Hotărârea nr. 46/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 246/2009 PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 110/2009 PENTRU COMPLETAREA HCLM NR. 784/2008, (MODIFICATA DE HCLM NR. 57/2009) PENTRU APROBAREA PLANULUI DE AMPLASARE A PUNCTELOR DE DESFACERE A PRESEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLM nr. 246/2009

privind modificarea HCLM nr. 110/2009 pentru completarea HCLM nr. 784/2008, (modificată de HCLM nr. 57/2009) pentru aprobarea planului de amplasare a punctelor de desfacere a presei la nivelul municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 10.02. 2011.

LuâruLîn dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.^'&porf'm Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 18286 / 04.02.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare;

Văzând solicitările înregistrate sub nr. 112618 / 02.09.2010 și nr. 154239/10.12.2010 ; în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b"

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 246/2009 privind modificarea HCLM nr. 110/2009 pentru completarea HCLM nr. 784/2008, (modificată de HCLM nr. 57/2009) pentru aprobarea planului de amplasare a punctelor de desfacere a presei la nivelul municipiului Constanța, conform planurilor anexate ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenurile vizate aparțin, în mare parte, domeniului public sau privat al municipiului Constanța, existând și cazuri în care amplasarea se va face pe proprietate privată a persoanelor fizice și / sau juridice. Schimbarea situației juridice sau transferul dreptului de proprietate sau folosință a terenurilor aferente se va face prin contracte de concesiune, în condițiile legii. Condițiile contractuale pentru fiecare caz în parte vor fi reglementate printr-o hotărâre ulterioară a Consiliului Local Municipal.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCLM nr. 246/2009 se mențin.

Art. 3 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, TUTUROR CELOR INTERESAȚI, Direcției Administrare Domeniului Public și Privat, Direcției Patrimoniu și Direcției Tehnic - Investiții, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NRJ6    10.02.    2011

Bi Tomisnr. 51;Fax: 0040 - 24] - 488101; Tel: 0040 - 24] -488105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA