Hotărârea nr. 56/2011

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 281/10.12.2010 PRIVIND APROBAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR SELECTIONATE ÎN VEDEREA ACORDARII DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2011

ROMANIA

\ JUDEȚUL CONSTANTA = Ț MUNICIPIULUI CONSTANTA

< CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

pentru modificarea H.C.L.M.nr.281/10.12.2010 privind aprobarea asociațiilor si fundațiilor selecționate in vederea acordării de subvenții de la bugetul local

pentru anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in ședința ordinara din data de 31.03.2011    .

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl. Primar Radu Ștefan Mazare, avizul Comisiei nr.l si cel al Comisiei nr.5, referatul Direcției Administrație Publica Locala nr.36173/10.03.2011, precum si Lista comisiei constituita in baza H.C.L.M. nr.497/2004, cu modificările si completările ulterioare, nr. 147603/26.11.2010, cuprinzând asociațiile si fundațiile evaluate cu punctaj final de cel puțin 60 puncte ;

Având in vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor romane cu personalitate juridica care infiinteaza si administrează unitati de asistenta sociala si ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, cu modificările si completările ulterioare;

Vazand prevederile H.C.L.M.nr.4/25.02.2011 privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2011, ale H.C.L.M. nr.497/2004 privind constituirea comisiei de evaluare si selecționare a fundațiilor si a asociațiilor care solicita subvenții de la bugetul local, cu modificările si completările ulterioare si ale Ordinului nr.l334/2010 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea în anul 2011, de la bugetul de stat, în baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administrează unitati de asistenta sociala, a asociațiilor si fundațiilor, precum și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor ;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.2 si ale art.115, alin.(l), lit.b din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Sc aproba modificarea art. 2 din H.C.L.M.nr.281/10.12.2010 privind aprobarea asociațiilor si fundațiilor selecționate in vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2011 in sensul ca acesta se modifica si va avea următorul cuprins :

“ Nivelul lunar al subvențiilor acordate pentru anul 2011 este ;

-suma de 14.000 lei pentru Asociația “Fair-Play”,

-suma de 2.550 lei pentru Asociația “Carmen Sylva”,

-suma de 5.644 lei pentru Fundația “Giovannio Bosco”..

-suma de 2.800 lei pentru Asociația Centrul Terapeutic Marea Neagra de Sprijin a Persoanelor cu Autism ”.

Art.2 - De la data semnării convențiilor definitive pentru anul 2011, incheiate cu asociațiile si fundațiile mai sus menționate, articolul 2 din H.C.L.M. nr. 281/10.12.2010 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.3 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Administrație Publica Locala, Serviciului de Asistenta si Protecție Sociala, asociațiilor si fundației menționate in art. 1 in vederea aducerii la indeplinire si instituției Prefectului Județului Constanta spre stiinta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de un număr de 2 5 consilieri din 2 7 de membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

STROE FELIX

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA

NR. 56 / 31.03.2011

9