Hotărârea nr. 5/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2011 ALE RAEDPP

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011 ȘI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2011 ALE REGIEI AUTONOME “EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința .ordinară din data de 10.02.2011_

Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre, Raportul Comisiei nr. 1 de Studii, prognoze economico - sociale, buget -finanțe, precum și Referatul nr. 1005/01.02.2011 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța,

Având în vedere Legea 273/2006 privind Finanțele Publice cu modificările și completările ulterioare, Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată cu modificările și completările ulterioare si Legea 286/2010 privind Bugetul de Stat.

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c și art.115, alin.l, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată :

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2011, conform anexei nr. 1, astfel:

venituri totale in suma de, din care:

29 475 mii lei

- surse de la bugetul local pentru:

21 600 mii lei

a. acoperire cheltuieli de funcționare a

19 000 mii lei

unitarilor școlare preuniversitare

b. acoperire deficit ANL

1 250 mii lei

c. acoperire deficit Tara Piticilor

1 000 mii lei

d. acoperire deficit Pista Roleri

350 mii lei

- surse proprii

7 875 mii lei

cheltuieli in suma de

29 450 mii lei

profit brut

25 mii lei

investiții din buget local

1 165 mii lei

ART. 2 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2011 a Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, conform anexei nr.2, astfel:

1. Cheltuieli de investiții in continuare

(reabilitare Colegiul Tehnic Tomis)    1 mii lei

2. Dotări și alte cheltuieli de investiții (pentru unitățile de invatamant preuniversitar):

- calculatoare si copiatoare (leasing)    - cu suma de 1 164 mii lei.

ART. 3 Se aproba Obiectivele si criteriile de performanta ale directorului general al R.A.E.D.P.P Constanta pe anul 2011 conform anexei 3.

ART. 4 Anexele nr. 1, nr.2 si nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Mun. Constanța va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și Direcției Buget - Finanțe, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de.............consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE

ANEXA LA HCLM NR5/2011

ROMÂNIA    Anexa nr.l

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011

- mii lei -

INDICATORI

Nr

Buget aprobat 2010

Prevederi an 2011

0

1

1.VENITURI TOTALE, din care:

(rd.2+ rd.l2+ rd.13)

1

28.950

29.475

1 .Venituri de exploatare, totale , din care:

2

28.925

29.450

a) Venituri din activitatea de bază

3

7.800

7.850

b) Venituri din alte activități

4

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

21.125

21.600

-subvenții pentru produse și activități

6

2.311

2.600

-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif

7

- transferuri buget local -învățământ

8

18.814

19.000

-prime acordate de la bugetul de stat

9

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

d) Venituri din fonduri speciale

11

2. Venituri financiare

12

25

25

3. Venituri excepționale

13

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

(rd,15+ rd.35+ rd.36)

14

28.788

29.450

1.Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

15

28.763

29.425

a) Cheltuieli materiale

16

22.200

22.855

b) Cheltuieli de personal, din care:

17

5.575

5.575

- salarii brute

18

4.350

4.350

- contribuție la asigurările sociale de stat

19

914

914

- ajutor de șomaj

20

33

33

- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr.95/2006

21

263

263

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

15

15

- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap Conform L 448/2006

15

15

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările și provizioanele

23

350

250

d) Cheltuieli prevăzute de Legea Bugetului de stat, din care:

24

- transferuri sau subvenții

25

e) Cheltuieli de protocol,

26

25

25

f) Cheltuieli de reclamă și publicitate

27

297

420

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

16

0

h) Tichete de masă

29

300

300

i) Alte cheltuieli din care:

30

- cheltuieli sociale cu tichete cadou

31


- redevența din concesionarea bunurilor publice bunurilor publice

32

2. Cheltuieli financiare

33

25

25

3. Cheltuieli excepționale

34

III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)

35

162

25

IV FOND REZERVA

36

V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

37

VI ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI

38

VII. IMPOZIT PE PROFIT

39

26

4

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

40

136

21

a) rezerve legale

41

8

1

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

42

0

0

c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente Facilităților fiscale la impozitul pe profit

43

13

0

d) alte repartizări prevăzute de lege

44

0

0

e) până la 10 % pentru participarea Salariaților la profit

45

0

0

f) minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome.

46

115

20

g) profitul nerepartizat pe destinațiile Prevăzute la litera a)-f)

47

0

0

IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

48

3.567

1.165

1. Surse proprii

49

0

0

2. Alocații de la bugetul de stat

50

0

0

3. Credite bancare:

51

- interene

52

- externe

53

4. Alte surse (fond de rulment+buget local)

54

3.567

1.165

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care.

55

3.567

1.165

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

56

3.567

1.165

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții

57

- interne

58

- externe

59

XI. REZERVE, din care :

60

I. Rezerve legale

61

II. Rezerve statutare

62

III. Alte rezerve (denumirea și baza legală)

63


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

MATEI CONSTANTIN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE


ROMANIA JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCLM NR.5/2011


Anexa nr.2


LISTA DE INVESTIȚII 2011

CU SURSE DE LA BUGETUL LOCAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MATEI CONSTANTIN


-mii lei-

DENUMIRE

FINANȚARE

SURSE

PROPRII

BUGET DE STAT

BUGET

LOCAL

FOND

RULMENT

TOTAL

1.Cheltuieli de investiții in continuare

1

1

Reabilitare Colegiul Tehnic Tomis

1

1

2. Dotări și alte cheltuieli de investiții

-

-

1164

0

1164

Calculatoare si copiatoare (leasing)

-

-

1164

0

1164

TOTAL

-

-

1165

0

1165

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE

t-1

>

K

n

t-1

s    Anexa 3

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


fd

ui

tu

o

Propuneri obiective si criterii de performanta ale Directorului General al R.A.E.D.P.P. Constanta stabilite pentru anul 2011

NR

CRT.

EXPLICAȚIE

Valoare propuse in mii lei

Cote prognozate in 2011

1

Venituri totale minime

29.475,00

2

Productivitatea muncii pe salariat

54,00

3

Perioada de recuperare a creanțelor (in zile)

70,00

4

Perioada de rambursare a datoriilor (in zile)

30,00

5

Cheltuieli la 1000 lei venituri

1,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR MARCELA ENACHE