Hotărârea nr. 54/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2011

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2011

Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in ședința ordinara la data de 31.03.2011    ;

Analizind expunerea de motive a d-îui Primar Radu Ștefan Mazare , raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat, raportul Direcției Financiare nr.44328/24.03.2011 precum si raportul Direcției Tehnic -Investirii nr:44309/24:03.2011_;

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 286/2010 privind legea bugetului de stat pe anul 2011 si H.C.L.M nr. 4/2011.

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.l 15 alin. 1, lit. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Bugetul municipal pe anul 2011 se aproba la venituri in suma de 571.038 mii lei, la cheltuieli in suma de 571.038 mii lei fiind un buget echilibrat.

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2011, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, in clasificatia economica si funcționala este prezentata in anexa nr. 1,2 si 2 bis, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni si categorii de investiții este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Se aproba anexa nr, 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitatile sportive si culturale, care face parte integranta din prezenta hotarare si ramane neschimbata.

Art.5 Se aproba anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine, precum si listele de investiții, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Se majoreaza subcapitolul de venituri din bugetul local “Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare”, conform anexei 1, in suma de 88.091 mii lei;

Art.7 Capitolele de cheltuieli din bugetul local se modifica conform anexelor nr. 1 si 1 bis , in următoarea structura :

•    La capitolul 51 “Autoritari executive” se diminuează cheltuielile pentru bunuri si sei'vicii cu suma de 176 mii lei si cheltuielile de capital se majoreaza cu suma de 277 mii lei.

•    Cheltuielile de capital de la capitolul 54 “Alte servicii publice generale” se majoreaza cu suma de 64 mii lei prin diminuarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii cu aceeași suma.

•    La capitolul 61 “Ordine publica si siguranța naționala” se diminuează cheltuielile pentru bunuri si servicii cu suma de 276 mii lei si cheltuielile de capital se majoreaza cu suma de 378 mii lei.

•    Cheltuielile de capital de la capitolul 70 “Locuințe, servicii si dezvoltare publica” se diminuează cu suma de 60 mii lei si titlul Programe din FEDR se diminuează cu suma de 159 mii lei.

•    La capitolul 74 “Protecția mediului” se diminuează cheltuielile pentru bunuri si servicii cu suma de 3 mii lei si se majoreaza cheltuielile de capital cu suma de 19 mii lei.

Art.8 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Tehnic Achiziții precum si Compartimentului Audit Public Intern in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de un număr de consilieri din membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

STROE FELIX

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanta

Nr. 54    /31.03.2011

JUDEȚUL:CON T*NTA

Unit .1‘1 3 adm’i r '    . .-j3}â:PRlMAWA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Formula:


ANEXA LA HCLM NR.54/2011


11/01


ANEXA 1


BUGETUL LOCAL DETALIAT l_A VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2011

I'

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL AN

TOTAL VENITURI

(cod 00.02 +<10.15+00.16+00.17+45.02)

Kf.Od

■ii'' ■■■

VENITURI PROPRII (cod 00.02-1 1.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

413391

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

DC 02

430b?

A VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

:. 03

391972

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

183564

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit

pe profit

(cod oi 02 01)

■)1.02

mpczd pe profit iul; asenti economici l

01.02.01

IO

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06    1183564

Impc 1

-!■ ve lit

(cod 03 02.17+03 02.181

03.02

3HKJ

ipczd pe onoranul wcațifcx ji nr.-.nnt’*’public

03.02.11

0

i | ?Zi .1 ;it    t-iii'i: :m transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02 .15

JOOO

Cote si sume d«f*tcatc dl i Impozdul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

leostt

I

Cnte ItfL-    ::ir; inpr* ’ wvȚiii!

04.02.0,

18003”

Sume alocale din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru nrhilibrarea buni-mlnr locale

04.02.04

564

A1.3. Al TE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02I

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

Alte irnp' . t :ie venit, profil •    itigun din capital

05.02.50

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

Cote defș

cale din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02 02

0

A3. IMPOZITE SI î AXE PE PROPRIETATE (cod 07.02}

00.09

77900

Impozite Si taxe pe proprietate (cod 07 02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

77900

Impozit și

■axa pe ciadin i'co: u ■ " 2.01 01+07.02.01.02)

07.02,01

64000

impozit pe ciadin de la persoane fizice *)

07.02.01 01

15500

linp.v : ui !■/.- ' pe    +e la persoane |i. indice "l

07.02.01 02

48500

Impozit si

’.ixa pe    1 (cod T L. 02.01+07.02.02.02+07 32.02.03)

07.02.02

7500

lirifczKpe le-eiwi de la persoane C-u/e*)

07 02.02.'’i

3200

luipcz ■ i.i .i < i .    : n de la pi nane jyrvlice *)

07.02.02.02

4000

Impozit ii r; re"'il di’ < trawl+' ’

07 02.02 03

300

jxe juJIcin'e de timbru si alte taxe de limbii.

07.02.03

640'

impozite ■ laxe pi proprietate

07.02.50

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

13019i

Sunui defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11 02

10589.

■ e du’ _e du, taxa pe valoarea adâ . , ■ •    irea cheltuielilor descen-ailcz - ’a nr.- .1 • r. mior

11 02.01

0

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL AN

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru fin . •■.-m ,i : lluielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02 02

t05893

-uene defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumi ■

11.02 05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea : ■ .etelor locale

11.02.06

204

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

1700

|Taxe hoteliere

12.02,07

1700

Taxe pe

servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50]

15.02

160

Impozit pe spectacole

15.02.01

160

Alte taxe pe servicii specifice

15 02.50

0

Taxe pe

utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilorsau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50]

16.02

22436

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02,01+16.02.02.02)

16.02.02

17500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02,01

8500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane luridice "}

16.02.02.02

9000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

4936

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00,11

315

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

315

Alte impozite si taxe

18.02.50

315

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

39025

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3000

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3000

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30,02.05

3000

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

I Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

|Alte veniluri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.021

00.14

36025

Venituri din prestări de servicii si alte activitati    (cod

33.02-0.8+3-3.-02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02,50)

33.02

780

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

200

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru inlretinerea copiilor in crese

33.02,10

400

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contritx, i lunară a părinților penlru întreținerea copiilor în unitățile de protec|ie socială

33.02.27

0

Vennizi din recuperarea cheltuielilor de judecata, impulalii si despăgubiri

33.02,28

150

Alte venitu im prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

30

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

10920

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

TOTAL AN

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02 02

1500

Alte venituri din taxe administrative, etmerz perr ;e

34.02 50

9420

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

3000

Vemtun din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

3000

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu mtirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu cc iscarea potrivit legii

35 02.03

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

Diverse venituri    (cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)

36.02

21325

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36,02.05

4000

Taxe speciale

36.02.06

17295

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Alte venituri

36.02.50

30

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

'    *    "    ■ ■    '    e<-    ''•io. dt. .ic//'■    •'    .    mul minus i

37 "2.03

-27116

' ■

sc ■    ’    ■    > e

02.04

27116

Alte lansferuri voluntare

37.02.50

0

II. VENITURI DIN CAPITAL |cod 39.02)

00.15

200

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

200

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unita Iilor administrativ-teritoriale

39.02.07

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

200

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00,16

88091

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate    (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

88091

încasări din rambursarea împrumutunlor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități fmantale inteqral din venituri proprii

40.02.06

0

încasări din rambursarea microcred ițelor de la persoane fizice și juridice

40.02 07

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare"*)

40.02.13

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

88091

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

51750

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

51750

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

51750

DENUMIREA

INDICATORI LOR

Cod

indicator

TOTAL. Ah

A. De capital

42.02.201

(cod 42.02,01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la

00.19

0

Rr tehnologizarea centralelor termice șt elect-1,. -    te ■ ktt rjie

42.02.01

0

li ivr- ,t    imantate parțial din împrumuturi i xtemn

42.02 03

0

- i ortiv jo interes local

42.02.04

0

Planuri

regulamente de urbanism

42.02.05

■ I

Ș izi care se vor amenaia în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42 02.06    0

finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

F manțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42 02.09 01+42.02.09,02+42,02.09.03)

42.02.09

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor

42.02 09.02

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09 03

0

- - -

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existențe cu destinație de locuința

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42,02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare *’)

42.02.15

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatefcod 42.02.16.01+42.02 16.02+42.02.16 03)

42.02 16

0

Subvenții de la bugetul de stat către buqetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgentă în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor cuilurale

42.02.17

0

Subven!" din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele iocaie pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență in sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele iocaie pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42 02.18.02

0

Subvenții din veniturile propui ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate pnn Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL AN

Subvenții de la bugetul de stat calre bugetele locale necesare susținem derulant proiectelor finanțate din FEN postaderare

42,02.20

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 Ia42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

00.20

'i 1 750

Finanțarea dreptunlor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

Subvenții primite din Fondu! de Intervenție**)

42.02.28

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Sul ■ ;Hi

pentru compensarea cre<,:?nlc- nep re viziona te ale prețurilor la combustibili

42.02,32

46650

Spr ih'i ‘manciar pentru constituirea f:i:i m

42.02.33

0

■ bventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

200

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

4900

I

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42,02,42

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subvenții de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

Subvenții primile de la bugetele consiliilor județene pentru proiecția copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj calre bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43 02.04

0

Subvenții

primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții pnmile de la bugeteie consiliilor locale si județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

Sume FEN postaderare In contul plăților efectuate si preftnantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45,02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45 02.01,01+45.02.01.02+45,02.01.03)

45.02.01

0

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii antenori

45.02.01.02

0

P re finanța re

45.02.01.03

0

fondul Social European (cod 45,02,02.01+45.02.02.02+45.02,02.03)

45.02.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45,02.02.01

0

Sume pnmite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02 02.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL AN

| Prefinanțare

45 02 02.03

0

1

Cod

DENUMIREA INDICATORILOR    ... t

indicator

TOTAL AN

Ti - i i i :::: Ciir r:unif    '•= u.' ■ 0 '.1+45.02.0. . . • i? ■ j .    J-:'

45.02 03

0

Surr - primite în contul plăților efec utn ;r> mu • curent

45.02.03.01

0

St    :..n:,iie în contul Plătii •    ..»+ • arm ifuwvxi

45.02.03.02

0

n......■■■■

45.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02 CA01+45.02.04,02+45.02.04.03)

45 02.04

0

Sume primite în contul plăților efectuate in i 1 curent

45.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.04.02

0

Prefinanțare

45 02.04,03

0

^ondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02,05.03)

45.02 05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

Prefinanțare

45.02,07,03

0

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15 02+45.02.15.03)

45 02.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45,02.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45,02.15.02

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

Alte facilitat si instrumente pos Iad era re (cod 45.02.16 01+45.02.16,02+45.02.16 03)

45,02.16

0

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori

45,02.16.02

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

Mecanismul' financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45,02.17.03)

45.02.17

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45,02,17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02,17.02

0

Sume pnmite in avans

45.02.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45 02.18.03)

45.02.18

0

........

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

45.02.18.01

0

Sume pnmite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18 02

0

Sume primite in avans

45.02.18.03

0

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL AN

VEMÎURJLE SECȚIUNI) DE FUNCȚIONARE (cod 00.02*00.16+00.17) - TOTAL

00.01

455631

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+(2*37,02,03)+00.16j

48.02

270868

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

103881

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

391972

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

83564

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit

pe profit

(cod 01.02.01)

01.02

O

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

183564

Impozit

pe venit

(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

3000

Impozit pe onorariul avocatilor și notarilor publici

03.02.17

0

impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

3000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

180564

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

180000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

564

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii antenei I -

06.02.02

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

77900

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

77900

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

64000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

15500

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice ‘)

07.02.01.02

48500

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02 02+07 02.02.03)

07.02.02

7500

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3200

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice ’)

07.02.02.02

4000

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

300

Taxe juaic ire de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6400

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

130193

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

105897

Sume oetaicaie din taxa pe valoarea adăuqată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul iudetelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

105693

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL AN

-

Sume (letale: :::n taxa ;• .mpxnsi ndAțițjn-:i ; ::rti . uimiri

’ 1.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bug-ițelor locale

11.02.06

204

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07}

12.02

1700

: Taxe hoteliere

12.02.07

1700

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

160

Impozit pe spectacole

15.02.01

160

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22436

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

17500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

76.02.02.01

8500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice •)

16.02.02.02

9000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării tunurilor sau pe desfășurare de activitati

16,02.50

4936

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

315

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50}

18.02

315

i Alte impozite si taxe

18.02.50

315

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

11909

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3000

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02,50)

30.02

3000

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

3000

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

| Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03}

31.02

0

(Alte venituri din dobânzi

31.02,03

0

C2. VANZARI OE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

8909

Venituri din prestări de servicii si alte activitati    (cod

33.02

780

Venituri din prestări de servicii

33.02 05

200

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.1 r

400

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02 27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputalii si despăgubiri

33.02.28

150

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

30

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

10920

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL AN

i îmi extrajudiciare de tirnoru

34.02.02

'. *i(J0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

wjo

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35 02.50)

35.02

3000

Venituri din ammu i alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

300C

-■enalitati pentru nr topunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.0202

)

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea per legii

35.02.03

{J

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

36.02

71325

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

4000

Taxe speciale

36.02.06

17295

Venituri din ajutoare de stat recuperate

3S.02.11

0

Alte venituri

36.02.50

30

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-27116

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

•    sc    '    •    " •    • e? prf'itn: fir):-. : •    '    ’ezv'oSVâ'r. ’3:    -i tnm:

-27116

|Alte transferuri voluntare

37.02 50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate    (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

incasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

încasări din rambursarea micro cred iței or de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

51750

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

51750

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.20)

142.02

51750

B. Curente    (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41)

00.20

51750

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

46650

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42,02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

200

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistentă medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42 02 36

0

D E N U

MIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL AN

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru r - tareu progr melor de electrificare

42.02 37

O

Subvenții d« 'a bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor ce investiții in turism

42.02.40

Subvenții din bugetul de staț pentrii finanțarea ss-i’ijlil

42.02.41

4«B

Suine primite de administrau! .cale in cadrul pi u șinelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

■l

: ubventii din buqetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

1)

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate cin Fonaul Social European

42.02.45

0

Subvenții de la bugete ae stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor ae tei i •olicare

42.02.46

0

Subvent

i de la alte administrate (cod 43 32.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

'43.02

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a tortei de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0

î

i Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

ISubvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate *")

43.02.08

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+45.02) - TOTAL

00.01 SD

115407

VENmiîUI «OOPSI.I țț.ud uuOx-' I L''2-ir IIJ.IIJ Vu+OO.Ui

Jtl Ui

08291

VENITURI Cf.'REh ifc (00.03+00.17|

0D.UZ

27116

VENITURI FISCALEI 00.10)

00.03

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

27116

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

27116

Diverse venituri (cod 36.02.07J

36.02

0

| Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

27116

.

27116

>, . rsr„|,|.i    . ți-,,    li.

'.'x' 'jj

îl. VENITURI DIN CAPITAL jcod 39.02)

00.15

200

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

200

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statuii

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

iiitij-i din vanzarea uror buinrl apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.UZ î>7

0

, ■ • ! .... •- • ■

23,112. 1(1

200

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL Ah

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

OG '6

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate    (cod 40.02 ■ 3+40.02.14}

40.02

8809

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare")

40.02.13

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

IV. SUBVENȚII

cod 00.18)

00.17

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

0

A. De ca 42.02.20

pital

)

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la

00.19

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

Planuri si

regulamente de urbanism

42.02.05

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0

- vnntarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

nanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02 09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

cinan|area subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea oscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apeloi

42.02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare *’)

42.02.15

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea mves [iilor în sânătatetcoo 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

Subvenții de la buqetul de stat către buqetete locale pentru finanțarea aparaturii medicale șl echipamentelor de comunicații în urgentă in sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la buqetul de stat către buqetete locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02 16.02

0

Subvenții de la buqetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investita in sănătate

42.02.16.03

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

I

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sănătate (cod 42.02.18 01 +42.02.18.02+48.02.18.03)

42 02 18

0

I

I_

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații in urgentă în sănătate

42.02.18.01

0

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL AN

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42 02 18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefiriantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

45.0201.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în ani teriori

45.02.01.02

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

' ondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03 01+45.02 03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

Prefinanțare

45,02.03.03

0

rondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02,04.02+45.02.04.03)

45.02.04

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

Sume primite în contul olăților efectuate în anii anteriori

45.02.04 02

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

Fondul European pentri Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.0 03)

45.02.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate in anul curent

45.02.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.07.02

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.03.01+45.02 08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08,01

[0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

ri i

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL AN

• roqrarne corn ilar? - înlal" in perioadi ■ 007 t 3 ..ucd 45 ..' 15 ij‘ »45 jj in 0< < 45 02 V OJi

45.02 15

r_

Sume    in contul plătitor efectuam in ai .it cumul

45.02.1’i ;i

0

Sume primite în cornul plă tor Rîectjrîle    .mțerloi

■1-‘,.O2 -I5 ?2

Prefinantare

45.02.15.03

0

AII? i : lita!: si inntrurt r rn Jderar" u 45.02.16.05.02 15.02+45.02.16.03-

45.02.16

Sume primite în contul plat. ■ uluci lateîn anul curent

45.02.16 .H

0

Sume primite în contul r r 'or mr.uuate in anii anteriori

45.02.Io.

0

PneiBiui ilare

45.02.16.03

0

.','ecanismui financiar SEE (MO 45.02 ‘ ’.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0

Sume primite în contul p.ii.ior efectuate In a u curent

45.02.17 01

0

Sume primite în contul piann n efectuate în an» anteriori

45.02.17.02

ti

f- jme pnrrite r-am

45.02.17.03

0

Proqramui Norveqian pentru Creștere Economica și Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

Sumo pnnite in avans

45.02.18.03

0

P->rSEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX

_


ANEXA LA HCLM NR.54/2011


JUDETUL:CONSTANTA

Unitatea a dmir-istrativ-teritorială.PRIMĂRIA MUNIl.lr i i n CONSTANTA Formular. ] 1-1/0 +


ANEXA 2BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2011


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


mii lei


PREVEDERI ANUALE

din care credite bugetare


TOTAL


destinate Stingerii plăților


TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

571038

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

40429

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

4Jn44

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

40144

Autorități executive

51.02.01.03

40144

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

285

Din total caprtol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autontatilor locale

54 02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contra ctate/garan ta te de administrațiile publice locale

54,02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice qeneralo

54.02.50

285

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

(cod

56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

Din total capitol:

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02 09_

0


42


,o;o


Partea a tl-a A PARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

Aparare {cod 60.02102)

Din total capitol:

Aparare naționala

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

Din total capitol'

.....Ordine publica (cod 61.02.03.04)'

Politie comunitara

Protecție Civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

Partea a lll-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+63.02)

Invatamant {cod 65.02.03 la 65.02.05+65^2.07+65.02.11+65.02-50)

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65 02.03.01+65.02.03.02) învățământ preșcolar învățământ primar

învățământ secundar (ood 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

_ învățământ secundar inferior

Invatamânt secundar supenor Invatamant profesional

învățământ postliceal

învățământ nedefinibd prin nivel (cod 65.02.07.04)

Invatamânt special

_ Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02 11 JD3+65.02.11.30)

Internate si cantine pențruelevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din fotei capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi_ (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) Spitale generaie Umtăț medico-soctale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii. (cod 66.02 50 50)

Alte instituții si acțiuni sanitare

PREVELiERlAN ALE

Cod indicate

TOTAL

"care credite

bugetare

destinate

,02+61.02)

stinaerii o’atilor

0

59.02

15302

0

60.02

0

0

0"

60.02.02

0

Î5

61.02

15302

G

0

61.02.03

6970

0

61.02.03.04

6570

61.02.05

182

61.02.50

8150

0

63.02

166233

42

65.02

95594

0

0

65.02.03

38686

0

65,02.03.01

20865

65 02.03.02

17821

65.02.04

56175

6

65.02.04.01

24397

65.02.04.02

29536

65,02.04.03

2242

65.02.05

733

65.02.07

0

6

65.02.07.04

0

65.02.11

0

0

65.02.11.03

0

65.02.11 30

0

65.02.50

0

0

66.02

4985

0

0

66.02.06

0

0

66.02.06.01

0

66.02.06 03

0

66 02.08

4900

66.02.50

85

o

66,02.50.50

85

Cultura, recreare sl religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50}

Din total capitol:

' “ Servicii culturale ‘    (cod'67102.03.02 ja_67.02.03.08-674)2 03 12+67.02 03.30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

institulii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura

Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor Istorice Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02,05.01 la 67.02.05.03)

Sport

Tineret

Cod indicator

PREVEOEP. ANUALE

TOTAL

L__

din cr -s credite bugetare d< iate

stingi: - lA-iliur

67.02

21010

0

0

67.02.03

SOCI

.....0

67.02.03.02

0

67.02.03.03

8C0

67.02.03 04

D

67 02.03 05

0

67.02.03.0t

0

67.02.03.07

D

67.02.03.03

0

67.02.03.-

(T

67,02.03.30

D

67.02.05

19485

0

67.02.05.01

5MD

67.02.05.02

O


întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Servicii religioase

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei Asigurări si asistenta sociala

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68,02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

Asistenta sociala in caz de boli sl invalidități (cod 68.02.05.02)

Asistenta sociala in caz de invaliditate Asistenta sociala pentru familie si copii Aju toare t +tiru locuinte

Crete _

Llrn iți de asistență medlco-socia'e _

Preve rea excludem sociale (cod 6S.02.15.01+68.02.15.02)

Ajutor social

Cantine de aiutor'social

Alte ctieituieii in doini ■■ ui asigurărilor si asistentei sociale


(cod


67.02.05 03_14156

67.02.06___100

67.02.50    625

’0


68,02 _4J544


42


68.02.04_ _3730

68.02.05_1P5TO

68 02 05 02 _ _11

68.02416___

68 02 li>    100O_

68.02.1'

fifi 02 " 2__0

68.02.15_2Ț75

66 02.15.01    6f:5

68.02.15.02    2220

63    66 _1

a


4J

0


Partea a IV-a SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE. MEDIU Sl APE (cod 70.02+74.02)

60,02

ZHQCO


ocuinla. servicii i dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

llrn r.iti*1

■ urne tccd 7 ■2 i. f +70.02.03.33)

Derri" ■■ astomcl-ji dr-►? .uinte

70.02 _    HWia

__U

70 03 04     fi.

7f) 02 03.0T    0..


PREVEDERI ANUALE


DENUMIREA INDICATORILOR


Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

Alimentare cu apa si amenajan hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02 05.02) Alimentare cu apa

' Amenajări hidrotehnice


Cod indicatorTOTAL


din care credite bugetare destinate


70 02.03.30_0

70.02.05_0

70.02 05.01    0

70.02.05.02    fT


stinoem plăților


njmriat pubiic smlrctilhcari rurale ■ ■■■■ ■■■"itars cu gaze riali -Ic in rccalitatr

Alte_s_ervici; în domenii!" căințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

Din total capitol

Reducerea și controlul poluării    __ _    ___

Salubritate si gestiunea deșeurilor _(cod74,02.05,01 -74 02.05.02)

Salubritațe_    ___

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMI- £ (cocf 80.<t2+87.O2+a3.«2+»4.02+87.02)

Acțiuni generali' economice, comerciale sl de munca (cod 80.02.01)

Din total capitol1

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01 09+80.02.01.10+80.02.01.30) Prevenire si combatere inundații si ghețuri Stimulare înlreprindenmici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala Alte cheltuieli pentru acțiuni generate economice si comerciale

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81^02.07+81.02.50)

Din total capitol:

^nergie termica Alți combustibili

Alte cheltuieli privind co m bus ti bilr_sj_ energia

Agricultura, silvicultura, piscicultura sl vanatoare (cod 83.02.03)

Din total capitol:

Agricultura (cod 83 02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

Protecțiaplantelqr și carantină fitosanitarâ_

Camere agricole

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri sijboduri Transport in comun

Cod indicator

PREVEDE Ri ANt'ALE

TOTAL

pn etani Credite bugetare destinate

stinaerii Dlătilor

70.02.06

6350

70.02.07

0

70.02 50

134169

0

74.02

70-541

0

0

74.02.03

0

74.02.05

70541

0

74,02.05.01

' 500

74.02.05.02

41

74.02.06

0

0

79.02

138014

0

80.02

0

0

0

80.02.01

0

0

80 02.0106

0

80.02.01.09

0

80.02.01.10_£

30.02.07 30    0

0

81.02

103285

0

0

81.02.06

102185

81.02.07

0

81.02.50

11DJ

0

83.02

0

0

0

83.02.03

0

0

83,02.03,03

0

83 02.03.07

0

83.02.03.30

0

0

84.02

34729

3

0

84.02,03

34729

0

84.02.03.01

0

84.02.03.02

33000

DE^cMiREA


INDICATORILOR


Cod indicator


PREVEDERI ANUALE


TOTAL


ăl razi_

Transport aerian (cod 84.02 06.02) Aviația civila

Alte chelluieli în domeniul transporturilor


84 02 03 03_1729

84.02.06 _0

84 02 06 02 _0

84 02.50 _0


d' . ire credite bugetare destinate

stingerii plăților


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

F^EVEOF Rl ANUALE

din care credite

TOTAL    *^7

de - tsiote

i latilor

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.U2.03 la 87.02.U5+87.U2.60)    87.02    0    0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87702.01

0

Zone libere

87 02 03

0

T urism

87 02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87 02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

(l

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

EXCEDENȚ_ (+) (codOO.01-49.02) _ DEFICIT1’ {-) (cod 00.01-49.02)

98.02

99.02


BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2011


CHELTUIELILE SECȚIUNII OE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

Rarteaf-a SERVICII PUBLICE GENERALE /cod 51.02+54X2+5502+56.02) i -utoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol

I '    ' '    -    - -...... - ■ -    - ■

Autontati executive Si legislative (cod 51.02.01.03)

_    ___ .Autorități executive

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)    _

Din total capitol.

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatiior locale

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe^conlractateJgarantate de administrațiile publice locale

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor    _

Alte servicii publice generale

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi"

rransreruri cu caracter generai intreaiterne mveie aie administrației 56.02.06+56.02.07+56.02.09)

Din total capitol.

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului_

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

Aparare (cod 60.02.02)

Din total capitol.

Aparare naționala

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.0Z03+61.02.05+61.02.50)

Din total capitol


49.02

50.02 ' 51.02'


455631

0"

W


17580


țcoa


51.02.0Ț 51.02.01.03"

37580

37580

54.02

0

0

221

0

54.02.05

0

54.02.06

0

54.02.07

0

54.02.10

0

54.02.50

221

a

55.02

0

0

56.02

0

0

0

56.02.06

0

56.02.07

0

56.02.09

0

0

59.02

14924

0

60.02

0

0

60.02.02

0

0

61.02

14924

0

0


CXtJIito pitblcn ijoor; f 1.02133.04}

Pa'|i, comunitara

_Proi'-:.i    și protecția contra incendiilor {proiecție civila nonmiiitară)

Aite cir- .' ■ n domeniul ordinii oudlice și siguranței rtaționale_

Cod indicator

PREVEDEA ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stmqern Dlatdor

61.02.03

6:::-

0

61 02.03.04

B5BÎ

61.02.05

1K

61.02.50

DENUMIREA INDICATO

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+66.02) Invatamant (cod 65^02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

Din total capitol;

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02 03.02)

Invatamant preșcolar Invatamant primar

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 6502.04.03) în va ta m â nt secu nda r i nfe rio r învățământ secundar superior Invatamant profesional

Invatamant postliceal

învățământ nedefinibil prin niyel (cod 65.02.07.04) î nv a tam â n t specia I _

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65 02.11 30)

Internate si canținepentru elevi

_    _ _Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli in domeniul învățământului

Sanatate (cod 66.02706+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol.

Șervicii_medicale in unitatî sanitare cu paturi_ (cod 660206.01+66.02.06.03) Spitale generale Unități rrtedico-sociale

Servicii de sanatate publica

Alte cheltuieli in domeniul șanalatii (cod 66.02.50.50)_

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

Din total capitol:

'Servicii culturale _(cod 67 02103 02 (a 670203.08+6702 03.12+67 02 03.30)‘ Biblioteci publice_comunale, orășenești, municipale^

Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte _ Scoli populare dparța si meserii

Case de cultura Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor îstofice Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.0205.03)

Sport

Cod indicatei


TOTAL


""dir. care credite bugetare destinate ■ îngerii plătitor

63.02

65.02

95594

0

65.02 03

35000

65.02.03.01

2000;;

65.02.03.02

15000

65.02.04

59000

65.02.04.01

30000

0

65 02 04.02

26000

0

65.02.04.03

3000

0

65.02.05

1594

0

65.02.07

0

65.02 07.04

0

65.02.11

0

65,02.11.03

0

65.02.11.30

0

65.02.50

0

0

66.02

4985

0

66.02 06

0

66.02.06.01

0

66.02.06.03

0

66.0208

4900

0

66.02.50

85

66.02.50.50

35

0

0

67.02

21010

0

67.02.03

800

67.02.03.02

0

67.02.03.03

800

67.02.03 04

0

67 02.03.05

fl

67 02.03.06

0

67.02.03.07

0

67.02.03.08

0

67.02.03 12

0

67.02.03.30

0

67.02.05

19485

67.02.05.01

5300

DEN MIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PflEVEOfcftl AN IALE

din care credite

TOTAL

dmrtvtndR sVrrjtrii i .‘dlil’jr

’îwer

05 ,-,^

întreținere cirac ii publice. pareun, zone verzi, baze sportive si de aqrement

67 02 05 03

I41R5

Se • ■i reri^oasc

67 02.06

100

Alte servicii în domeniile culturii r--- ■ rit si religie:

67 02.51

623

DENUMIREA


INDICATORILORdin care credite bugetare destinate

stingerii plăților

0

Asigurări si asistenta sociala    (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68

68.02

43253

Din total capitol

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

3690

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

16500

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

16500

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68,02.10

1000

Creșe

68,02.11

2833

Unități de asistentă medico-sociale

68.02 12

“ “2-75'

Preveni rea e xcl uderii so cia le (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

Ajutor social

68.02.15.01

555

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2220

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

16455

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

119529

Locuințe, servicii sl dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

49007

Din total capitol:

0

Locuințe (cod 70 02.03.01+70,02.03.30)

70,02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70 02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01 +70.02.05.02)

70,02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

7002:05.02

...... 0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

6350

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltam comunale

70,02.50

42657

0

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

70522

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate Si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

70522

Salubritate

74.02.05.01

70500

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

22

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

118535

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator

TOTAL


din care credite bugetare destinate

sti'iqei; urc


Din Mat capitol.

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80 02.01.06+80.02.01.09+80,02 01.10+80.02.01.30) Prevenire si combatere inundații si ghețuri Stimulare întreprinderi mici si mijlocii Programe de dezvoltare regionala si sociala Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

8002.01 __ ____ 0. 0

80 02.01 06    _ V

80.02 01 00    [)'

80.02.01.10'    "O

8d.02.0'i.30    0 ......Cod indicator


Combustibili si energie (cod 81.02ȚI6+81.02.07+81.02.50)

Din total capitol'

Energie termica    _

 ■jjnii..istibili

A 'nrituieilprivind combustibili si energia

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

Din loial capitol: _

’ Agricultura (cod 83'd2.03.03+83.02?03.0'7+83.62.03.36)    _

Proiecția plantelor și carantină fîtosamtară Camere agricole

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

Transporturi {cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

Drumuri si poduri Transport în comun

_Sțrazi

Transport aerian (cod 84.02 06.02)

Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

Afte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02:05+87.02^50)

Din total capitol:

Fondul Român_de_D_ezv_oltace_Sociala    ....... .

Zone libere turism _

Proiecte de dezvoltare multitonctionale Alte acțiuni economice

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

EXCEDENT (+) (cod 00 01-49.02)

DEFICIT !> (-) (cod 00.01 -49.02)

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

_ Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02) Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

Din total capitol


din care credite

TOTAL    bugetare

destinate

stingerii plătitor

0

81.02

102185

0

0

81.02.06

102185

81.02.07

0

81.02.50

0

0

83.02

U

0

0

83,02.03

0

0

83 02.03.03

0

83.02.03.07

0

83.02.03.30

0

0

84.02

16350

0

0

84.02.03

16350

0

84.02.03.01

0

84.02.03.02

15500

84.02.03.03

850

84 02.06

0

0

84.02.06.02

0

84.02.50

0

0

87.02

0

0

0

87.02.01

U

87.02 03

0

87.02.04

0

87.02.05

0

87.02.50

0

0

96.02

0

0

98.02

0

0

99.02

0

49.02

115407

42

50.02

2627F

‘0

51.02

2564

0


DENUMIREA INDICATORILOR

AutofȚtsU șxeculiye si legislative (cod 51.02,01.03) Autoi'riKift executive

Cod indicator

PREVE e-RiAMJALt

TOTAL

'in C3I4 credite bugetare destinate

stinoerii olătilor

51.02.01

2564

0

51.02.01.03

2564

fl

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

dm care credite bugetare destinate

stingerii piătilor

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

64

0

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autori la li lor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

64

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

-

0

n

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA (cod 60.02+61.02)

59,02

378

0

Apărare (cod 60.02/02)

60.02

(T

0

Din total capitol:

0

Apa rare naționala

60.02.02

0

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

378

0

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

378

0

Politie comunitara

61.02.03.04

378

Protecție civila și protecția contra incendiilor (proiecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

Alte cheltuieli >n domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

1391

42

Invatamant (cod 65,02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

0

Din total capitol

0

invatamant preșcolar si primar (cod 65 02.03.01+65.02.03.02)

6502.03

0

0

învățământ preșcolar

65.02.03 01

0

învățământ primar

65.02 03 02

învățământ secundar (cod 65,02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02 04

0

0

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

învățământ postliceal

65.02.05

0

învățământ nedefimbii prin nivel (cod 65.02,07,04)

65.02.07

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65 02.11 03+65.02,11.30)

65.02 11

a

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11 03

0

Alte servicii auxiliare

65 02.11 30

D

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65 02 50

6

PREvt >cf»l .ALE

DENUMIREA


INDICATORILOR


Cod indicator


TOTAL


din care tu bugetare destinate

s... '..erii plăților

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

Din total capitol.

66.02

0

0

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02,06,03)

66.02.06

0

0

Spitale generale

66.02 06.01

0

Urunli ncdicc-sociale

66 02.06.03

n

Servicii de sanatate {iMDtîca

66 02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatn (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

Alte '    .- .ini si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

din care credite bugeiare destinate

stingerii plăților

0 0

Din total capitol:

““Servicii‘cui turale    (cod 67.02,03.02Ță 67.02 03708+67.02.03/12+67 02703 30)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

Muzee

67.02703'

' 67.02.03.02

0

0

TT

n

67.02.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

6

Case de cultura

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67 02 03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

.......... ~ 67 0?:03 1?

g.

Âite servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67 02 05 01 la 67.02 05.03)

67.02.05

0

0

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de aqrement

67.02.05 03

0

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii vi domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

Asigurări si asistenta sociala    (cod

63.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68

68.02

1391

42

Din total capitol

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

40

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68,02.05 02

0

Asistenta sociala pentru famiiie si copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

67

42

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01 +68.02.15.02)

68.02.15

0

0.

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68 02.50

1284

0

.. ....

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

91531

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 ia 70.02.07+70.02.î'J)

70.02

n-r,.:.

0

Din total capitol:

0

Locuințe (cod 70.02.03.01*70,02.03.30)

70.02.03

0

0

Dezvoițarea_ sistemului de locuințe

70.0203.01_

0


DENIJMIRFA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

din care credite

TOTAL    bu9etare

destinate

stinaerii plăților

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02 03 30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01 +70.02.05.02)

70.02.05

0 0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat pubiic si electrificări rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70,02.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02,50

91512

0

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

19    0

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

d

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05 02)

74.02 05

19    0

Salubritate

74 02 05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

19

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

I----

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

" din care’credite

TOTAL    bugetare

destinate

siii cern Dlâtilor

ă

Partea* V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

19479

0

Acțiuni generale economice, comerciale s< de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

o

Din total capitol'

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80 02.01 06+80.02 01 09+80.02 01.10+80.02.01.30)

80.02 01

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01 06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80 02.01.30

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

1100

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81 02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81,02.50

1100

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83 02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agncultuni

83.02 03.30

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

18379

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02 03

18379

0

Drumuri si poduri

84 02 03.01

b

Transport în comun

84.02.03.02

17500

Străzi

84.02.03.03

879

Transport aerian (cod 84 02 06.02)

84.02,06

0

0_

Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

Din total capitol:

0

.    Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0"

Zone libere

87.02.03

0

T urism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

DENUMIREA


INDICATORILOR


Cod indicator


TOTAL


Aite acțiuni economice

Vil. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT EXCEDENTj(t) (cod 00,01-49.02) DEFICIT 11 (-) (cod 00.0~M9.02)


87.02.50 _    _0^

___ _<1

96.02__0 ’

98X12_O.'.

99.02    0


din câre credite bugetare destinate

stingerii plăților


PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX


ANEXA LA HCLM NR.54/2011


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrai iv - teritorială : PRIMĂRIA MUNICiPIULU CONSTANTA

anexa 2 bis

cap. 51

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANUALE din care credite bugetare destinate stingerii plăților


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84) CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


37580

01    37580


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta


10

10.01

10.01.01

10.01.05

10.01.06

10.01.07

10.01.08

10.01.09


18800


14711

11924

0

661

0

0

0


Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizali plătite mor persoane din afara u . uțțl Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariale in bani____

Cheltuieli salariale in natura {cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa^*)

Norme de hrana

Uniform e_sj_ecfnpam entobl igatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia șa

transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alțejdreptunșalariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări oentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizati

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie

10.01 10_0_

10X31.11__0_

10.01.12    250

10.01.13    27

10.0 VI4__0_

10.01.15_0_

io.dl .16_0_

10.01.30    1849

10.02    0

10.02.01    0

10.02.02_0_

10X32.03_2_

10.02.04_o_

10.02X35_0_

10.02.06    0

10.02.36_0_

10.03    4089

10X33.01    2928

10.03.02    84

10.03.03    880

10.03.04    44

10.03.05__0_

10.03.06    153

18780

20_

20.01    5388

20.01.01    250

20.01.02 0

încălzit Iluminat $1 fora motnca Apa, canal i salubritate Carburanți si lubrifiant Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20703.01+20.0X02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale    __

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfecta nti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii "de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

20.01.03

492

20.01.04

50

20.01.05

0

20.01.06

0

20.01.07

2310

20.01.08

770

20.01.09

741

20.01.30

775

20.02

210

20.03

0

20.03.01

0

20.03.02

0

20.04

0

20.04.01

0

20.04.02

0

20.04.03

0

20.04.04

0

20.05

50

20.05.01

0

20.05.03

0

20.05.30

50

20.06

120

20.06.01

20

20.06.02

100

20.09

0

20.10

0

20.11

95

20.12

300


Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 2(124.01 la 20.24.03) Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferenteJmpnjmuturjlor jnterne Stabilirea riscului de tara

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+2030.07+20.301)9+20.30.30)_ Reclamași publicitate Protocol^si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul_Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IU DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

20.13

100

20.14

0

20.15

0

20.16

0

20.18

0

20.19

0

20.20

0

20.21

0

20.22

0

20.23

0

20.24

0

20.24.01

0

20.24.02

0

20.24.03

0

20.25

0

20.27

0

20.30

12517

20.30.01

2000

20.30.02

150

20.30.03

50

20.30.04

2178

20.30.06

0

20.30.07

0

20.30.09

0

20.30.30

8139

0

30

0

30.01

0

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelonnte e garantare tkinanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la depozite ș£disponibilitati păstrate in contul trezorerie] statului Dobânzi la opeațiunile^de leasing

30.01.02

30.02

30.02.01

3002.02

30.02.03

30.02J35

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.04

30.03.05


TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    ..... 40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

preturilor la combustibili    40 20

Alte subvenții    40.30

__ . 1 .... .......    _

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    _5_1

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    50.04

0

0

0

0

0

0

0

o

o

o

o

o

o

o

o


o

o

o

o


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.01)    51 SF

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.3

9+51.01.46+51.01.49)

51.01

Transferuri către instituții publice    51 Q1.01

Acțiuni de sanatate    51.01.03

Transferuri din bugeteie consiliilor județene pentru ■ nantarea centrelor de zi

pentru protecția copilului    ___ _____ _    51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap    51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor

ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele

aflate în concediu pentru creșterea copilului    51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de

ajutor social    51.01.31

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole ncnf!>i&ratri,ctuv    juvchc; penuu ia<Jf mei va uuitycUmw i estet/nv a/t?

centra/e/or de țermofțcare

TITLUL VIIALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

B. Transferuri curente în străinătate {către organizații internaționale) (cod 55.02.01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale Ăițe transferuri curente în șțrăinătate_

TITLUL IX ASISTENTĂ SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

51.01.32


51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.50

55 SF 55,02

55.02.01

55.0Z04

57 j>7.02 57.02.01 57.02.02 5L02.03 57.02.04


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod
59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)    59

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

OPERAȚIUNI FINANCIARE ~(cod~80+8lȚ

ȚlTLU'LXVÎMPRUMUfURl (cod8~0Ă3+80.08+8030)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate deordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de^arantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe je_curs aferențe_datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) Rambursări de creditejnterne garantate Diferențede^urs aferente datoriei publice interne Rambursări dejcredite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTiSI
RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

59.01_0

59.02_0

59.11    0

59.12    _0

59.15_0

59.17    0

59.22_0

59.25_ 0

5930    0

79    _0

_0

80    _0

80.03    0

80.30    0

_0

81__0

81.01    0


81.01.01__

81.01.02__0

81.0105_0

81.01.06__0

81.02_0

81_di01_0

81.02.02__0

81.02.05_0

0

84    _

85.01    0


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

2564


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51.02)    _    .... 51 _

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)    51 02    0

(3PL- u fipjntateîl ir i=;litlSor I. ,r e

■' ■ 02. 2 U

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

sănătate    _    ___ _    __ 51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate    51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altorjnyestiții în sănătate    _    _    _    _ 51.02.24

locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de

comunicații în urgență în sănătate    __ 51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

locale pentru finanțarea reparațijlor capitale în sănătate _ _    __ 51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

locale pentru finanțarea altor Investiții în sănătate _    51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital

dindomeniul sănătății    51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01,12+55.01 .13+55.01 J 5+55.01.18+55.01.21 la

Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE și alte progra_me cu finanțare nerambursabilă Programe ISPA

o

o

o

o

o

o

0

0

0

2

2

o


55

55.01

55.01.03

55.01.08

55.01.09


Programe SAPARD    ......... .....

Investii ale agen. or economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

Fond Roman de_Dezvoltare_Șociala

Alte transferuri curente interne_

Cheltuieli neeligibile ISPĂ

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

Transferuri pentru fachițarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

Titlul Vili Proiecte cu finanțare din Fonduri exferne~neramtjursab7le
(FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod
56.07+56.QS+56J.5+56.16+56.17+56. ÎS)— ......_____________...........

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

Finanțarea națională **j Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile *^)_____

Programe "din Fondul Social European (FSE)

Finanțarea națională_**)_

Finanțarea UniunipEuropene “j Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul de Coeziune (_FC)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **j Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Finanțarea națională JĂ*) _

Finanțarea_ Uniunii Europene 2_*)_

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Finanțarea națională “j Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibiie **)

55.01 10_0

55.01.12_0

55J01J3_0

55.01.15_0

55. Oi. 18_0

55.0Ț28_p

55.01.42    0


55Ț)1_J54_

0


o

56

56.01_0

5601.0J_0

56.0T02     0

56 01.03_0

56.02_0

56.02.01_0

56.02?02__0

56.02.03_0

56.03_0

56.03.01_0

56.03.02_0

56.03.03_0

56.04_0

56.04.01_0

56.0 <02_0

56.04.03_0

56^05_0

56.05.01 _0

56.05.02_0

56.05.03    0


Programe Instrumentul de Aș Atentă pentru -'iiia/im: re (IPA) Finanțarea națională “)    _

_ Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile *•)_____ _    _    .    ______

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)    ......

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 Finanțarea naționala"*)

“mantarea de la Uniunea Europeana *)

Cheltuieli neeligibile *)'"

Afte_facilitati si instrumente postaderare Finanțarea naționala *)    '

Finantareă”exterha’herambursabila *)

56.07 56.07.01 _ 56,07.02 56.07.03

56~08 56.08.01 56’08.02 5608.03

56.15 56.15.01 56.15.02 56.15.03

56.16 "56.16.01

" 56.16.02


0

0

0

0

o

o

(I

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

0

o

o

o

o

o

2564

2564

2564

0

0

o

2564

0Cheltuieli neeligibile ) Mecanismul financiar SEE

56.16.03

56/17

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeîigibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01


Reparații capitale aferent# activelor fixe    71.03__0

' " ...... ..... _0

.TITLUL XHI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    *    72_0

Active financiare (cod 72.01.01)    72.01    0

Participare la capitalul social_al societăților comerciale    72.01 L01 __0

_0

TITLUL XIV FONDUL NĂȚIEZVOLTÂRE    75    0

" ' " '"......' ' ’ " _ " ~ "" 0

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN

ANUL CURENT    84    °

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    85.01    0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

STROE FELIX

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRiiviARiA MUNICIPIULUI CONSTANTA

cap.54

anexa 2 bis


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

mii lei

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod    din care credite

indicator    bugetare

TOTAL    destinate

stingerii plăților

restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Ore suplimentare

10

10.01

10.01.01

10.01.05

10.01.06

10.01.07


160

136

0

12

0


Fond de premii    __ __

Prima de vacanta

Fond pui itru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații jilatite^ unor persoane din afara umtatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichetede masa *)

Norme de hrana

Uniformesi echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariatei familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi salariale in natura__

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.01.08_0

10.01.09_0

10.01.10_0

10.01/11_0

10.01.12_0

10.01.13_0

10.01/l_4_0

10.01.15_0

10.0Î.16_0

10.01.30    12


10.02    0

M02.01_0

10.02.02_0

10.02.03_0

10.02.04    0


10.02.05_1

10'02.06_1

10.02.30__0^

10.03_43

10.03.01_19

100302_    _Ș_

10.03.03_6_

10.03.04_6_

10.03.05_

10.03.06    6


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

18

20_

20.01 10


FurnHuri de birou    ........„

a e pentru curățenie

încălzit Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional _

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20^03702)

Hrana pentru oameni Hrana pentru anim ale _

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

720.01.01_0

20.01.02 __O

20.01.03_O

20.01.04_O

20.01.05_O

2q.qi.06_0

20.01.07_q

20.01.08 _10

20.01.09^_q

20.01.30_q

20’02_q

20.03_q

2Q.03.01__q

20.03.02_o

"20.04    O

20.04.01_o

20.041)2__q

20.04.03_q

20.04.04_q

20.05_q

20.05.01__q

20.05.03_q

2o.o5.3o_q

20.06_q

20.06.01 _ q 20.06.02_q

20.09_q

20.10    o

Cârti, publicații si materiale documentaro

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane și_alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara

Cheltuieli judiciare st extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20J0.0Î Ta 20.3 o7o4+2Q. 30.06+20.30.07+26.30.09+20.30.30)" Reclama si publicitate

_Protoco!_si reprezentare _ Prime de asigurare non-viata

Chirii

prestări^ervicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.0riă30.03)

20.11_0

20.12_0

20.13    0

20 J 4    o

20.15    _O

20.16    _O

20.18    O

O

20.19

20.20    O

20.21    O

20.22    O

20.23    O

..... 20.24    O

20.24.01_O

20.24.02_O

20.24.03    O

20.25_Q_

20.27    O

” 20.30    8

20.30.0Î_O

20.30.02_O

20.30?03    o

20.3004._O

20.30.06_O

20.30.07_O

20.30^9__O

20.30.30_8

O

30    0

Dobânzi aferente datorie publice interne (cod 30.01.01+30.01,02)

Dobânzi aferente datorai publice interne directe    ............

Dobânzi aferente creditelor interne garantat

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

_Dobanzi aferente datorieipublice externe directe _

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobanzi_aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriej_șțatului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului DobânziJa depozite șhjisponibilitati păstrate in contul trezoreriei statului_ Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

30.01

J30.01.0_1

30.01.02

30.02 30.02.01 30.02.02' 30.02.03 30 02.05

30.03


30.03.01


30.03.02

30.03.03


30.03.04

30.03.05

40


40.03

40.20

40.30


ȚITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

50

50.04

57 SF


Transferuri curente (cod

51.01.01*51.01.03+51 01.1 +51.01.15+51.01 24*51 01.26+51.01.31+51.01.32+51.0 1.39+51.01.46+51 01.49)

Transferuri către instituții publice Actiunidesanatate

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului_

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handica_p_

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflatejn concediu pentru creșterea copilului Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Trânsferuri'din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor cufehtebfin domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole 11 aifmerun cerr/tr ouye'ieieiwaie jjcnuu iadiiiiaiaa~ouiigațiiioi i amante sic centralelor de termoficare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) Jcod 55.02 Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL ÎX“ ASISTENTA SOCIALA "(cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale inj'iatura

51.01

51.01.01

51.01.03

51.01.14

51.01.15

51.01.24

51.01.26

51.01.31

51.01.32


0

0

0

0

0


51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.50

55 SF 55.02

55.0Z0i

55.02.04

57

57.02

57.02.01

57.02.02


o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


Tic bete de cresa

Timeie cadou acordate pentru eneiiuieii_sociale_

TITL UL X AL TE CHEL TUIELI (cod
59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURÎ fcod 80.03+80.08+80.30)_______

împrumuturi pentrui instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

Alte imprumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursam de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursam de credite jnțerne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

57.02.03_0

57.02704_0

’__0

0

59_

59.01_0

59.02_0

59J1_0

59.12_0

59.15_0

59.17_0

59.22_0

59.25_q

59.30    _o

79    _o

__o

80    _o

80.03_°

80.30    _0

_o

81    __o

81.01_o

81.01.01_

8101.02_°

810105_0

8101.06_0

8102_0

81.02.0J_q

81.02702    O

Rambursări de creaife aderente datu'iei putince interne locale

81.02.05 O


0

84_

85.01    0


TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51 +55+56+70+84)    64

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE {cod

51.02)    _    ______ _____ _____________________ _____________ 51 __

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)    51 02    0

f'^insfururi pi ■iTili fu antsraa i ivestlîifl : Li ■ p

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în

urgențăîn sănătate ____ _________ 51.02.22

Transferuri'de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

finanțarea reparațiilor capitale în sănătate    ____ _ 51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

finanțarea altor investiții în sănătate    51.02.24

bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor

de comunicații în urgență în sănătate _    51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate    51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

bugetele iqcaiepentru finanțarea altor investiții în sănătate

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sănătății    51.02.28

ȚJTLUL VII ALTE TRANSFERURI {cod 55.01)'

55

0

A Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finanțare neramoursabilă

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

0

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

0

o

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0

Finanțarea națională **)

56.01.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0

Finanțarea națională **j

56.02.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0

Finanțarea națională **)

56.03.01

0

Finanțarea Uniunii Europene “)

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0

Finanțarea națională **j

56.04.01

0

Finanțarea Uniunii Europene “)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul_European pentru Pescuit (FEP)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile *_*)

Programe Instrumejntuț de_Asistență pentru Preaderare (IPA) Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europe_ne_**)_

_Cheltuieli neeligibile **) _

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Alte programe_com_unitare_finantate in perioada 2007-2013 ’    ' Finanțarea națională *")

Finanțarea de la Uniunea Europeană ’*)...........

.....Cheltuieli neeligibile ’*Ț

Alte facilitați si instrumente poștaderare

” " Finanțarea naționala’*)

Finanțarea externă nerambursabila"*)"

’" Che Itu iei! ~n ee I Fg i b i le *)

Mecanismul financiar SEE

Finanțarea naționala *)_

Fi na n ta reae xterna_ne rambursabil a jț)_

Cheltuieli neeligibile *)_

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă Finanțarea naționala *j Finanțarea externa ne rambursabil a *)

Cheltuieli neeligtbile _*)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 "la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 Fa 7T01.03+71.0 <30)

56.04.02

56.0<03

56.05

56.05.01

56.05.02

56,05?03

56.07

567o7.o{

5Ș07i02

56.07.03

56.08 56.Q8.oT 56.08.02 56.08.03 '    56.15

56.15.01 56.15F02’ 56.15.03

56<6

56.16    TU 56.16.02 56.16.03

56.17

56.17.01

56.17    02 56.17.03 _ 56.18 56~.18Ț’1_ 56.18.02 56.18X13

70


_0

_0

_0

_0

_0_

_0_

_0_

_0_

_0_

0

_0

_0_

0

_0_

_0_

_0_

_0_

o

_0_

_0_

_0_

_0_

_0_

_0_

_0_

_0_

_0_

0

64


71_64

71.01    64


Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

Stocuri (cod 71,02.01)

Rezerve de stat și_de_mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

71,01,01 71.01.02 71_.01.03 71.01.30

71.02 71.02.. 01

71.03


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    -    -

Active financiare (cod 72.01.01)    72.01

Participare ja capitalul social al societăților comerciale    72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE    75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE

IN ANUL CURENT    84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    85.01

_0_

64

_0_

A

_o_

_o_

_o_

_0_

_0_

_0_

_0_

0

o

0

o


PREȘEDINTE ȘEDINȚA STROE FELIX

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

cap. 61


anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI. ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

mii lei

PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

nlătilor

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

15302

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

14924

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

14924

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3825

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3000

Salarii de baza

10.01.01

2498

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

251

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanta

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe

_ Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa *}

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri_ș[servicii_ (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

10.01.14__0_

10.01.15_0_

10.01/16_0_

10.01.30    251

10.02    0

10.02.01 __0_

1C.02?02_0_

10.02.03_0_

10.02.04_0_

10.02.05_0_

10Ț02.O6_0_

j 0.02^30_0_

10.03    825

10.03.01    466

10.03.02__36_

10.03.03    215

10,03.04_36_

10.03.05_0_

10.03.06    72


11099

20_

20.01    550

20.01.01    100

20.01.02    0

20.01.03    0

20.01.04    0

20.01.05_0_

20.01.06__o__

20.0^07    300

20.01.08_0_

20.01.09    0

20.01.30    150


Reparații curento

Hrana (coc 20.03 01+20,03.02)

Hrana pentru oameni    _

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactiv Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furniturii armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic a! animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.02    168

20.03_0_

20.03.01_0_

20.03.02__0_

20.04    0

20.04.01_0_

20.04.02_0_

20 <4.03_0_

20.04.04_0_

20.05    1538

20.05.01    1436

20.05.03_0_

20.05.30    102

20.06_0_

20<6.01__0_

20.06<2_0_

20.09_0_

20.10_0_

20.11_0_

20.12_0_

20.13    300

20.14    0

20.15    _0_

20.16    _0_

20,18    0


0

20.19

20.20    0

20.21    0

20.22    0

20.23    0

20.24    0


Comisioane si alte costuri aferente imprui uturilor externe Comisioane si alte costuri aferente ir'prui uturilor -n!uine Stabilirea riscului de tara

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dis:... zitii cn legate Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30?04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata    ___

Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondui conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Ălte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) Dobanzpaferente datoriei publice interne directe Dobânziaferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobanzj aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

_Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau direcțsubimprumutate Dobânzi aferente_datoriei_publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la depozițeși disponibilități păstrate in contul țrezoreriei_ștatului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

20.24.01

0

20.24.02

0

20.24.03

0

20.25

0

20.27

0

20.30

8523

20.30.01

0

20.30.02

0

20.30.03

100

20.30.04

290

20.30.06

0

20.30.07

0

20.30.09

0

20.30.30

8133

0

30

0

30.01

0

30.01.01

0

30.01.02

0

30.02

0

30.02.01

0

30.02.02

0

30.02.03

0

30.02.05

0

30.03

0

30.03.01

0

30.03.02

0

30.03.03

0

30.03.04

0

30.03.05

0

0

40

0

40.03    0


Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Alte subvenții

7771UL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.3

9+51.01.46+51.01.49)

Transferuri către instituții publice

Acțiuni de sanatate __    _______ ___

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copiluluj

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale fn situații de extrem ădificultațe

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Transferuri din bugetele Idcalepentrufinăhțare'a cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole riarisi&uir-caue ifagvierv iudaic pa ni u~iac’rinai ea 'uuiiyațniori eaiai K&~aic

^entratelor de termoficare

TITLUL Vii ALTE TRĂNSFERURI~(cod 55.02)

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

40.20_

40.30_O

50    O

50.04_O

’ _O

O

51 SF_

O

5101_

51.01.01_O

51.01.03_O

J1.01.14_°

51JVI 5_

51.01.24    0

51.01.26_°

51.01.31_°

51.01.32_

51.01.39_°

51.01.46_0

51.01.49    0

51.01.50_ 0

55 SF    O

55.02    O

55.02.01    O

Alte transferurij^urente în străinătate TITLUL IX ASISTENTA SOCIALĂ (cod 57.02) Aiuioare sociale (cod_57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare socialejn natura

Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11 +59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30) Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod ad+81)~

55.02.04 57

57762

52-02L0j

57.02.02

57.02’,03

5702.04


59

59.01

59.02

59.11

59.12 59.15 59.17 59.22 59.25 59.30 “    79


TITLUL XVÎMPRUMUTURI(cod 80.03+80.08+80.30)    80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice său âctivitali finanțate integral din venituri proprii    80.03

Alte imprumuturi    80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)    ..... 81

Rambursări de credite externe    (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)    81.01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    81.01.01

2

0

0

o

o

2

o

o

o

o

o

o

o

2

2

2

2

2

2

2

2

o

o

2

2

2

o


Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) Rambursări de credite interne garantate

81.01.02__

81.01.05_0

81.01.06_0

'81.02    0

81.02.01    0


Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale_

TTTLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT

Pluti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51,02.28)

“rans-nruri prer.m fin linșarea investim ■■■ i i spitale

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea _altor jnvestiții în sănătate

locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații înjjrgență în sănătate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investițiț în sănătate

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la

Programe cu finanțare rambursabila

81.02.02_0

81.02.05_0

0

84_

85.01_0

0

378

51.02    0

51.02 12    0

51.02.22

51.02.23

51.02.24

51.02.25

51.02.26

51.02.27

51,02.28

55

55.01

55.01.03

0

0

0

0

o

o

o

o

o


Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

f    =    ,

Programe ISPA

Programe SAPARD    _______ __

Investiții ale agenților economici cu capital de stat Programele dezvoltare____

Fond Roman de Dezvoltare Sociala Alte transferuri curente interne Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

Titlul VIII Proiecte cu finanțaredin Fondufi~externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56._1_7+_56.7 8) _    __

Programe dinFondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

Finanțarea națională **)_

Finanțarea Uniunii Europene **)

___Cheltuieli neeligibile **)    _

Programe dir^Fondul Social European (FSE) finanțarea națională **)

FinanțareaJJniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul de Coeziune (FC)_

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul European Agricofde Dezvoltare Rurala (FEADR) Finanțarea națională **)_

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

55.01.08 _O

55.01.09_O

55.01.10__O

55.01 .12_O

55.O1’.13    O

5570lil_5_O

55?01.18_O

55,01.28_O

55.01.42    O

55.01.54_°

O o

56

56.01_O

56.01.01_O

56 01 02_O

56?01.03_O

_56.02_O

56.02.01 _O

56.02.02_O

56JJZ03_O

56.03_O

56.03 01_O

56.03.02_O

561)3.03_O

56.04_O

56.04.01_O

56.04 02 _O

56.04J03_O

56.05_O

56.05?01_O

56.05.02_O

56.05.03_O

56.07_O

56.07 11    O

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)    _    _ .    ... _

Prbgrame Instrumentul European de Vecinătate și Parțeneriat (ENPI) Finanțarea națională **) finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)    _ _

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 ' ’ ’ Finanțarea națională *)

Finanțare^ de la Uniunea Europeana *)

Cheltuieli neeligibile *)“

Alte facilitați ș[ instrumente postaderare Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila '*)’

CherfuIeTrheefiglbîîe”"*’)-    ”

Mecanismul financiar SEE

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

Programulflorvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă Finanțarea naționala *)

Fi na ntarea exte rna n era m b ursabi I a _*)

Cheltuieli neeligibile *)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

ĂctîveWce (cod 71.0Y.01 lă7l".01.03+7lTbl.30)

Construcții

Mașini, echipamente șț mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică ș£ alte active corporale Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

56.07.03_0_

56.08_0_

56.08.01 _0_

56.08.02_0_

56.08.03_0_

_ 56.15_0_

56.15.01    0

56.15.02_0_

56.15.03    0

56.16    0

56.16.01    0

56.16.02    0

56.16.03    0_

56.17    __0_

56.17.01_0_

56.17.02    0_

56.17.03__0_

56.18    _0_

56.18.01__0_

56.18.02_0_

56.1803_0_

70    378

71    378

71.01    378

71.01.01_0_

7f01.02_40_

71.01.03    338

71.01.30_0_

71.02_0

71.02.01__o_

71.03_0_

"_0_

72    _0_

72.01”_0_

72.01.01 _0_

_0_

75    0


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

O

84

85.01 O


PREȘEDINTE ȘEDINȚA STROE FELIX

ANEXA NR.54/2011


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

cap.65


anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANUALE din care credite

TOTAL ^USStare destinate stingerii

plăților


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)    01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) Cheltuieli salariale in bani {cod 10.oT.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salariile baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Ore suplimentare

Fond de premii Prima de vacanta

95594


95594

95594


95594

74122

66283

360

1897

0

153 ~0


70

10.01

10.01.01 10.01.05 10.01.06 10.01.07 10.01.08 10.01.09


Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

1472

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

3341

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

150

Indamnizaf de delegare

10.01.13

2

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

464

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa *)

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

î rchete de vacanta

10.02.06

0

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

21472

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

15902

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

384

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

3970

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

193

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1023

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcționa!

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod_20.03.01+20.03.02)

Hrana pentru_oamen[

Hrana_pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+26.05.30) Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

20.01.03

0

20.01.04

0

20.01.05

0

20.01.06

0

20.01.07

0

20.01.08

0

20.01.09

0

20.01.30

0

20.02

0

20.03

0

20.03.01

0

20.03.02

0

20.04

0

20.04.01

0

20.04.02

0

20.04.03

0

20.04.04

0

20.05

0

20.05.01

0

20.05.03

0

20.05.30

0

20.06

0

20.06.01

0

20.06.02

0

20.09

0

20.10

0

20.11

0

20.12

0

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament denatura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice (ocale Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03) Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Âlte”cheltuieli (cod 2o73o7oi-la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) Reclamaji publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI '(cod 30.017a 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

20.13

0

20.14

0

20.15

0

20.16

0

20.18

0

20.19

0

20.20

0

20.21

0

20.22

0


20.23    o

20.24    o

20.24.01    O

20.24.02    O

20.24.03    O

20.25    0

20.27    O

20.30    o

20.30.01    O

20.30.02    O

20.30.03    O

20.30.04    O

20.30.06    O

20.30.07    O

20.30.09    O

20.30.30_0_


O

30

0

30 01

0

30.01.01

0


Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente Împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente Împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51,01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+

51.01.46+51.01.49)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

o

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele

0

aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de

0

asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

sănătății

51.01.46

u

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

irarrsmiaii can e uayeieie lucuie    launnaitroroungafinvi TaMixme ans'uemctittenut ~

de termoficare

51.01.50

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55 SF

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+5

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

Tichete de cresa

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59 30)

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

Asociații si fundații

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30) ’' " împrumuturi pentru instituții si servicii publice său activitati finanțate integral di venituri proprii

Alte împrumuturi

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) Rambursări de credite interne garantate Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale_

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

59.01

0

59.02

0

59.11

0

59.12

0

59.15

0

59.17

0

59.22

0

59.25

0

59.30

0

79

0

0

80

0

80.03

0

80.30

0

0

81

0

81.01

0

81.01.01

0

81.01,02

0

81.01.05

0

81.01.06

0

81.02

0

81.02.01

0

81.02.02

0

81.02.05

0

M

0

85.01

0

o

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)    o

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

Transferuri preirtfu finanțarea investițiilor la spite;-s

51

0

51.02

0

51 02.12

0

0


Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate 51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

reparațiilor capjtale în sănătate    51.0Z23^

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea șaltor investiții în sănătate    _    51.02.24

locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de

comunicatiijn urgență în sănătate_ _________ 51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate    51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate    51.02J27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

domeniul Șănă_tății_    _    _    51.02.2J

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne    (cod 55.0Î. 03+55.01.08 Ia

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la

Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă Programe ISPA Programe SAPARD

0

0

0

o

o

o

2

o

o

2

o

o

o


55

55.01

55.01.03

55.01.08

55.01.09

55.01.10


Investiții ale agenților economici cu capital de stat

Programe <te dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Alte transferuri curente interne

Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

Tifful VIU Proiecte cu finanțare din Fonduri exteTne~nerâmbursabile

(FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+5.6,08+5&,i5±5&1fi+5SJ Z+5ff. 18)    __________

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **j

55.01.12

0

55.01.13

0

55.01.15

0

55.01.18

0

55.01.28

0

55.01.42

0


55.01.54

0


0

56

"56.01    0

5601.01    0

56.01.02    0


56.01.03

Prog’ame din Fondul Social European (FSE)

56.02

56.02.01

0

Finanțarea națională **)

0

Finanțarea Uniunii Europene “)

56.02.02

0

Chelțuiehneeligibile **)

56.02.03 " 56 03 56.03.01'

Programe_din Fondul de Coeziune (FC) Finanțarea națională **)


Finanțarea JJniunii_Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Finanțarea națională “}

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul European pentru Pescui t_(FEQ Finanțarea națională 2*)    _

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) Finanțarea națională **)

56.03.02    0

56.03.03    0

56.04 _0_

56 04.01    0

56.04.02    0

56.04.03    0

56.05    0

56.05.01    0

56.05.02    _0_

56.05.03    0

56.07    0

56.07.01


Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0

Finanțarea națională **)

56.08.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

0

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0

Finanțarea națională *)

56.15.01

0

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

0

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0

Finanțarea naționala *)

56.16.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE

56.17

0

Finanțarea naționala *)

56.17.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0

Finanțarea naționala *)

56.18.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibiîe *)

56.18.03

0

CHEL TUI ELI DE CAPITAL (cod 71+72+ 75)

70

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.Oj

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

o

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (codJ2.01)    _72

Active financiare (cod 72.01.01)    72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale    72.01.0ț

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE


_    J

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN

ANUL CURENT    84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    85.01

PREȘEDINTE ȘEDINȚA STROE FELIX

ANEXA LA HCLM NR.54/2011

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Instituția publică:

Formular


11/05


ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

CAP.66,02


- mii lei -


PREVEDERI ANUALE

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator

TOTAL


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4985    0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4985    0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01    4985    0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10 03)

10 4900    0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01    4062    0

Salarii de baza

10.01.01    3500

Sporuri pentru cond iii ce munca

1101.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanta

10.01.09

6

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

10.01 10 10.01.1 ■


îndemn zb1 de delegare

10.01 13

0

îndemn/ații de detașam

10.01 14

0

A.oca’' nentru transportul in si de ig iotul de mi nea

10.01 I5

J

Alocall pentru locui ite

10.01.16

0

Alte d'eptui salar ia1', in bflnl

10.01.30

562

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0 0

Tichete de masa *)

10.02,01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10 02 03

0

Locuința de serviciu folosita de salaria: si familia sa Transportul la si cu la tocul de munca Tichete de vacanta

10.02 04 10.02.05 10.02.06


0

0

0

Alte drepturi sa’.ariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

838    0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

630

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20

Contribuții de asigura socialo de sanatate

10.03.03

156

Contribuții ceas-guran oentru accidente de murea si bol profesionale

10.03.04

7

f 'ime de asigurare de viața plătite de angajator pentru angajați

10,03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

: 0.03.06

25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

0 0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20,01.30)

20.01

0 0

F urnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentr .i curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica    20 01 03

0

Apa, canal ș saȘb llate

20.01.04

0

Carburant sl lutwtfiani

20.01.05

0

Piese de schimb    >q q ■■ qq

0

Transport    20,01.0/

0

Posta, telecomunicații, radio. |v, internet    20.01.08

0

Materiale s prestări de serici' cj caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

Reparat curente

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+^03.02}

20.03

0 0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente

20.04.01

b

Maseriale sanitare

20 04.02

0

Reactiv i

20.0-1 03

0

Dezinfectant!

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20 n5.'? 1+20.05 03+20 05 30)

20.05

0

0

Uniforme si echipament

20.05.01

o

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

0

Deplasări irlerne, detașau, transferări

20.06.01

0

Deplasări in străinătate

20.06 02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Corcotare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Coi:-..lll.:'LSa si QXfHfîiZEI

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20 14

r.

Muniție, furnituri sl armament de natura activelor fixe neutru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20 18

n

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza

unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare infrastructura program nundatii pentru autorîiati publice locale

20.20

Q

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inguetunlor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor e:< terne

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02 ?n in

0

Ci

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

— "

dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30 06+20 30.07+20,30.09+20.30.30)

20.30

0

0

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

nh.-i

20.30.03 ■>n on r\/i

0

Prestări servicii pentru transmiterea arepturilor

20.30.06

20.30.07

20.30.09

20.30.30


0

0

0

J


30

30.01

30.01.01


Fondul Fresedintelui/Fondul conducătorului instituției publice E xeeutercs silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli r■. buiiiiii s> servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30,01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01 01+30.01.02}

Dobânzi aferente datoriei oublice interne directe

Dobânzi aferente creoiteior interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 ia 30.02.03+30.02 05)

30.02

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30 02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe Garantate si/sau direct subimpermutate

30.02.03

0

Dobânzi aferente caloriei publfise ^xter ie locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 ia 30 03 05)

30.03

0

0

Dobânzi aferenta imprumutur lor din fondul de tezaui

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

30'.: 3.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0

Dobânzi ta opeatiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51SF 0    0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.01.4 ?)    51


Transferuri către instituții publice    51 Qț Q-)

Acțiuni ce sanatate


51.01.03    0

i rarisferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01 I4

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor luvjle și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru

creșterea copilului

51.01.26

0

Transferuri priv.nd contribuțiile de sănătate pentiu persoanele beneficiare de ajuțiv social

51.01.31

0

Re-abi darea termică a clădirile - de locun

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consIliJlur locale ș udețene pentru finanțarea unităților de asistență medico-snciale

5 VOI 39

0

Transferuri ain bugetme focale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51 01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

Transferuri .âbe bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale c&Ttnlekif de tarmof:Ttre

51 01.50

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55 SF

0

0

B. Transferuri curonte în străinătate (către organizații internaționale} (cod 55.02.01+55.02.04}

55.02

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01 r.F, rP 04

0

J

• M d al k 1 ' • i j U ] C1 ! IC 11 jU all latat

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

85

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

85

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

05

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0 ’

Tichete de cresa

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

TI n JL X AL TE CHELTUIELI (cod

59.01 +59.02+59.11+59 12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

53

0

0

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) Fond de rezerva bugetara ta dispoziția autorităților locale


40.20

0

40.30

0

0

50

0

0

50.04    0


Bune

59.01

f)

Ajutoare pentru daime provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Asuc .-rii he fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80-81)

79

□    n

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03-80.08-80.30)

80

O

O

Ranibui -au t:e credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05    0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti i fectuate in anii precedenti ecuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (,o J

0 0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

v

Transferuri de capital (cod 51 2.12+51.02.22 ia 51.02.28)

51.02

0

b

Viar ib-ur. pnui ■ u ’ nan; ire-: ir.'.eîtițrm-- 'a Sf-uur

■ '? 12    i

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51 02.22

b

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în

sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

, 'j

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

0

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor

investiții în sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28    ;;

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

c

o

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21

la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0

0

Programe cu 'mantare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerainbursyoilă

55.01.08

Programe ISPA

55 01 09

Programe SAPARD    55.01 10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat    55.01.12

Programe de dezvoltare    55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala    55.01.15

Alte transferuri curente Interne    55.01.18

CneHuieli neeligibde ISPA    55.01.28

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integrai din venituri proprii Alte împrumuturi    _


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de eoiti-Rambu'-aari de credite externe din fondul de garant rre Rambursări de credite aferent- rialariei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81 02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări ae credite interne garantate


80.03 80 30

81

81.01

Bl .01 01 31 01.02 31.01.05


81.01 06

81.02

81.02.01


0

fi

0

o"

6

o

o

a

o

o


Trar sferuri din bugetul loco- către asociațiile de dezvoltare intercomuniiară

55 01 42

Transferuri pentru facilitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

(cod


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabiie (FEN) postaderare 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.16)


56jyrarrib* uv runuu rurupecm ue uezvuua a neyiuiiaia trcur\ ,

Finanțarea națională **)

JO.UI    11    U

56 01.01    0

Finanțarea Uniunii Europei e ’ )

56.01.02    0

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03    0

Programe din Fondul Social European iFSE)

56.02    0    0

Finanțarea națională **)

56.02.01    0

Finanțarea Uniunii Europene

56 02.02    o

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03    0

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

Finanțarea națională '*)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeiigibile **)

56.03 03


Finanțarea națională Finanțarea Uniunii Europene Cheltuieli neeugioile **)


")


ProgiiHi - din Fondul European pentru Pescuit (FEP: Finanțarea națională **)


Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeiigibile

Programe Instrumentul de Asiste1 ță pentru Preaderare (IPA) Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene “)

Cheltuieli neeiigibile


56 04.01 56 04.02 56 04.03

.....56.05

56.05.01

56.05.02

56.05.03

56.07

soa/oîChelluldtl nseligibile *')

Aite programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.08.03

56.15

Finanțarea nallemaîa ')

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Hirope ana *)

56 15 02


Cneltuieii neeiigibiie ')

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaaerare

56.16

Finanțarea naționala

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibie *)

56.16.03

Mecanieipuf Tinanc SEE

56.1?

Fi,mutare": naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *}

56.17.02

Cheltuieli neeiigibiie ')

56.17.03

programul Norvegian pe, 1*1 u Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă ______'\

56.18

)


Finanțarea externa nerambursabila Chelhiiell neeligibile ’)


CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

56.18.02

56.18.03

......70

71

71.01

0

0

o

Construcții

71.01.0!

’ 0.......

Mașini, eempamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Moniimr, aparatură birotică și aite active corporale

71.01.03

0

A Ite active fixe

71.01.30

u

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0 n

Rezerve de stat și de mobinzare

71 02 01

0

Reparații capitale aiorente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 2.01)

72

Activ fin,incinte (cod 72.01.01)

72.01

0    0

Participare la capitalul social al societal 'or comerciale

72.01.01

0

TITLUL XIV FONJL NATIONAL Di DEZVOLTARE

75

0


TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate ii anri precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

X

H

w

h

w

o

Pd

H

CQ

ANEXA LA HCLM NR.54/2011

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

_ anexa 2 bis

cap. 67

-BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


- mii

lei -

PREVEDERI ANUALE

Cod

indicator

'din care

DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL

credite

bugetare

destinate

stingerii

nlătilor

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA

21010

DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

21010

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

21010

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

Cheltuieli safariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

Salarii de baza

10.01.01

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanta

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa *)

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Tichete de vacanta

10.02.06

0

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

lOflU

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

14185

Furnituri de birou

20.01.01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

încălzit, Iluminat si torta motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03^01+20703.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

20.01.03

0

20.01.04

0

20.01.05

0

20.01.06

0

20.01.07

0

20.01.08

0

20.01.09

0

20.01.30

14185

20.02

0

20.03

0

20.03.01

0

20.03.02

0

20.04

0

20.04.01

0

20.04.02

0

20.04.03

0

20.04.04

0

20.05

0

20.05.01

0

20.05.03

0

20.05.30

0

20.06

0

20.06.01

0

20.06.02

0

20.09

a

20.10

0

20 11

0

20.12

D


Pregătire profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de

0

interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24,03)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor

statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

u

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli {cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

2525

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2525

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate    _

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) Dobânzi aferente datoriei_publice^externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimpru mutate Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din_fondul_de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilorjeniporare din trezoreria statului Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TfTLULÎVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39

+51.01.46+51.01.49)

Transferuri către instituții publice

30.01.02

0

30.02

0

30.02.01

0

30.02.02

0

30.02.03

0

30.02.05

0

30.03

0

30.03.01

0

30.03.02

0

30.03.03

0

30.03.04

0

30.03.05

0

0

40

0

40.03

0

40.20

0

40.30

0

50

0

50.04

0

0


800

51 SF__

800

51.01_____

51.01.01    300


Acțiuni de sanatate _ ______ ___

Transferuridin bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului______

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap _

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

ReabilitareaJermică a clădirilor de locuit

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asjștență medjco-sociale

Transferuri din bugetele Ideale pentruTirianțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole ri airsivt oi i ferire uugvcene iu^eiiirporiira iaci mai ca uunyafniui ittzcaineanf centralelor de termoficare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

B. Transferuri curențejîn străinătate (către organizațiijnternaționale) (cod 55 02TI1 + Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

tTtLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)"

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

51.01.03    0

51.01.14    0

51.01.15    0

51.01.24    0

51.01.26    °

51.01.31    °

51.01.32    °

0139    °

51.01.46    0

51.01.49^    0_


51.01.50    0

55 SF    0

55.02

0

55.02.01

0

55.02.04

0

57

0

57.02

0

57.02.01

0

57.02.02

0

57.02.03

0

57.02.04

0

o


TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

3500

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Asociații si fundații

59.11

3500

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

OPERA TI UNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din

80

0

venituri proprii

80.03

0

Alte imprumuturi

80.30

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe {cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81,01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

O

84SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRÂTIEIPUBLICE (cod 51.02)    _____

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

Transferuri prentru Cna■    a i    lor ir- spirale

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor jnyeșțiții în sănătate

locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea_reparațiilor capitale în sănătate _

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51

0

51.02

0

£.••• :2 12

0

51.02.22

0

51.02.23

0

51.02.24

0

51.02.25

0

51.02.26

0


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

51.02.27_

0

51.02.28_

_0_

55    0


A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.'£0+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE și alte programe_cu finanțare nerambursabilă

Programe ISPA

PțogțarneSAPARD

Investiții_ale agenților economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Alte transferuri curente interne

Cheltuieli neeligibile ISPĂ

Transferuri din bugetul loca) către asociațiile dejlezvoltare intercomunitară

Transferuri pentru fachițarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

Titlul VHIProiecie cu finanțare din Fonduri externe nerambursabîfe (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56J07+56,O8+56.15+56.16+56J7+5.6.18)    ... _________.......

Programe din Fondul Europearpde Dezvoltare^egională (FEDR )

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene Cheltuieli neeligibile “j

Programe din_Fondul_Șocial European (FSE)

Finanțarea națională *2)_

Finanțarea_Uniunii_Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEĂDR) Finanțarea națională **j Finanțarea Uniunii Europene **)

55.01

0

55.01.03

0

55.01.08

0

55.01.09

0

55.01.10

0

55.01.12

0

55.01.13

0

55.01.15

0

55.01.18

0

55.01.28

0

55.01.42

0

55.01.54

0

0

56

0

56.01

0

56.01.01

0

56.01.02

0

56.01.03

0

56.02

0

56.02.01

0

56.02.02

0

56.02.03

0

56.03

0

56.03.01

0

56.03.02

0

56.03.03

0

56.04

0

56.04.01

0

56.04 02

0

Cheltuieli neeligibile “)

Programedin Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **j

Programe Instrumentul deAsistență pentru Preaderare (IPA) Finanțarea națională/*)

FinanțareaJJniunii Europene **)

Cheltuielineeligțbițe */)__

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENP!) Finanțarea națională **)

_Finanțarea_Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile *ț)_

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 Finanțarea naționala *)

Finanțarea de ia Uniunea Europeană"*) ‘

Cheltuieli neeligibile *)

Alte facilitați si instrumente postaderare Finanțarea națională^*)

Finanțarea externa heramb ursa bila *)

Cheltuieli neeligibile *)

Mecanismul financiar SEE

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

Programul Norvegian pentruCreștere Economică și Dezvoltare Durabilă Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *j Cheltuielț neeligibile *)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLULXlî ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

56.04.03_0

56.05__0

56.05.01_0

56.05_02_0

56.05.03_0

56.07_0

56.07.01_O

56JD7.02_O

56.07’. 03_O

56.08_O

561)8X31_0^

56.08.02_O

56?08.03_0^

56.15_0_

56.15.01    O

56.15.02    O

56/I5.03_0_

56 16_    _0_

56.16.01    O

56.16.02    O

56.16.03_0_

56.17    _0_

56.17.01_0_

56.17.02_0_

56.17.03_0_

56.18    _0_

56.18.01_0_

56.18.02_0_

56.18.03_0_

70    _0_

71    _0^

71,01_

'1.0101    o

Mașini, echipamente^si_mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale^ Alte active fixe_

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezervele sțațși_de_mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XliT ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

71.01.02    0

71.01.03    0

71.01.30    0

71.02    0

71.02’01    0

71.03    0

0

72    0

72.01    0

72.01.01    _0_

__0

'75    0

0


TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


PREȘEDINTE ȘEDINȚA STROE FELIX

ANEXA LA HCLM NR.54/2011

JUDEȚUL:CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :PR! MARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Instituția publică:_

Formular


11/05


ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011 CAP.68,02


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDEFdANUALE din care credite


TOTAL


bugetare

destinate


stingerii

nlătilor


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

44644

42

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

43253

0

CHELTUfEU CURENTE (cod ? 0+20+30+40+50+5 7SF+55SF+57+59J

01

43253

0

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11385

0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 *-10.01.30)

10.01

8916

0

Salarii de baza

10.01.01

3608

Sporuri pentru coi <l Iii de munca

'0.01.05

105

Alte sporuri

10.01.06

8

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

ln.u1.08

0

F; ma de vacanta

10.01,09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumuf Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de • ut u- de r i nea


Alocații centru locunțe


AKe d rapturi salariate in ba->i

Cheltuieli salariaie in natura (cod 10.02.01 la 10.02 06+10.02.30)

Fichete dș masa *)

Norme de hrana

Uniforme si echipa nent obligatoriu

Locuința de serv ciu folosita de salariat si famua sa


10.01.10 10.01.11 10.01 12 0.01.13 10.01.14 0.01.15 ■0.01.16 10.01.30

10.02


10.02.01 10,02.02 10 02.03


Transportu a si ce la locul de munca Tichete de vacanta


A te drepturi salariaie in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj


10.02.04

10.02.05

10.02.06

10.02.30

10.03

10.03.01


0

0

0

o

o

6


o

o

o

o

o

o

195


2469

1788


Contribuții de asigurări - ociale de sanatate

10.03,03

456

Contribuții de asigurări penlnj accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

18

Prime de asigurare de viață piătite de angajator pentru angajați

1OJ33.DS

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

168

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

6418

Bunuri si servicii (cod 20 01.01 la 20.01,09+20.01.30)

20 01

1048

Furnituri de birou

20.D1.01

18

20 01.02

31


încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

262

Apa, când, U salubritate

20.01.04

69

Carburanți st i upnnanti

20.01.05

27

Piese de schimb

20.01.06

3


Transport

Posta, taler : Linica'ij, rad >, tv. ir k net

Materiale si prestări de servim cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

hrana pentru oameni -_

Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 ia 20.04.04)

Medicamente Materiale sanitare Reactivi


Dezinfecta nti


20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.02

20.03

20.03.01

20.03.02

20.04 20.04.01 20.04.02 20.04.03 20 04 04


114

35

_ 77 4I2 95


2303


2203

0

79


42

24

0

13


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20 05.30)


Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat


Alte obiecte de inventat


Deplasări, detasari, transferau (cod 20.06.01+20.06.02)

Pe pa-, ari interne, detașări, transferați Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare


20.05

20.05.01

20.05.03

20.05.30

20.06

20.06.01


96

0

0

96

4

4


Cârti, publicații si materiale documentare Consultante si expertiza


20.06.02

20,09 20.10 20 11 20.12


0

0

o

23

0


Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii st cercetări

Plăti oentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice iocafe

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.13    12

20.14    8

20.15    ........................

20 16    0

20.18    0


20.19

20.20 20.21 20.22 20.23


0

0

o

o

o


Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor {cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

£1

Comisioane si alte costuri aferente împrumutul or externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumutur or interne

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli {cod 20.30.01 la 20,30 04+20 30 06+20 30 07+20.30 09+20.30.30)

20.30

on on n i

2751'

Protocol si reprezentare

. . ■OU.U •

20.30.02

ij

2sii

Prime de asigurare non-viata

Chini

20.30.03 20 30 04

.............0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Președintelui'Fondul conducatoru'u i instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a ceantelo1 bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servie

20.30.30

876

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

JG

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

301

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

Dobânzi aferente crodituJor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe {cod 30.u2.01 la 30.02 03+30.02.05)

30.02

0

0

Dobanz merente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

Dobânzi at; ,-ente creditelor externe contractate de c-'donatorii de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si, sau direct subimprui utate

30.02.03

0

Dobânzi aferente aatoriei publice externe locale

30.02.05

Q

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei stătu, ui

30.03.02

0

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statuia

30 03.03

0

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in tontul tre c er te, statului

30 03.04

0

Dobânzi la npeatiunile de leasing

30 03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40 20+40.30)

40

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

0

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

Fond de ezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

3000

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01 24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01 39+51.01 45+51.01.49)

51,01

3000

0

Transferuri către i ist i.r i publice

51.01 01

3000

Acțiuni de sanatale

51.01.03

0

Acțiuni de sanatale

Transft ■ uri d«n bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01 14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

Transferul’ :l u bugetele consiliilor locale și județene penlru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate

5101.24

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru

creșterea copilului

51.01.26

0

Transferuri privind contribui e de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.2'-

0

Reabilitarea termică a clădiri or de locuit

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor I..cași judoțsne pentru finanțare» unlăț lor de asrste its medico-sociale

51 01.39

0

Tr.msferur lin bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domvrsănătății

57 01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55 SE

0

0

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) (cod 55 O2.ut*5îî 02.04)

55.02

n

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55U2.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

22075

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

22075

0

Ajutoare sociale in iumerai

57.02.0

9050

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

13025

Tichete de cresa

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

TITLUL X AL TE CHEL7 UIELI (cod

59,01+59.02 *59 7 7*51?. 72*51?. 15+55. r 7+59.22+ 59.25*59.30)

50

375

0

Bursa

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale Asociații si fundații Susținerea cultelor

Contribuții ia salarizarea personalului necierical Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cuitural

59.01

59.02

59.11

59-12

59.15

59.17

59.22


0

a

375

0

o

o

o


Sume aferente plății creanțelor salariule

59.25    0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80 0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integrai din venituri proprii

80.03    0

Alte împrumuturi

80.30    0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) Rambursări de credite externe icod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de c/edtte externe din fondul de garantare Rambursări de cred.le aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externr

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) Rambursări c-e credite interne garantate Diferențe de .-.ii's aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

Ti TLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CUREN T

Plăti efectuate li anii precedent! si recuperate in anul curent

81

0

81.01<

0

81.01.01

0

81.01.0/

0

81.01.05

0

81.01.06

0

81.02

0

81.02.01

0

81.02.02

0

81.02.05

0


84 55 01


1391    42

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0

0

~ rH”.'iterurj pftWirît.1 Firg<itar?ia tnveahțlllidr la xir l.:i!“

51.02 12

ii

Transferuri de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale ș/

echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

(}

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în

sănătate

51 02.23

(I

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

Jt

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

r

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

reparațiilor capitale în sănătate

51 02.26

H

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

altor investiții în sănătate

51.02.27

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

fi

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55 01.13+55.01.15+55 01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55 01.28+55.01.42)

55.01

0

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHAFIE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55 01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Alte transferuri curente interne

55.01.18

Cheltuieli neeliglbife ISPA

55.01.28

Transferur Im ougetul local către asociațiile de dezvoltare intercom unitară

55.01.42

Transferuri pentru fachitarea obliaatiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

TitJui VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56,01 la 56,05+cod 56.07+56.08+56 15+56.16+56.17+50.18)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene r’)

Cheltuieli neeligibile '')

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finanțarea națională *’)

Finanțarea Uniunii Euronene Cheltuieli neeligibiie **)

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

- rograme din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FtADR) Finanțarea națională ‘ l Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe din Fondul European pentru Pese. iii (FEP)

F, nan tarea națională **)    _

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile “)

Programe instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA>

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **}

Cheltuieli neeligibile **)

56

1284

56.01

1254

56.01.01

400

56.01.02

884

56.01.03

0.

56.02

0

56.02.01

0

56.02.02

0

56.02.03

0

56 03

56.03 01

56.03 02


56 03 ■

56.04 56.04 01 56 04.02 56.04.03

56.05 56.05.01 56.05.02 56 05 03

56.07 56.07 0-1 56 07 02 56.07.03


Proqrame instrumentul European de Vecinâlate și Padeneriat (ENPI)

56.08

Finanțarea naiională **)

56.08 01

Finanțarea Uniunii Europene ‘'

56.08 02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

A e programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56,15

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Tmaniarea de la Uniunea European^ ')

56.15.02

Cheltuieli neeligibtle J)

56.15.03

Alto facilitați si instrumente postaaerare

56.16

Finanțarea naționala *)

56 16 0'

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile ')

56.16 03

Mecanism Jl hrijțnciar SEE

56.17

Finanțarea ■ alionala *)

56 17.61

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17,0?

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștine Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

Finanțarea naționala *)

56 16.01

Finanțarea externa nerambursabila ')

56 18 02

Cheltuieli neeligibile *)

56 18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

107

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

107

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

107

Construcții

71.01.Q1

42

Mașini, echipamenie si mijloace de transport

71.01.02

65

Mobilier, aparaturi birotică și alre active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.tIZ .01)

71.02

0

Rezerve de stat si de mobâizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITI.UI. XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01 01)

72.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75    0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

S4

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

X

H

w

h

w

o

pci

H

CQANEXA LA HCLM NR.54/2011


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

__ anexa 2 bis

cap. 70

-BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

- mii lei -


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANUALE

din care credite bugetare

TOTAL    destinate

stingerii plăților

restante


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


140519


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SI    Q1


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+11 Cheltuieli salariale in bani {cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta


10

10.01 10.01.01 10.01.05 10.01.06 10.01.07 10.01.08 10’01.09


49007

49007

7000

5483

4933

0

433

0

0

_0


Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Indemnizații de delegare Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca Alocații pentru locuințe Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichețede masa țț)

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

Alte drepturi salariale in natura Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boîi

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru

Coniributii pentru concedii si indemnizații


10.01.10 10.01.11 io’oi. 12 10.01.13 10.01.14 10.01.15 10.01.16 io.oi30

10.02 10.02.01 10.02.02 10.02.03 10.02.04 10.02.05 10.02.06 "10.02.30

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.06


0

0

1

15

0

o

o

101

o

o

o

o

o

o

o

o

1517

1136

41

284

9

0

47


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) Furnituri de birou Materiale pentru curățenie


39407

20___

20.01    25203

20.01.01______707

20.01.02    2»


încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de^servicii cu caracter funcționa^

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana {cod 20JXT01+20.03.02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente^

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectând

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03 Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

20.01.03

20.01.04

20.01X35

20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

20.01X30

20.02’

20.03

20.03.01

20.03.02

20,04

20.04.01

20.04.02

20.04X53

20.04.04

20.05

20.05.01

20.05X53

20.05.30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.09

20.10

20.11

20.12


16564

2011

0

259

261

963

42

4170

4929

0

0

0

o

o

o

o

o

568

16

80

472

106

82

24

0

0

11

78


Pregătire profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.14

96

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arn

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor

lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții

0

sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati pul

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.C

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

u

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.3C

20.30

8416

Reclama si publicitate

20.30.01

265

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2

Chirii

20.30.04

1812

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6337

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.(K    30.01    0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    30.01.01    0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02 Dobânzi aferențedatorieijpublice externe directe de credite

Dobânzi aferente credjtelorexterne garantate si/sau direc£sufc Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului

statului

trezoreriei statului

Dobânzi la opeatiunile de leasing

TÎfLULJV'SUBVENTH (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și ta Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Alte subvenții

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

Transferuri curente (cod

51,01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.3

1+51.01.32+51,01.39+51.01.46+51.01.49)

Transferuri către instituții publice

30.01.02

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

3(102.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30’.03.04

30.03.05

. 40

40.03

40.20

40.30

50

50.04

51 SF


51 £1 51.01.01


Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale Asociații si fundații Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariale

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discrimir OPERĂflUNÎ~FlNANClĂRE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30) ~ împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii

Alte împrumuturi

TITLUL^MMByRSĂRTpE'CREDITEjcod 81.01+ Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05-

Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursări de credite externe din fondul de garantare Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferente de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) Rambursări de credite interne garantate

Diferențe de curs aferente datorieț publice interne_

Rambursați de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TEIN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

59.01

0

59.02

0

59.11

0

59.12

0

59.15

0

59.17

0

59.22

0

59.25

0

59.30

0

79

0

0

80

0

80.03

0

80.30

0

0

81

0

81.01

0

81.01.01

0

81.01.02

0

81.01.05

0

81.01.06

0

81.02

0

81.02.01

0

81.02.02

0

81.02.05

0

84

0

85.01

0SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITÂTI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.02)    _ _____ __ 51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)    51 02

Tra/țafarun ftt'fnlrn rinflnț.Ergs irlee11|iilyr 'a sp.l^le

fi 02.12


91512


Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale însănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate_

Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății


51.02.22

51.02.23

51.02.24

51.02.25

51.02.26

51.02.27

51.02.28


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la

Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabi Programe ISPA


55

55.01

55.01.03

55.01.08

55.01.09


0

o

o

o

o

o

£

£

0

£

£

0


Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare inte

55.01.42

0

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale

n

centralelor de termoficare

55.01.54

0

Titlul Viii Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la

146

56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56J6+56J7+56.18).

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională

56.01

146

Finanțarea națională **)

56.01.01

146

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile “)

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0

Finanțarea națională **)

56.02.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0

Finanțarea națională **)

56.03.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

56.04

0

Finanțarea națională **)

56.04.01

0

Finanțarea Uniunii Europene “)

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibiie “)

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0

Finanțarea națională **)

56.05.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile **)    56.05.03    0

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (ÎPA) Finanțarea naționață **j

_Finanțarea_Uniunii_Europene **)    ......

Cheltuieli neeligibile **)    _

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Finanțarea națională **) _

Finanțarea Uniunii Europene “)

Cheltuieli neeligibile    _

Alte programejșomuniterejinantate in perioada 2007-2013 Finanțarea naționala ’)

Finanțarea de lă Uniunea Europeana *).....

Cheltuieli neeligibile *)

Alte facilitați si instrumentepostaderare

Finanțarea naționala *)"............... ” "" ’

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *').....

țyiecanismul financiar SEE

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)_

Cheltuieli neeligibile *)

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Finanțarea naționala/)

Finanțareaexterna neram'bursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE "(cod 71.01 la 71.03)

Active fixe " (cod 71.01,0Tla 7Î.dl?03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente sțmijloace de/ransport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale_

Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare

56/7

56.07.0/

56.07.02

56.07.03

' ’ 56.08

56.08.6T 56.08.02 56.08.03

56.15 56/15/1 '56.15.02 56.15 03

56.16 56.16.01 56.16.02 56.16.03

56.17 56.17.01 56.17.02 56.17.03

_ 56 J 8 56.18.0/ 56? 18.02 56.18.03

70

71

71.01

71.0/01

71.01.02

71.0T03

71.01.30

71.02

71.02.01


0

0

0

o

o

Q

0

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

91366

4432

4432

2653

Q

1164

610

O

0


Reparații capitale aferente activelor fixe    71.03    0

_ __ . . . _

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    ’    72_86934

Active financiare (cod 72.01.01)    72.01    86934

Participare la capitalul social al societăților comerciale    72.01.01_86934

__0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTĂRE    75    0

o-

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

PREȘEDINTE ȘEDINȚA ^ROE FE LIX

ANEXA LA HCLM NR.54/2011

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Instituția publică:_

Formular


11/05


ANEXA 2 BISBUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011 CAP.74,02


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANUALE din"care credite

TOTAL Ț9e,a'9 destinate stingerii

nlătilor

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


70541    0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

70522

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

70522

0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

(;

0

Cheltuieli salariate in bani {cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

0

Salarii de baza

10.01.01

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0:

Alte sporuri

10.01.06

0

Ore plimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanta

1Q.01.09

0

Fona pentru poswi ocupate pnn cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara umtatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

(1

Alocații pentru transportul la s de la locul i..: munca

10.0' 15

ti

Alocații pentru locuințe

10.01.16

fi

Al le drepturi salariale in bani

W.01.30

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10,02.01 la 10.02,06+10.02.30)

10.02

0

0

Tichete de masa *)

10.0201

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10 02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

7 rarispOrtuJ la si de le ucui de munca

10.02.05

0

T ichote de vacanta

10.02.06

■.)

Alte drepturi salariale in natura

W.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

::

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

Contr butii de asigurări so iaie de sanatate

10.03.03

0

Cantnbulli de aglguran pentru accidente de munca si bun ptofesionale

10.03.04

0

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

■?

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 ia 20.01.09+20.01.30)

20.01

70500

0

Furnituri de birou

20.01 01

0

Matei i ile en1 i. ct iratenie

20.01.02

0

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

70250

Carburanți -l I.jbn1i®it|

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

0

0

0


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte Dunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03,01+20.03.02)


20.01.07 20.01.08 20.01.09 20.01.30


20.02

20.03


250

0

0


Hrana pentru oameni_

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti


20.03.01    _D

20.03.02    _D

20.04

20 04i6i    0

20.04.02    0

20.04.03     0

20.04.04    0


Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20,05.0 t+zu.05.0?-»-20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar


Deplasări, detașari, transferări (cod 20 ne.01+20.06.02)

Deplasan Interne, detașări, transferări Depiasari în stră nătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza


20 05

20.05.01 20.05 03 20.05.30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.09

20,10

20.11


0

;■

o


o

o

o

o

!■


20,12 0


'reg îttre procesionala

20.13

0

Protec-i,i muncii

20,14

0

Muniție, furnituri si Hrmamentde natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20 16

0

Plăti ntru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20 18

0

Contribuții aie administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare infrastructura program inundam pentru autoritati publice ocale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24,01 la 20.24.03)

20.24

0

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.0'

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturifor interne

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tara

20 24.03

0'

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Reclama si publicitate

20.30 ■

0

Protocol st reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03 ■nnn fi ;

0

Fi

LiiPlP

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilur

i-V.OU.U

20.3 .06

0

Fonaui Preseaintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.0 .■

0

F «er ■ _ea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte f i.= tu eli cu bunuri si servicii

20.30.30

22

TITLUL IU DOBÂNZI (cod 30.01 la 30 03)

30

0 0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0 0

Dobânzi aferente datoriei publice inte1 ie directe

30.01.01

0

Dooânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30 02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0 0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct SGbimprumutate    30.02.03    0

Dobânzi aferente datoriei publice externe oeai

30.02.05

n

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

0

Dobânzi aferente, 'mprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

u

Dobanda datorata trezoreriei statului

■0 03.02

0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30 03,04

0

Dobânzi la oDeatiunile de leasing

30 03.05

0

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40 03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

J

40.30

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    50    Q    0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    50.04    0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51SF    0

Transferuri curente {cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51,01

51.01.01

51.01.03


Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate

Transferi i din bugetele constliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acord    u r ajutoare către mutățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru jersoaneie aflate în concediu pentru

creșterea copilului

51.01.26

0

Tr. nsfBruri privind contribuțiile de -rmătate f enjru persoane >■ lienciare de ajutor soci;

51 i1.31

0'

Reabilitarea termică a clădirilor de locuil

51.01.32

0

Transfanjrl din bugetele consiliilor locale . ■. h l■ u_ pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociae

51.01.39

0

transferuri din cugetele loc ?■' per tru furam are a chel    ■ curente .'m d- meniul sănătății

5101.46

0

Transferuri dm bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

5l.0l.49

0

Transfe'ivi către bugetele locale oentru fachitarea obligațiilor restante -,;e centralelor de termoficare    51.01.50    O

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)    55 SF    O    O

B. Transferuri curente în străinătate icăti organizații Internaționale) (cod 55.02 01+55 02 04)

55 02

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente n străinătate

55.02.0-

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA {cod 57.02)

57

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57 02.04/

57,02

G

a

Ajutoare sociale in numerar

57.02.0 I

0

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

' 0

1 'Chete de cresa

57.02.03

0

Pichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

TITLUL X AL TE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59-25+59.30)    59    O    O

EnjFSfl

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

D

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

BB.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cuitural

59 22

0

Sume aferente plății creanțelor saiariale

59.25

0

Programe st proiecte privind prevenirea si combaterea discriminam

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08 <80.30)

80

0

o

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integrai din venituri proprii

80.03

n

Alte împrumuturi

80.30

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

6

Rambursări de < edite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0

Rambursa* de credite externe din fondul de garanta»-?

a i .o i .02

n

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe iocale

8: 01.05

0

Diferențe de curs aferente dator iii publice externe

81 01 06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice Interne

81.02.02

0

Rambursai1 ue credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate rn anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+35*56+70+84)

TITLUL V) TRANSFERURI INTRE UNITATJ ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 ia 51.02.281

51.02

0

0

' ■    ■ ■    . A! ■    Fii'.':    ,    ■ ■ ■    -Țr

■ j 2 12

0

Transferuri de la cugetul de stai către cugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

0

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțatei - reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

(J

Transteruri de ia cugetul cte stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

O

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

n

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02 28

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

n.

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.0228

(T

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

0

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55 01.15+55.01.18+55.01.21

ia 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.0t.42)

5501

0

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabila

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAP ARD

55.01.10

Investiți: ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

.55.01.13

Fund Romar de Dezvoltare Sociala

Alte transferuri curente interne

Cliylluieli neeligib io ISPA    ...................................

Țransfpruri din bugetul tocs1 cat ■ i soctațiile de dezvoltare intercomunitai


55.01 .15 55.01.18 55.01.28 55.01 42


transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare


55.01.54


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 501 la 5e.05+tod 56,07+508*56.15+56.16+56.17+56.18)

rgrame din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile *')    _

Programe d n Fondul Social European (FSE)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)    _

Programe din Fondul de Coeziune (FC) _ __

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene * i Cheltuieli neeligibiie **)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvo tare Rurala (FEADR)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeiigibile **)

Progr -îme din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile “j


56


56.01 56 01.01


56. (■ .02 56 ii" l)3

56.02

56.02^01

56.02.02

56.02.03

56 03


Programe Instrumentul de Asistență pentru Prcaderare (IPA) Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligmle ** '|


56.03.0’

56.03.02

56.03.03

56.04 56 04 01 56.04.02 56.04.03

56.05 56 05 01 56.05 02 56.05 03

56.07

56.07.01

56.07.02

56.07.03


Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parte ieriai (ENPI) rinantarea națională **)

Frnanțarea Uniunii Europene “)'

Cheltuieli neeligibile ''

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2907-2013 Finanțarea naționala *)

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

Cheltuieli neeligibile )

Alte facilitați si instrumente postaderare Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Chelt uieii neeligibile' *)

Mecanismul financiar SEE

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile ')

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvnltore Durabilă Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE {cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 7101,01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

56.08

56.08.01

56.08.02

56.08.03

56.15 56.15.01 56.15.02 -6 1503

56.16 56.16.01 51 16.02 56.16.03

56.17 56/7 01 56.17 02 56.17.03

56 18 56 18.(11 56.18.02 56.18,03

70

71


Mașini, echipamente si miiloace de transport Mobilier, aparatură birotica și alte active corporale Alte active fixe

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de rr ubiilz - re

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE /cod 72 01/

Active financiare (cod 72.01 01)

19

19

71.01

19

0'

71.01.01

$

71.01.02

0

71.01.03

0

71.01.30

19

71.02

0

0

7-i.02.Q1

0

71.03

0

72

72.01

0

0X

H

w

h

w

o

pci

H

CQ


ANEXA LA HCLM NR.54/2011

JUDEȚUL: CONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Instituția publică: Formular


11/05


ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


mii leiDENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANUALE din care credite


TOTAL


bugetare

destinate


stingerii

nlătilor

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

103285

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

102185

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01 102185

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)


Cheltuieli salariate in bani    (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)    10.01

Salarii de baza    i 0.01.01

Sporuri pentru ccridiiu    de munca    10.01.05

Alte sporuri    '0.01.06

Ore suolimentare    10.01.07


0 0 0 o o o


Fond de premii    10.01.08

Prima de vacanta    10.01.09


Fona pentru posturi ocupate prin curnui

l0.ui.10

0

Fond aferent plătii cu ora

IU '11.11

0

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.0 .12

0

ftiderr nizatii de delegare

10.01.13

0

Indemnizații iit detașare

10.01.14

0

Ak>calil puilru transportul la s le la locul de munca

10.01 15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariaie ir- bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariaie in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

30.02

q

0

Tichete de masa *)

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu fmosiîa de salariat si familia sa

10.02 U4

0

Transportul la si de ta locui de munca

10.02.05

0

Tîchete de vacanta

Alte drepturi salariaie in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.02.0fi

10.02.30

10.03

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contr butii de asigurări sociaie de sanatate

Contntxrtii de asiguro" uentru accidente ce munca si bon profesionale

10.03.01    0

10.03.02    0

10.03,03    0

1003.04    0

Prime de asigurare de viața plătite de angajator pentru angajați

10 03(35

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06:

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 fa 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

0

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20 01.30)

20.01

Q

0

Furnituri de birou

20.01.01

c

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrics

20.01.03

0

Apa, canal si salubrități

20.01.04

0

Capuranti si lubrifiantl

20.01.05

0


Transport

Pos’.j telecomunicații, rad-o, tv, internet

eriale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servic pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03,01+20.03 02)

Hrana pentru oameni Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04}

Medicamente Maier j y sanitare Reactivi

Dezinfectant'

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pal


20.05    0

20.05.01

0

20.05.03

0


Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06,01+20.06.021 Deplasări interne, detașai , transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta ■ pertiza

20.01.06 20.01.07 20.01.08 20 01.09 20.0130

......20.02

20.03

20.03.01

20.03.02

20.04

20.04.01

20.04.02 20.04.03 20 0404

0

0

o

o

o

o

o


0

'■ .1

0

6

o


20.05.30    0

20.05

0

20.06.01

0

20.06.02

D;

20.09

0

20.10

0

20.11

0

20.12

0

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor


20.13

20.14

20.15

20.16 20.18


O O O O O    O Q O O    O :    0 0 00 0:00 0 6


Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza

unor convenții sau contracte de asociere

I

20.19

0

Reabilitare infrasti uciur program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

G

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.0; la 20.24.03}

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24 01

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

20    03

0

rt

kx 1111 d 1 1 Vu <.< 1 I    lot cj

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiiloi

legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30.06+20 W 07+20,30.09+20.30.30)

20.30

0

Recfai’m și publicitate

20.30.01

0'

Protocol si reorezentare

20.30.02

0

Prime oe asigurare non-viata

20.30.03

Q

O.i.ii

20.30.04

0'

Prestări servicii pentru trausmite c-j drupturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorul 1 instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cîiElJufiji c.1 bui iri si servicii

20.30.30

0.

TITLUL Itf DOKANZi tcod 30.07 ia 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei oubiice interne directe

30.01.01

0


Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe {cod 30.02.01 fa 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

3002.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sa» • direct subimprumutate

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

0

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente imprumuturilor temoorare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

102185

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

46230

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

46650

Alte subvenții

»

40.30

9305

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.01.40)

51.01

0

0

Transferuri către instituții publice    5-) g-j    q

Acțiuni de sanatate    51.01.03    0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția ne asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru

creșterea copil uto

51.01.26

0

Transferuri privind contribuțiile de sănătate oe ■ tru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și udețene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

0

Transferuri din bugete)? Io ii* pentru finanțarea cheltuielilor cuante Un domeniul s ' ■ . Uu(îî

51 Ol 46

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

5l.0T.49

0

I 'ui iferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de lermoficare

51.01.50

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55 SF

0

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.C I +55.02.04)

55.02

0

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

53 02.01

0

Alte transferuri t. rente în străinătai

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

0

Ajutoare sociale i 1 nu îierar

57.02.01

0

Ajutoare sociale în nalurs

57.02.02

0

Tichete de cresa

57,02,03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57X1204

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02-59.11+59.12+59.15+55 17+59.22+59 25+ 9.30/

59

0

0

Burse

59.01    0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile natu- de

59.02    0

Asociații si fundații

59.11    0

Susținerea cultelor

59.12    0

Contribuții Ea salarizarea personalului neclerical

59.15    0

Despăgubiri civile

59.17    0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22    0

Sume aferente plății ereantefor salariate

59.25    0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30    0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79    0

0

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

Împrumuturi pentru institut» si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii Alte împrumuturi

80.03

80.30


TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01 01

6

Rambursări de cri Jite externe din fondul t.e garantare

81 01.02

0

Rambursări de cri Jite aferente date ' iei public- externe îoi -i o

8 01.05

0

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02 02+81.02 05)

81.02

0

0

Rambursări de credite interne garantare

81.02.01

0

Otferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efect ..țe in anii precedent! si recuperate i anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE {cod 51.02)

51

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02 12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0

0

■ -■    .■!* II ! ■■ ,<> . '    ■    ■ j    ii”. : 1 fj -

5;._. i:j

u

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații in urgență în sănătate

5f 02.22

0

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Q

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sănătate

51.02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51 02.25

o

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

0

Transferuri din veniturile proprii aie Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății    51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01}

55

0

0

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01 10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la

55.01.25+55.01 27+55.01.28+55.01.42)

55.01

55 01 03

0

0

Programe PRARE și alte programe cu finanțare nurambursabită

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01 10

Investiții aie agențiior economici cu capitai de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Alte transferuri curente inierne

55.01.18

C.l i! i'. eii neeligibiie iSH-    55.01.28

Transferuri din bugetul local l jv o asociațiile de dezvoltare intercomj nltară

55.01.42


Transferuri pentru tachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare    55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postadarare (cod

56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18}

56

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0

u

Finanțarea națională **j

56.01.01

0

Finanțarea Uniunii Europene '*)

56.01.07

CC A4 f|Q

0

n

I Icfc?Ily IUlic /

Programe din Fondul Social European iFSF)

56.02

0

0

Finanțarea națională **)

56.02.01

0

Finanțarea Uniuni» Europene “)

56.02 02

6

Cheltuieli neeligibiie **j

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

Finanțarea naționala **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03 03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56 04

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

OO.LH.U i

56.04.02

Cheltuieli neehgibne **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

Finanțarea națională **)

56 05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibue **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

Finanțarea națională “)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07 02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

Programe Instrum-r-ntul European de Vecinătate și Parteneriai (ENPh

56.08

Finanțarea naționaiă **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene ’*)

56.08.02

Cheltuieli neeligibiie “)

56.08.03

Alb- programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

Finanțarea naționala )

56.15.01

'-nuanțarea de ia Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Aite facilitați si instrumente, postaderare

56.16

Finanțarea naționala )

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56 1603

Mecanismul financiar SEE

56.17

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56 I8

Finanțarea naționala *)

56.18.0 -

Finanțarea externa nerambursabi ■ *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1100

0

TITLUL XH ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 ia 71.03)

71

100

u

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30}

71.01

1100

0

Construcții

71.01.01

1100

0

Mașini, echipamenl-: si mi Iu :ce de transport

71.01 .

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01 03

0

Alte active fixe

/1.UL30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

0

Rezerve de stat , demobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72, 1.01)

72

72.01

0

0

Participare la capitalul social al societamor comerciale

7z.01.01

0

TITLUL f FONDUL b "IC NAL DE DEZVOLTARE

75

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plat' efectuate in anii precedenti si recuperate in anui curent

85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

X

H

w

h

w

o

Pd

H

CQ

ANEXA LA HCLM NR.54/2011

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Instituția publică:_ Formular) 11/05


ANEXA 2 BIS


BUGETUL
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011 CAP.84.02

mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANUALE din care credite

TOTAL i’U9,e,a,.e

destinate

stingerii

nlăfilnr

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

34729

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

16350

0

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+50)

01

16350

0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0

0

Salarii de baza

10 01.01

0

Sporuri pen;ru cohditii cie munca

10.01.05

0

Alte spor.hi

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond ae premii

10.01.06

0

Prima de vacanta

10.01 09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Inoemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii

10.01 12

0

Indemnizații d*- delegare

10.01.13

0

indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transpoiui la de >a locui de munca

10.01 15

0

Aloc ații pentru locuințe

10.01.16

0

Ai le drepturi salariale in bani

10.01.30

0

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 ia 10.02.06+10.02.30)

10.02

Q

0

Tichete de masa *j

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02 10 02 03 10.02.04 10.02.05 10.02 06 10.02.30

10.03


0

0

f)

o


Uniforme si echipament obligatoriu

Locuința de serviciu folosi a de salariat si familia sa

Transportul la si de la ioc.i le munca

T lohete de vacanta

Alte drepturi salariale in natura

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)


Contribuții de asigurări sociale de stat

Conici utii de asigurări de șomaj

Conți butii de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de 1 iunea si boi profesionale

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

0

0

0

0

0

Fdme de asigurare de viața plătite ae angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20,06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

850    0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20 01

0 0

Furnnuri ae birou

20.01 01

0

20.01.02

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0

Piese de schimb

20 01 06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

20.01.08

0

Materiale si pr>. ' -ari de Sl rv ii cu caracter funcționai

2. 01.09

0

Alte bunuri st servicii pentru îtreîinere si funcționare

20.01.30

0

Reparații curente

20.02

0

Hrana {cod 20.03.01+20.03.02}

20.03

0 0

Hrana pentru cam mi

20.03.01

D

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale anitare (cod 20.01.01 la 20.04 04

20.04

0 0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

, 0.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanti

2fi.04.04

0

Bunuri de natura Obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30}

20.05

0 0

Uniforme si ecntpament

20.05.01

0

Lenjerie st accesorii de oat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0

Deplasări, detasari, Transferări (cod 20.06.01+20 J6 02)

20.06

0 0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Depiasari în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20J0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

0

IIProtecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armami nt de naiura activelor fix?, penff .1 armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza

unor convenții sau contracte de asociere

20.19

850

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturiior

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor |cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor jrrte

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30 14-20.30.06+20,10 07+2( 40.09+20.30 30)

20.30

6

0

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Pru ilari servicii pentru Lransmiteree repturilor

20.30.06

0

Fondul Presedinîelui/Fondul conducatorulu nstitutiei publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțe or cugetare

20.30.09

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0 0

Dobânzi aferente datoriei puDlîce interne (cod 30.01.01+30.01. 2}

30.01

0 0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direc ■subimprumutan.

30.02 03

d

Dobanz' aferente datoriei publice externe focale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaui

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi fa depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0

Dobânzi la ODeatiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

15500

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40-03

15500

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40,20

0

Alte subvenții

40.30

0

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

0

Transferuri curente {cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01,46+51.01.49)

51.01

0

0

Transferuri către instituții publice

5' 01.01

0

Acțiuni oe sanatate

51.01 03

0

Transferuri din bugetele consiliile- udetene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

Transtc 1 fin bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru

creșterea copilului

51.01.26

0

Transferun privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneî-clare de ajutor social

51 01 31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

Transferuri ou bugetul consiliilor loca . și Județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-soctale

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente dm domeniul sănătății

57 01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

hansfuturi către bugetute locale pentru fachitarea obligațiile restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55 SF

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

57 02 01

n

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

1+59.02+59 11+59 12+59 15+59 17+f 9.22+59.25+59.301

53

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Asociații si fundații

59,11

Susținerea cultelor

59-12

0

Contribuții ta salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter silintific si sociaf-culturat

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariile

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

n

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

0

împrumutu' pentru nstitutii si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

u

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

n

0

81.01.01

0

Kamour -:nn ce redite externe contractate de ordonatori de •. •? n

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

Rambursări de -redite aferente datoriei publice exter e locale

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei pubic.e externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+tf 1.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

RamDursari de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe di curs aferente datoriei pubbce Interne

81.02.02

0

Ramburs -1 ce credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

TITL UL XVII PLĂTI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent    85 01

18379

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0 0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0 0

■Ranstartinprentni finanțarea invEațițiucn lâ aflate    51.02,12'

■0

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgentă în sănătate

51.02 22

0

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale centru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

0

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale centru finanțarea altor investiții în sănătate

51 02.24

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgemă în sănătate

51 02.25

v

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

..... J} __    _

iransreruri din veniturile proprii aie Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.26

lj

TrTLUL VII ALTE TRANSFERURI {cod 55.01)

55

0 0

A. Transferuri Interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01-12+55.01-13+55.01.15+55.01.18+55.01.21

la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0 0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare iierambursabiiâ

’ 55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.1f

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01 13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.'5

Alte t nsferun curente interne

55.01. *3

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42


Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare    55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postadcrare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17->-56.18)

56

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56 01

0

0

Finanțarea națională **)

56.01 01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0

Cheltuieli neetigibile **)

56.01.03

0

Proaramedin Fondul Social European (FSE)

56.02

0

0

Finanțarea națională **)

56.02.01

0

Finanțarea Uniunii Europene *’)

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

Finanțarea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 'FHADR)

56.04

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene “)

56.04.02

Cheituieii neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene ”)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile “)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență oentru Preaderare (IPA)

56 07

Finanțarea națională *’)

56.07.01

Finanțarea Uniuni Europene “)

56.07 0.

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56 IJ8

Finanțarea națională “)

56.08.01

Finanțarea Uniuni1 Eiropene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile *')

56.08,03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

Finanțarea națională *)

56.15.01

Cheltuieli neeligibile *)

OO • i O

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

Finanțarea naționala *)    56.16.01

Finaniarea externa nora rr bursa bila *)

56 1602

Cheltuieli neeligibile ' ■

56.16.03

Mecanismul manciarSEE

36.17

Pnantarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa ner.imbursabîla *)

56 17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56 17 03

Progrrsmul Norvegian pentru Ci eștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

Finanțarea naționala *)

56.18.0:

-inantarea externa nerambursabila *)

56.18.02

cheltuieli neeligibiîe *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

16370

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

18379

0

Active fixe (cod 71.01 01 la 71.01.03+71.01 30)

71.01

18379

0

Construcții

71.01.0i

0

Mașini, echipamente si miiîoace de transport

71.01.02

17500

Moull er, apara'irâ birotica și a’le active corporale

7i.01.03 7-t m 'in

0.....

Stocuri feud 71.02.01)

■■

71.02

0

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

Participare In capitalul social al societăților comerciale

72.0 ’ 01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

TITLUL XVH PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI St RECUPERA TE IN ANUL CURENT

__    _ 84

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent    85.01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

X

H

w

h

w

o

pci

H

CQ


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL

CONSTANȚA

PRIMĂRIA


<A LA


Lista obiectivelor de investiții pe anul 2011

Dotări si alte cheltuieli de investiții


443.777

463.416| 336.932|    126.522| 110.247

0

0

0

0

0

0

110.247

0


CAPITOLUL 51

Total, din care:


Obiective de investiții în continuare


Obiective de investiții noi


AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

4.070

4.070

367

3.703

2.634

0

0

0

0

0

0

2.634

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


INV /C+M- mii lei

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Dala începerii execuției (luna, anul)

Nr. si dala aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2010

Rest de

executat la

31.12.2010

Prevederi pentru 2011

Total alocații (col. 7-14)

finanțate din:

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond

special

L114/96

Alte surse

Buget

local

Transferuri de la bug de stat

Taxe

speciale

Fond

rulment

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

TOTAL GENERAL, din care:

820.738

875.392

364.354

511.076

114.047

0

0

0

0

0

0

114.047

0

Constructii-Montaj

291.125

349.704

16.796

332.908

2.211

0

0

0

0

0

0

2.211

0

Obiective de investiții în continuare

206.000

239.825

27.111

212.714

3.510

0

0

0

0

0

0

3.510

0

138.518

196.453

16.796

179.657

2.011

0

0

0

0

0

0

2.011

0

Obiective de investiții

170.961

172.151

311

171.840

290

0

0

0

0

0

0

290

0

noi

152.607

153.251

0

153.251

200

0

0

0

0

0

0

200

0

Dotări si alte cheltuieli

4.070

4.0701

3671    3.7031

2.634|    0|    0|    0|

0|    0|    0|    2.634|

°l

de investiții

Total, din care:

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la

31.12.2010

Rest de

executat la

3J.J2.20I0

Prevederi pentru-2^J    t

    . i

Total alocații (col. 7 -14)

.....

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond

special

LJJ4/96

Alte surse

Buget

local

Transferuri de la bug de stat

Taxe

speciale

Fond

rulment

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

*studii și proiecte

♦dotări

CAPITOLUL 54

3.996    3.996    367    3.629

74    74    0    74

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.560

74

0

0

0

0

0

0

0    0    0    2.560

0    0    0    74

0

0

Total, din care:

64

64

0

64

64

0

0

0

0

0

0

64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o o

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i    Obiective de investiții

noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

64

64

0

64

641

““ol    ol-

0

0

0

0

64

0

de investiții

Total, din care:

♦dotări independente

64

64

0

64

64

0

0

0

0

0

0

64

0

*studii și proiecte

CAPITOLUL 61

ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚA NAȚIONALA

Total, din care:

378

378

0

378

378

0

0

0

0

0

0

378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Obiective de investiții în continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

_de investiții_

Total, din care:

♦dotări

CAPITOLUL 68

378

378

0

378

378

0

0

0

0

0

0

378

0

378    378    0    378    378    0    0    0    0    0    0    378    0

ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total, din care:

819

1.502

1.189

313

107

0

0

0

0

0

0

107

0

573

1.118

910

208

42

0

0

0

0

0

0

42

0

208    42

Obiective de investiții în continuare

652

1.249

1.040

209

42

0

0

0

0

0

0

42

0

573

1.118

910

208

42

0

0

0

0

0

0

42

0

Total, din care:

ANEXA L

Reabilitarea si extinderea spatiilor verzi din zona parc Tabacarie-Expoflora, mun.Constanta


1.347

988

141

847

847

647

200

1.083

792

0

792

792

597

195

tt2T


Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Data începerii execuției (luna, anul)

Nr. si data aprobării

Valoarea

totală

inițială

Valoarea

totală

actualizată

Total

realizări la 31.12.2010

Rest de executat la

31.12.2010

Prevederi pentru 2011 i K O . M ? I K. •    — -■*

Total alocații (col. 7 -14)

finanțate din" ~'

Surse

cf.OG

19/94

Fond

mediu

Fonduri

Phare

Fond special LI 14/96

Alte surse

Buget

local

Transferuri de la bug de stat

Taxe

speciale

Fond

rulment

0

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Execuție sediu administrativ Serv.Public Admin.

1 Crese, Cabinet medical Pediatrie, Psiholog-

Logoped

HCLM 309/2008

652

1.249

1.040

209

42

0

0

0

0

0

0

42

0

573

1.118

910

208

42

0

0

0

0

0

0

42

0

01.01

Obiective de investiții noi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dotări si alte cheltuieli

167

253

149

104

65

0

0

0

0

0

0

65

0

de investiții

Total, din care:

*dotâri independente

167

253

149

104

65

0

0

0

0

0

0

65

0

CAPITOLUL 70

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Total, din care:

717.050

767.636

294.582

473.054

91.366

0

0

0

0

0

0

91.366

0

290.552

348.586

15.886

332.700

2.037

0

0

0

0

0

0

2.037

0

A    Obiective de investiții

în continuare

205.348

238.576

26.071

212.505

2.368

0

0

0

0

0

0

2.368

0

137.945

195.335

15.886

179.449

1.837

0

0

0

0

0

0

1.837

0

Total, din care:

Construire locuințe ieftine pentru tineri destinate

1 cumpărării si lucrări pregătitoare 'si tehnico

edilitare aferente -zona Baba Novac

HCLM 230/2008,HCLM 512/2009

168.128

201.053

18.351

182.702

959

959

109.805

167.076

9.594

157.482

450

450

2    Pasarela si pontoane de acostare

ambarcațiuni agrem. in stațiunea Mamaia

5.530

5.286

2.228

3.058

0

0

4.836

4.563

2.000

2.563

0

0

HCLM 233/23.04.2009

Racorduri drumuri interioare-drumuri noi,conexe

Cartier Baba Novac

1.225

1.768

132

1.636

1.208

1.208

1.108

1.529

76

1.453

1.191

1.191

HCLM 111/16.07.2010, HCLM 164/2010

RAEDPP- Unitati invatamant

29.118

29.481

5.219

24.262

1

1

(cf.anexa RAEDPP)

21.113

21.375

4.216

17.159

1

1

HCJC 72/2010

Obiective de investiții

170.961

172.151

311

171.840

290

0

0

0

0

0

0

290

0

noi

152.607

153.251

0

153.251

200

0

0

0

0

0

0

200

0

Total, din care:

Parcare verde - Construire parcare supraetajata zona Spitalul

15.571

16.761

311

16.450

0

Clinic Județean de Urgenta Constanta,jud.Cta

14.006

14.650

0

14.650

0

HCLM 13/29.01.2009,HCLM 159 /2010

Programul de dezvoltare edilitara a municipiului Constanta-zona Faleza Nord

HCLM 113/16.07.2010

100.647

100.647

0

100.647

290

290

01.01

89.805

89.805

0

89.805

200

200

Programul de dezvoltare edilitara a municipiului Constanta -zona Faleza, str. Mihai Eminescu

HCLM 114/16.07.2010

54.743

54.743

0

54.743

0

01.01

48.796

48.796

0

48.796

0

Dotări și alte cheltuieli

340.741

356.909

268.200

88.709

88.708

0

0

0

0

0

0

88.708

0

de investiții

Total, din care:

*dotări indedependente RAEDPP

4.000

4.661

3.497

1.164

1.164

0

0

0

0

0

0

1.164

0

*studii și proiecte

1.043

1.043

432

611

610

0

0

0

0

0

0

610

0

♦aport capital SCIL CONFORT URBAN

335.698

351.205

264.271

86.934

86.934

0

0

0

0

0

0

86.934

0

CAPITOLUL 74

PROTECȚIA MEDIULUI

Total, din care:

19

0

19

19

19

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0