Hotărârea nr. 48/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REGLEMENTAREA COMERCIALIZARII PLANTELOR, SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR STUPEFIANTE, HALUCINOGENE, EUFORICE SI PSIHOTROPE IN MUNICIPIUL CONSTANTA

ROMÂNIA


HOT ARARE

pentru reglementarea comercializării plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, în Municipiul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 1002.2011    _.

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 18251/04.02.2011 prezentată de dl. Primar Radu Ștefan Mazăre; raportul Comisiei nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor • și libertăților cetățeanului; raportul Comisiei nr.4 - activități științifice, învățământ, sănătate, cultura, sport, culte si protecție socială;

Având în vedere prevederile Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, precum și tabelele 1, 11 și III care precizează plantele, substanțele și preparatele stupefiante și psihotrope interzise comercializării.

Prevederile O.U.G. nr.6/10.02.2010 și H.G. nr.575/16.06.2010 privind modificarea și actualizarea Legii nr.339/2005, tabelele I, II și III care precizează plantele, substanțele și preparatele stupefiante și psihotrope interzise comercializării, rezultând astfel că aceste tabele au caracter exemplificațiv, iar nu unul limitativ, putând fi oricând completate prin reglementări juridice ulterioare .

Luând în considerare faptul că în Municipiul Constanța au fost constatate numeroase cazuri de consum de plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope comercializate prin magazine, soldate cu implicații deosebit de grave asupra vieții și sănătății populației, altele decât cele cuprinse în tabelele I, II și III din Legea nr.339/2005, rezultând că există mai multe categorii de astfel de plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope care au rămas în afara reglementărilor legale în vigoare.

Prevederile O.G. nr.99/2000, care precizează că activitatea de comercializare a produselor și serviciilor de piață trebuie să se facă în conformitate și cu respectarea principiilor liberei concurențe, a protecției vieții și protecției consumatorilor, precum și ale O.G. nr.21/1992 privind protecția consumatorilor care interzice atât comercializarea de produse sau prestarea de servicii care pot pune în pericol viața, sănătatea sau securitatea consumatorilor, cât și producerea, importul și comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute.

Prevederile art.34 din Constituția României, conform cărora dreptul la ocrotirea sănătății este garantat, iar statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și sănătății publice.

Având în vedere prevederile O.G. nr.2/2001 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.36 alin. 1, alin.2, alin.6, lit.a, pct. 1,2,3 și 5, al in.9 și al art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se interzice pe raza Municipiului Constanța comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuția, deținerea, oferirea, transmiterea, achiziționarea, producerea, intermedierea și utilizarea plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, de orice fel și indiferent de regimul juridic reglementat de legislația în vigoare.

Art.2 Interdicția de la art.l se aplică și oricăror derivați, compuși sau amestecuri conținând una sau mai multe plante și substanțe stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viața și sănătatea populației indiferent de procentul în care se regăsește substanța activă, de starea lîzică în care se află, de modul de divizare în unități de administrare disimulate, falsificate sau contrafăcute, precum și a celor care au o altă destinație de utilizare decât cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate.

Art.3. De la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri (la data aducerii la cunoștință publică) deținătorii din Municipiul Constanța sunt obligați să distrugă pe cheltuiala lor și fără afectarea mediului înconjurător, toate stocurile de plante, substanțe și preparate de natura celor care fac obiectul art.l și 2 din prezenta hotărâre.


Art.4 Nerespectarea prevederilor art. 1 și 2 din hotărâre, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1.500 și 2.500 lei, cu excepția faptelor care întrunesc elemente constitutive ale unei infracțiuni, situație în care vor fi sesizatei organele de urmărire penală.

Art.5 Se aprobă modelul procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (anexa nr. 1 - parte integrantă din hotărâre).

Art.6 Concdmitent aplicării sancțiunii, agentul constatator va dispune, după caz, sesizarea organelor competente în vederea derulării procedurii de confiscare, în vederea distrugerii produselor ce fac obiectul contravenției, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.7 Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către primar și împutemiciții acestuia, din cadrul Direcției Poliția Locală Constanța.

Art.8 Primarul RADU ȘTEFAN MAZĂRE, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.9 Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județului Constanța, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, fiind adusă la îndeplinire de către Direcția Admnistrarea Domeniului Public și Privat, Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Constanța precum și pe pagina proprie de internet (www.primaria-constanta.ro).

•    •    97

Aprobată de un număr de . 7 consilieri din ....

membri


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Marcela Enache

Constanța

Nr. 48    / 2011

ANEXA \R 1 LA H C I M NR........../.................

PROCES-VERBAL

de constatare și sancționare a contravențiilor

nr.________ din

încheiat în localitatea__. județul Constanța

Agentul(ii) constatator(i) _ în funcția(iile) de

_____din cadrul___________________ delegații) prin

_. în urma monitorizării activității de comercializare a plantelor.

substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope, și a controlului

efectuat la ................................... am constatat, la data de ......../........./............. următoarele

contravenții:

săvârșite de către ...................................................................... eu sediul în localitatea

..................................j udețul................................................. str.......................................nr..........

bl.......... se......... apt.......... având nr. înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului

........................................cod fiscal...............................................cod IBAN..................................

unde am găsit pe d-l/d-na.............................................în calitate de .............................................

născut(ă) la data de................................... în localitatea.........................., județul..........................

tîul/iîica lui.................................și al................................. cu CNP nr..........................................

domiciliat în comuna/'orașul/municipiul.................................. str......................................nr........

bl......... sc.......,ap......, legitimat cu B.l./C.l........seria........nr..............emis de...........................

la data de ...........................

Agent(i) constatatorii).    Martorii).    (Reprezentant(Contravenient.

Faptele de mai sus consemnate constituie contravenție/contravenții prevăzute de : și se sancționează:

cu amendă de la..........lei la..................lei, conform art. 8 din 0.0:2/2001;

Plata se va face în termen de 15 zile de la înmânarea /comunicarea procesului verbal conform

dispozițiilor art.25 alin.3 și art.28 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001. cu modificările și

completările ulterioare la ....................................... cont ........................................ în caz contrar

urmând să procedeze ia executarea silită.

Alte mențiuni:

Cu ocazia încheierii procesului verbal contravenientul(a) formulează următoarele obiecțiuni:

Auent(i) constatatorii),    Martorii).

1 Reprezentant/Contravenient.


Prezentul proces verbal a fost încheiat în 3 exemplare, semnate pe fiecare pagină, un exemplar fiindu-i înmânat /comunicați reprezentantului) contravenientului, care a semnat pentru primire.

La întocmirea prezentului proces verbal contravenientul nu este de față/refuză semnarea

/nu poate semna. împrejurările fiind confirmate de dl./dna.............................................................

în calitate de martor, care se legitimează cu B.I./C.L seria...........nr...........eliberat de.................

la data de.............................. având CNP....................................și de dl/dna...............................

în calitate de martor, care se legitimează cu B.l./C.I. seria.........nr............eliberat de..................

la data de....................................având CN P....................................................

La încheierea procesului verbal contravenientul nu este de față/refuză semnarea/nu poate semna. împrejurările neputând fi confirmate cu    martori datorită

împotiva procesului verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la înmânării/comunicării acestuia. în temeiul articolului 31 alin. 1 din O.G. nr.2/2001. cu modificările și completările ulterioare.

Plângerea însoțită de copia de pe procesul- verbal de constatare a contravenției se depune

la sediul ............................................................................................ în temeiul art. 32 alin. I din

O.G,2/2001. cu modificările și completările ulterioare.

(Reprezentant )C ontraveni ent.


Agent(i) constatatorii).    Martor(i).

Stampila.

Semnătura(ile)

Ștampila