Hotărârea nr. 58/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A POLITIEI LOCALE CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Constanța

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara la data de

31.03.2011 •

............. ........ • ?

Având în vedere expunerea de motive inregistrata sub nr. 43932/24.03.2011 a primarului municipiului Constanta Radu Ștefan Mazare prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale a municipiului Constanța ;

Vazand raportul de specialitate al Direcției Poliției Locale a municipiului Constanța inregistrat sub nr. 36980/14.03.2011, avizul comisiei de specialitate nr. 5 precum si avizul Comisiei locale de Ordine Publica a municipiului Constanta;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliției Locale și ale Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), alin (6) lit. a pct. 7,9,11, 12 și art. 115 alin. 1 lit.b. din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală, republicata cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare si Funcționare al Poliției Locale Constanta, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, va comunica prezenta hotărâre Direcției Politiei Locale Constanța în vederea ducerii la îndeplinire si Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Prezenta hotarare a fost adoptata de 25 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


STROE FELIX

CONSTANTA

NR. 58/31.03.2011

Romania

Județul Constanta Consiliul local


Anexa la HCLM nr, 58/31.03.201 1


REGULAMENTUL de organizare si funcOionarc al PoliDiei Locale a municipiului Constanda


CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Cadrul legal


Subordonare

Art. 1.    (1) Prevederile prezentului Regulament,

reglementează modul de organizare și funcționare a Poliției Locale a municipiului Constanța și se aplică personalului poliției locale organizata în conformitate cu prevederile legii Politiei Locale nr. 155/2010 si H.G. 1332/2010.

(2)    Poliția Locală reprezintă modalitatea de aplicare a actului de justiție la nivel local strict orientat către comunitate, aplica sancțiuni contravenționale prevăzute de legi, ordonanțe, hotărâri de guvern și hotărâri ale consiliului local. La constatarea infracțiunilor flagrante, care excedează atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, ia primele măsuri și sesizează organele competente.

(3)    Politia locală a municipiului Constanta îsi desfășoară activitatea pe baza principiilor legalității, încrederii, previzibilitătii, proximității, proportionalitătii si gradualitătii, deschiderii si transparentei, eficientei si eficacității, răspunderii si responsabilității, imparțialității si nediscriminării.

Art. 2. Politia Locala se subordonează Primarului Municipiului Constanta.


Activitatea Poliției Locale    Art. 3. în cadrul Poliției Locale Constanta se organizează:

Constanța    a) structura de ordine și liniște publică;

b)    structura din domeniul circulației pe drumurile publice;

c)    structura de disciplină în construcții și afișajul stradal;

d)    structura de protecție a mediului;

e)    structura de activitate comercială;

f)    structura cu atribuții pe linie de identificări și evidență a persoanelor;


Principii de funcționare


Organism de consultare


g)    structura de insoțiri la executări silite și intervenții;

h)    structura intitulată “secretariat, proceduri, relații cu publicul, achiziții si protecția muncii”;

i)    structura intitulată “serviciul baze de date, dispecerat si armament”.

Art. 4. Activitatea Politiei Locale Constanta se realizează exclusiv si in executarea legii pentru:

-    apărarea interesului persoanei si al comunității;

-    sprijinul instituțiilor statului;

-    asigurarea respectării legalității rutiere in interesul cetățenilor pe raza sa de competentă;

-asigurarea respectării legislației in domeniul disciplinei in construcții si afisajului stradal;

-    asigurarea respectării normelor legale privind protecția mediului;

-    asigurarea unui climat de comerț civilizat pentru toti cetățenii comunității;

Art. 5. - Principiul proximității - Politia in slujba comunității;

-    principiul legalității;

-    principiul respectării drepturilor si libertăților fundamentale ale omului;

-    principiul echidistantei;

-    principiul proporționalitătii;

-    principiul transparentei si apropierii de

comunitate;

-    principiul responsabilității in exercitarea actului de autoritate polițienească;

-    principiul cooperării si utilității sociale;

-    principiul confidențialității;

-    principiul priorității măsurilor preventive fată de cele coercitive;

-    principiul descentralizării;

Art. 6. - (1) Comisia locala de ordine publicațorganism cu rol consultativ), se compune din :

-    primarul municipiului Constanta;

-    șeful unitatii teritoriale a Politiei Romane, sau reprezentantul sau legal;

-    șeful Politiei Locale Constanta;

-    secretarul municipiului Constanta;

-    3 consilieri locali desemnați de Consiliul Local Municipal Constanta.

Modul de organizare si funcționare al comisiei locale de ordine publica se stabilește prin regulamentul de organizare si funcționare al acesteia, adoptat de Consiliul Local.

(2) Comisia locala are următoarele atribuții:

a) asigura cooperarea dintre instituțiile si serviciile

publice cu atribuții in domeniul ordinii si al siguranței publice, la

nivelul municipiului Constanta;

b)    avizeaza proiectul regulamentului de organizare si funcționare a politiei locale;

c)    elaborează proiectul planului de ordine si siguranța publica al municipiului Constanta, pe care il actualizeaza anual;

d)    analizeaza periodic activitatile de menținere a ordinii si siguranței publice la nivelul municipiului Constanta si face propuneri pentru soluționarea deficientelor constatate si pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;

e) evalueaza cerințele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al politiei locale;

f) prezintă autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de indeplinire a prevederilor planului de ordine si siguranța publica al municipiului Constanta. In baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotarari prin care sa se prevină faptele care afecteaza climatul social.

(3)    Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atribuții in acest sens din aparatul de specialitate al primarului.

(4)    Comisia locala se reunește trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

Cooperare


Art. 7. Politia Locala a Municipiului Constanta cooperează in indeplinirea misiunilor ce ii revin cu Politia Română si Jandarmeria, precum si alte instituții ale statului, conform protocoalelor, hotărârilor Consiliului Local si dispozițiilor Primarului.

Art. 8. Politia Locala a municipiului Constanta, colaborează cu asociațiile si organizațiile neguvernamentale, precum si cu persoanele fizice si juridice, in limitele legii.

Art. 9. (1) Personalul Politiei Locale se compune din funcționari publici care ocupa funcții specifice de polițist local, funcționari publici care ocupa funcții generale si personal contractual.

(2) Polițistul local este înarmat, in condițiile legii, poartă uniformă cu insemne distinctive si este dotat cu mijloace individuale de aparare, intervenție si imobilizare in conformitate cu prevederile legale pe timpul exercitării atribuțiilor specifice stabilite prin lege.

Art. 10. (1) Polițistul local este investit cu exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, în limitele competențelor stabilite prin lege.

(2) Autoritatea funcției nu poate fi exercitată în interes

personal.

Art. 11. Polițiștii locali îsi desfășoară activitatea profesională în interesul comunității, pentru asigurarea siguranței și liniștii publice, acționează în sprijinul instituțiilor statului și execută orice alte activități date în competență, exclusiv pe baza și în executarea legii, cu respectarea principiilor imparțialității, nediscriminării, proporționalității și gradualității.

Art. 12. - (1) în exercitarea drepturilor conferite de lege, polițistul local este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului prevăzute în Constituție și legile țării, jurământul, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne, să îndeplinească dispozițiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea sa profesională.

(2) Personalul Poliției Locale răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își execută atribuțiile de serviciu.

Dobândirea/ pierderea calității de polițist local


Organizare


Conducere


Șeful Poliției Locale


Art. 13. Superiorii ierarhici din cadrul Politiei Locale răspund pentru legalitatea dispozițiilor date subalternilor, fiind obligați să verifice dacă acestea au fost transmise si intelese corect si să controleze modul de indeplinire a lor.

Art. 14. Calitatea de funcționar public incadrat pe funcția specifica de polițist local sau cea de personal contractual se dobândește si se pierde in condițiile prevăzute de lege, cu precizările din prezentul Regulament.

CAPITOLUL II

Structură organizatorică si atribuții funcționale

Art. 15. - (1) Poliția Locală a municipiului Constanța se organizează și funcționează ca un compartiment în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, organizată la nivel de direcție.

Art. 16. Conducerea operativa a Politiei Locale a Municipiului Constanta se realizează de către directorul executiv al Politiei Locale, ajutat de către 2 directori executivi adjuncti.

Art. 17. (1) Șeful poliției locale își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul primarului și are următoarele atribuții:

a)    organizează, planifică și conduce întreaga activitate a poliției locale;

b)    întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

c)    asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

d)    răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

e)    aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competență;

f)    studiază și propune unităților beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice și a sistemelor de alarmare împotriva efracției;

g)    analizează trimestrial activitatea poliției locale și indicatorii de performanță stabiliți de comisia locală de ordine publică;

h)    asigură informarea operativă a consiliului local, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliției Române, precum și a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activității poliției locale;

i)    reprezintă poliția locală în relațiile cu alte instituții ale statului, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvemamentale, precum și cu persoane fizice și juridice pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege;

j)    asigură ordinea interioară și disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni în condițiile legii;

k)    propune primarului adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activității;

l)    asigură măsurile pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor și a reclamațiilor cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale;

m)    organizează și participă la audiențele cu cetățenii;

n)    întocmește sau aprobă aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit competenței;

o)    coordonează activitatea de evidență, aprovizionare, de repartizare, de întreținere și de păstrare, în condiții de siguranță, a armamentului și a muniției din dotare;

p)    urmărește modul de echipare a personalului cu uniforme și însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea și utilizarea corespunzătoare a acestora;

q)    întreprinde măsuri de aprovizionare și menținere în stare de funcționare a aparaturii de pază și alarmare, radiocomunicații și a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază și ordine;

r)    menține legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfășoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale și propune măsurile necesare pentru creșterea eficienței pazei;

s)    analizează contribuția funcționarilor publici din poliția locală la menținerea ordinii și liniștii publice, la constatarea contravențiilor în domeniile prevăzute de lege și ia măsuri de organizare și îmbunătățire a acesteia;

ș) organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către funcționarii publici din poliția locală;

t)    organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri

deosebite;

ț) organizează activitățile de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor;

u) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

(2) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, șeful poliției locale

emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

Adjuncții șefului Poliției Locale Constanța


Art. 18. (1) Adjuncții șefului Politiei Locale răspund de îndeplinirea in totalitate si întocmai a sarcinilor si misiunilor stabilite pentru structurile din subordine.

(2) Adjuncții șefului Politiei Locale a municipiului Constanta se subordonează exclusiv șefului Politiei Locale a municipiului Constanta -directorul executiv si sunt șefii directi ai personalului incadrat in structurile repartizate pentru coordonare.

Adjunctul I, se subordonează șefului Politiei Locale a municipiului Constanta si are următoarele atribuții:

-    coordonează nemijlocit activitatea structurilor de siguranța publică si rutieră, serviciile birourile si compartimentele din subordine;

-    aprobă planurile de pază ale obiectivelor si consemnele posturilor de pază;

-    participă la elaborarea protocoalelor de cooperare cu organele de Politie, Jandarmerie, Serviciilor de Urgenta Profesioniste, asigurând conlucrarea eficientă cu acestea;

-    organizează, urmărește si controlează modul de păstrare, utilizare si întreținere a armamentului, muniției si celorlalte mijloace de intervenție;

-    verifică nivelul de pregătire profesională a personalului subordonat din Politia Locala;

-    informează zilnic directorul executiv al Politiei Locale in legătură cu activitatea personalului din subordine precum si cu mutațiile produse in rândul efectivelor;

-    asigură operativitatea transmiterii informațiilor privind sesizări, necesitați, urgente, ori alte aspecte circumscrise domeniilor din competenta Politiei Locale si se implică nemijlocit in soluționarea acestora;

-    evaluează situația operativă la nivelul municipiului pe domenii de activitate si elaborează prognoze, strategii si tactici operaționale pe care le supune analizei si aprobării șefului Politiei Locale;

-    constată si cercetează evenimentele produse in activitatea personalului din subordine, prezintă concluzii si soluții pentru rezolvarea situațiilor create;

-    efectuează controale in legătură cu modul de îndeplinire a atribuțiilor de către personalul din subordine si răspunde de realizarea indicatorilor de performantă stabiliți de Consiliul Local;

-    organizează si asigură modalitati de cooperare cu

celelalte instituții: politia, jandarmeria si serviciile de urgenta profesioniste;

-    participă nemijlocit la activitatea de selecție si recrutare a personalului pentru structurile din subordine;

-    este inlocuitorul la comandă al șefului Politiei Locale si îndeplinește atribuțiile in lipsa acestuia;

-    indeplineste orice alte atribuții stabilite de șeful Politiei Locale.

Al doilea adjunct se subordonează șefului Politiei Locale si indeplineste următoarele atribuții:

-    răspunde de buna desfășurare a activităților in domeniile disciplină in construcții si afisajul stradal, protecția mediului inconjurător, in domeniul salubrizării si igienizării localității;

-    urmărește asigurarea unui climat de comerț civilizat pentru cetățenii comunității, verificarea activității agentilor economici in vederea asigurării si respectării dispozițiilor legale in domeniu;

-    coordonează procesul de evaluare si apreciere a personalului din subordine si face propuneri de avansare, promovare in funcții sau sancționare;

-    informează zilnic directorul executiv al Politiei Locale in legătură cu activitatea personalului din subordine precum si cu mutațiile produse in rândul efectivelor;

-indeplineste orice alte atribuții stabilite de șeful Politiei

Locale.

Conducătorul structurii în domeniul circulației pe drumurile publce


Art. 19. Conducătorul structurii din domeniul circulației pe drumurile publice se subordonează șefului poliției locale și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

a)    stabilește, în colaborare cu șeful serviciului rutier din cadrul Poliției Române, itinerarele de patrulare și intervalele orare de patrulare în zonele de competență;

b)    organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din subordine cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice;

c)    asigură continuitatea dispozitivului rutier în zona de competență, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu șeful serviciului rutier din cadrul Poliției Române;

d)    coordonează activitatea personalului din subordine la acțiuni proprii și participă, conform solicitării, la acțiunile organizate de unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române sau de către administratorul drumului public;

e)    propune șefului serviciului rutier din cadrul Poliției Române, în situații deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închidere, restricționare pentru anumite categorii de participanți la trafic a circulației, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

f)    asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către

personalul din subordine a prevederilor legislației rutiere;

g)    asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență și periodic instruiește personalul din subordine cu privire la cunoașterea și respectarea regulilor de circulație și, cu precădere, cu privire la modul de poziționare pe partea carosabilă și la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanților la trafic;

h)    ia măsuri pentru ca în exercitarea atribuțiilor ce le revin polițiștii locali care execută activități în domeniul circulației pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri și însemne distinctive, conform prevederilor legale;

i)    ține evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de personalul din subordine și monitorizează punerea în executare a amenzilor contravenționale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

j)    organizează și execută controale asupra activității desfășurate de efectivele din subordine;

k)    analizează lunar activitatea desfășurată de personalul din subordine în domeniul circulației pe drumurile publice;

l)    ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancțiuni corespunzătoare;

m)    întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

Conducătorul structurii de ordine și liniște publică


Art. 20. Conducătorul structurii de ordine și liniște publică se subordonează șefului poliției locale și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

a)    organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice;

b)    asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menținerea ordinii și a liniștii publice, regulile de conviețuire socială și integritatea corporală a persoanelor;

c)    ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

d)    asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

e)    informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază și menținere a ordinii publice și ține evidența acestora;

f)    analizează lunar activitatea personalului din subordine;

g)    întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o

comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

h)    participă, alături de conducerea poliției locale, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine și siguranță publică al unității administrativ-teritoriale;

i)    întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale;

j)    asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență.

Conducătorul structurii de disciplină în construcții și afisaj stradal


Conducătorul structurii de protecție a mediului


Art. 21. Conducătorul structurii de disciplină în construcții și afișajul stradal se subordonează șefului poliției locale și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

a)    organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea și menținerea disciplinei în construcții, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afișajul stradal;

b)    asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

c)    asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

d)    asigură și răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;

e)    gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

f)    informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

g)    analizează lunar activitatea personalului din subordine;

h)    desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

i)    întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

Art. 22. Conducătorul structurii de protecție a mediului din cadrul Poliției Locale se subordonează șefului Poliției Locale și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

a)    organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea și asigurarea respectării legii în domeniul protecției mediului, conform atribuțiilor prevăzute de lege;

b)    asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

c)    asigură pregătirea de specialitate a personalului din

Conducătorul structurii de activitate comercială


Conducătorul structurii cu atribuții pe linie de identificări si evidență a


subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

d)    ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

e)    stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

f)    gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

g)    informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

h)    analizează lunar activitatea personalului din subordine;

i)    desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

j)    întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

Art. 23. Conducătorul structurii de activitate comercială se subordonează șefului poliției locale și are următoarele atribuții specifice, în funcție de responsabilitățile încredințate:

a)    organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea activității comerciale;

b)    asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

c)    asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

d)    ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

e)    stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

f)    gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

g)    informează de îndată conducerea poliției locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

h)    analizează lunar activitatea personalului din subordine;

i)    desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

j)    întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

Art. 24. Conducătorul structurii cu atribuții pe linie de identificări si evidență a persoanelor se subordonează șefului poliției locale și are următoarele atribuții specifice, în funcție de

a)    organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor;

b)    asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către funcționarii publici din poliția locală, din subordine, a actelor normative ce reglementează activitatea de evidență a persoanelor;

c)    asigură cunoașterea și respectarea întocmai de către întregul personal din poliția locală a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

d)    participă, alături de conducerea poliției locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor pe linia distribuirii de cărți de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

e)    colaborează cu șefii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind distribuirea cărților de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

f)    urmărește și răspunde de punerea în aplicare de către funcționarii publici din poliția locală, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor;

g)    ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

h)    întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale.

Serviciul baze de date, dispecerat, armament


Art. 25. Structura baze de date este structura operativă centrală care asigură conducerea in timp real a activitatilor specifice politiei locale, centralizarea datelor si informațiilor rezultate din activitatea curentă si asigură cooperarea operativă cu Politia Romana, Jandarmeria si celelalte instituții de specialitate, se subordonează nemijlocit Șefului Politiei Locale si are următoarele atribuții:

-    centralizează si evaluează permanent, in timp real, datele si informațiile rezultate din activitatea tuturor compartimentelor politiei locale, evaluează principalele tendințe de evoluție a problematicii din competenta si elaborează, pe această bază, documente de planificare si informare;

-    asigură elaborarea documentelor pentru informarea zilnică a primarului cu privire la problemele care reclamă soluționarea la nivelul serviciilor primăriei;

-    colectează datele si informațiile rezultate din activitatea tuturor compartimentelor politiei locale;

-    elaborează si prezintă zilnic șefului Politiei Locale, la inceperea programului de lucru, sinteza principalelor fapte si

evenimente ce au avut loc pe raza de competenta ;

-    asigură legătura cu Politia Romana, Jandarmeria si alte entitati cu care politia Locala intră in relații pentru indeplinirea atribuțiilor funcționale;

-    realizează si intretine canalele de legătură cu secțiile Politiei Naționale si Jandarmeria;

-    elaborează proiectele documentelor de planificare a acțiunilor comune cu politia si jandarmeria ;

-    gestionează toate problemele de cooperare-conlucrare ale Politiei Locale.

-    desfășoară activități de verificare a personalului dotat cu arme și muniții, precum și a stării tehnice a armelor și a munițiilor, în condițiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare;

-    tine evidența riguroasa a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului, verifica păstrarea în condiții de deplină siguranță, portul, manipularea și folosirea lor în strictă conformitate cu dispozițiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării și producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor și instrucțiunilor de specialitate în vigoare.

Dispeceratul


Art. 26. Dispeceratul asigură coordonarea operațională a activitatilor specifice desfășurate in teren, conlucrarea-cooperarea operativă cu Politia si Jandarmeria in acțiuni concrete, precum si evidenta documentelor si activitatilor specifice.

Dispeceratul isi desfășoară activitatea neîntrerupt si are următoarele atribuții:

-    asigura supravegherea permanenta a echipamentelor de monitorizare a sistemelor de alarma, a camerelor video si informează imediat factorii in drept pentru gestionarea evenimentelor apărute;

-    asigură primirea rapoartelor de la personalul care acționează in teren si informează, ori de cate ori este nevoie pe șeful Politiei Locale, in legătură cu evoluția situației operative;

-    asigură transmiterea dispozițiilor conducerii politiei locale către structurile din subordine si urmărește executarea lor;

-    asigură funcționalitatea mijloacelor de comunicații radio si fir, destinate asigurării canalelor de comunicații cu structurile Politiei Locale;

-    implementează in bazele de date ale politiei locale elementele stabilite prin programele de aplicație specifice;

-    coordonează si urmărește permanent modul in care se realizează accesul unitatii la serviciile rețelei de INTERNET si răspunde, in limita posibilităților, de realizarea din punct de vedere tehnic a paginii WEB a Politiei Locale;

-    stabilește strategia de informatizare pe termen scurt, mediu si lung Politiei Locale;

-    asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date si protecția informațiilor clasificate;

-    asigură buna funcționare a sistemului informatic al Politiei Locale precum si a legăturii acestuia cu alte sisteme informatice;

-    asigură administrarea bazelor de date, in conformitate cu prevederile legale;

-    stabilește, gestionează si controlează drepturile de acces la informațiile din bazele de date aflate in competenta si masurile de asigurare a confidențialității prelucrărilor de date;

-    pune in valoare resursele informaționale centralizate (informații si date statistice centralizate, bănci de date, rapoarte etc.) necesare luării deciziilor de către factorii de răspundere din cadrul Poliței Locale;

Structura de Ordine și    Art. 27. - (1) Structura de ordine si liniște publică,

Liniște Publică    compusa din 6 servicii, asigură ordinea si liniștea publică pe

raza de competenta, in baza planului de ordine si siguranța

publica al municipiului Constanta, astfel;

-    Serviciul de ordine si liniște publica nr.1

-    Serviciul de ordine si liniște publica nr.2

-    Serviciul de ordine si liniște publica nr.3

-    Serviciul de ordine si liniște publica nr.4

-    Serviciul de ordine si liniște publica nr.5

-    Serviciul de ordine si liniște publica pentru stațiunea Mamaia.

(2) Serviciile de ordine si liniște publică, au următoarele atribuții:

a)    mențin ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea municipiului Constanța sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică, aprobat în condițiile legii;;

b)    participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

c)    intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgență 112, pe principiul "cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

d)    acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de

asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

e)    constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat.

f)    asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

g)    participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

h)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

i)    execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

j)    participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea si combaterea infracționalității stradale;

k)    cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare ăi/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

l)    asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

m)    acordă, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

n)    acționează, în condițiile legii, pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

o)    în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

p)    conduc la sediul poliției locale/structurii Poliției Române competente, persoanele suspecte a căror identitate nu

Serviciul insotiri, executări silite, intervenții


Structura de siguranță rutieră


a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;

r)    verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de problemele specifice compartimentului.

s)    îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege.

Art. 28. Serviciul însoțiri, executări silite, intervenții

are următoarele atribuții principale :

-    asigură rezerva de forțe aflată permanent la dispoziția șefului poliției locale, care pot fi utilizată pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în zona de responsabilitate, în situații neprevăzute, de urgență și care depășesc posibilitățile polițiștilor din sectoarele de ordine publică;

-    acționează în forță ca măsură excepțională, în strictă conformitate cu prevederile legale și numai în situații de absoluta necesitate, determinate de ineficiența somațiilor și acțiunilor de mediere, prin care sa încercat dezamorsarea situației sau întreruperea acțiunilor ilicite;

-    intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale;

- acționează, împreună cu Poliția, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și alte autorități prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor afectate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

-sprijină polițiștii locali precum și executorii judecătorești în realizarea sarcinilor privind executările silite;

Art. 29. Structura cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, compusă din “Serviciul Fluidizare Rutieră” și “Serviciul Siguranță Rutieră”, are următoarele atribuții:

a)    asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

b)    verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c)    participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d)    participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

e)    sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

f)    acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

g)    asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

i)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

k)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

l)    aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

m)    cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

Serviciul disciplină în construcții si afișaj stradal


Art. 30. In domeniul disciplinei in construcții si al afisajului stradal, politia locala are următoarele atribuții:

a)    efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

b)    efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

c)    verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;

d)    participă la acțiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;

e)    constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, primarului municipiului Constanta, ori persoanei împuternicite de către Primar.

f)    participa la acțiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fara autorizație pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta ori pe spatii aflate in administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului si a libertății de acțiune a personalului care participa la aceste operațiuni specifice;

Serviciul protecția mediului


Art. 31. In domeniul protecției mediului, politia locala are următoarele atribuții:

a) controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

b)    sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

c)    participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

d)    identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e)    verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

f)    verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

g)    verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de

către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

h)    verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

i)    verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

j)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-

i), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

Serviciul activitate comerciala


Art. 32. -In domeniul activitatii comerciale, politia locala are următoarele atribuții:

a) acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

b)    verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

c)    verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

d)    verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e)    verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

f)    verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

g)    identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

h)    verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

i)    cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

j)    verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor

Serviciul identificări si evidenta persoanelor


Compartimentul secretariat proceduri, relații cu publicul, achiziti si protecția muncii


comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

k)    verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

l)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a)-

j), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

Art. 33. - (1) In domeniul evidentei persoanelor, politia locala are următoarele atribuții:

a)    înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

b)    cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

c)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare;

d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

Art. 34 Principalele atribuții:

-    organizează si asigură evidenta documentelor in cadrul Politiei Locale;

-    primește, inregistrează si prezintă conducerii intreaga corespondenta si o repartizează conform rezoluțiilor;

-    execută lucrări de multiplicare, dactilografiere;

-    asigură primirea cetățenilor in audientă la conducerea unității si urmărește comunicarea in termen a răspunsurilor către petiționari;

-    planifică, organizează si asigură buna desfășurare a conferințelor de presă;

-    asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date si protecția informațiilor clasificate;

-    tine evidenta proceselor verbale de contravenție si se ocupa de înaintarea acestora in termenele legale organelor competente pentru executare;

-    executa sarcinile de instruire pe linia prevenirii incendiilor si protecția muncii;

-    propune si intocmeste necesarul de achiziții si urmărește

modul de realizare al acestora;

-executa si alte sarcini primate din partea șefului politiei locale

Funcții


Funcții de conducere


Funcții

Procedură de evaluare

Statut

Proceduri speciale Condiții de concurs


CAPITOLUL III

Personalul Politiei Locale a municipiului Constanta

Art. 35. - (1) Funcțiile din Politia Locala Constanta se clasifică după cum urmează:

a)    Clasa I - cuprinde funcțiile pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licența sau echivalent;

b)    Clasa II - cuprinde funcțiile pentru a căror ocupare sunt necesare studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă;

c)    Clasa III - cuprinde funcțiile pentru a căror ocupare sunt necesare studii medii liceale, absolvite cu diplomă;

d)    Personal contractual - cuprinde funcțiile pentru a căror ocupare sunt necesare minim studii gimnaziale;

Art. 36. - (1) După nivelul atribuțiilor, funcționarii publici din cadrul Politiei Locale pot fi funcționari publici de conducere sau funcționari publici de execuție.

(2) Polițiștii din Politia Locala cu funcții de conducere sunt numiți in una din următoarele funcții publice:

a)    director executiv

b)    director executiv adjunct;

c)    sef serviciu;

d)    sef birou;

e)    sef compartiment (sef tură, formație).

Art. 37. - Polițiștii din Politia Locala sunt numiți in funcția publică specifică de polițist local al Politiei Locale Constanta.

Art. 38. - (1) Salariatii politiei locale pot fi numiți debutanti sau definitivi, in condițiile legii.

(2) La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcționarilor publici debutanti se evaluează cu procedura de evaluare a activitatii funcționarilor publici debutanti.

CAPITOLUL IV

Selecționarea, pregătirea si numirea polițiștilor locali

Art. 39. Statutul de funcționar public incadrat pe funcția specifica de polițist local si cel de personal contractual din cadrul Politiei Locala se dobândește in condițiile legii.

Art. 40. La infiintarea Politiei Locale, personalul acesteia va fi preluat de la Politia Comunitara, precum si a celor din aparatul de specialitate al primarului care executa sarcinile prevăzute in legea 155/2010, in condițiile art. 169, art. 170 din Codul Muncii precum si a Legii nr.188 /1999, cu modificările si

completările ulterioare.

Ocuparea funcțiilor vacante


Concursul


Probe de examen


Dosare candidați


Dosare respinse


Art. 41. Persoana care se înscrie la concurs si urmează să fie numită pe o funcție specifica de polițist local in cadrul Politiei Locale, indiferent de rasă, naționalitate, sex, religie, avere sau origine socială, trebuie să îndeplinească condițiile generale legale prevăzute pentru polițiștii locali si criteriile specifice de ocupare a postului scos la concurs.

Art. 42. Concursul are la bază principiile competiției, transparenței, meritelor profesionale, precum și cel al egalității accesului la funcțiile publice pentru fiecare cetățean care îndeplinește condițiile legale.

Condițiile si criteriile de organizare si desfășurare a concursului sau examenului sunt stabilite in anexa nr. 1, care este parte integranta a prezentului regulament..

Art. 43. - (1) Concursul va cuprinde patru etape, in următoarea ordine:

a)    selectarea dosarelor de inscriere;

b)    testarea aptitudinilor fizice;

c)    lucrare scrisă/teste grilă, pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor funcției sau postului;

d)    interviu.

Fiecare proba are caracter eliminatoriu.

Documentele privind organizarea si desfășurarea

concursului, lucrările candidatilor la probele susținute si procesul verbal cuprinzând punctajul obtinut se indosariază.

Art. 44. Ocuparea postului de către personalul contractual se face prin susținerea unei probe scrise si a interviului, in raport de cerințele stabilite prin fisa postului, conform prevederilor legale aplicabile personalului contractual.

Art. 45. - (1) Dosarele candidatilor se intocmesc, in condițiile legii, diferențiat pentru funcționarii publici incadrati pe funcții specifice de polițist local sau personalul contractual, după caz.

(2) Condițiile generale, criteriile specifice, precum si bibliografia concursului se stabilesc in conformitate cu dispozițiile legale referitoare la organizarea si desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice specifice.

Art. 46. - (1) Dosarele intocmite conform prevederilor art. 45, in cazul candidatilor admiși, se completează cu copia procesului verbal cuprinzând punctajul obtinut.

(2) Dosarele candidatilor respinși se restituie acestora, la cerere, pe bază de semnătură.

Obligații candidați admiși


Curs de formare


Jurământul de credință


Art. 47. - (1) Candidatii declarați admiși au obligația să se prezinte in vederea numirii in funcție in termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru soluționarea contestațiilor.

(2)    Dosarele candidatilor admiși se prezintă primarului, care emite dispoziția de numire in funcția publică in termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut de lege pentru soluționarea contestațiilor.

(3)    Neprezentarea candidatilor in vederea numirii atrage decăderea din dreptul de a fi numiți in funcțiile pentru care au candidat. In acest caz, este notificat următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului, cu condiția ca acesta să fi obtinut punctajul final minim necesar ocupării concursului.

Art. 48. - (1) După prezentarea in vederea numirii, polițiștii locali vor urma un curs de formare organizat in instituții abilitate nomiminalizate prin ordin de către Ministrul Administrației si Internelor.

(2)    La terminarea cursurilor, polițiștii locali vor susține examen in vederea obținerii certificatului de absolvire.

(3)    Contravaloarea cursurilor de formare se suportă din bugetul propriu al Consiliului Local.

Art. 49. - (1) La numirea in funcție, polițiștii locali depun jurământul de credința in fata șefului Politiei Locale, in prezenta superiorului ierarhic si a unui coleg.

(2)    Jurământul are următorul conținut: „Jur să respect Constituția, drepturile si libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect si fără părtinire legile tării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin potrivit funcției, să respect normele de conduită profesională si civică si să păstrez secretul profesional. Asa să-mi ajute Dumnezeu”.

Formula de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.

(3)    Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (2) atrage revocarea actului administrativ de numire in funcție.

(4)    Jurământul de credința este semnat de către funcționarul din Poltia Locala, șeful Politiei Locale, superiorul ierarhic, precum si de către colegul asistent.

(5)    Jurământul de credința este contrasemnat de primar, se păstrează la dosarul personal al funcționarului din politia locala, iar o copie se inmanează acestuia.

(6)    Prevederile alin. (1 )-(5) se aplică si funcționarilor din politia locala proveniti din rândul polițiștilor comunitari, care nu au depus jurmantul conform HG 2295/2004.

Angajamentul de serviciu


Restituirea cheltuielilor


Uniforma de serviciu


Drepturile polițistului local


CAPITOLUL V

Drepturile si obligațiile personalului

Art. 50. - (1) Polițiștii locali care au absolvit cursurile de pregătire, sunt obligați să incheie angajamente de serviciu pentru o perioadă de 5 ani.

(2)    Angajamentul se incheie in formă scrisă si cuprinde clauze pentru ambele parti referitoare la drepturi si obligații, condițiile de pregătire si perioada pentru care funcționarul se obligă sa desfășoare activitati in cadrul Politiei Locale Constanta.

(3)    După semnare, angajamentul va fi inclus in dosarul personal al fiecărui funcționar din Politia Locala Constanta.

(4)    Prevederile alin.(1)-(3) se aplică si pentru polițiștii locali proveriiti diri rândul polițiștilor comunitari.

Art. 51. Daca funcționarului din Politia Locala Constanta, numit in funcție, ii încetează raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzută in angajamentul de serviciu, acesta este obligat să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea sa, proporțional cu perioada rămasă neefectuată pana la expirarea termenului prevăzut de art.50 (1).

Art. 52. - (1) Polițiștii locali au dreptul la uniformă de serviciu si echipament de protecție specific locului si condițiilor de desfășurare a serviciului, care se acordă gratuit.

(2)    Articolele din care se compune uniforma si durata maximă de uzură sunt prevăzute in Anexa nr. 2, la prezentul Regulament.

(3)    Descrierea uniformei de serviciu, legitimației de serviciu si a însemnelor distinctive de ierarhizare ale personalului politiei locale, sunt prevăzute in Anexa nr. 3, la prezentul Regulament.

(4)    Uniforma si însemnele distinctive se poartă numai in timpul executării serviciului.

Art. 53. - (1) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, polițistul local are următoarele drepturi principale:

a)    sa efectueze control preventiv asupra persoanei si/sau bagajului acesteia in următoarele situații: există indicii clare că s-a savarșit, se săvârșește sau se pregătește săvârșirea unei infracțiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri in care este interzis accesul cu arme, produse ori substanțe periculoase;

b)    sa invite la sediul politiei locale persoanele a căror prezenta este necesara pentru îndeplinirea atribuțiilor, prin aducerea la cunoștința, in scris, a scopului si a motivului invitației;

c)    sa solicite sprijinul cetățenilor pentru identificarea, urmărirea si prinderea persoanelor care au comis fapte de natura penala sau contravenționala;

d)    sa poarte si sa folosească, in condițiile legii si numai in timpul serviciului, armamentul, muniția si celelalte mijloace de aparare si intervenție din dotare;

e)    sa circule gratuit, pe baza legitimației de serviciu, in timpul serviciului, in zona de competenta, cu mijloacele de transport in comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

f)    sa folosească forța, in condițiile legii, proporțional cu starea de fapt care justifica utilizarea acesteia, in cazul nerespectarii dispozițiilor pe care le-a dat in exercitarea atribuțiilor de serviciu;

g)    sa legitimeze si sa stabilească identitatea persoanelor care incalca dispozițiile legale ori sunt indicii ca acestea pregătesc sau au comis o fapta ilegala;

h)    sa conducă la sediul politiei locale sau al unităților/ structurilor teritoriale ale Politiei Romane pe cei care prin acțiunile lor periclitează integritatea corporala, sanatatea sau viata persoanelor, ordinea publica ori alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilita in condițiile legii. Verificarea situației acestor categorii de persoane si luarea masurilor legale, după caz, se realizează in cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativa.

(2) Pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali au acces, in condițiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administrației si Internelor. In acest scop, politia locala sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, după caz, si structurile abilitate din cadrul Ministerului Administrației si Internelor incheie protocoale de colaborare in care se reglementează infrastructura de comunicații, masurile de securitate, protecție si de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces si regulile de folosire.

Q Obligațiile polițistului local    Art. 54 (1) în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul

local este obligat:

a)    să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, prevăzute de Constituția României, republicata, si de Convenția pentru apararea drepturilor omului si a libertăților fundamentale;

b)    sa respecte principiile statului de drept si sa apere valorile democrației;

c)    sa respecte prevederile legilor si ale actelor administrative ale autoritatilor administrației publice centrale si locale;

d)    sa respecte si sa aduca la indeplinire ordinele si dispozițiile legale ale șefilor ierarhici;

e)    sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevăzute de lege;

f)    sa isi decline, in prealabil, calitatea si sa prezinte insigna de polițist si legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor in care rezultatul acțiunii este periclitat. La intrarea in acțiune sau la inceputul intervenției ce nu suferă amanare, polițistul local este obligat sa se prezinte, iar după incheierea oricărei acțiuni sau intervenții sa se legitimeze si sa declare funcția si unitatea de politie locala din care face parte;

g)    sa intervină si in afara orelor de program, in limita mijloacelor aflate la dispoziție, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu, in raza teritoriala de competenta, când ia la cunoștința de existenta unor situații care justifica intervenția sa;

h)    sa se prezinte de indata la sediul politiei locale sau acolo unde este solicitat, in situații de catastrofe, calamitati ori tulburări de amploare ale ordinii si liniștii publice sau alte asemenea evenimente, precum si in cazul instituirii stării de urgenta ori a stării de asediu sau in caz de mobilizare si de război;

i)    sa respecte secretul profesional, precum si confidențialitatea datelor dobândite in timpul desfășurării activitatii, in condițiile legii, cu excepția cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiției sau legea impun dezvăluirea acestora;

j)    sa manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor personale, in asa fel incat sa nu beneficieze si nici sa nu lase impresia ca beneficiază de datele confidențiale obținute in calitatea sa oficiala.

Interdicții    (2) Polițistului local ii este interzis:

a)    sa faca parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori sa desfasoare propaganda in favoarea acestora;

b)    sa exprime opinii sau preferințe politice la locul de munca sau in public;

c)    sa participe la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte intruniri cu caracter politic;

d)    sa adere la secte, organizații religioase sau la orice alte organizații interzise de lege;

e)    sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comerț ori sa participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepția calitatii de acționar;

f)    sa exercite activitati de natura sa lezeze onoarea si demnitatea polițistului local sau a instituției din care face parte;

g)    sa dețină orice alta funcție publica sau privata pentru care este salarizat, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de invatamant, a activitatilor de cercetare științifica si creație literar-artistica;

h)    sa participe la efectuarea oricărei forme de control in vreo entitate publica sau privata, in cazul in care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natura contrara activitatii specifice de politie;

i) sa provoace suferințe fizice sau psihice unor persoane, in scopul obținerii de la acestea ori de la o terta persoana de

Raza de competentă


Folosirea armelor letale si neletale


informații sau mărturisiri;

j)    sa primească, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se promită, pentru sine sau pentru alții, in considerarea calitatii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

k)    sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de șefii ierarhici sau sa intervină pentru soluționarea unor asemenea cereri, in scopurile prevăzute la lit. j);

l)    sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

m) sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau ilegal.

(3)    Polițistul local cu funcție de conducere răspunde pentru ordinele si dispozițiile date subordonaților. El este obligat sa verifice daca acestea au fost transmise si intelese corect si sa controleze modul de aducere la îndeplinire.

(4)    Polițistul local cu funcție de conducere este obligat sa sprijine propunerile si inițiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii politiei locale in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetățenilor.

(5)    Polițistul local răspunde, in condițiile legii, pentru modul in care isi exercita atribuțiile de serviciu. Incalcarea de către polițistul local a atribuțiilor de serviciu angajeaza răspunderea sa disciplinara, patrimoniala, civila sau penala, după caz, potrivit legii.

(6)    Polițistul local are obligația sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului politiei locale si/sau autorităților publice.

Art.55 In indeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezentul regulament, personalul politiei locale isi exercita competenta pe raza municipiului Constanta.

CAPITOLUL VI
Asigurarea tehnico-materială

Art. 56. (1) Asigurarea tehnico-materială a Poliției Locale Constanța se va efectua conform reglementarilor stipulate în H.G. 1332/2010, precum și a reglementarilor proprii, stabilite prin Anexa 4, parte integrantă la prezentul Regulament.

(2) Politia Locala Constanta poate primi de la persoane fizice sau juridice, bunuri si materiale necesare desfășurării activitatilor specifice, cu titlu de imprumut, donație, sau folosința, cu respectarea condițiilor legale.

Art. 57.(1) Politia Locala Constanta este autorizată să procure, să dețină si să folosească arme letale si arme neletale, precum si muniția corespunzătoare, pentru inarmarea

personalului propriu, in condițiile prevăzute de lege.

(2)    Procurarea de arme și muniții pentru dotarea personalului propriu al poliției locale se face în condițiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(3)    în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali pot purta în timpul serviciului o singură armă din dotare, precum și cantitatea de cel mult 12 cartușe.

(4)    Conducerea poliției locale trebuie să ia măsurile ce se impun pentru organizarea unei evidențe riguroase a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului și a structurilor proprii, păstrarea în condiții de deplină siguranță, portul, manipularea și folosirea lor în strictă conformitate cu dispozițiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării și producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor și instrucțiunilor de specialitate în vigoare.

Legea nr. 188 /1999, cu modificările si completările ulterioare


Dreptul de asociere


Programul de lucru


Art. 58. Prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare si ale altor acte normative referitoare la funcționarii publici se aplică in mod corespunzător polițiștilor locali, in măsura in care prin Legea Administrației publice locale nu se dispune altfel. Pentru personalul contractual se aplică prevederile Codului Muncii cu modificările si completările ulterioare

Art. 59. Personalul Politiei Locale Constanta se poate asocia in organizații sindicale sau in alte organizații, in condițiile legii.

Art. 60 Durata normală a timpului de lucru pentru personalul Politiei Locale este de 8 ore pe zi si 40 ore pe saptamana, in 3 schimburi, de regula in program 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00, cu un repaus saptamanal de doua zile, de regula sambata si duminica.

In funcție de activitatile specifice, personalul cu funcții de conducere, baze de date, dispecerat, ordine si siguranța publica, intervenții, siguranța rutiera inspecția in construcții, mediu si activitate comercia, poate desfasura activitatea in regim de tura, in cate 2 schimburi zilnice de cite 12 ore, in ture 12/24, 12/48, conform planificării întocmite de șefii profesionali si aprobate de Șeful Politiei Locale.

Turele sunt formate astfel: tural: 07:00-19:00

tura II: 19:00 - 07:00, repaosul fiind de 24 ore după tura desfasurata in timpul zilei si 48 ore după tura defasurata pe timpul nopții.

Turele se desfasoara atat in zilele de sfarsit de saptamana (sambata si duminica) cat si in zilele de sărbători legale. Schimbul de tura se efectuează la ora 07:00 si respectiv,

Salarizare tranzitorie

Asistența juridica

Ziua Politiei Locale
Voluntariat

Data adoptării

19:00.

Art. 61. Pină la definitivarea preluării de către Politia Locala Constanta a patrimoniului, a drepturilor si obligațiilor Politiei Comunitare Constanta, in termenul prevăzut de lege, vor fi menținute normele actuale referitoare la inzestrare si salarizare ale personalul de conducere si execuție existent.

Art. 62. Modalitatea de acordare a asistentei juridice, precum si cuantumul acesteia se realizează in conformitate cu prevederile cuprinse in HG 1332/2010 (regulamentul cadru de organizare si funcționare a politiei locale).

Art. 63. Ziua Politiei Locale a municipiului Constanta, se stabilește ca fiind ziua de 21 Mai.

Art. 64.In activitatea desfasurata, polițiștii locali pot folosi voluntari in conformitate cu Legea nr. 195/2001, Legea voluntariatului.

Art. 65. Prezentul Regulament a fost adoptat in ședința

Consiliului Local Constanta din data de ........................,

putând fi modificat si completat în raport de evoluția situației operative.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA STROE FELIX


CONTRASEMNEAZĂ


ANEXA LA HCLM NR.58/31.03.2011

ANEXA 1

LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A POLITIEI LOCALE CONSTANTA

f    »

CONDIȚII PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE VACANTE ÎN CADRUL DIRECȚIEI POLIȚIEI LOCALE CONSTANȚA

Condiții generale

în vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și execuție din cadrul Direcției Poliției Locale Constanța, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

1.    - să aibă cetățenie română și domiciliul în România;

2.    - să cunoască limba română, scris și vorbit;

3.    - să aibă capacitate deplină de exercițiu;

4.    - să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

5.    - stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează (apt din punct de vedere medical, fizic și psihic) atestată pe bază de examen medical de specialitate;

6.    - îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

7.    - nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

8.    - nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

9.    - nu au desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

10. - îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice ;

Condiții(criterii) specifice

A. Director executiv Direcția Poliția Locală

1.    - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

2.    - să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

3.    - minim 3 ani de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare;

4.    - aviz psihologic de port armă (eliberat în urma testării psihologice specifice de către psihologul atestat de Colegiul Psihologilor din România - Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională);

5.    - cunoștințe operare calculator;

6.    - abilități manageriale, de comunicare, organizare și control.

B.    Director executiv adjunct Direcția Poliția Locală

1.    - studii universitare de licență absolvite cu diplomă,studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

2.    - să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

3.    - minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare;

4.    - aviz psihologic de port armă (eliberat în urma testării psihologice specifice de către psihologul atestat de Colegiul Psihologilor din România - Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională);

5.    - cunoștințe operare calculator;

6.    - abilități manageriale, de comunicare, organizare și control.

C.    Alte funcții publice de conducere ( Șef Serviciu, Șef Birou) Direcția Poliția Locală

1.    - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

2.    - să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

3.    - minim 2 ani de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare;

4.    - aviz psihologic de port armă (eliberat în urma testării psihologice specifice de către psihologul atestat de Colegiul Psihologilor din România - Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională);

5.    - cunoștințe operare calculator;

6.    - abilități de comunicare, organizare și control.

D.    Funcții publice specifice de execuție de polițist local

1.    să îndeplinească condițiile privind studiile necesare ocupării funcției publice:

-    funcții publice clasa I - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

-    funcții publice clasa II - studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă

-    funcții publice clasa III - studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat

2.    să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcțiilor publice cu gradul profesional:

- asistent - 1 an pentru funcțiile publice de execuție din clasa I

-    8 luni pentru funcțiile publice de execuție din clasa II

-    6 luni pentru funcțiile publice de execuție din clasa III

-    principal - 5 ani

-    superior - 9 ani

3.    - aviz psihologic de port armă (eliberat în urma testării psihologice specifice de către psihologul atestat de Colegiul Psihologilor din România - Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională)

4.    - cunoștințe operate calculator (Word, Internet)

5.    - capacitatea de a lucra în echipă

6.    - să aibă vârsta de până la 45 de ani;

7.    - să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00

8.    - să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de învățământ

9.    - să aibă înălțimea de minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile

10.    - să posede permis de conducere valabil cel puțin pentru categoria B .

E. Incompatibilități ce vor fi asumate prin declarație scrisă, pe propria răspundere de către candidați, conform art. 21 alin.2 din Legea 155/2010 -“Polițistului local îi este interzis”:

a)    să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă în favoarea acestora;

b)    să exprime opinii sau preferințe politice la locul de muncă sau în public;

c)    să participe la mitinguri, demonstrații, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

d)    să adere la secte, organizații religioase sau la orice alte organizații interzise de lege;

e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activități de comerț ori să participe

la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepția calității de acționar;

f)    să exercite activități de natură să lezeze onoarea și demnitatea polițistului local sau a instituției din care face parte;

g)    să dețină orice altă funcție publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepția funcțiilor didactice din cadrul instituțiilor de învățământ, a activităților de cercetare științifică și creație literar-artistică;

h)    să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activității specifice de poliție;

i)    să provoace suferințe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obținerii de la acestea ori de la o terță persoană de informații sau mărturisiri;

j)    să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alții, în considerarea calității sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

k)    să rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de șefii ierarhici sau să intervină pentru soluționarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

l)    să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

m)    să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații cu caracter politic, imoral sau ilegal.

Verificarea aptitudinilor fizice

Probele și baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaților la concurs sunt următoarele:

Alergare viteză - 50 m plat;

Flotari;

Alergare rezistență -1000 m;

Toate probele sunt obligatorii. Nesusținerea unei probe sau abandonul, au ca efect eliminarea din concurs a candidatului;

Probele se susțin în aceeași zi, în următoarea ordine: alergare - viteză, flotari și alergare -rezistentă;

Probele se execută în ținută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou,

pantaloni scurți sau trening);

Este declarat „Promovat" candidatul care îndeplinește baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs si în funcție de momentul în care intervine aceast aspect, nu mai parcurge celelalte probe;

Indiferent de cauze / motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestații; Performanța obținută de candidați și calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.

BAREME MINIME

BĂRBAȚI

FEMEI

1.    Alergare de viteză - 50 m plat 8" 1

9" 2

2.    Flotari

30 in 60 sec

15 in 60 sec

3.    Alergare de rezistentă -1000 m 4' 10"

4' 35"

ț    Precizări tehnice și metodice privind efectuarea probelor:

A.    Proba de alergare - viteză, se execută cu startul din picioare, câte doi candidați; Cronometrul pornește la mișcarea primului candidat;

Startul greșit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greșit candidatul este declarat „Respins";

Candidații care se ciocnesc în timpul alergării și cad sau se împiedică ori alunecă din cauza suprafeței de alergare, se consideră că nu au parcurs traseul și vor relua proba.

în situația în care candidatul nu a reușit parcurgerea distanței în baremul de timp, acesta este    declarat„Respins”

B.    Proba de flotari, se execută pe loc, cu mâinile in dreptul umerilor, iar mișcarea de ridicare a trunchiului trebuie executata prin indreptarea brațelor. Pentru poziția de aplecare, candidatul nu trebuie sa atinga solul cu restul corpului, caz in care proba este nepromovata.

ț Candidatul are dreptul la două încercări. Dacă după a doua încercare, candidatul nu reușește să execute corect flotarile    în baremul de timp, acesta    este declarat „Respins".

C.    Proba de alergare - rezistentă, se execută cu startul din picioare, în serii de 20 - 25 candidați/cronometru;

a    Trecerea de la alergare la mers se consideră abandon. în situația în care candidatul nu a

™ reușit parcurgerea distanței în baremul de timp, acesta este declarat „Respins”.

ANEXA LA HCLM NR.58/31.03.2011

ANEXA NR. 2

LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL POLITIEI LOCALE

CONSTANTA

NORMELE DE ÎNZESTRARE CU ECHIPAMENT CE COMPUN UNIFORMA POLIȚIȘTILOR LOCALI

Nr.

Crt.

Denumirea articolului

Durata maxima de

uzura

- an -

1

Costum de vara

2

2

Costum de iama

3

3

Șapca pentru costum de vara

2

4

Șapca pentru costum de iama

3

5

Basc

2

6

Șepcuța cu cozoroc

2

7

Pălărie (femei)

2

8

Căciulă

3

9

Cravata

1

10

Fular

3

11

Camasa

*/2

12

Camasa-bluza

1

13

Scurta de vânt

2

14

Pulover

2

15

Costum de intervenții de vara

2

16

Costum de intervenții de iarna

2

17

Pelerina de ploaie

3

18

Geaca/ Scurta îmblănită

3

19

Mânuși din piele

3

20

Pantofi de vara de culoare neagra

1

21

Pantofi de iama de culoare neagra

2

22

Ghete/ Bocanci din piele de culoare neagra

2

23

Centura din piele

6

24

Curea din piele

6

25

Portcamet

6

26

Portbaston din piele

6

27

Emblema pentru șapca, basc, căciulă, pălărie si șepcuța

1

28

Ecuson

1

29

Insigna pentru piept

1

30

Epoleți

2

31

Portcatuse din piele

6

32

Fes

1

33

Vesta

1

34

Tricou

1/2

ANEXA LA HCLM NR.58/31.03.2011


ANEXA NR. 3 LA REGULAMENTUL DE

ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A POLITIEI LOCALE CONSTANTA

DESCRIEREA UNIFORMEI DE SERVICIU, A LEGITIMAȚIEI DE SERVICIU SI A ÎNSEMNELOR DISTINCTIVE DE IERARHIZARE ALE POLIȚIȘTILOR LOCALI

A. UNIFORMA DE SERVICIU

Uniforma de serviciu pentru personalul poliției locale este confecționată în varianta vară-iarnă și se compune din:

1, 2. Haina/Sacoul se confecționează din stofa/tergal de culoare neagră, în varianta de vară, respectiv

iarnă.

Croiala este dreaptă, puțin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un rând de nasturi.

Spatele hainei se confecționează din două bucăți, având cusătura pe mijloc, fără șliț. Are în partea inferioară, lateral, două buzunare ascunse, prevăzute cu clapă.

Haina/Sacoul este prevăzută/prevăzut pe umeri cu platcă pentru epoleți. Haina/Sacoul se poartă cu cămașă de culoare bleu și cravată de culoare neagră.

Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confecționează din aceleași materiale ca și haina, fiind de culoare neagră, cu vipușcă de culoare gri inclusă în cusătură. Are croiala dreaptă, fără manșetă, lungimea poate ajunge până la partea superioară a tocului încălțămintei, iar lărgimea ei este între 210-250 mm, în raport cu talia.

Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale și un buzunar la spate, închis cu clapă și

nasture.

Pantalonul se confecționează cu betelie obișnuită și este prevăzut cu 4 găici lungi de 70 mm și late de 20 mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în partea inferioară prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul să permită portul centurii a cărei lățime este de 50 mm.

Fusta, în variantă de vară, se confecționează, din același material ca și haina, fiind de culoare neagră. Croiala este dreaptă, lărgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poartă în locul pantalonului numai la costumul de vară.

3,4. Șapca se confecționează din același material cu costumul de vară sau de iarnă, după caz.

Calota șepcii este de formă ovală, cu distanța de 20 mm între diametrul lățimii și diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme din oțel, pentru a-și menține forma.

Banda are diametrul ce rezultă din mărimea șepcii și se confecționează din carton tare.

Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri țesută cu frunze de stejar. Șapca este căptușită cu țesătură de culoare asortată calotei.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, și se fixează la șapcă, înclinat.

Șapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un șnur dublu de culoare neagră. Capetele șnurului sunt prinse pe linia colțurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă. Șapca are aplicată, în față - la centru - pe bandă, emblema.

Cozorocul de la șapca șefului poliției locale este prevăzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de servicii cu două rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de birouri și compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru funcționarii publici de execuție acesta este simplu.

Frunzele de stejar se confecționează din metal de culoare gri-argintiu.

5. Bascul se confecționează din stofă tip postav, este de culoare neagră, iar în lateral, pe partea stângă, se aplică emblema.

6.    Șepcuța cu cozoroc se confecționează din țesătură tip bumbac (tercot) de culoare neagră. Calota se confecționează în clini și are inscripționat pe mijlocul ei "POLIȚIA LOCALĂ".

La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere, în față, sub inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", este aplicată emblema pentru coifură.

7.    Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confecționează din material textil (fetru) de culoare neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se aplică emblema specifică.

8.    Căciula este de culoare neagră, confecționată din stofa tip postav, prevăzută cu două clape din blană naturală de ovine.

Clapa din față este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu doi nasturi și o bentiță pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie.

La mijlocul clapei din față se aplică emblema.

Căciula este căptușită cu țesătură, asortată la culoarea calotei.

Pentru șeful poliției locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul).

9.    Cravata se confecționează din țesătură tip mătase și este de culoare neagră.

10.    Fularul se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră.

11.    Cămașa se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este scurtă sau lungă.

Se poartă cu cravată sub veston sau scurtă de vânt.

12.    Cămașa-bluză se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisă la gât și încheiată cu 5 nasturi; în partea superioară are două buzunare cu burduf și clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.

Cămașa este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Cămașa-bluză se poartă deschisă la gât (sau cu cravata), cu partea inferioară introdusă în pantaloni sau în fustă. Poate fi purtată și sub haină, cu cravată.

13.    Scurta de vânt se confecționează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră.

Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată și închisă datorită croiului cu revere răsfrânte; se încheie cu fermoar pe interior și la 4 nasturi pe exterior.

în partea de jos și la mâneci este prevăzută cu elastic.

Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu banda reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un nasture.

Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Spatele este confecționat din 3 părți, una în partea de sus și două în partea de jos, prevăzute cu pense.

Lungimea trebuie să depășească talia cu 100-120 mm.

14.    Puloverul se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu anchior, cu sau fără

mâneci.

Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din același material. La 5 cm de umeri pe mânecă se aplică ecusonul "POLIȚIALOCALĂ".

15,16. Costumul de intervenție vară/iarnă este compus din bluzon și pantalon și se confecționează din material textil (tercot), de culoare neagră.

Bluzonul este confecționat la partea superioară a spatelui și piepților cu platcă matlasată și se încheie cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe părțile superioare ale piepților.

Gulerul este tip tunică.

Mâneca este prevăzută cu manșetă și bazoane de protecție în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptă se aplică un buzunar cu clapă.

Bluzonul este prevăzut cu epoleți din material fond, fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă

- umăr.

Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. în regiunea genunchilor și la partea superioară a reperelor spate este prevăzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.

Costumul de intervenție pentru iarnă este dublat cu material nețesut, termoizolant.

17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan și este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi purtată și

'    6. Șepcuța cu cozoroc se confecționează din țesătură tip bumbac (tercot) de culoare neagră. Calota se

confecționează în clini și are inscripționat pe mijlocul ei "POLIȚIA LOCALĂ".

La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere, în față, sub inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", este aplicată emblema pentru coifură.

7.    Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confecționează din material textil (fetru) de culoare neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se aplică emblema specifică.

8.    Căciula este de culoare neagră, confecționată din stofă tip postav, prevăzută cu două clape din blană naturală de ovine.

Clapa din față este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu doi nasturi și o bentiță pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie.

La mijlocul clapei din față se aplică emblema.

Căciula este căptușită cu țesătură, asortată la culoarea calotei.

Pentru șeful poliției locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul).

9.    Cravata se confecționează din țesătură tip mătase și este de culoare neagră.

10.    Fularul se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră.

11.    Cămașa se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este scurtă sau lungă.

Se poartă cu cravată sub veston sau scurtă de vânt.

12.    Cămașa-bluză se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisă la gât și încheiată cu 5 nasturi; în partea superioară are două buzunare cu burduf și clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.

Cămașa este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Cămașa-bluză se poartă deschisă la gât (sau cu cravata), cu partea inferioară introdusă în pantaloni sau în fustă. Poate fi purtată și sub haină, cu cravată.

13.    Scurta de vânt se confecționează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră.

Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată și închisă datorită croiului cu revere răsfrânte; se încheie cu fermoar pe interior și la 4 nasturi pe exterior.

în partea de jos și la mâneci este prevăzută cu elastic.

Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu banda reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un nasture.

Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Spatele este confecționat din 3 părți, una în partea de sus și două în partea de jos, prevăzute cu pense.

Lungimea trebuie să depășească talia cu 100-120 mm.

14.    Puloverul se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu anchior, cu sau fără

mâneci.

Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din același material. La 5 cm de umeri pe mânecă se aplică ecusonul "POLIȚIALOCALĂ".

15,16. Costumul de intervenție vară/iarnă este compus din bluzon și pantalon și se confecționează din material textil (tercot), de culoare neagră.

Bluzonul este confecționat la partea superioară a spatelui și piepților cu platcă matlasată și se încheie cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe părțile superioare ale piepților.

Gulerul este tip tunică.

Mâneca este prevăzută cu manșetă și bazoane de protecție în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptă se aplică un buzunar cu clapă.

Bluzonul este prevăzut cu epoleți din material fond, fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă

- umăr.

Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. în regiunea genunchilor și la partea superioară a reperelor spate este prevăzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.

Costumul de intervenție pentru iarnă este dublat cu material nețesut, termoizolant.

17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan și este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi purtată și

J B. LEGITIMAȚIA DE SERVICIU

Legitimația de serviciu se confecționează din imitație de piele (ecologică), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticală, cuprinzând următoarele mențiuni:

a)    rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de 5 x 65 mm;

b)    în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea țării - JUDEȚUL;

c)    rândul al treilea - COMUNA/ORAȘUL/MUNICIPIUL/ SECTORUL; ’

d) rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIȚIA LOCALĂ;

e) rândul al cincilea, central LEGITIMAȚIE;

f) rândul al saselea categoria de personal din care face parte deținătorul (POLIȚIST LOCAL/FUNCȚIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL);

g)    rândul al șaptelea aliniat stânga - numărul legitimației;

h)    după aceasta se înscriu, unele sub altele, numele și prenumele deținătorului, numărul matricol, data emiterii legitimației, semnătura șefului poliției locale din care face parte deținătorul și ștampila structurii;

i)    în colțul din dreapta jos va fi aplicată fotografia deținătorului;

j)    în partea inferioară a legitimației se alocă 6 spații orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care se semnează de către șeful poliției locale.


Fotografia titularului utilizată are dimensiunile de 3 cm x 4 cm și este executată color (în uniforma de serviciu/sau într-o ținută decentă, pentru persoanele încadrate în poliția locală care nu poartă uniformă).

C. ÎNSEMNELE DISTINCTIVE DE IERARHIZARE

în raport cu funcțiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au următoarele forme și mărimi:

a)    șeful poliției locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezate pe epolet;

b)    adjunctul șefului - două stele tip octogon metalice sau textile, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezate pe epolet;

c)    șeful de serviciu - o stea tip octogon metalică sau textilă, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezată pe epolet;

d)    șeful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;

e)    funcționarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;

f)    funcționarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezată pe epolet;

g)    funcționarul public asistent - epolet fără tresă.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, STROE FELIX

ANEXA LA HCLM NR.58/31.03.2011


ANEXA NR. 4


LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL POLITIEI

LOCALE CONSTANTA

ASIGURAREA TEHNICO-MATERIALA A POLITIEI LOCALE CONSTANTA

1.    Pentru buna desfășurare a activitatilor specifice de menținere a liniștii si ordinii publice precum si siguranța circulației rutiere prin activitati de patrulare, in vederea asigurării unei bune mobilități, polițiștii locali din cadrul Politiei Locale Constanta vor fi dotati cu un număr de 35 de autospeciale de serviciu, același tip si marca, prevăzute cu dispozitive speciale de avertizare sonora si luminoasa de culoare albastra si inscripționate in conformitate cu prevederile H.G.1332/2010.

Pentru utilizarea acestor autospeciale in regim de permanenta, avand in vedere caracterul continuu al activitatilor desfășurate de către lucratorii Politiei Locale in 3 schimburi, vor beneficia de alocarea unei cantitati de 300 litri combustibil/luna/ autospeciala sau motocicleta.

2.    Fiecare compartiment, birou, serviciu, precum si conducerea instituției, va fi dotat cu cel puțin un calculator, iar la nivelul instituției va fi asigurat numărul necesar de copiatoare, scanere, faxuri, imprimante.

3.    Pentru desfasurarea in condiții normale a activitatilor, fiecare compartiment, birou, serviciu, precum si conducerea instituției, va fi dotat cu mobilier corespunzător si birotica aferenta, precum si vestiare pentru uniforme.

4.    In vederea probării contravențiilor si susținerea in instanța a cauzelor civile sau penale, polițiștii locali vor fi dotati cu echipamente de inregistrare/fotografiere de tip digital, la nivel de fiecare polițist local ce desfasoara activitati in teren.

5.    Politia Locala Constanta poate primi in folosința, de la persoane fizice sau juridice, bunuri si materiale necesare desfășurării activitatilor specifice, cu titlu de împrumut, donație, sau comodat.

NORMELE DE DOTARE CU MIJLOACE SPECIFICE DE PROTECȚIE SI ARMAMENT ALE POLIȚIȘTILOR LOCALI

Nr.

Crt.

Denumirea materialelor

Unitate de

măsură

Criterii de dotare si mod de repartizare

1

Pistol

CPL

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice

>

Pistol cu muniție neletala »

CPL

Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de polițiști locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice.

3

Cartuș pentru pistol

BUC

Câte 24 pentru fiecare pistol

4

Cartuș pentru pistol cu gaze

BUC

Cate 30 pentru fiecare pistol cu gaze

5

Baston pentru autoaparare

BUC

Câte unul pentru fiecare polițist cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice

6

Baston cu șoc electric

BUC

Câte unul pentru 40-60 % din efectivele de polițiști locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice.

7

Portbaston

BUC

Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc

8

Cătușă pentru mâini

BUC

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice

9

Portcatuse

BUC

Cate unul pentru fiecare catusa

10

Pulverizator de mana cu substanța iritant-lacrimogena

BUC

Cate unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul asigurării ordinii si liniștii publice, polițist local cu atribuții in domeniul circulației pe drumurile publice

11

Vesta (ham) cu elemente

RI TP

Cate unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in

12

Costum (bluza + pantaloni) de protecție impotriva ploii, cu elemente reflectorizante

CPL

Cate unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul circulației pe drumurile publice

13

Costum de protecție pentru iarna (scurta matlasata si pantaloni)

CPL

Cate unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul ordinii si liniștii publice , precum si in domeniul mediului, care executa misiuni in teren

14

Costum de protecție pentru vara (bluza + pantaloni)

CPL

15

Mânuși albe

PER

Cate unul pentru fiecare polist local cu atribuții in domeniul circulației pe drumurile publice

16

Scurta reflectorizanta

BUC

Cate unul pentru fiecare polist local cu atribuții in domeniul circulației pe drumurile publice

17

Vesta pentru protecție impotriva frigului

BUC

Cate unul pentru fiecare polist local cu atribuții in domeniul circulației pe drumurile publice care executa misiuni in teren

18

Fluier

BUC

Cate unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul ordinii si liniștii publice, precum si in domeniul circulației pe drumurile publice

19

1

Radiotelefon portabil

CPL

Cate unul pentru fiecare polițist local cu atribuții in domeniul ordinii si liniștii publice, precum si in domeniul circulației pe drumurile publice

20

Portcamet

BUC

Cate unul pentru fiecare polițist local care executa misiuni in teren

21

Uniforma de serviciu

CPL

Cate unul pentru fiecare polițist local

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

STROE FELIX