

Art.7 (1) Prin aviz program de funcționare în înțelesul prezentului regulament se înțelege actul administrativ emis de către Primăria Municipiului Constanța prin care se reglementează desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii care nu se regăsesc în codurile CAEN 5610 (corespondent cod CAEN 5530), 5630 (corespondent cod CAEN 5540).

(2) Exercitarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar necesită cunoștințe de specialitate și se efectuează cu personal calificat conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicată.

Art.8 Avizul program de funcționare va fi solicitat de către operatorii economici (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale) care desfășoară activități economice prestate într-un spațiu în care accesul publicului este liber.

Art. 9 (1) Fiecare operator economic își stabilește orarul de funcționare cu respectarea prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare privind normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică.

(2)    Unitățile care desfășoară activități privind comercializarea produselor și serviciilor de piață pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii.

(3)    Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de 2 (două) zile consecutive, cu excepția unor cauze obiective de nefuncționare.

Art. 10 Cerințe și criterii în baza cărora se vor elibera avizele program de funcționare sunt:

9

a)    Respectarea criteriilor generale privind determinarea zonelor și locurilor de vânzare din localitate, a planului general de dezvoltare urbană referitor la funcțiunile admise;

b)    Desfășurarea unei activități civilizate care să respecte normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică, conform prevederilor legale în vigoare;

c)    Pentru spațiile situate în clădiri colective, schimbarea destinației locuințelor, precum și a spațiilor cu alta destinație situate în clădiri colective se poate face numai în baza hotărârii Adunării Generale a Asociației de Proprietari cu acordul proprietarilor direct afectați cu respectarea prevederilor Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

d)    Îndeplinirea tuturor condițiilor stabilite de lege în vederea desfășurării unei activități corespunzătoare;

e)    Activitatea privind comercializarea produselor și serviciilor de piață trebuie să se desfășoare în spații care să se armonizeze cu arhitectura zonală;

f)    Operatorii economici vor asigura repararea, zugrăvirea și întreținerea fațadei clădirii în care se desfășoară activitatea, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul construcțiilor;

g)    Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcțiile, modificările construcțiilor sau amenajările care se fac în vederea desfășurării activității;

h)    Respectarea hotărârilor adoptate de consiliul local referitor la buna gospodărire și înfrumusețarea Municipiului Constanța;

i)    Îndeplinirea cerințelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar, conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicată;

j)    Este interzisă comercializarea produselor ce ar putea avea impact asupra sănătății populației;

k)    Este interzisă comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuția, deținerea, oferirea, transmiterea, achiziționarea, producerea, intermedierea și utilizarea plantelor, stupefiantelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope de orice fel, oricăror derivați, compuși sau amestecuri conținând una sau mai multe plante și substanțe stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viața și sănătatea populației, indiferent de procentul în care se regăsește substanța activă, de starea fizică în care se află, de modul de divizare în unități de administrare disimulate,

~    5    ~

falsificate sau contrafăcute, precum și a celor care au altă destinație de utilizare decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate, conform prevederilor H.C.L.M. nr. 48/10.02.2011 pentru reglementarea comercializării plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, în Municipiul Constanța.

l) Operatorii economici care realizează activități de colectare și valorificare a deșeurilor industriale reciclabile își pot desfășura activitatea doar în zonele stabilite prin avizul de colectare deșeuri industriale reciclabile emis de Primăria Municipiului Constanța - Direcția Servicii Publice și cu respectarea condițiilor prevăzute în acesta. În acest sens, vor prezenta la data solicitării autorizării, avizul de colectare deșeuri industriale reciclabile emis de Primăria Municipiului Constanța - Direcția Servicii Publice.

B - Procedura de eliberare a avizului program de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Municipiul Constanța

Art.11 Pentru eliberarea avizului program de funcționare solicitantul va înainta Serviciului Autorizare Agenți Economici din cadrul DADPP următoarele documente:

1.    Cerere pentru eliberarea avizului program de funcționare - formular tip -anexa nr.4.

În cazul în care orarul de funcționare nu poate fi aprobat în forma propusă de solicitant i se comunică acestuia, în scris, motivele care stau la baza acestui refuz. În acest caz, solicitantul va face o nouă cerere în care va solicita aprobarea unui nou orar, conform cerințelor prezentului regulament și motivațiilor comunicate în scris.

2.    Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal și vertical) referitor la orarul de funcționare și activitatea desfășurată-formular tip sub semnătură privată - anexa nr.5.

Aceste acorduri vor fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991 privind ordinea și liniștea publică, republicată, pentru unitățile care desfășoară activitate înainte de ora 08°° sau peste ora 22°°.

În cazul în care există reclamații întemeiate pentru unitățile care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, gaze toxice sau iritante, Primăria Municipiului Constanța poate reduce unilateral orarul de funcționare, sau, atunci când situația o cere, poate anula sau suspenda avizul program de funcționare, în baza referatului întocmit de către Direcției Poliției Locale din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

Constatarea temeiniciei reclamațiilor se face de către instituțiile abilitate, și de către Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

În situația în care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcționare au fost remediate, la cererea operatorului economic, se poate reveni la orarul inițial de funcționare în baza referatului întocmit de către Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța ;

3.    Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

4.    Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului cu modificările și completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

5.    Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

6.    Dovada deținerii legale a spațiului;

7.    Declarația pe propria răspundere a solicitantului - formular tip - anexa nr.7.

Art.12 Avizul program de funcționare va fi eliberat la cererea operatorului economic, în termen de 30 zile de la solicitare, de către Primăria Municipiului Constanța.

Art.13 Avizul program de funcționare va fi înseriat și numerotat, va prezenta elemente de siguranță specifice și va fi format din două părți, una care va rămâne în evidența Primăriei Municipiului Constanța - Serviciul Autorizare Agenți Economici și cealaltă parte care va fi eliberată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, operatorului economic, în baza documentației depuse la primărie.

Art. 14 (1) Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an, după care se percep majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

(2) Vizarea anuală se face în baza solicitării scrise a operatorului economic -formular tip - anexa nr.9.

Art. 15 Taxa pentru avizul programul de funcționare se plătește la casieriile Primăriei Municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local, odată cu depunerea documentației, operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării avizului program de funcționare. O copie a documentului de plată se va anexa la documentație.

Art. 16 Taxa privind avizul program de funcționare se va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilor economici, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale, mall-urilor.

Art.17 Taxa privind avizul program de funcționare precum și taxa pentru vizarea anuală a acestuia sunt prevăzute în anexa nr.8 din H.C.L.M. nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 18 Responsabilitatea încasării taxei menționate revine Serviciului Autorizare Agenți Economici - Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat.

Art. 19 (1) Modificările la avizul program de funcționare cu privire la datele de identificare ale operatorului economic (denumire, adresă sediu social) vor fi operate în mod gratuit, la solicitarea operatorului economic.

(2) În situațiile în care apar modificări referitoare la forma de organizare a operatorului economic, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru și orarul de funcționare, operatorul economic va solicita eliberarea unui nou aviz program de funcționare.

Art. 20 Orarul de funcționare se afișează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, cu respectarea obligatorie a acestuia.

Art. 21 (1) În cazul deteriorării avizului program de funcționare, operatorul economic va solicita eliberarea unui duplicat al avizului program de funcționare.

(2) În cazul pierderii avizului program de funcționare, operatorul economic va declara nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al avizului program de funcționare.

Art. 22 Avizul program de funcționare poate fi anulat oricând, dacă nu se respectă:

-    obiectul de activitate menționat pe avizul program de funcționare;

-    orarul de funcționare aprobat;

-    normele de estetică, curățenie și igienă publică;

-    normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică;

-    cerințele și criteriile ce au stat la baza eliberării avizului program de funcționare;

-    la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;

-    existența unor reclamații întemeiate,

la constatarea Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța sau a altor instituții abilitate.

-    alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.

Art. 23 (1) Referatul pentru anularea avizului program de funcționare va fi întocmit de către Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

(2) Anularea avizului program de funcționare se face prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța.

C A P I T O L U L III

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

9    9

A Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în Municipiul Constanța

Art. 24 Cerințe și criterii în baza cărora se vor elibera autorizațiile de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică, sunt:

a)    Corelarea desfășurării activității comerciale într-o structură de vânzare cu conținutul certificatului de urbanism și al autorizației de construire, cu respectarea regulamentului local de urbanism.

b)    Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcțiile, modificările construcțiilor sau amenajările care se fac pentru deschiderea punctului de lucru.

c)    Desfășurarea unei activități economice civilizate, cu respectarea condițiilor de protecție a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor precum și a mediului.

d)    Îndeplinirea cerințelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de activități comerciale cu produse din sectorul de alimentație publică, conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicată.

e)    Respectarea legislației privind ordinea și liniștea publică.

f)    Unitățile de alimentație publică își vor organiza și desfășura activitatea în așa fel încât funcționarea lor, accesul clienților și aprovizionarea, să nu producă prejudicii persoanelor care locuiesc în zona amplasamentului unității.

g)    Unitatea să nu fie reclamată cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv.

h)    Unitatea amplasată în zona de case a municipiului să prezinte acordul proprietarilor imobilelor cu caracter de locuință cu care se învecinează în dreapta, stânga și spatele unității și a celor situate de cealaltă parte a drumului corespondent unității.

i)    Unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri colective să prezinte acordul asociației de proprietari și acordul vecinilor cei mai apropiați pe orizontală și verticală.

j)    Unitatea este obligată să asigure liniștea și ordinea publică atât în interiorul localului cât și pe suprafața de teren aferentă localului prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de pază și protecție, în măsură să

intervină cu operativitate pentru rezolvarea situaților legate de persoanele care au frecventat localul, pentru unitățile care funcționează peste ora 22°°.

În situația în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau firma

de pază și protecție nu sunt de natură a soluționa situațiile de tulburare repetată a liniștii și ordinii publice, Primăria Municipiului Constanța își rezervă dreptul de a reduce orarul de funcționare sau de a retrage autorizația de funcționare.

k)    Unitatea este antifonată corespunzător astfel încât să nu se depășească limita maximă admisă a zgomotului, in exterior conform O.M.S. 536/1997;

l)    Pentru unitățile de alimentație publică cu un program de funcționare peste orele

22°° este necesar îndeplinirea următoarelor condiții:

-    unitatea să nu fie reclamată în mod întemeiat de către vecinii limitrofi datorită zgomotului provocat de muzică;

-    să nu existe reclamații cu privire la deranjul stradal în zona localului respectiv;

B Procedura de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică pentru unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) în Municipiul Constanța

Art. 25 Pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru unități tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) solicitantul va înainta Serviciului Autorizare Agenți Economici din cadrul DADPPurmătoarele documente:

1.    Cerere pentru eliberarea autorizației de funcționare - formular tip - anexa nr. 8;

2.    Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal și vertical) referitor la orarul de funcționare și activitatea desfășurată - formular tip sub semnătură privată- anexa nr.5 ;

În cazul unor reclamații care se dovedesc a fi întemeiate, Primăria Municipiului Constanța poate reduce unilateral orarul de funcționare sau atunci când situația o cere poate anula sau suspenda autorizația de funcționare, în baza referatului întocmit de cătreDirecția Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

Constatarea temeiniciei reclamațiilor se face de către instituțiile abilitate, și de cătreDirecția Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

În situația în care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcționare au fost remediate, la cererea operatorului economic, se poate reveni la orarul inițial de funcționare în baza referatului întocmit de către Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

3.    Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul);

4.    Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

5.    Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.

26/1990 privind Registrul Comerțului, cu modificările și completările ulterioare

respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

6.    Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

7.    Actul de deținere legală a spațiului - construcție și teren (contract de închiriere, comodat, autorizație de construire și plan de situație anexă, contract de vânzare-cumpărare, plan de situație cadastral și fișa bunului imobil; intabularea în Cartea Funciară etc.);

•    Operatorii economici, care nu dețin în proprietate activul și terenul vor depune la dosar modul de deținere legală a acestora de către proprietar.

•    Operatorii economici, ce nu au definitivat statutul juridic al terenului, vor completa o declarație pe proprie răspundere - formular tip sub semnătură privată - privind soluționarea regimului juridic al terenului ocupat de activul autorizat - anexa nr.6.

8.    Declarația pe proprie răspundere a solicitantului referitoare la tipul unității de alimentație publică -formular tip -anexa nr.11

sau

Certificat de clasificare (pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică și unități de alimentație publică) eliberat de reprezentanții Ministerului Turismului conform prevederilor legale în vigoare.

9.    Declarația pe proprie răspundere a solicitantului -formulartip-anexa nr.7.

10 . Două fotografii din unghiuri diferite din care să reiasă încadrarea în zonă a unității supuse autorizării.

Art. 26 Autorizația de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică va fi eliberată la cererea operatorului economic, în termen de 30 zile de la solicitare, de către Primăria Municipiului Constanța.

Art. 27 Autorizația de funcționare va fi înseriată și numerotată, va prezenta elemente de siguranță specifice și va fi formată din două părți, una care va rămâne în evidența Primăriei Municipiului Constanța - Serviciul Autorizare Agenți Economici și cealaltă parte care va fi eliberată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, operatorului economic, în baza documentației depuse la primărie.

Art. 28 Autorizația de funcționare va cuprinde și orarul de funcționare.

Art. 29 (1) Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui an, după care se percep majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

(2) Vizarea anuală se face în baza solicitării scrise a operatorului economic -formular tip - anexa nr.10.

Art. 30 Taxa pentru autorizația de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică se plătește la casieriile Primăriei Municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local, odată cu depunerea documentației, operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării autorizației de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică. O copie a documentului de plată se va anexa la documentație.

Art. 31 Taxa privind autorizația de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică se va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilor economici, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor comerciale, mall-urilor.

Art.32 Taxa privind autorizația de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică, cât și taxa pentru vizarea anuală a acesteia sunt prevăzute în anexa nr.8 din H.C.L.M. nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 33 Responsabilitatea încasării taxei menționate revine Serviciului Autorizare Agenți Economici - Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat.

Art. 34 (1) Modificările la autorizația de funcționare referitoare la datele de identificare ale operatorului economic autorizat prin autorizația de funcționare (denumire, formă de organizare, sediul social) precum și cele referitoare la tipul de unitate cu păstrarea codului CAEN, vor fi operate în mod gratuit, la solicitarea operatorului economic.

(2) În situația în care apar modificări referitoare la tipul de unitate (cu modificarea codului CAEN), adresa punctului de lucru, suprafața unității și orarul de funcționare, operatorul economic va solicita eliberarea unei noi autorizații de funcționare.

Art. 35 (1) În cazul deteriorării autorizației de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică, operatorul economic va solicita eliberarea unui duplicat al autorizației de funcționare.

(2) În cazul pierderii autorizației de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică, operatorul economic va declara nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al autorizației de funcționare.

Art. 36 (1)Autorizația de funcționare poate fi anulată oricând, dacă nu se respectă:

-    obiectul de activitate menționat pe autorizația de funcționare;

-    orarul de funcționare aprobat;

-    normele de estetică, curățenie și igienă publică;

-    normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică;

-    cerințele și criteriile ce au stat la baza eliberării autorizației de funcționare;

-    existența unor reclamații întemeiate ;

5    5    ~

- la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea;

la constatarea Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța sau a altor instituții abilitate.

5

- alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.

(2)    Referatul pentru anularea autorizației de funcționare va fi întocmit de către Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

(3)    Anularea autorizației de funcționare se face prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța.

C A P I T O L U L IV

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI TEMPORARE

9

A. Cerințe și criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat în Municipiul Constanța sau al cetățeanului

Art. 37 Prin comerț în zone publice se înțelege activitatea de comercializare a produselor și serviciilor, desfășurată permanent sau sezonier în piețe, târguri, pasaje publice, drumuri publice și străzi sau în orice zonă de altă natură destinată folosinței publice, cu excepția celor administrate special.

Art. 38 (1) Zonele publice pentru exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață sunt delimitate de către autoritățile administrației publice locale în conformitate cu planurile de urbanism general.

(2)    Autoritățile publice locale stabilesc tipul de comerț, potrivit actelor normative în vigoare.

(3)    Atribuirea amplasamentelor pentru desfășurarea exercițiilor comerciale temporare în zone publice se va face direct, conform art. 47 și art.48 din prezentul Regulament sau în urma organizării unor licitații publice.

Art. 39 (1) În zonele publice pot fi desfășurate activități temporare numai de către operatorii economici - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și societăți comerciale, în baza autorizației de funcționare eliberată de Primăria Municipiului Constanța.

(2) Autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat în Municipiul Constanța sau al cetățeanului se va elibera pentru fiecare punct de lucru al operatorului economic.

(3)    Operatorul economic care solicită desfășurarea de activități temporare pe domeniul public trebuie să dispună de toate acordurile și avizele legale obligatorii pentru desfășurarea activității.

(4)    În spațiul din fața structurilor de vânzare cu sediu fix sau în imediata apropiere a acestora, este interzisă comercializarea de produse similare de către alți comercianți, cu excepția administratorilor structurilor respective.

Art. 40 Activitatea temporară în zone publice se va desfășura civilizat, cu respectarea normelor privind:

- respectarea amplasamentelor;

-    igiena și sănătatea publică;

-    protecția consumatorilor;

-    proveniența și calitatea mărfurilor;

-    utilizarea caselor de marcat și a mijloacelor de cântărire autorizate;

-    protecția muncii;

-    ordinea și liniștea publică;

-    asigurarea și păstrarea curățeniei în zona publică ocupată iar prin funcționare să nu creeze disconfort spațiilor învecinate;

-    asigurarea expunerii estetice a mărfurilor și afișarea în mod vizibil a prețurilor.

Art. 41 (1) Este obligatoriu ca la locul de desfășurare a activității temporare, operatorul economic să dețină și să utilizeze recipienți speciali pentru deșeuri. Se interzice depozitarea deșeurilor în zona publică ocupată, în perimetrul ei, sau pe zonele verzi.

(2)    Este interzisă deteriorarea sub orice formă a spațiilor verzi, depozitarea produselor sau ambalajelor de orice fel pe spațiile verzi sau pe trotuare.

(3)    Este interzisă comercializarea stradală a băuturilor alcoolice sub orice formă, a produselor alimentare neambalate și a celor perisabile (excepție terasele amenajate).

(4)    Orice activitate temporară care se desfășoară pe artere sau în zone pietonale se autorizează sub condiția imperativă de a nu stânjeni circulația pietonilor.

(5)    Este interzisă desfășurarea de activități comerciale temporare în zonele de protecție instituite în jurul monumentelor istorice (zona Cazinou Constanța, zona Parcului Arheologic Constanța, etc.) cu excepția activităților de pictură, evenimente expoziționale, reproduceri arheologice, numismatică.

Art. 42 (1) Operatorii economici au obligația să întrețină corespunzător mobilierul stradal. Este interzisă modificarea acestuia în sensul realizării unor improvizații cu scopul extinderii acestuia: suporți, copertine rabatabile, acoperirea cu prelate, etc.

(2)    Mobilierul agreat de Primăria Municipiului Constanța reprezintă tonete, pupitre acoperite sau închise care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, precum și fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, conform prevederilor legale în vigoare.

(3)    Forma, dimensiunile și aspectul obiectelor de mobilier urban se avizează de către arhitectul șef sau Comisia nr.2 Urbanism pe baza unui proiect detaliat sau reprezentare grafică 3D care evidențiază soluția propusă sub toate aspectele.

(4)    Mobilierul urban se amplasează fără autorizație de construire.

Art. 43 Autoritatea publică locală poate interveni ori de câte ori este necesar

prin reașezarea amplasamentelor autorizate sau prin sistarea emiterii de noi autorizații de funcționare.

5

Art. 44 Condițiile de amplasare a teraselor sezoniere în Municipiul Constanța sunt următoarele:

9

a)    amenajările sezoniere se vor amplasa conform unui plan urbanistic de amenajare de-a lungul fațadelor, în fața suprafeței proprii de vânzare care are activitatea de alimentație publică, păstrând un culoar de trecere pe lângă terasă, fără să afecteze accesul în curțile imobilelor, în incinta spațiilor învecinate, traficul pietonilor și al autovehiculelor;

b)    în cazul amplasării teraselor pe trotuar se va lăsa un culoar de trecere pentru pietoni de minim 1,2 m., se vor amplasa un singur rând de mese strict desfășurate pe lungimea frontului fațadei;

c)    amplasarea teraselor în zona de promenadă - str. Ștefan cel Mare (zona cuprinsă între str. M. Viteazu și str. I.G. Duca) se va face pe mijlocul străzii și va fi limitată la două rânduri de mese pe o desfășurare de front egală cu cea a punctului de lucru;

d)    se interzice amplasarea teraselor sezoniere pe carosabil;

e)    amplasamentele situate în fața punctului de lucru, cu profil de alimentație publică, vor fi atribuite la cererea deținătorilor acestor spații;

f)    cromatica amplasamentelor sezoniere se va încadra în culorile alb, crem, maron;

g)    un operator economic va utiliza un singur set de mobilier de același fel (scaune, mese, umbrele, copertine), în nuanțe de cromatică alb, crem, maron;

h)    mobilierul va fi din lemn și/sau metal (exclus material plastic), în concordanță cu arhitectura clădirilor și cu restul elementelor ce alcătuiesc terasa;

i)    învelitoarele umbrelelor sau copertinelor vor avea o structură independentă de fațadele clădirilor și de pavaj și vor fi realizate din pânze impermeabile și rezistente la intemperii, cromatica acestora fiind alb, crem, maron; umbrelele vor avea aceeași formă și nu vor depăși limitele zonei pentru care a fost autorizată terasa;

j)    mobilierul pentru servire, inclusiv aparatele de produse alimentare, instalațiile frigorifice sunt permise în spațiul public, doar acolo unde zona permite;

k)    nu este permisă construirea de postamente pentru așezarea mobilierului (cu excepția zonelor unde, din cauza înclinației terenului, trebuie asigurată planeitatea);

l)    perimetrul teraselor va fi delimitat numai pe părțile laterale de parapeți mobili sau prin jardiniere la nivelul solului (înălțimea acestora nedepășind 30 cm.) sau plante în ghiveci;

m)    iluminatul teraselor va fi asigurat de iluminatul public și prin surse proprii de iluminare;

n)    se interzice prepararea în aer liber a tuturor sortimentelor culinare (mici, grătar, frigărui, etc.) cu excepția zonelor în care se pretează acest gen de activitate; autorizațiile emise vor avea specificat în conținutul lor și acest fel de activitate;

o)    se va asigura păstrarea ordinii și liniștii publice în cadrul perimetrului terasei conform prevederilor legale în vigoare.

B. Procedura de eliberare a autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat în Municipiul Constanța

Art. 45 Ocuparea temporară a locurilor publice sau private se autorizează în vederea desfășurării următoarelor activități:

-    comerț de mic detaliu;

-    comerț de întâmpinare (în fața propriilor unități);

-    depozitare;

-    prestări servicii (filmări, pictură, grafică, etc.);

-    amplasare rezervoare de gaz lichefiat pentru alimentarea instalațiilor proprii de termoficare, ori altele asemenea;

-    activități de distracții populare , circuri, menajerii, agrement;

-    spectacole, festivaluri, serbări câmpenești, manifestări cultural artistice și sportive, evenimente expoziționale, ori altele asemenea;

-    campanii promoționale;

-    amplasarea cantaragiilor ori a altora asemenea.

Art. 46 Produsele care pot fi comercializate pe domeniul public sau privat sunt următoarele:

a) Comerț de mic detaliu:

cărți, reviste, ziare, vederi, loz în plic și alte jocuri de noroc, articole artizanat, antichități, articole foto, uz casnic, tablouri, articole colportaj religios, ochelari soare, accesorii telefoane mobile, cadouri estivale sau alte asemenea; pop-corn ( floricele de porumb), vată de zahăr, înghețată, băuturi răcoritoare (pe aparate tip, specializate ), alte aparate pentru produse alimentare,;

băuturi răcoritoare, înghețată din lăzi frigorifice;

flori, legume-fructe;

mărțișoare, felicitări, sorcove și alte produse specifice sărbătorilor tradiționale.

b) Comerț de întâmpinare:

- constă în desfășurarea de activități comerciale și de expunere a produselor din unitate, în fața propriilor unități.

Art. 47 Acte necesare eliberării autorizației de funcționare pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat, în funcție de activitatea ce urmează a fi autorizată:

(1)    Pentru comerț de mic detaliu și prestări servicii:

-    Cerere către domnul Primar;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

-    Schițe privind amplasamentul propus și 2-3 fotografii din unghiuri diferite din care să reiasă zona amplasamentului propus;

-    Acorduri, avize, autorizații ale instituțiilor de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare (unde este cazul);

-    Alte documente funcție de specificul activității solicitate si în funcție de natura juridică a terenului.

(2)    Pentru comerțul de întâmpinare: a. în fața propriilor unități comerciale:

-    Cerere către domnul Primar;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, cu modificările și completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

-    Actele referitoare la modul de deținere a spațiului, unde este cazul;

-    Avizul program de funcționare;

-    Plan de situație;

-    Două fotografii din unghiuri diferite din care să se vadă suprafața ce se dorește a fi autorizată.

b. în fața propriilor unități de alimentație publică:

-    Cerere către domnul Primar;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, cu modificările și completările ulterioare respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

-    Actele referitoare la modul de deținere a spațiului (construcție, teren), unde este cazul;

-    Autorizația de funcționare;

5    5    ~

-    Plan urbanistic de amenajare (detaliat din punct de vedere urbanistic, cotat) și memoriu tehnic;

-    Două fotografii din unghiuri diferite din care să reiasă zona amplasamentului supus autorizării.

(3)    Pentru campanii promoționale:

-    Cerere către domnul Primar;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Actele constitutive ale societății (Statut, Contract de societate);

-    Schița privind amplasamentul solicitat (unde este cazul);

-    Contract pentru marca de produs sau serviciul promovat;

-    Pliante (fotografii) cu produsul/serviciul promovat;

-    Alte documente în funcție de specificul activității solicitate și funcție de natura juridică a terenului.

(4)    Pentru circuri:

-    Cerere către domnul Primar;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Actele constitutive ale societății (Statut, Contract de societate);

-    Schița privind amplasamentul solicitat;

-    Acorduri, avize, autorizații ale instituțiilor de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare;

-    Alte documente funcție de natura juridică a terenului.

(5)    Pentru manifestări cultural-artistice și sportive, serbări câmpenești, spectacole, evenimente expoziționale și altele asemenea:

- Cerere către domnul Primar;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Actele constitutive ale societății ( Statut, Contract de societate);

-    Planul de situație privind amplasamentul solicitat (unde este cazul);

-    Acorduri, avize, autorizații ale instituțiilor de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare;

-    Alte documente în funcție de specificul activității solicitate și funcție de natura juridică a terenului.

(6)    Pentru agrement:

-    Cerere către domnul Primar;

-    Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

-    Act constitutiv al societății (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția emisă de Oficiul Registrului Comerțului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

-    Schița privind amplasamentul solicitat;

-    Acorduri, avize, autorizații ale instituțiilor de specialitate expres stabilite și prevăzute de legislația în vigoare (unde este cazul);

-    Alte documente funcție de specificul activității solicitate și funcție de natura juridică a terenului.

Art. 48 (1) Autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public și privat în Municipiul Constanța, va fi eliberată la cererea operatorului economic în termen de 30 de zile de la data solicitării, de către Primăria Municipiului Constanța.

(2) Autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public și privat al Municipiului Constanța se emite anual, la solicitarea scrisă a operatorului economic și va fi însoțită de documentația necesară în vederea autorizării.

Art. 49 Autorizația de funcționare va fi înseriată și numerotată, va prezenta elemente de siguranță specifice și va fi formată din două părți, una care va rămâne în evidența Primăriei Municipiului Constanța - Serviciul Autorizare Agenți Economici și cealaltă parte care va fi eliberată, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, operatorului economic, în baza documentației depuse la primărie.

Art. 50 În cazul în care terenurile pe care sunt amplasamente autorizate vor primi o altă destinație conform documentațiilor aprobate, operatorii economici în cauză vor fi înștiințați prin notificare prealabilă urmând a se identifica alte amplasamente la propunerea acestora.

Art. 51 Autorizația de funcționare va fi însoțită de planul de situație al

5    5    5    1    5

amplasamentului autorizat care va purta ștampila și semnătura Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat și de avizul anexă la autorizația de funcționare, ce va cuprinde condițiile de amplasare în cazul comerțului de întâmpinare în fața propriilor unități de alimentație publică.

Art. 52 (1) Suspendarea activității se face prin solicitare scrisă a operatorului economic, cu specificarea perioadei de suspendare a activității, sau, prin notificare prealabilă adresată operatorului economic (cu sau fără cerința dezafectării suprafeței ocupate de amplasamentul autorizat), atunci când situația o cere.

(2)    În situația solicitării adresate din partea operatorului economic, autorizația de funcționare, planul de situație aferent, sau, după caz, avizul anexă la autorizația de funcționare, se vor depune în original la emitent, cu condiția achitării taxelor aferente până la data solicitării suspendării inclusiv. Reluarea activității se face prin solicitare scrisă din partea operatorului economic cu minimum 15 zile înainte de începerea activității.

5

(3)    În cazul suspendării activității (cu sau fără dezafectarea suprafeței ocupate) la solicitarea organelor de control în drept, reluarea activității se va face după remedierea aspectelor care au condus la măsura de suspendare a activității.

Art. 53 (1) Taxa de autorizare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public și privat al Municipiului Constanța sau al cetățeanului se va încasa pentru fiecare punct de lucru al operatorilor economici, pentru anul în curs.

(2)    Operatorii economici care desfășoară activități temporare pe domeniul public și privat al Municipiului Constanța datorează o taxă zilnică/diferențiată în raport cu activitatea desfășurată, suprafața ocupată, zona de amplasament, perioada de desfășurare a activității.,

(3)    Taxa de autorizare precum și taxa de ocupare temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Constanța se plătesc la casieriile Primăriei Municipiului Constanța sau prin ordin de plată în contul bugetului local, operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării autorizației de funcționare. O copie a documentului de plată se va anexa la documentație.

Art. 54 (1) Autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare este valabilă pe durata perioadei aprobate.

(2)    Prelungirea valabilității autorizației se va face numai prin solicitarea scrisă, cu minim 15 zile înaintea expirării valabilității acesteia.

(3)    În cazul neachitării în termen a taxelor datorate, se vor percepe majorări de întârziere conform legislației în vigoare, calculate până la data efectuării plății inclusiv.

(4) În cazul întârzierii la plată a taxelor datorate pentru ocuparea temporară a

domeniului public și privat al Municipiului Constanța, se vor lua măsurile legale ce se impun.

Art.55 Taxa de autorizare, precum și taxa de ocupare temporară a domeniului public sau privat al Municipiului Constanța sunt prevăzute în anexa nr. 8 din H.C.L.M. nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 56 Responsabilitatea încasării taxelor menționate revine Serviciului Autorizare Agenți Economici - Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat.

Art. 57 Modificările la autorizația de funcționare vor fi operate la solicitarea scrisă a operatorului economic sau atunci când situația o cere, cu acordul autorității publice locale, prin eliberarea unei noi autorizații de funcționare.

Art. 58 (1) În cazul deteriorării autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare, operatorul economic va solicita eliberarea unui duplicat al autorizației de funcționare.

(2) În cazul pierderii autorizației de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare, operatorul economic va declara nulitatea acestuia într-un cotidian local, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al autorizației de funcționare.

Art. 59 (1) Anularea autorizației de funcționare se face prin solicitare scrisă a operatorului economic, cu condiția achitării taxelor aferente până la data solicitării anulării inclusiv.

(2)    Autorizația de funcționare poate fi anulată oricând, înaintea expirării termenului dacă nu se respectă:

-    amplasamentul și suprafața aprobată;

-    obiectul de activitate autorizat;

-    tipul de amplasament aprobat;

-    normele de estetică și igiena publică;

-    cerințele și criteriile ce au stat la baza eliberării autorizației de funcționare;

-    existența unor reclamații întemeiate,

la constatarea Direcției Poliției Locale din cadrul Primăriei Municipiului Constanța sau a altor instituții abilitate.

-    alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.

(3)    Referatul pentru anularea autorizației de funcționare va fi întocmit de către Direcției Poliției Locale din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

(4)    Anularea autorizației de funcționare se face prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța.

Art. 60 Responsabilitatea încasării taxelor menționate revine Serviciului Autorizare Agenți Economici - Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat.

C A P I T O L U L V

ANEXE

Art.61 Se aprobă utilizarea următoarelor formulare cuprinse în Capitolul V -Anexe

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

AVIZ PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Nr. □□□□ dmODOD □ □□□

Eliberat de Primăria Municipiului Constanța

Nr.00nn din □□ □□ □□□□ Eliberat de Primăria Municipiului Constanța

1.    Firma ______________________________________________

2.    Forma de organizare: □ Societate comercială

□    Societate Cooperativa Meșteșugărească

□    Întreprindere familială

□    Persoană fizică autorizată

□    Întreprindere individuală


1.    Firma ______________________________________________________________________________________

2.    Forma de organizare: □ Societate comercială □ Societate Cooperativa Meșteșugărească

□ Întreprindere familială □ Persoană fizică autorizată □ Întreprindere individuală


3.    Sediul social: Județul __________________________________

Localitatea ____________________________________________

str. __________________________________________________

bl. __________, sc. _________, ap. ______

4.    Înmatriculată la Registrului Comerțului cu nr. ______________/

_________________ din data ___________________ cod unic de

înregistrare

5.    Unitatea _______________________________________ situată

în municipiul Constanța, str. _______________________________

nr. ________ bl. _______, sc. _______, ap. ________

6.    Activitate conform COD CAEN : ________________________


3.Sediul social: Județul _______________________________ Localitatea _________________________________

str.___________________________________________ nr. _________, bl. ________, sc. _______, ap.__________

4.    Înmatriculată la Registrului Comerțului cu nr __________/_________________ din data _____________________,

cod unic de înregistrare _____________________________

5.    Unitatea __________________________________________________________ situată în municipiul Constanța,

str. __________________________________________, nr. _________, bl. ________, sc. ________, ap. _________;

6.    Activitate conform COD CAEN: _________________________________________________________________


7.    Orar de funcționare:

8.    Mențiuni: ____________________________________________________________________________________


7. Orar de functionare


8. Mențiuni:


PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


Seria __________ Nr. ________________

Seria ____________ Nr. _______________________


Nu se admit ștersături, adăugiri

Vizarea avizului program de funcționare se va face anual până la 31.03.


VIZE ANUALE


VIZE ANUALE


Data

Anul

Semnături

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


Data

Anul

Semnături

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan

Mazăre


MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE


Data

Punctul dinavizulprogramde funcționare care se modifică, se completează

Semnături

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE


Data

Punctul din avizul program de

funcționare care se modifică, se completează

Semnături

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

pentru desfășurarea activității de alimentație publică

Nr.DDDDD din □□ □□ □ □□□ Eliberată de Primăria Municipiului Constanța


1.    Firma __________________________________________________

2.    Forma de organizare: □ Societate comercială

□    Societate Cooperativa Meșteșugărească

□    Întreprindere familială

□    Persoană fizică autorizată

□    Întreprindere individuală


AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

pentru desfășurarea activității de alimentație publică

Nr.dnnnn din □□ □□ □□□□ Eliberată de Primăria Municipiului Constanța

3.    Sediul social: Județul _____________________________________

Localitatea ______________________________________________

str. ______________________________________________ nr. ____

bl. _____, sc. _____, ap. _____

4.    Înmatriculată la Registrului Comerțului cu nr. _________________/

__________________ din data ____________________ cod unic de

înregistrare

5.    Unitatea _______________________________________ situată

în municipiul Constanța, str. ________________________________

nr. ___________ bl. _______, sc. _______;

în suprafață totală de < 100 mpD; > 100 mp □

6.    Activitate conform COD CAEN : ________________________


1.    Firma _______________________________________________________________________________

2.    Forma de organizare: □ Societate comercială □ Societate Cooperativa Meșteșugărească

□ Întreprindere familială □Persoană fizică autorizată □ Întreprindere individuală

3.Sediul social: Județul ________________________ Localitatea _________________________________________

str. _______________________________________________ nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap.___________

4.    Înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr ________________/________________ din data ___________________

, cod unic de înregistrare ___________________________

5.    Unitatea ___________________________________________________________ situată în municipiul Constanța

str. _______________________________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____;

în suprafață totală de < 100 mpd; > 100 mp □

6.    Activitate conform COD CAEN: ___________________________________________________________________

7.    Orar de funcționare:

8.    Mențiuni: ____________________________________________________________________________________

7. Orarde functionare

8. Mențiuni:

______________________________________________________ PRIMAR

_ RADU ȘTEFAN MAZĂRE

PRIMAR

RADU ȘTEFAN MAZĂRE Seria _________ Nr. _______________________


Seria __________Nr. _______________

•    Nu se admit ștersături, adăugiri

•    Vizarea autorizației de funcționare se va face anual până la 31.03.

VIZE ANUALE


VIZE ANUALE


Data

Anul

Semnătura

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


Data

Anul

Semnătura

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE


Data

Punctul din autorizația de funcționare care se modifică, se completează

Semnătura

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre


MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE


Data

Punctul din autorizația de

funcționare care se modifică, se completează

Semnătura

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

PRIMAR

Radu Ștefan MazăreROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIAMUNICIPIULUICONSTANTA

Seria nr..........

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE

Nr..................................din..................................

pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public și privat al Municipiului Constanta sau al cetățeanului


.................., co^un^c de înre

t cu caracter pro'vizorjtfN"..


1.    Firma

2.    Sedii

nr. ...v...... bloc............., sc.........., ap.

3.    Înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr................/.......... din data de

v    -■    ■- —istrare

4.    Ampla_

5.    Adresă^mpUlfcment

;ti

exe:-

jrafaț


la:


10.Mențiuni-..........


am


el


nt lei/m.p./...............•......•••••••.....................

°NSTANTL^Prezenta autorizație este valabilă de la..........................până la.............................

Taxa de autorizare în valoare de.......................................................................

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de..................................................

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

Prezenta autorizație este valabilă de la..........................până la.............................

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de....................................................

Majorări de întârziere în valoare de....................................................................

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

Prezenta autorizație este valabilă de la..........................până la.............................

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de....................................................

Majorări de întârziere în valoare de....................................................................

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

Prezenta autorizație este valabilă de la..........................până la.............................

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de....................................................

Majorări de întârziere în valoare de....................................................................

PRIMAR

Radu Ștefan Mazăre

Solicitarea prelungirii valabilității autorizației se face cu minim 15 zile înaintea expirării.

Autorizația de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare se emite anual, la solicitarea scrisă a operatorului economic și va fi însoțită de documentația necesară în vederea autorizării.

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DOMNULE PRIMAR

SOCIETATEA COMERCIALĂ _______________________________________________

PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ ___________________________________________

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ _____________________________________________

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ ______________________________________________

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr__________/_________/___________, cod unic de

înregistrare ________________, avand sediul social in localitatea____________________________

str ____________________________________, nr______, bl______, sc _______ , ap _______,

reprezentata prin ________________________________ în calitate de____________________

tel_________________________

În conformitate cu prevederile H.C.L.M. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța,

solicit eliberarea:

AVIZULUI PROGRAM DE FUNCȚIONARE

9

Pentru următoarele activități economice:

1.    Tip Unitate ___________________________________________________________________

Cod CAEN ______________________________________________________________________

Adresă Unitate : str. __________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,

et. _______, ap. _______

ORAR DE FUNCȚIONARE_

2.    Tip Unitate ___________________________________________________________________

Cod CAEN ______________________________________________________________________

Adresă Unitate : str. __________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,

et. _______, ap. _______

ORAR DE FUNCȚIONARE ________________________________________________________

3.    Tip Unitate ___________________________________________________________________

Cod CAEN ______________________________________________________________________

Adresă Unitate : str. __________________________________, nr. _____, bl. ______, sc. ______,

et. _______, ap. _______

ORAR DE FUNCȚIONARE ________________________________________________________

Anexez prezentei documentația necesară.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

9

Subsemnatul____________________________________________________

cu domiciliul în Constanța, str. __________________________________________

9    "    _

nr._____,bl._____,sc._____, et. ___________,ap.____, posesor al actului de

identitate serie ______ nr.___________, eliberat de ________________________,

la data de ________________, în calitate de vecin limitrof al unității ( se va

menționa tipul de unitate) ______________________________________________

situată în Constanța, str._____________________________ nr.______, bl._____ ,

9    "    _ _"    _ "

sc._____, et. _____, ap._____ SUNT DE ACORD cu practicarea activității de

după următorul orar de funcționare :

Drept pentru care semnez prezentul acord pentru unitatea mai sus

menționată, necesar obținerii:

9    7    9

Autorizație de funcționare

9    9

□ Aviz program de funcționare

DATA______________________

SEMNATURA_______________

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

5

DECLARAȚIE

9

Subsemnatul _____

______________________________cu

domiciliul în

localitatea ____________

_________, județul / sectorul _

5

strada ________________

___ nr._______,bl.______,sc._____

,ap.

____, legitimat

cu BI/CI seria ____nr. ___

____ cod numeric personal______

5

în calitate de _______

_______ la S.C./P.F.A./Î.I./A.F

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. de înmatriculare __

____/_

_____/______,

cu sediul social în ______

__________________ județul/sectorul __

str.___________________

_________ nr._____, bl._____,

sc.__

___, ap.____,

declar pe propria răspundere că voi soluționa regimul juridic al terenului situat

în Municipiul Constanța, str._, nr._,

bl._____, sc._____, ap.____, în suprafață totală de _____________, ocupat de

activulsupus autorizării.

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

5

DECLARAȚIE

5

Subsemnatul ________________________________________ cu domiciliul în

localitatea ____________________________, județul___________________________, strada

__, nr. _______, bl. _______, sc ___

5

ap. ___ , legitimat cu

BI/CI seria _____ nr. ________

____ cod numeric personal _______

_______________ , în

calitate de ____________

la

S.C./P.F.A./Î.I./I.F.

____________________ înregistrată

la

Registrul Comerțului

sub nr. de înmatriculare _

//,

cu

sediul social în

___________, județul ____________

str.________________________

___________________, nr.______

, având unitatea

_________ situată în

Constanța,    strada

__, nr.______, bl._____, sc.______,

et.

_______, ap.._____,

declar pe propria răspundere cunoscând sancțiunile legii referitoare la falsul în declarații, că pentru unitatea mai sus menționată:

Sunt îndeplinite cerințele și criteriile în baza cărora se vor elibera avizele program de funcționare prevăzute de art.10 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța.

Sunt îndeplinite cerințele și criteriile în baza cărora se vor elibera autorizațiile de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică prevăzute de art.15 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța.

Anexa nr. 8 la „Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța”

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

DOMNULE PRIMAR

SOCIETATEA COMERCIALĂ _______________________________________________

PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ ___________________________________________

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ _____________________________________________

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ ______________________________________________

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr__________/_________/___________, cod unic de

înregistrare ___________________, avand sediul social in localitatea____________________________

str ____________________________, nr_____, bl_____, sc ______ , ap ______, reprezentata prin

____________________________ în calitate de______________________ tel___________________.

În conformitate cu prevederile Legii nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, H.C.L.M. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța, solicit eliberarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică:

1.    Tip Unitate ______________________________________________________________________

Cod CAEN _________________________________________________________________________

Adresă Unitate : str. _____________________________, nr. _____, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ____

ORAR DE FUNCȚIONARE_

SUPRAFAȚĂ TOTALĂ:    (m.p.)

2.    Tip Unitate ______________________________________________________________________

Cod CAEN _________________________________________________________________________

Adresă Unitate : str. ____________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ___, ap. ____

ORAR DE FUNCȚIONARE _____________________________________________________

SUPRAFAȚĂ TOTALĂ: ________________________ (m.p.)

Anexez prezentei documentația necesară în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică.

Data_____________________ Semnatura și stampila ________________________

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

5

DOMNULE PRIMAR

SOCIETATEA COMERCIALĂ _______________________________________________

PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ ___________________________________________

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ _____________________________________________

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ ______________________________________________

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr__________/_________/___________, cod unic de

înregistrare ________________, avand sediul social in localitatea____________________________

str ____________________________________, nr______, bl______, sc _______ , ap _______,

reprezentata prin ________________________________ în calitate de____________________

tel_________________________

În conformitate cu prevederile H.C.L.M. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța , solicit vizarea pe anul _________, pentru:

□ Avizul program de funcționare nr._/_/_/_

///

///

Declar pe propria răspundere cunoscând sancțiunile legii referitoare la falsul în declarații că nu au survenit modificări cu privire la forma de organizare, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru și orarul de funcționare.

Solicit modificarea avizului program de funcționare cu privire la _______________________

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

5

DOMNULE PRIMAR

SOCIETATEA COMERCIALĂ _______________________________________________

PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ ___________________________________________

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ _____________________________________________

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ ______________________________________________

înmatriculata la Registrul Comertului cu nr__________/_________/___________, cod unic de

înregistrare ________________, avand sediul social in localitatea____________________________

str ____________________________________, nr______, bl______, sc _______ , ap _______,

reprezentata prin ________________________________ în calitate de____________________

tel_________________________

În conformitate cu prevederile H.C.L.M. referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Constanța, solicit vizarea pe anul _________, pentru:

Autorizația de funcționare nr.

5    5    -

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Declar pe propria răspundere cunoscând sancțiunile legii referitoare la falsul în declarații că nu au survenit modificări cu privire la tipul de unitate (cu modificarea codului CAEN), adresa punctului de lucru, suprafața unității și orarul de funcționare.

Solicit modificarea autorizației de funcționare cu privire la ____________________________

DECLARAȚIE

9

Subsemnatul _____________________________________________

C.N.P. _________________ act de identitate____ seria____ nr.___________ în

calitate de ________________________ la S.C./P.F.A./I.I./I.F.

_________________________________________________ cu sediul social în

localitatea_____________________, județul/sectorul ______________________,

str. _________________________________, nr. ____, bl.____, sc.____, et.____,

ap.____ cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații, declar

pe propria răspundere, că la adresa str. __________________________________,

nr. ____, bl.___, et.____, ap.____, funcționează unitatea de alimentație publică de

tip _____________________________, denumire ________________________,

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1267/08.12.2010 privind eliberarea certificatului de clasificare a licențelor și brevetelor de turism și a Ordinului nr.899/28.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism.

C A P I T O L U L VI

SANCȚIUNI

9

Art. 62 Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a)    desfășurarea activității de alimentație publică de către unitățile tip restaurant 5610 (corespondent cod CAEN 5530), tip bar 5630 (corespondent cod CAEN 5540) fără a deține Autorizație de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică, cu suspendarea activității comerciale până la data autorizării și cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

b)    nevizarea Autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică în termenul legal, cu suspendarea activității comerciale până la data vizării autorizației și cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

c)    desfășurarea exercițiului comercial fără a deține Avizul program de funcționare de către operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și de prestări servicii cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

d)    nevizarea Avizului program de funcționare în termenul legal, cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

e)    comercializarea de produse și/sau prestări servicii fără a deține Autorizație de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului, mutarea sau extinderea unui exercițiu comercial, cât și modificarea suprafeței structurii de vânzare menționate în autorizație, cu suspendarea activității comerciale până la data autorizării sau încadrării în prevederile autorizației și cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

f)    desfășurarea oricărui exercițiu comercial în perioada suspendării activității comerciale, cu amenda de 2500 lei; se vor notifica în termen de 5 zile Oficiul

Național al Registrului Comerțului și organele de control abilitate ale Ministerului de Finanțe (Direcția Generală a Finanțelor Publice și Garda Financiară);

g)    împiedicarea sau obstrucționarea sub orice formă, de către comerciant sau de oricare altă persoană, a organelor de control abilitate a Primăriei Municipiului Constanța în exercitarea atribuțiilor lor privind controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la

1500 lei la 2500 lei;

h)    nedeținerea la locul de desfășurare a activității temporare de către operatorul economic a recipienților speciali pentru deșeuri se sancționează cu amendă de la 400 la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

i)    depozitarea produselor ce fac obiectul comercializării sau a ambalajelor de orice fel pe domeniul public (spații verzi, trotuare, carosabil, alei pietonale) se sancționează cu amendă de la 400 la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

j)    comercializarea stradală a băuturilor alcoolice sub orice formă sau a produselor alimentare neambalate și a celor perisabile (excepție terasele amenajate) se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

k)    utilizarea unui mobilier stradal neagreat de Primăria Municipiului Constanța sau modificarea mobilierului stradal agreat de Primăria Municipiului Constanța în sensul realizării unor lucrări cu scopul extinderii acestuia: suporți, copertine, acoperirea cu prelate sau al consolidării acestuia: fundații, platforme, etc, se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice și de la 1500 la 2000 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

l)    deteriorarea domeniului public prin ancorarea obiectelor destinate asigurării

protecției produselor comercializate se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale,    societăți

comerciale;

m)    expunerea de produse pe fațadele structurii de vânzare se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale;

n) încălcarea prevederilor Autorizației de funcționare/Avizului program de funcționare prin nerespectarea obligațiilor prevăzute în acestea, în cazul în care aceste fapte nu constituie contravenții stabilite prin alte acte normative în vigoare, se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice și de la 1500 la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale.

Art. 63 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de la art.62 se face de către organele de control abilitate ale Primăriei Municipiului Constanța, prin inspectorii Direcției Poliția Locală.

Art. 64 În cazul repetării contravențiilor prevăzute la art. 62 lit. a, c, e și f într-un interval de 12 luni, chiar dacă amenda a fost plătită, precum și în cazul în care se încalcă în mod repetat dispozițiile legale privind liniștea și ordinea publică, se va suspenda activitatea comercială pe o perioada de pana la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă, prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța.

Art. 65 (1) Persoana împuternicită să aplice sancțiunea dispune și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții, conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile stabilite prin prezenta hotărâre se pot dispune prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției, în funcție de natura și gravitatea faptei, sancțiuni complementare cumulate, conform dispozițiilor O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 66 Contravențiilor prevăzute la art. 62 li se aplică dispozițiile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării în termen de cel mult 48 de ore de la data înmânării procesului verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din minimul amenzii.

Art. 67 Suspendarea activității comerciale în condițiile art.78 din O.G. nr. 99/2000 republicată, se face prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța pe o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă.

Art. 68 Retragerea actelor de către instituțiile care le-au emis, nerespectarea criteriilor ce au stat la baza eliberării Autorizației de funcționare /Avizului program de funcționare ori depunerea actelor care nu sunt conforme cu realitatea care au stat la baza eliberării Autorizației de funcționare/Avizului program de funcționare în condițiile prezentei hotărâri, atrage suspendarea/anularea Autorizației de funcționare /Avizului pentru program de funcționare.

Art. 69 În cazul repetării contravențiilor de la art.62 lit.h-n într-un interval de 6 luni sau a încălcării în mod repetat într-un interval de 6 luni a prevederilor Autorizației de funcționare/Avizului program de funcționare precum și în cazul în care

se încalcă în mod repetat dispozițiile legale privind liniștea și ordinea publică, se va suspenda Autorizația de funcționare /Avizul program pe o perioadă de până la 30 de zile prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța.

Art. 70 Nerespectarea măsurii de suspendare prevăzute la art.69, neînlăturarea cauzelor sau încălcarea acelorași obligații care au dus la suspendarea Autorizației de funcționare/Avizului program de funcționare sau suspendarea repetată a Autorizației de funcționare/Avizului program de funcționare duce la anularea Autorizației de funcționare/Avizului program de funcționare prin Dispoziția Primarului Municipiului Constanța.

Art. 71 Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Art. 72 În cazul în care persoanele sancționate contravențional nu s-au conformat în termen măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției sau Dispoziției Primarului Municipiului Constanța autoritatea Administrației Publice Locale va sesiza instanțele judecătorești.