Hotărârea nr. 42/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.ACHILE SARY, BD.IC BRATIANU, STR.GHEORGHE POPA, STR.RAZVAN VODA, TEREN IN SUPRAFATA DE 12210 MP.,PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Achile Sary, bd. IC Brătianu, str. Gheorghe Popa, str. Răzvan Vodă,

teren în suprafață de 12210 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 10.02 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 198/03.01.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 160400/29.12.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea Dnului IONIȚĂ VALENTIN înregistrată sub nr. 160400/24.12.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 44856/31.03.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Achile Sary, bd. IC Brătianu, str. Gheorghe Popa, str. Răzvan Vodă, teren în suprafață de 12210 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice,

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Dnului IONIȚĂ VALENTIN și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință. Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

MATEI CONSTANTIN

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 42    / 10.02 . 2011

LEQlNDA


~]    Trotuare - circulat» proton ale


ANEXA LA HCLM NR.42/2011


BILANȚ TERITORIAL - REGLEMENTARI URI


zone funcționale

mp

%

«p suprafața

suprafața

POT

CUT

1

ZRL

6591,0

53,98

suprafața construita

32955.50

50%

•uprnlala doslasurata

13182.00

2,00

2

ZRL 2a -1

713,0

534

suprafața construita

356.50

50%

suprafața doslasurata

1782,50

2,5

3

inHiMirt» circulații pietonale

1556,00

12,74

4

•Im/) circulații carosabile

3550,00

27,44

Total suprafața studiata

12210,00

100


■/'/A


' ZRL 2a - subzona moda cu dadin construite inarulAiiM Mu iroM 1 ~    M max • P+2 etate. P.O.T max - 50%. C.U.T. m» - 2.00


Z1 Limita de proprietate |    | Străzi - circulații carossfcile


l__Zj Limita construit (ret ragere 5.0 m. 3.0 m- la Bd.)

--1 Limita constrmfcil (la trotuar)- garate, spat» toere

--1 Limita constrotoil (min. 3.00 retragere) - spatele proprietății


■ -1 - subzona mixta cu dadm construite naNuf. o - P*3 etate, P.O.T max - 50%. C.U.T max . 2.5


DELIMITAT DE STRĂZILE :

-    str. Achile Sary - la N-V ■ Bd. I.C. Bratianu - la S-V

-    slr. Gh. Popa • la S-E

• slr. Razvan Vodă - la N-E


conform Aviz de oportunitate nr. 4485631.03.2010