Hotărârea nr. 44/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI REACTUALIZARE PUZ SAT VACANTA, MODIFICAREA HCLM NR. 117/2003, TEREN IN SUPRAFATA DE APROXIMATIV 12 HA, PARTE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, PARTE PROPRIETATE A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației

REACTUALIZARE PUZ SAT VACANTĂ, MODIFICARE HCLM nr. 117/2003,

teren în suprafață de aproximativ 12 ha, parte aparținând domeniului public și privat al municipiului Constanța, parte proprietate a persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 10.02

2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub nr. 9272/20.01.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 9423/21.01.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă REACTUALIZAREA PUZ SAT VACANTĂ, MODIFICARE HCLM nr. 117/2003, teren în suprafață de aproximativ 12 ha, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul cuprins în studiu este format din :

-    teren aparținând domeniului public al municipiului Constanța, conform HCLM nr. 526/2008 ;

-    teren aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, conform HCLM nr. 420/2001 ; ’

-    teren proprietate a persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, tuturor celor interesați, Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcției Patrimoniu, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,    CONTRASEMNEAZĂ,

Matei Constantin    SECRETAR,

CONSTANȚA nr£4

__/ 10’-02- 2011

REVITALIZARE URBANA - ZONA SAT VACANTA

MODIFICAM HCLM NR.1 17/8003


REGLEMENTARI URBANISTICE SC. 1/1000Btooda

Btooda

Btooda

knrta

toedda

toodda

PHE

PHE

PHE


■ ■ ■ LIMITA puz SAT VACANTA

LIMITA P.U.Z. LUNA PARC


loti;


1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

III'

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4- I4-I4-I4-

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

_l_l_l_

=

1 1 l    1

1,1

Iii 1

l l l

I    l i

111

II    1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

! ! ! 1

i i i

i i i

i i i

i i i

i i i

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

i i i

=BILANȚ TERITORIAL


HA % MN TOTAL SUI


% DIN TOTAL


,1O%


0.01 HA


P.O.T. %


O.U.T.


F+1


PROIECTANT GENERALproiect


S.C.KALINIA

PROECTaid


nr.MHlBMrjjQaaațw


iranratLMilnat


mOIMUZMEMl

ZMMWKWWir

mmEiawiMuin


lacfUr


Am


nhumh mm


isamm,

BMMTKWam


Itfpnto

«h.Fcta*w

har pătat

ta

ha

îWW

Ml

Ml

Mdtt


BLIiMaTno


KKML


ntțlnmTawp


fl rtprsdn «b rid o d ab nld un motJr, fam penaMana d acanfcl xrft al te KAUHIA tr.L.


/TÎWISTER \\

|7STEREN= 202.13 nM


ftrtftat

mL Caii* Ir---

<<RÎH«XE

Tttlpbflrir

Ion

tata

mummiiiiMBTKE

l/WOO

s

Modrdn