Hotărârea nr. 60/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN HCLM 28/10.02.2011

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 28/10.02.2011

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2011__.

Luând în dezbatere :

expunerea de motive nr. 36971/14.03.2011 prezentată de domnul Primar RADU

ȘTEFAN MAZĂRE,

referatul nr.36.812 / 11.03.2011 al Serviciului Resurse Umane - Direcția »

Administrație Publica Locală,

raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești,

Văzând prevederile din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,

republicată cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, Legea - cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Luând în considerare adresa Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanta nr. 2806/03.03.2011, înregistrată la Primăria municipiului Constanța cu nr. 34982/09,02,2011, referitoare la cheltuielile de personal pentru anul 2011.

In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a" si alin. (3) lit."b" si ale art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă modificarea anexei nr. 2 din H.C.L.M. nr. 28/10.02.2011, în sensul transformării posturilor contractuale din cadrul Direcției Asistență Medicală Școlară și Comunitară în vederea promovării personalului medical ce a obținut rezultate corespunzătoare la examenul de grad, după cum urmează :

a)    4 posturi de medic specialist se transformă în posturi de medic primar

b)    4 posturi de asistent medical se transformă în posturi de asistent medical principal.

ART. 2- Drepturile salariale ale personalului promovat se acordă la nivelul de salarizare în plată pentru funcții similare, de la bugetul local din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății conform prevederilor legale .

ART. 3- Celelalte dispoziții ale H.C.L.M. nr.28/10.02.2011 rămân neschimbate.

ART. 4 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

PREZEN TA HO TĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 25 CONSILIERI DIN 27 MEMBRI

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 60

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

STAT DE FUNCȚII

1

Nr.

crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcție publica

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Grad

profesional

Nivelul

studiilor

Nivelul de

salarizare

de conducere

de execuție Z nivel de salarizare*

de

conducere

de execuție

DEMNITARI

1

Primar

S

2

Viceprimar

S

3

Viceprimar

S

TOTAL

3

3

1

SECRETAR

S

1

1

CABINET PRIMAR

1

-

Consilier

I A

S

2

Inspector

specialitate

I A

S

TOTAL

2

2

1

Expert local probleme rromi

g

TOTAL

1

1

Compartiment AUDIT PUBLIC INTERN

1

Auditor

I

principal

S

2

Auditor

I

principal

S

3

Auditor

I

principal

S

4

Auditor

I

asistent

S

TOTAL

4

4

SERVICIUL INSPECTORAT PROTECȚIE CIVILA

1

Sef serviciu

II

S

2

Consilier

I

superior

S

3

Inspector

I

superior

S

4

Inspector

I

superior

S

5

Referent spec

II

superior

ssd

6

Inspector

I

asistent

S

7

Inspector

I

asistent

S

8

Referent

III

asistent

m

9

Inspector

I

principal

s

TOTAL

9

1

8

|

1. DIRECȚIA PROGRAME SI DEZVOLTARE

1

director

executiv

II

s

2

director

executiv

adjunct

II

s

TOTAL

2

2

BIROU ECOLOGIE URBANĂ

1

Sef birou

II

s

2

Consilier

I

principal

s

3

Inspector

I

asistent

s

4

Inspector

I

asistent

s

5

Inspector

I

asistent

s

6

Inspector

I

asistent

s

TOTAL

6

1

5

SERVICIUL IMPLEMENTARE PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE

1

Sef serviciu

II

s

2

Consilier

I

asistent

S

3

Consilier

I

asistent

s

4

Consilier

I

asistent

s

5

Consilier

I

principal

s

6

Consilier

I

asistent

s

7

Consilier manager de proiect

I

asistent

s

8

Consilier manager de proiect

I

asistent

s

9

Consilier

I

superior

S

10

Inspector

I

principal

S

11

Referent

III

asistent

S

TOTAL

11

1

10

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA

1

șef

serviciu

II

2

Consilier

II

s

3

Consilier

II

s

4

Consilier

II

s

5

Consilier

II

s

6

Consilier

II

s

7

Consilier

II

s

8

Consilier

II

s

9

Consilier

II

s

10

Consilier

juridic

II

s

TOTAL

10

0

1

9

2. ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCAL/

1

director

executiv

II

S

2

director

executiv

adjunct

II

s

TOTAL

2

2

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA SI PROTECȚIA COPILULUI

2

Consilier

I

superior

s

3

Consilier

I

superior

s

4

Inspector

I

principal

s

5

Inspector

I

asistent

s

6

Inspector

I

principal

s

7

Consilier

I

asistent

s

8

Inspector

I

principal

s

9

Inspector

I

principal

s

10

Referent

III

superior

m

11

Inspector

I

principal

s

12

Inspector

I

asistent

s

13

Inspector

I

asistent

s

14

Inspector

I

asistent

s

15

Inspector

I

principal

s

16

Inspector

I

principal

s

17

Referent

III

superior

m

18

Referent

III

debutant

m

19

Psiholog

specialist

s

TOTAL

19

1

17

1

SERVICIUL ASISTENTA SI PROTECȚIE SOCIALA

1

Sef serviciu

II

2

Inspector

I

superior

s

3

Inspector

I

asistent

s

4

Referent

III

superior

m

5

Referent

III

superior

m

6

Inspector

I

principal

s

7

Inspector

I

principal

s

8

Inspector

I

principal

s

9

Inspector

I

principal

s

10

Inspector

I

asistent

s

11

Inspector

I

asistent

s

12

Inspector

I

asistent

s

13

Inspector

I

asistent

s

14

Referent

IA

m

TOTAL

14

1

12

1

SERVICIUL RESURSE UMANE

1

Sef serviciu

II

s

2

Consilier

I

superior

s

3

Consilier

I

principal

s

4

Inspector

I

principal

s

5

Inspector

I

principal

s

6

Consilier

I

principal

s

7

Inspector

I

debutant

s

8

Consilier

I

principal

s

9

Psiholog

Practicant

s

TOTAL

9

1

7

1

SERVICIUL JURIDIC

1

Sef serviciu

II

s

2

Consilier jur

I

asistent

s

3

Consilier jur

I

principal

s

4

Consilier jur

I

superior

s

5

Consilier jur

I

superior

s

6

Consilier jur

I

principal

s

7

Consilier jur

I

principal

s

8

Consilier jur

I

asistent

s

9

Consilier jur

principal

s

10

Consilier jur

I

superior

s

11

Consilier jur

I

asistent

s

12

Consilier jur

I

asistent

s

13

Consilier jur

I

principal

S

14

Consilier jur

I

principal

S

15

Consilier jur

I

asistent

S

16

Consilier jur

I

asistent

S

17

Consilier jur

I

debutant

s

18

Referent

III

superior

m

19

Inspector

I

principal

s

20

Referent

III

superior

m

TOTAL

20

1

19

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI ÎNDRUMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

1

Sef serviciu

II

s

2

Inspector

I

superior

s

3

Inspector

I

superior

s

4

Inspector

I

superior

s

5

Inspector

I

superior

s

6

Inspector

I

asistent

s

7

Inspector

I

principal

s

8

Inspector

I

asistent

s

9

Inspector

I

asistent

s

10

Inspector

I

asistent

s

11

Inspector

I

asistent

s

12

Inspector

I

asistent

s

13

Inspector

I

debutant

s

TOTAL

12

1

11

3. DIRECȚIA GOS

PODARIRE COMUNALA

1

director

executiv

II

s

2

director

executiv

adjunct

II

s

TOTAL

2

2

SERVICIUL TEHNICO ECONOMIC

1

Sef serviciu

II

s

2

Inspector

I

principal

s

3

Consilier

I

superior

s

4

Inspector

I

superior

s

5

Referent

III

superior

m

6

Inspector

I

asistent

s

7

Inspector

I

asistent

s

8

Referent

III

principal

m

TOTAL

8

1

7

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI

1

Sef serviciu

II

2

Inspector

I

superior

s

3

Inspector

I

superior

s

4

inspector

I

principal

s

5

Inspector

I

principal

s

6

Inspector

I

asistent

s

7

Referent spec.

II

superior

ssd

8

Referent

III

asistent

m

TOTAL

8

1

7

SERVICIUL IGIENA PUBLICA

1

Sef serviciu

II

2

Inspector

I

superior

s

3

Inspector

I

superior

s

4

-

Inspector

I

superior

s

5

Inspector

I

principal

s

6

Referent

III

superior

m

7

Inspector

I

asistent

s

8

Inspector

I

asistent

s

TOTAL

8

1

7

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

1

Sef serviciu

II

2

Consilier

I

superior

s

3

Inspector

I

superior

s

4

Referent spec

II

superior

ssd

5

Referent

III

superior

m

6

Inspector

I

asistent

s

7

Inspector

I

asistent

s

8

Inspector

I

asistent

s

TOTAL

8

1

7

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

1

Sef serviciu

II

2

Inspector

I

superior

s

3

Referent

III

superior

m

4

Referent

III

superior

m

5

Referent

III

superior

m

6

Referent

III

superior

m

7

Referent

III

superior

m

8

Referent

III

superior

m

9

Referent

III

superior

m

TOTAL

9

1

8

4.DIRECTIA SERVICII PUBLICE

1

director

executiv

II

S

TOTAL

1

1

BIROUL ADMINISTRATIV, TEHNICO ECONOMIC

1

Set birou

II

S

2

Inspector

I

asistent

S

3

Inspector

I

superior

S

4

Inspector

I

asistent

S

5

Referent

III

principal

m

6

Inspector

I

asistent

S

TOTAL

6

1

5

SERVICIUL SISTEMATIZARE RUTIERA SI SERVICII PUBLICE

1

Sef serviciu

II

S

2

Inspector

I

superior

S

3

Inspector

I

asistent

S

4

Inspector

I

asistent

S

5

Referent spec

II

superior

ssd

6

Inspector

I

superior

S

7

Referent

III

superior

m

8

Inspector

I

asistent

s

TOTAL

8

1

7

SERVICIUL DOTĂRI URBANE - ECARISAJ - DEZINSECTIE SI DERATIZARE

1

Sef serviciu

II

s

2

Inspector

I

superior

s

3

Inspector

I

asistent

s

4

Inspector

I

asistent

s

5

Inspector

I

asistent

s

6

Referent

III

asistent

m

7

Referent

III

asistent

m

8

Referent

III

asistent

m

9

Referent

III

principal

m

TOTAL

9

1

8

5. DIRECȚIA URBANISM

1

Arhitect sef

II

S

TOTAL

1

1

SERVICIUL URBANISM

1

Sef serviciu

II

S

2

Inspector

I

superior

S

3

Inspector

I

superior

S

4

Inspector

I

asistent

S

5

Inspector

I

principal

S

6

Inspector

I

asistent

S

7

Inspector

I

superior

S

8

Inspector

I

asistent

S

9

Consilier

I

superior

S

10

Inspector

I

asistent

S

TOTAL.

10

1

9

SERVICIUL AUTORIZAȚII IN CONSTRUCȚII

1

Sef serviciu

II

S

2

Consilier

I

superior

S

3

Consilier

I

superior

S

4

Inspector

I

asistent

S

5

Inspector

I

superior

S

6

Inspector

I

principal

S

7

Inspector

I

superior

S

8

Inspector

I

superior

S

9

Inspector

I

superior

S

10

Inspector

I

superior

s

11

Inspector

I

superior

s

12

Referent

III

asistent

m

13

Referent

III

superior

m

14

Referent

III

superior

m

15

Referent

III

superior

m

16

Referent

III

superior

m

17

Referent

III

superior

m

18

Referent

III

asistent

m

19

Referent

III

asistent

m

TOTAL

19

1

18

6. DIRECȚIA PATRIMONIU

1

director

executiv

II

s

TOTAL

1

1

SERVICIU CADASTRU

1

Sef serviciu

li

S

2

Inspector

I

superior

S

3

Inspector

I

principal

S

4

Inspector

I

principal

S

5

Inspector

I

superior

S

6

Inspector

I

superior

S

7

Inspector

I

superior

S

8

Referent spec

I

superior

ssd

9

Inspector

I

principal

S

10

Referent

III

superior

m

11

Inspector

I

principal

s

12

Referent

III

principal

m

TOTAL

12

1

11

SERVICIU PATRIMONIU

1

Sef serviciu

II

s

2

Consilier

I

superior

s

3

Inspector

I

superior

s

4

Inspector

I

superior

s

5

Consilier

I

superior

s

6

Inspector

I

superior

s

7

Consilier

I

superior

s

8

Inspector

I

superior

s

9

Inspector

I

superior

s

10

Inspector

I

principal

s

11

Inspector

I

asistent

s

12

Inspector

I

asistent

s

13

Inspector

I

asistent

s

14

Inspector

I

asistent

s

15

Inspector

I

asistent

s

16

Inspector

I

asistent

s

17

Inspector

I

asistent

s

18

Inspector

I

debutant

s

19

Referent spec

II

superior

ssd

20

Referent spec

II

superior

ssd

21

Referent spec

II

superior

ssd

22

Referent spec

II

superior

ssd

23

Referent spec

II

asistent

ssd

24

Referent

III

superior

m

25

Referent

III

asistent

m

26

Referent

III

principal

m

27

Referent

III

asistent

m

28

Agent agricol

II

m

TOTAL

28

1

26

1

7. DIRECȚIA TEHNIC ACHIZIȚII

1

director

executiv

II

s

2

director

executiv

adjunct

II

s

TOTAL

2

2

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Sef serviciu

II

s

2

Consilier

I

superior

s

3

Consilier

I

superior

s

4

Consilier

I

superior

s

5

Inspector

I

asistent

s

6

Consilier

I

superior

s

7

Inspector

I

principal

s

8

Inspector

I

principal

s

9

Inspector

I

principal

s

TOTAL

9

1

8

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Sef serviciu

II

s

2

Inspector

I

superior

s

3

Consilier

I

superior

s

4

Inspector

I

superior

s

5

Inspector

I

principal

s

6

Inspector

I

superior

s

7

Inspector

I

asistent

s

8

Inspector

I

superior

s

TOTAL

8

1

7

BIROUL IMPLEMENTARE PROGRAME LOCUINȚE

1

Sef birou

II

s

2

Inspector

I

superior

s

3

Inspector

I

asistent

s

4

Inspector

I

principal

s

5

Referent

III

asistent

m

6

Referent

III

superior

m

TOTAL

6

1

5

8. DIRECȚIA FINANCIARA

1

director

executiv

II

2

director

executiv

adjunct

II

TOTAL

2

2

SERVICIUL FINANCIAR - BUGET

1

Sef serviciu

II

S

2

Inspector

I

principal

S

3

Consilier

I

superior

S

4

Inspector

I

superior

S

5

Consilier

I

principal

S

6

Inspector

I

principal

S

7

Inspector

I

principal

S

8

Inspector

I

principal

S

9

Referent

III

superior

m

10

Casier

m

11

Casier

m

TOTAL

11

1

8

2

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Sef serviciu

II

s

2

Inspector

I

principal

s

3

Consilier

I

superior

s

4

Inspector

I

asistent

s

5

Inspector

I

principal

s

6

Referent

III

superior

m

7

Inspector

I

asistent

s

8

Consilier

I

principal

s

9

Referent

III

asistent

m

TOTAL

9

1

8

9. DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

1

director

executiv

. II

TOTAL

1

1

SERVICIUL AUTORIZĂRI AGENTI ECONOMICI

1

Sef serviciu

II

s

2

Inspector

I

superior

s

3

Consilier

I

superior

s

4

Inspector

I

superior

s

5

Consilier

I

superior

s

6

Inspector

I

principal

s

7

Inspector

I

superior

s

8

Inspector

I

principal

s

9

Inspector

I

principal

s

10

Inspector

I

principal

s

11

Inspector

I

principal

s

12

Inspector

I

principal

s

13

Inspector

I

principal

s

14

Inspector

I

asistent

s

15

Referent

III

principal

m

16

Inspector

I

asistent

s

17

Referent

III

asistent

m

TOTAL

17

1

16

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE - VANZARI

1

Sef serviciu

II

s

2

Consilier

I

superior

s

3

Inspector

I

superior

s

4

Referent

III

asistent

m

5

Inspector

I

superior

s

6

Inspector

I

asistent

s

7

Inspector

I

principal

s

8

Inspector

I

principal

s

9

Inspector

I

principal

s

10

Inspector

I

principal

s

11

Inspector

I

asistent

s

12

Referent

III

superior

m

13

Inspector

I

principal

s

14

Inspector

I

asistent

s

15

Referent

I

superior

m

16

Inspector

I

asistent

s

TOTAL

16

1

15

1

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Sef serviciu

. II

s

2

Inspector

I

superior

s

3

Inspector

I

principal

s

4

Inspector

I

superior

s

5

Referent

I

superior

m

6

Inspector

I

asistent

s

7

Inspector

I

superior

s

8

Referent spec

II

superior

ssd

TOTAL

8

1

7

10. DIRECȚIA POLITIA LOCALA

1

director

executiv

II

s

2

director

executiv

adjunct

II

s

3

director

executiv

adjunct

II

s

3

3

COMPARTIMENT SECRETARIAT, PROCEDU

Rl, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII SI PROTECȚIA MUNCII

1

Polițist local

I

superior

s

2

Polițist local

I

principal

s

3

Polițist local

I

asistent

s

4

Polițist local

I

debutant

s

5

secretar

dactilograf

I

m

6

secretar

dactilograf

I

m

TOTAL

6

4

2

SERVICIUL BAZE DE DATE, D

SPECERAT, ARMAMENT

1

Sef serviciu

II

s

2

Polițist local

I

asistent

s

3

Polițist local

I

asistent

s

4

Polițist local

I

debutant

s

5

Polițist local

I

debutant

s

6

Polițist local

I

debutant

s

7

Polițist local

III

asistent

m

8

Polițist local

III

asistent

m

9

Polițist local

III

asistent

m

10

Polițist local

III

asistent

m

11

Polițist local

III

asistent

m

TOTAL

11

1

10

SERVICIUL IDENTIFICĂRI SI EVIDENTA PERSOANELOR

1

Sef serviciu

. II

2

Polițist local

I

asistent

s

3

Polițist local

I

asistent

s

4

Polițist local

I

asistent

s

5

Polițist local

I

debutant

s

6

Polițist local

I

debutant

s

7

Polițist local

I

debutant

s

8

Polițist local

I

debutant

s

9

Polițist local

I

debutant

s

10

Polițist local

I

debutant

s

TOTAL

10

1

9

SERVICIUL ORDINE PUBLICA 1

1

Sef serviciu

II

s

2

Polițist local

I

superior

s

3

Polițist local

I

principal

s

4

Polițist local

I

asistent

s

5

Polițist local

I

asistent

s

6

Polițist local

I

debutant

s

7

Polițist local

III

principal

m

8

Polițist local

III

principal

m

9

Polițist local

III

asistent

m

10

Polițist local

III

asistent

m

11

Polițist local

III

debutant

m

12

Polițist local

III

debutant

m

13

Polițist local

III

debutant

m

14

Polițist local

III

debutant

m

15

Polițist local

III

debutant

m

16

Polițist local

III

debutant

m

17

Polițist local

III

debutant

m

18

Polițist local

III

debutant

m

19

Polițist local

III

debutant

m

20

Polițist local

III

debutant

m

21

Polițist local

III

debutant

m

22

Polițist local

III

debutant

m

23

Polițist local

III

debutant

m

24

Polițist local

III

debutant

m

25

Polițist local

III

debutant

m

26

Polițist local

III

debutant

m

27

Polițist local

III

debutant

m

28

Polițist local

III

debutant

m

29

Polițist local

III

debutant

m

30

Polițist local

III

debutant

m

31

Polițist local

III

debutant

m

32

Polițist local

III

debutant

m

33

Polițist local

III

debutant

m

34

Polițist local

III

debutant

m

TOTAL

34

1

33

SERVICIUL ORDINE PUBLICA 2

l1

Sef serviciu

II

s

2

Polițist local

I

superior

s

3

Polițist local

I

principal

s

4

Polițist local

I

asistent

s

5

Polițist local

I

asistent

s

6

Polițist local

I

debutant

s

7

Polițist local

III

principal

m

8

Polițist local

III

principal

m

9

Polițist local

III

asistent

m

10

Polițist local

III

asistent

m

11

Polițist local

III

debutant

m

12

Polițist local

III

debutant

m

13

Polițist local

III

debutant

m

14

Polițist local

III

debutant

m

15

Polițist local

III

debutant

m

16

Polițist local

III

debutant

m

17

Polițist local

III

debutant

m

18

Polițist local

III

debutant

m

19

Polițist local

III

debutant

m

20

Polițist local

III

debutant

m

21

Polițist local

III

debutant

m

22

Polițist local

III

debutant

m

23

Polițist local

III

debutant

m

24

Polițist local

III

debutant

m

25

Polițist local

III

debutant

m

26

Polițist local

III

debutant

m

27

Polițist local

III

debutant

m

28

Polițist local

III

debutant

m

29

Polițist local

III

debutant

m

30

Polițist local

III

debutant

m

31

Polițist local

III

debutant

m

32

Polițist local

III

debutant

m

33

Polițist local

III

debutant

m

34

Polițist local

III

debutant

m

TOTAL

34

1

33

SERVICIUL ORDINE PUBLICA 3

1

Sef serviciu

II

2

Polițist local

I

superior

s

3

Polițist local

I

asistent

s

4

Polițist local

I

debutant

s

5

Polițist local

I

debutant

s

6

Polițist local

I

debutant

s

7

Polițist local

III

principal

m

8

Polițist local

III

principal

m

9

Polițist local

III

asistent

m

10

Polițist local

III

asistent

m

11

Polițist local

III

asistent

m

12

Polițist local

III

debutant

m

13

Polițist local

III

debutant

m

14

Polițist local

III

debutant

m

15

Polițist local

III

debutant

m

16

Polițist local

III

debutant

m

17

Polițist local

III

debutant

m

18

Polițist local

III

debutant

m

19

Polițist local

III

debutant

m

20

Polițist local

III

debutant

m

21

Polițist local

III

debutant

m

22

Polițist local

III

debutant

m

23

Polițist local

III

debutant

m

24

Polițist local

III

debutant

m

25

Polițist local

III

debutant

m

26

Polițist local

III

debutant

m

27

Polițist local

III

debutant

m

28

Polițist local

III

debutant

m

29

Polițist local

III

debutant

m

30

Polițist local

III

debutant

m

31

Polițist local

III

debutant

m

32

Polițist local

III

debutant

m

33

Polițist local

III

debutant

m

34

Polițist local

III

debutant

m

TOTAL

34

1

33

SERVICIUL ORDINE PUBLICA 4

1

Sef serviciu

II

2

Polițist local

I

superior

s

3

Polițist local

I

principal

s

4

Polițist local

I

asistent

s

5

Polițist local

I

debutant

s

6

Polițist local

I

debutant

s

7

Polițist local

III

principal

m

8

Polițist local

III

principal

m

9

Polițist local

III

asistent

m

10

Polițist local

III

asistent

m

11

Polițist local

III

debutant

m

12

Polițist local

III

debutant

m

13

Polițist local

III

debutant

m

14

Polițist local

III

debutant

m

15

Polițist local

III

debutant

m

16

Polițist local

III

debutant

m

17

Polițist local

III

debutant

m

18

Polițist local

III

debutant

m

19

Polițist local

III

debutant

m

20

Polițist local

III

debutant

m

21

Polițist local

III

debutant

m

22

Polițist local

III

debutant

m

23

Polițist local

III

debutant

m

24

Polițist local

III

debutant

m

25

Polițist local

III

debutant

m

26

Polițist local

III

debutant

m

27

Polițist local

III

debutant

m

28

Polițist local

III

debutant

m

29

Polițist local

III

debutant

m

30

Polițist local

III

debutant

m

31

Polițist local

III

debutant

m

32

Polițist local

III

debutant

m

33

Polițist local

III

debutant

m

34

Polițist local

III

debutant

m

TOTAL

34

1

33

SERVICIUL ORDINE PUBLICA 5

1

Sef serviciu

II

2

Polițist local

I

principal

s

3

Polițist local

I

asistent

s

4

Polițist local

I

asistent

s

5

Polițist local

I

principal

s

6

Polițist local

I

debutant

s

7

Polițist local

III

principal

m

8

Polițist local

III

principal

m

9

Polițist local

III

asistent

m

10

Polițist local

III

asistent

m

11

Polițist local

III

debutant

m

12

Polițist local

III

debutant

m

13

Polițist local

III

debutant

m

14

Polițist local

III

debutant

m

15

Polițist local

III

debutant

m

16

Polițist local

III

debutant

m

17

Polițist local

III

debutant

m

18

Polițist local

III

debutant

m

19

Polițist local

III

debutant

m

20

Polițist local

III

debutant

m

21

Polițist local

III

debutant

m

22

Polițist local

III

debutant

m

23

Polițist local

III

debutant

m

24

Polițist local

III

debutant

m

25

Polițist local

III

debutant

m

26

Polițist local

III

debutant

m

27

Polițist local

III

debutant

m

28

Polițist local

III

debutant

m

29

Polițist local

III

debutant

m

30

Polițist local

III

debutant

m

31

Polițist local

III

debutant

m

32

Polițist local

III

debutant

m

33

Polițist local

III

debutant

m

34

Polițist local

III

debutant

m

TOTAL

34

1

33

SERVICIUL ORDINE PUBLICA PENTRU STAȚIUNEA MAMAIA

1

Sef serviciu

II

s

2

Polițist local

I

principal

s

3

Polițist local

I

principal

s

4

Polițist local

I

asistent

s

5

Polițist local

I

debutant

s

6

Polițist local

I

debutant

s

7

Polițist local

III

principal

m

8

Polițist local

III

principal

m

9

Polițist local

III

superior

m

10

Polițist local

III

asistent

m

11

Polițist local

III

debutant

m

12

Polițist local

III

debutant

m

13

Polițist local

III

debutant

m

14

Polițist local

III

debutant

m

15

Polițist local

III

debutant

m

16

Polițist local

III

debutant

m

17

Polițist local

III

debutant

m

18

Polițist local

III

debutant

m

19

Polițist local

III

debutant

m

20

Polițist local

III

debutant

m

21

Polițist local

III

debutant

m

22

Polițist local

III

debutant

m

23

Polițist local

III

debutant

m

24

Polițist local

III

debutant

m

25

Polițist local

III

debutant

m

26

Polițist local

III

debutant

m

27

Polițist local

III

debutant

m

28

Polițist local

III

debutant

m

29

Polițist local

III

debutant

m

30

Polițist local

III

debutant

m

31

Polițist local

III

debutant

m

32

Polițist local

III

debutant

m

33

Polițist local

III

debutant

m

34

Polițist local

III

debutant

m

TOTAL

34

1

33

SERVICIUL FLUIDIZARE RUTIERA

1

Sef serviciu

II

s

2

Polițist local

I

principal

s

3

Polițist local

I

principal

s

4

Polițist local

I

principal

s

5

Polițist local

I

asistent

s

6

Polițist local

I

asistent

s

7

Polițist local

I

asistent

s

8

Polițist local

I

asistent

s

9

Polițist local

III

superior

m

10

Polițist local

III

principal

m

11

Polițist local

III

principal

m

12

Polițist local

III

asistent

m

13

Polițist local

III

asistent

m

14

Polițist local

asistent

m

15

Polițist local

III

asistent

m

16

Polițist local

III

debutant

m

17

Polițist local

III

debutant

m

18

Polițist local

III

debutant

m

19

Polițist local

III

debutant

m

20

Polițist local

III

debutant

m

21

Polițist local

III

debutant

m

22

Polițist local

III

debutant

m

23

Polițist local

III

debutant

m

24

Polițist local

III

debutant

m

25

Polițist local

III

debutant

m

26

Polițist local

III

debutant

m

27

Polițist local

III

debutant

m

28

Polițist local

III

debutant

m

29

Polițist local

III

debutant

m

TOTAL

29

1

28

SERVICIUL SIGURANȚA RUTIERA

1

Sef serviciu

II

2

Polițist local

I

principal

s

3

Polițist local

I

principal

s

4

Polițist local

I

principal

s

5

Polițist local

I

asistent

s

6

Polițist local

I

asistent

s

7

Polițist local

I

asistent

s

8

Polițist local

I

asistent

s

9

Polițist local

III

superior

m

10

Polițist local

III

principal

m

11

Polițist local

III

principal

m

12

Polițist local

III

principal

m

13*

Polițist local

III

asistent

m

14

Polițist local

III

asistent

m

15

Polițist local

III

asistent

m

16

Polițist local

III

asistent

m

17

Polițist local

III

debutant

m

18

Polițist local

III

debutant

m

19

Polițist local

III

debutant

m

20

Polițist local

III

debutant

m

21

Polițist local

III

debutant

m

22

Polițist local

III

debutant

m

23

Polițist local

III

debutant

m

24

Polițist local

III

debutant

m

25

Polițist local

III

debutant

m

26

Polițist local

III

debutant

m

27

Polițist local

III

debutant

m

28

Polițist local

III

debutant

m

TOTAL

28

1

27

SERVICIUL ÎNSOȚIRI, EXECUTĂRI SILITE, IN

TERVENTII

1

Sef serviciu

II

2

Polițist local

I

principal

s

3

Polițist local

I

principal

s

4

Polițist local

I

asistent

s

5

Polițist local

I

asistent

s

6

Polițist local

I

debutant

s

7

Polițist local

I

debutant

s

8

Polițist local

I

debutant

s

9

Polițist local

I

debutant

s

10

Polițist local

III

principal

m

11

Polițist local

III

principal

m

12

Polițist local

III

asistent

m

13

Polițist local

III

asistent

m

14

Polițist local

III

debutant

m

15

Polițist local

III

debutant

m

16

Polițist local

III

debutant

m

17

Polițist local

III

debutant

m

18

Polițist local

III

debutant

m

19

Polițist local

III

debutant

m

20

Polițist local

III

debutant

m

21

Polițist local

III

debutant

m

22

Polițist local

III

debutant

m

23

Polițist local

III

debutant

m

24

Polițist local

III

debutant

m

25

Polițist local

III

debutant

m

TOTALu

25

1

24

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCȚII SI AFISAJUL STRADAL

1

Sef serviciu

II

2

Polițist local

I

asistent

s

3

Polițist local

I

asistent

s

4

Polițist local

I

principal

s

5

Polițist local

I

superior

s

6

Polițist local

I

superior

s

7

Polițist local

I

principal

s

8

Polițist local

I

asistent

s

9

Polițist local

I

asistent

s

10

Polițist local

I

asistent

s

11

Polițist local

I

asistent

s

12

Polițist local

I

asistent

s

13

Polițist local

I

principal

s

14

Polițist local

I

asistent

s

15

Polițist local

I

asistent

s

16

Polițist local

I

asistent

s

17

Polițist local

I

asistent

s

18

Polițist local

III

asistent

m

19

Polițist local

I

superior

s

Total

19

1

18

BIROU URMĂRIRE SI EXECUTARE MASURI IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOF

1

Sef birou

II

2

Polițist local

I

superior

s

3

Polițist local

I

asistent

s

4

Polițist local

I

asistent

s

5

Polițist local

I

superior

s

6

Polițist local

III

asistent

m

TOTAL

6

$

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

1

Sef serviciu

II

2

Polițist local

I

asistent

s

3

Polițist local

I

asistent

s

4

Polițist local

I

asistent

s

5

Polițist local

I

superior

s

6

Polițist local

I

principal

s

7

Polițist local

I

asistent

s

8

Polițist local

I

asistent

s

9

Polițist local

III

superior

m

TOTAL

9

1

8

SERVICIUL ACTIVITATE COMERCIALA

1

Sef serviciu

II

2

Polițist local

I

principal

s

3

Polițist local

I

asistent

s

4

Polițist local

I

asistent

s

5

Polițist local

I

asistent

s

6

Polițist local

I

principal

s

7fc

Polițist local

I

asistent

s

8

Polițist local

I

asistent

s

9

Polițist local

I

principal

s

10

Polițist local

I

asistent

s

11

Polițist local

I

asistent

s

12

Polițist local

I

asistent

s

13

Polițist local

I

asistent

s

14

Polițist local

I

asistent

s

15

Polițist local

I

principal

s

16

Polițist local

I

principal

s

17

Polițist local

I

asistent

s

18

Polițist local

I

asistent

s

19

Polițist local

I

principal

s

20

Polițist local

I

superior

s

21

Polițist local

I

asistent

s

TOTAL

21

1

20

11. DIRECȚIA DE ORGANIZARE SI INFORMATIZARE

1

director

executiv

' II

TOTAL

1

1

BIROUL INFORMATIZARE

1

Sef birou

II

2

Referent

III

asistent

m

3

Expert, t.i.t.

I

superior

s

4

Expert, t.i.t.

I

superior

s

5

Expert, t.i.t.

I

asistent

s

6

Expert, t.i.t.

I

asistent

s

TOTAL

6

1

5

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU

1

Sef serviciu

II

2

Inspector

I

superior

s

3

Referent spec.

II

superior

ssd

4

Inspector

I

principal

s

5

Referent

III

superior

m

6

Inspector

I

superior

s

7

Referent

I

principal

m

8

Referent

I

superior

m

9

Inspector

I

asistent

s

10

Inspector

I

asistent

s

11

Referent

I

superior

m

12

-

Inspector

spec

II

s

TOTAL

12

1

10

1

SERVICIUL REGISTRATURA, MANAGEMENT DOCUMENTE SI DISPECERAT

1

Sef serviciu

II

s

2

Inspector

I

superior

s

3

Inspector

I

asistent

s

4

Inspector

I

asistent

s

5

Inspector

I

asistent

s

6

Inspector

I

principal

s

7

Referent

III

asistent

m

8

Inspector

I

asistent

s

9

Inspector

I

asistent

s

10

Referent

III

asistent

m

TOTAL

10

1

9

12. DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE SI ORGANIZARE EVENIMEN1

rE

1

director

executiv

II

s

TOTAL

1

1

SERVICIUL RELAȚII INTERNATIONALE

1

Sef serviciu

II

s

2

Consilier

I

superior

s

3

Inspector

I

asistent

s

4

Inspector

I

principal

s

5

Inspector

I

principal

s

6

Inspector

I

asistent

s

7

Inspector

I

asistent

s

8

Inspector

I

asistent

s

TOTAL

8

1

7

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZĂRI EVENIMENTE

1

Sef serviciu

II

s

2

Inspector

I

superior

s

3

Inspector

I

asistent

s

4

Inspector

I

superior

s

5

Inspector

I

asistent

s

6

Inspector

I

principal

s

7

fi

Inspector

I

principal

s

8

Referent

III

principal

s

9

Inspector

I

asistent

s

10

Referent

III

principal

s

TOTAL

10

1

9

1

13. DIRECȚIA ASISTENTA PENTRU P

ERSOANELE VAF

tSTNICE, NEVO

ASES

ALTE CATEGORII

director

executiv

2

director

executiv

adjunct

TOTAL

2

2

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONARI

1

Sef

Serviciu

2

Referent spec.

II

superior

ssd

3

Administrator

m

4

Administrator

m

5

Administrator

m

6

Administrator

m

7

Administrator

m

8

Referent

III

superior

m

9

Referent

III

superior

m

10

Administrator

m

11

Administrator

m

12

Administrator

m

13

Referent

III

principal

m

14

III

Administrator

m

15

Administrator

m

16

Administrator

m

17

Referent

III

asistent

m

18

Administrator

m

19

Administrator

m

20

Administrator

m

21

Administrator

m

22

Secretar dact.

m

23

Administrator

m

TOTAL

23

0

5

1

17

SERVICIUL ACHIZIȚII SI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

-

Sef serviciu

II

s

2

Inspector

I

superior

s

3

Inspector

I

asistent

s

4

Inspector

I

asistent

s

5

Inspector

I

asistent

s

6

Inspector

I

asistent

s

7

Inspector

I

asistent

s

8

Inspector

I

asistent

s

9

Inspector

I

asistent

s

10

Inspector

I

principal

s

11

Referent

III

asistent

m

12

Referent

III

asistent

m

13

Referent

III

asistent

m

14

Inspector

I

asistent

s

15

Referent

III

asistent

m

16

Referent

III

superior

m

17

Referent

III

superior

m

18

Referent

III

asistent

m

19

Referent

III

asistent

m

20

Referent

III

asistent

m

21

Referent

III

asistent

m

22

Magaziner

g

23

Magaziner

g

24

Referent

III

asistent

m

25

Referent

III

asistent

m

26

Magaziner

g

27

Inspector

spec.

II

s

TOTAL

27

1

22

4

_

_

COMPARTIMENTUL PENTRU COMISII DE SPECIALITATE ALE CLM

1

Consilier

I

superior

s

2

Referent

III

superior

m

3

Referent

III

principal

m

4

Inspector

I

superior

s

5

Inspector

I

asistent

s

6

Consilier

I

principal

s

TOTAL

6

6

COMPARTIMENTUL ARHIVA

1

Insp. Spec.

IA

s

2

Arhivar

m

3

Arhivar

m

TOTAL

3

3

14. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI

1

director

executiv

TOTAL

1

1

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANEI

1

Sef serviciu

II

s

2

Consilier

I

superior

s

3

Consilier

I

superior

s

4

Inspector

I

asistent

s

5

Referent

III

superior

m

6

Referent

III

superior

m

7

Referent

III

principal

m

8

Inspector

I

asistent

s

9

Inspector

I

principal

s

10

Inspector

I

principal

s

11

Referent

III

superior

m

12

Inspector

I

principal

s

13

Referent

III

superior

m

14

Referent

III

superior

m

15

Referent

III

superior

m

16

Referent

III

principal

m

17

Referent

III

superior

m

18

Referent

III

principal

m

19

Inspector

I

asistent

s

20

Inspector

I

principal

s

21

Referent

III

superior

m

22

Referent

III

asistent

m

23

Inspector

I

asistent

s

24

Inspector

I

asistent

s

TOTAL

24

1

23

SERVICIUL STARE CIVILA

1

Sef serviciu

II

s

2

Consilier

I

principal

s

3

Inspector

I

superior

s

4

Inspector

I

asistent

s

5

Referent

III

superior

m

6

Inspector

I

principal

s

7

Referent

III

superior

m

8

Referent

III

superior

m

9

Referent

III

superior

m

10

Inspector

I

asistent

s

11

Inspector

I

asistent

s

12

Referent

III

superior

m

13

Referent

III

principal

m

14

Inspector

I

principal

s

15

Inspector

I

principal

s

16

Referent

III

asistent

m

17

Inspector

I

asistent

s

18

Referent

III

asistent

m

19

Referent

III

asistent

m

20

Inspector

I

asistent

s

21

Inspector

I

debutant

s

TOTAL

21

1

20

15. DIRECȚIA ASISTENTA MEDI

CALA ȘCOLARA SI CO

MUNITARA

1

Director

II

s

2

Set serviciu

II

s

3

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

4

Medic

s

Sanatate-

cod

68.02

5

Medic

s

Sanatate-

cod

68.02

6

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

7

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

8

Medic

specialist

s

Sanatate-

cod

68.02

9

Medic

specialist

s

Sanatate-

cod

68.02

10

Medic

s

Sanatate-

cod

68.02

11

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

12

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

13

Medic

specialist

s

Sanatate-

cod

68.02

14

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

15

Medic

specialist

s

Sanatate-

cod

68.02

16

Medic

specialist

s

Sanatate-

cod

68.02

17

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

18

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

19

Medic

specialist

s

Sanatate-

cod

68.02

20

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

21

Medic

specialist

s

Sanatate-

cod

68.02

22

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

23

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

24

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

25

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

26

Sora medicala

m

Sanatate-

cod

68.02

27

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

28

Asistent

medical

principal

m

Sanatate-

cod

68.02

29

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

30

Sora medicala

principal

m

Sanatate-

cod

68.02

31

Asistent

medical

principal

m

Sanatate-

cod

68.02

32

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

33

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

34

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

35

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

36

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

37

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

38

!•

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

39

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

40

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

41

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

42

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

43

Asistent

medical

principal

m

Sanatate-

cod

68.02

44

Sora medicala

principal

m

Sanatate-

cod

68.02

45

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

46

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

47

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

48

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

49

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

50

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

51

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

52

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

53

(•

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

54

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

55

-

Sora medicala

principal

m

Sanatate-

cod

68.02

56

Sora medicala

principal

m

Sanatate-

cod

68.02

57

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

58

Sora medicala

m

Sanatate-

cod

68.02

59

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

60

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

61

Asistent

medical

pl

Sanatate-

cod

68.02

62

Asistent

medical

pl

Sanatate-

cod

68.02

63

Asistent

medical

pl

Sanatate-

cod

68.02

64

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

65

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

66

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

67

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

68

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

69

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

7Q.

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

71

Asistent

medical

Pl

Sanatate-

cod

68.02

72

Asistent

medical

Pl

Sanatate-

cod

68.02

73

Asistent

medical

Pl

Sanatate-

cod

68.02

74

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

75

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

76

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

77

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

78

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

79

Asistent

medical

Pl

Sanatate-

cod

68.02

80

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

81

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

82

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

83

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

84

Asistent

medical

Pl

Sanatate-

cod

68.02

85

Sora medicala

m

Sanatate-

cod

68.02

85.

Asistent

medical

principal

ssd

Sanatate-

cod

68.02

87

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

88

Asistent

medical

Pl

Sanatate-

cod

68.02

89

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

90

Asistent

medical

Pl

Sanatate-

cod

68.02

91

Asistent

medical

Pl

Sanatate-

cod

68.02

92

Asistent

medical

Pl

Sanatate-

cod

68.02

93

Asistent

medical

Pl

Sanatate-

cod

68.02

94

Asistent

medical

Pl

Sanatate-

cod

68.02

95

Medic

specialist

s

Sanatate-

cod

68.02

96

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

97

Medic

specialist

s

Sanatate-

cod

68.02

98

Medic

s

Sanatate-

cod

68.02

99

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

100

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

101

Medic

s

Sanatate-

cod

68.02

102

Medic

s

Sanatate-

cod

68.02

103

Medic

s

Sanatate-

cod

68.02

104

Medic

s

Sanatate-

cod

68.02

105

Medic

s

Sanatate-

cod

68.02

106

Medic

specialist

s

Sanatate-

cod

68.02

107

Medic primar

s

Sanatate-

cod

68.02

108

Medic

s

Sanatate-

cod

68.02

109

Medic

specialist

s

Sanatate-

cod

68.02

110

Medic

specialist

s

Sanatate-

cod

68.02

111

Medic

s

Sanatate-

cod

68.02

112

Medic

s

Sanatate-

cod

68.02

113

Asistent

medical

principal

P>

Sanatate-

cod

68.02

114

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

115

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

116

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

117

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

118

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

119

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

120

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

121

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

122

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

123

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

124

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

125

Sora medicala

m

Sanatate-

cod

68.02

126

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

127

Asistent

medical

principal

m

Sanatate-

cod

68.02

128

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

129

Asistent

medical

pl

Sanatate-

cod

68.02

130

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

131

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

132

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

135

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

134

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

135

Asistent

medical

Pl

Sanatate-

cod

68.02

136

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

137

Asistent

medical

principal

Pl

Sanatate-

cod

68.02

138

Asistent

medical

Pl

Sanatate-

cod

68.02

139

Sora medicala

principal

m

Sanatate-

cod

68.02

140

Sef Birou

II

s

Sanatate-

cod

68.02

141

Asistent

medical

pl

Sanatate-

cod

68.02

142

Asistent

medical

pl

Sanatate-

cod

68.02

143

Asistent

medical

pl

Sanatate-

cod

68.02

144

Asistent

medical

principal

pl

Sanatate-

cod

68.02

145

Mediator

comunitar

m

Sanatate-

cod

68.02

146

Mediator

comunitar

m

Sanatate-

cod

68.02

TOTAL

143

3

Aparatul de specialitate al Primarului

Instituții publice din subordine

Serviciul Public de Impozite si Taxe

Muzeul de Arta

«•

NR. TOTAL FUNCȚII DEMNITATE PUBLICA

r

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

1022

213

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE »

74

15

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

1 ,

755

198

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

5

4

NR. IUI AL l-UNCIII CtJN 1 RAC 1 UAL t DL

EXECUȚIE

188

40

20

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE »

1025

253

24