Hotărârea nr. 6/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL RATC PE ANUL 2011

Romania

Județul Constanta

Municipiul Constanta

Consiliul Local

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2011

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de m.n? 11

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare, documentația R.A.T.C Constanta înregistrata sub nr. 130310/19.10.2010, raportul Comisiei nr.l buget - finanțe;

Având in vedere prevederile O.G. nr.97/1999 aprobata prin Legea nr.l9/2002 privind garantarea furnizării de servicii publice in transporturile rutiere si pe caile navigabile interioare si ale O.U.G. nr.7/1998, modificata prin O.U.G. nr.l48/2000;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.a, alin.3 lit.c si art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei de Transport in Comun Constanta pentru anul 2011 conform anexei nr.l precum si a listei de investiții propuse a se achiziționa in anul 2011 din surse proprii conform anexei nr.2 .

Art. 2.Anexele nr. 1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art. 3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Administrație Publica Locala, Direcției Tehnic-Achiziții, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea ducerii la îndeplinire si Prefecturii Județului Constanta spre stiinta.

Adoptata de un nr. de 2.4. consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

MATEI CONSTANTIN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanta

ANEXA LA HCLM NR.6/2011

MUNICIPIUL CONSTANTA    ANEXA 1

CONSILIUL LOCAL

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011 LEI

Indicatori

Nr.

rând

BVC

2010

Prevederi

an

2011

0

1

2

3

1. VENITURI TOTALE, din care :

(rd.02+rd.12+rd.13)

01

85.473.711

78.200.000

1 .Venituri din exploatare din care:

02

83.936.711

77.800.000

a)Venituri din activitatea de baza

03

35.050.000

29.000.000

b)Venituri din alte activitati

04

27.013.000

27.800.000

c)Venituri din surse bugetare, din care:

05

21.873.711

20.000.000

- subvenții pe produse si activitati

06

0

0

- subvenții pentru acoperirea diferentelor de tarif, din care:

07

21.873.711

15.500.000

- transferuri

08

4.423.711

4.500.000

- prime acordate de la bugetul statului

09

0

0

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

0

0

d) Venituri din fonduri speciale

11

0

0

2.Venituri financiare

12

1.537.000

1.400.000

3.Venituri excepționale

13

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care : (rd.15+rd.35+rd.36)

14

86.314.000

78.200.000

1.Cheltuieli pentru exploatare,din care:

15

79.514.000

73.700.000

a) Cheltuieli materiale

16

26.500.000

21.580.000

b) Cheltuieli cu personalul din care:

17

26.180.500

25.390.000

- salarii brute

18

20.300.000

19.800.000

- contribuție asigurați sociale de stat

19

4.222.000

4.220.000

- ajutor de șomaj

20

101.500

100.000

- contribuție asig.soc.ptsanatate, conform Legii nr.150/2002

21

1.200.000

1.050.000

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

22

357.000

220.000

- fond special de solidaritate sociala pt. persoanele cu handicap, conform Legii 448/2006

23

144.000

110.000

- asigurare de boli si accidente -fond de garantare

24

213.000

110.000

c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25

17.900.000

15.060.000

d)Cheltuieli social-culturale conform

Legii 571/2003 Codul Fiscal

26

500.000

300.000

e)Cheltuieli de protocol

27

43.000

50.000

f)Cheltuieli reclama si publicitate

28

261.000

250.000

g)Cheltuieli cu sponsorizarea

29

20.000

8.000

h)Tichete de masa

30

2.052.000

0

0

1

3

3

I) Alte cheltuieli, din care:

31

6.057.500

11.062.000

prestații externe

32

630.000

679.000

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

33

0

0

2.Cheltuieli financiare

34

6.800.000

4.500.000

3. Cheltuieli excepționale

35

III. REZULTAT BRUT -(profit Z pierdere)

36

-840289

0

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE

STABILITE POTRIVIT LEGII din care:

37

0

0

- fond rezerva

38

0

0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR

DIN ANII PRECEDENTI

39

0

0

VI. IMPOZIT PE PROFIT

40

0

0

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT

(potrivit OG nr.64/2001) din care:

41

0

0

a) Rezerve legale

42

0

0

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

43

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

44

0

0

d) Alte repartizări prevăzute de lege

45

0

0

e)Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

46

0

0

f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăților naționale, companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat

47

0

0

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lita)-f)

48

0

0

VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

49

17.820.500

17.834.500

1. Surse proprii

50

749.500

334.500

2. Alocații de la buget

51

17.071.000

17.500.000

3. Credite bancare:

52

0

0

- interne

53

0

0

- externe

54

0

0

4. Alte surse

55

0

0

0

1

3

3

IX.CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

56

17.820.500

17.834.500

1. Investiții, inclusiv investiții in curs fa finele anului

57

17.820.500

17.834.500

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:

0

0

58

- interne

59

0

0

-externe

60

0

0

X.REZERVE din care:

61

0

0

I. Rezerve legale

62

0

0

II. Rezerve statutare

63

0

0

III. Alte rezerve

64

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

MATEI CONSTANTIN

ANEXA LA HCLM NR.6/2011

MUNICIPIUL CONSTANTA

ANEXA 2


CONSILIUL LOCAL

LISTA

cu utilaje independente propuse a se achiziționa in cursul anului 2011 din surse proprii

Nr.

crt.

Denumirea

Cantitatea

(bucăți)

Valoare

estimativa

(lei)

1

Motostivuitor

1

65000

2

Stand de verificat si reglat geometria direcției

1

46000

3

Mașina echilibrat roti

1

15000

4

Elevator cu patru coloane

1

60000

5

Macara pi votanta

2

20000

6

Cheie pneumatica roti

2

6000

7

Cheie dinamometrica

2

6000

8

Cric crocodil 7-10 tone

5

25000

9

Presa (peste 100 tf)

1

45000

10

Pompa extras ulei uzat

1

5000

11

Compresor aer 500 1

1

6000

12

Trusa scule

1

4000

13

Numărător bancnote

2

4000

14

Interfața diagnoza Deutz

1

10000

15

APC Back-UPS CS 650VA/400W

1

4500

16

Upgrade Server

1

13000

TOTAL - surse proprii -lei

334 500

Președinte Ședința :

MATEI CONSTANTIN