Hotărârea nr. 53/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA PE PERIOADA DETERMINATA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 13.936 MP., SITUAT IN CONSTANTA, ZONA FALEZA NORD, STR.LT.GH.ECONOMU-STR CIPRIAN PORUMBESCU, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL.MUN.CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA C.L.M. CONSTANTA IN ADMINISTRAREA C.N. APELE ROMANE

nstan    RO MANIA.

« JUDEȚUL CONSTANTA

,    MUNICIPIUL CONSTANTA

'L, ' CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind transmiterea pe perioada determinata a terenului in suprafața de 13 936 mp situat in Constanta, zona Faleza Nord , str. Lt. Gh. Economu- str. Ciprian Porumbescu, iapartinand domeniului privat al municipiului Constanta din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea C.N. ” Apele Romane” - Administrația Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in ședința ordinara din data de /d. dg?. 2011.

Luând in dezbatere Expunerea de motive nr.20361/09.02.2011 a Domnului Primar Radu Ștefan Mazare, raportul Comisiei nr.2- Urbanism, raportul Comisiei nr.5 - Juridica si referatul Direcției Patrimoniu inregistrat sub nr.20359/09.02.2011;

Vazind dispozițiile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizata;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. “c”, art.123, alin.l si art.l 15, alin.l, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aproba completarea si actualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului .privat al municipiului Constanta cu imobilele -teren situate in zona Faleza Nord - Lot 1 si Lot 2 in suprafața de 1656,00 mp, respectiv 1357,00 mp conform pla nului anexa 1 ce face parte integranta din prezenta

hotarare.

Art.2- Se aproba transmiterea, pe perioada determinata, respectiv a derulării investiției de consolidare a falezei, a terenului in suprafața de 13 936,00 mp situat in Constanta, zona Faleza Nord , str. Lt. Gh. Economu- str. Ciprian Porumbescu, apartinand domeniului privat al municipiului Constanta din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanta in administrarea C.N.

” Apele Romane” - Administrația Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, conform planului anexa 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Terenul: trafțsmis in administrare isi pastreaza regimul juridic de domeniu privat al municipiului Constanta si se transmite in scopul realizării investițiilor de:consolidare a falezei.

Art.3 - Predarea- primirea terenului se va face -prin Proces verbal de punere in posesie 'încheiat intre Serviciul Cadastru; din cadrul Direcției Patrimoniu a Primăriei municipiului Constanta si C.N: Apele Romane” -Administrația Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Art.4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Urbanism* SP1T Constanta, C.N. 4’Apele Romane” - Administrația Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, in vederea aplicării ei si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

consilieri din 27 membri.


Prezenta Hotarare a fost adoptata de

PREȘEDINTE ȘEDINȚA, f\/j    C£>Nf rwCONTRA.SEMNEAZA SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

NR.    ijo.QX.uif

Bd. Tomisnr. 51:Fax: 0040-41 - 70S101: Tel: 0040-41 -708105: 8700 CONSTANTA - ROMANIA


LOT 1 S=1656mp


VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Nr. _ _


LOT 2 S=1357mp


ANEXA La

HCLM NR.. MlR £

h

sa

u

X j

rx

si

s


r

sN

i

1

ii

" fi

IN

n

1

1

î

î

£

Ml

4

*

-

-

-
COORDONATE PMC- LOT 1

Point N

»-    X coord.

Y coord

t

791794.72

307661.77

2

791826.73

307661.77

3

79.J836.42

*

791848.42

307551.44

3

791874.82

307371.23

6

791889.18

307357.26

7

791892.09

307345.75

1

791904.93

307336.61

>

791903.04

307311.77

0

791910.88

307282.38

791936.15

307212.54

2

791933.43

307205.34

3

791941.71

30/189.31

4

791949.22

307189.31

5

791954.79

307173.41

6

791951.16

307169.27

7

791954.84

307159

18

791955.68

307159.45

19

791998.07

307057.74

20

792003.33

307059.84

21

792054.45

306937.38

22

792057.76

306938.49

23

792062.37

30692845

24

792058.39

306927.15

75

792077.81

306880.52

26

792083.23

306882.56

77

792084.56

306878.7

28

792100.11

306872.11

29

792093.69

306856.34

30

792088.3

306853.46

31

792089.47

306851.24

32

792085.04

306846.93

33

792053.51

306924.95

34

792050.97

306929.08

35

791951.43

307142.8?

36

791949.35

307153.67

37

791950.58

307154.23

38

791949.36

307157.09

39

791933.33

307150

40

791933.71

307157.48

41

791935.66

307163.3

42

791936.49

307169.34

43

791936.24

307175.42

44

791936.24

307175.42

«5

791935.01

307181.03

<6

791931.1

307189.6

47

791928.08

307196.32

48

79)922.62

307206.92

49

791916.22

307218.39

50

791915.66

307219.9,

31

791905.51

307247.03

52

791898.73

307267.01

33

791896.27

307274.86

54

791887.18

3073,3.82

55

791886.57

307323.97

36

791875.34

307342.67

57

791864.04

307366.03

58

791855.25

307388.37

59

791855.25

307388.37

eo

791852.32

307393.92

61

791845.63

30/406.6

62

791833.81

307444.89

M

791831,05

307463.7S

64

791828.19

307484.73

66

791830.04

307505.54

66

791823.45

307524.93

67

79,820.22

307539.63

«sa

791818.89

307544.39

69

791816.69

307564.5

70

791818.58

307585.36

71

791812.97

307604.73

72

791797.97

307621.24

73

791797.89

307641.94

74

791794.72

307661.77


XJOPOCWATc PftCPR€TA71 PRIVAU LOT 2

Point No.

X coord.

Y coord

l

791852 32

30739293

2

791 B3Z»f

30/388.21

3

781KX1J6

307368 S*

«

791864.04

30/366.03

9

791W2JB

30736957

791358 66

J07379J7

7

791855.25

30738837

8

791802.32

30739392

f s^ragwPj


OOROOHATC PfiQPWtTAn PRVATt LOT 3

Point No.

X coord

Y coord

1

791005.51

JO 7247.03

2

791907.74

307347®

3

751-110, Oft

JO 7221.73

*

79I91&66

•X) 771991

S

70106# M

33723®. 7B

6

791905.51

307247.03