Hotărârea nr. 57/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE BUNURI CARE SE IAU ÎN CONSIDERARE LA STABILIREA AJUTORULUI SOCIAL SI APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE DE PERSOANELE DIN FAMILIILE BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL;

HOTARARE

privind aprobarea listelor de bunuri care se iau in considerare la stabilirea ajutorului social si aprobarea planului de acțiuni si lucrări

de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoanele din familiile beneficiare de ajutor social.

Consiliul Local al municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de 31.03.2011;

Vazand expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ștefan Mazare înregistrata sub nr. 30217-10.03.2011, avizul Comisiei de specialitate nr.5 -juridica si administrație publica precum si referatul Serviciului Asistenta si Protecție Sociala inregistrat sub nr.36209/10.03.2011;

Având in vedere prevederile art.6, alin.(7) si ale art.8, alin.(3)-(5) si (7) din Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art.18-22 din H.G.50/2011 pentru aprobarea Normelor metologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.2 si ale art.115, alin.(l), lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Stabilirea dreptului la ajutor social se realizează ținându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în următoarele liste:

a)    Lista bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

b)    Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

c)    Criteriile privind limitele minime și maxime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, prevăzute în Anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2- Familiile și persoanele singure care au în proprietate numai categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale beneficiază de ajutor social, luându-se în calcul numai veniturile pe care membrii familiei le realizează.

Art.3- Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în Lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale (Anexa 2) nu beneficiază de ajutor social.

Art.4- în vederea acordării ajutorului social, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure care are în proprietate bunuri ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în Anexa nr. 1 se iau în calcul atat veniturile pe care membrii familiei le realizează, cat și veniturile potențiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit criteriilor prevăzute in Anexa nr.3.

Art.5- Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, lista acestora pentru anul 2011 fiind prevăzută in Anexa 4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6-Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Administrație Publica Locala, Serviciului de Asistenta si Protecție Sociala in vederea aducerii la îndeplinire si Instituției Prefectului Județului Constanta spre stiinta.

număr de 25 consilieri din 27 de


Prezenta hotarare a fost adoptata de un membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

STROE FELIX


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSTANTA

NR. 57    /31.03.2011

LISTA

bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii

Bunuri imobile

1.

Locuința de domiciliu (definita conform art.7 din H.G.nr.50/2011 ca fiind construcția închiriată ori aflată în proprietate personală, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă condițiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educație și igienă ale persoanei singure sau familiei), precum si anexele gospodărești (dependințe)

Bunuri mobile necesare intr-o gospodărie

1.

mobilier aferent locuinței

2.

aparatura electronica si electrocasnica uzuala*)

3.

mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap sau dependente

4.

aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unui tratament medical*)

5.

aparatura și instalația destinată încălzirii locuinței și preparării apei calde menajere

6.

unelte de strictă necesitate gospodăriilor agricole din mediul rural

7.

unelte, instrumentar mărunt necesare exercitării profesiei

*) Aflate în stare de funcționare, dar nu mai mult de o bucată din fiecare bun (aparat TV, mașină de spălat, frigider, mașină de gătit, radiocasetofon,calculator PC sau laptop etc).

Terenuri/Cursuri de apă

Terenuri/Cursuri de apă

Familii cu 1-3 persoane

Familii cu peste 3 persoane

1.

terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuința de domiciliu, dar nu mai mult de

500 m2 în zona urbană și 1.000 m2 în zona rurală

2.

Terenuri extravilane in zona colinara, de ses si de munte cu potențial productive (exploatabile)

0,50 ha/familie

0,75 ha/familie

Categorii de animale/păsări

1.

o bovina

2.

2 porcine

3.

4 ovine

4.

o cabalina

5.

10 capete de iepuri de casa

6.

15 capete de păsări

7.

5 familii de albine

NOTĂ:

Toate bunurile imobile, mobile, terenuri/cursuri de apă, categorii de animale/păsări și alte bunuri cuprinse în această listă pot fi deținute cumulativ de o familie/o persoană singură.

_Alte bunuri_

1. decorații, medalii, cupe, insigne etc. primite în nume personal cu titlu onorific

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, STROE FELIX

LISTA

bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale

NOTĂ:

Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor social.

Bunuri imobile

1.

clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, așa cum este definită la art. 7 din normele metodologice, și a anexelor gospodărești, conform anexei nr. 4 la normele metodologice, sau alte imobile aflate în una dintre următoarele forme de deținere: proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc.

Bunuri mobile

1.

aparatura electronică*): camere video, amplificatoare audio, copiatoare

2.

obiecte de valoare: tablouri și obiecte de artă, obiecte ornamentale, bijuterii sau monezi din metale prețioase, obiecte de cristal și porțelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă

3.

mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani*): autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete, motorete și scutere și altele asemenea

4.

utilaje agricole*): tractor, combină autopropulsată

5.

utilaje de prelucrare agricolă*): presă de ulei, moară de cereale

6.

utilaje de prelucrat lemnul*): gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric

7.

depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

*) Aflate în stare de funcționare

Terenuri/Cursuri de apă

Terenuri/Cursuri de apă

Familii cu 1-3 persoane

Familii cu peste 3 persoane

1.

terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuința de domiciliu, dar nu mai mult de 1.000 m2 în zona urbană și 2.000 m2 în zona rurală

2.

Terenuri extravilane in zona colinara, de ses si de munte cu potențial productive (exploatabile)

1,5 ha/familie

2 ha/familie

Categorii de animale/păsări

1.

peste 3 bovine

2.

peste 5 porcine

3.

peste 20 ovine

4.

peste 2 cabaline

5.

peste 50 capete de iepuri de casa

6.

peste 100 capete de păsări

7.

peste 15 familii de albine

8.

Crescătorii a căror producție se comercializează

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, STROE FELIX

CRITERII

privind limitele minime și maxime ale veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii

Bunuri mobile necesare intr-o gospodărie*)

Limite minime/buc. -lei-

Limite maxime/buc— lei-

1. mașina de gătit

460

820

2. frigider

560

1.568

3. combina frigorifica

899

2.000

4. congelator

595

920

5. mașina de spalat automata

849

1.650

6. televizor color

279

2.000

7. video (DVD player)

240

1.650

8. calculator personal

1.400

3.577

*) Bunurile mobile menționate mai sus trebuie să fie în stare de funcționare, iar pentru cele folosite mai

mult de 24 de luni, limitele minime și maxime vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel.

Veniturile potențiale provenite din vânzarea terenurilor și din valorificarea culturilor agricole

Limite minime/buc. -lei-

Limite maxime/buc— lei-

1. terenuri arabile

600 *)

28.000 *)

2. teren intravilan

2.000 *)

220.000 *)

3. teren intravilan municipiului București

2.300.000 *)

4.teren forestier

2.500 *)

10.000 *)

5. pășuni

500 *)

27.000 *)

6. fanete

500 *)

27.000 *)

7. vii nobile

15.000 *)

50.000 *)

8. culture agricole: -UM-venit net/ha/an

•    Grâu

•    Porumb

•    Fasole

•    Orz

•    Floarea-soarelui

•    Cartofi

•    Pepeni

•    Sfecla

•    Vie -struguri de masa

-struguri de vin

•    Tutun

•    soia

90**)

90**)

90**)

95**)

92,4**)

700**)

400**)

150**)

400**)

200**)

90**)

90**)

169**)

126**)

145,6**)

203,6**)

110**)

5.000**)

4.000**)

334**)

800**)

400**)

1.200**)

160**)

9. livezi

500**)

700**)

10. legume

500**)

1.500**)

*) Prețul de vânzare în lei a unui hectar

**) Venitul net în lei/ha    PREȘEDINTE ȘEDINȚE,

STROE FELIX

Categorii de animale

Limite minime/buc. -lei-

Limite maxime/buc— lei-

1. bovine

1.000 *)

4.000 *)

2. porcine

300 *)

1.000 *)

3. ovine/caprine

80 *)

200 *)

4. cabaline

400 *)

3.000 *)

5. păsări

25 *)

30*)

6. familii de albine

100 *)

200 *)

7. iepuri de casa

30*)

50*)

* prețul de vânzare în lei pe cap de animal, sau după caz, a unei familii de albine

NOTĂ:

Prețurile stabilite în prezenta anexă se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferență între bunurile cuprinse în anexa nr. 1 și bunurile cuprinse în anexa nr. 2 la ho tarare.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, STROE FELIX

PLANUL DE ACȚIUNI SI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2011

1)    activități de salubrizare și igenizare a unor spații ce nu fac obiectul contractelor de întreținere spații verzi;

2)    activități de greblat suprafețe ce nu fac obiectul contractelor de întreținere spații verzi;

3)    activități de adunat frunze și pietre din suprafețele ce nu fac obiectul contractelor de întreținere spații verzi;

4)    manipularea materialului dendrologic în acțiunea “Flori de mai”;

5)    curățarea rigolelor și a șanțurilor de colectare a apelor pluviale;

6)    curățat buruienile din intersecțiile pavelate;

7)    îndepărtarea nisipului adus de vânt pe promenada din stațiunea Mamaia;

8)    manipularea masei lemnoase ce se livrează persoanelor nevoiașe din depozitul Primăriei.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, STROE FELIX

1