Hotărârea nr. 41/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.SECERISULUI, BL.LE 19, STR.POPORULUI, BD.ALEXANDRU LAPUSNEANU, TEREN IN SUPRAFATA DE 16350 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

II O 1 A R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Secerișului, bl. LE 19, str. Poporului, bd. Alexandru Lăpușneanu, teren în suprafață de 16350 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 1Q . 02 2010.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 155212/14.12.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 154997/14.12.2010 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001. privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea Dnului BAZÂRU THEODOR înregistrată sub nr. 154997/13.12.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 57497/27.04.2010 al Direcției Urbanism:

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) .lil "c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit. " b din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

II O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Secerișului, bl. LE 19, str. Poporului, bd. Alexandru Lăpușneanu, teren în suprafață de 16350 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice,

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism. Dnului BAZÂRU THEODOR și tuturor celor interesați. în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

MATEI CONSTANTIN

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 41    10.02.2Dli

ANEXA LA HCLM NR.41/2011


IZ

-Zi

cn


PUZ


PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE PUZ PENTRU TERENUL DELIMITAT- DE STRADA SECERIȘULUI LA NORD ; Bl LE19 LA SUD;

STR. POPORULUI EST:

BD. ALEXANDRU LAPUSNEANU LA VEST

CONF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR.57497/27.04.2010


REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA


^LIMITA ZONEI STUDIATE


LIMITA DE PROPRIATATE BAZARU THEODOR


ZONA ZRL 4 - SUBZONA MIXTA CU CLĂDIRI CONSTRUITE IN FRONT CONTINUU H MAX P+8E;


lONA ZRL 2a-1-SUBZONA MIXTA CU CLĂDIRI NSTRUITE IN FRONT DISCONTINUU H MAX P+3E:


RL 2a-2 -SUBZONA MIXTA CU CLĂDIRI

ONSTRUITE IN FRONT DISCONTINUU H MAX P+1E+M


ONSTRUCTIE PROPUSA S+P+2E+M D = 354.65 mp


ONSOLA PROPUSA CONSTRUCȚIEI


42.00 mp_|PARCARE PROPUSA ( 3 locuri de parcare)


3ONSTRUCTII VECINE DIN ZONA ZRL 4


3ONSTRUCTII VECINE DIN ZONA ZRL 2a-1


LONSTRUCTII VECINE DIN ZONA ZRL 2a-2


CAROSABIL DEFINITIV EXISTENT


TROTUARE SI ALEI CAROSABILE


ĂCCES PROPRIATATE BAZARU THEODOR


Q IaCCENTE PE ÎNĂLȚIME


BILANȚ TERITORIAL ZONAL EXISTENT

ZONA ZRL 4

ZONA ZRL 2a - 1

ZONA ZRL 2a - 2

S. TEREN

4275 mp

683 mp

865 mp

S. CONSTRUITA

1825 mD

185 mp

380 mp

S. C. DESFASURATA

15375 mD

740 mp

962 mp

P.O.T.

45%

27%

43%

S+P+8E

S+P+3E

1.1

S+P+1E+M


BILANȚ TERITORIAL ZONAL PROPUS

ZONA ZRL 4

ZONA ZRL 2a -1

ZONA ZRL 2a - 2

P.O.T.

45%

75%

50%

C.U.T

3.8

3.00

2.00

REGIM DE ÎNĂLȚIME

S+P+8E

S+P+3E

S+P+2E

P O T. MAXIM REZULTAT ZONA STUDIATĂ = 60%

C.U.T MAXIM REZULTAT ZONA STUDIATA = 3.00


Se propune a se reamenaja nr de parcari din spatele blocului LE 20 - zona ZRL t Nr. parcari existente = 38 Nr. parcari propuse = 63


ELABORARE PUZ PENTRU TERENUL DELIMITAT- DE 8 I RADA

SECERIȘULUI LA NORD . Bl LE19 LA SUD, STR POPORULUI LA EST; BD. ALEXANDRU LAPUSNEANU LA VEST

BENEFICIAR

BAZARU THEODOR

ADRESA

OBIECTIV

Mun constanta, str Luminei nr. 2, jud Constanta

NR. PROIECT

FAZA

SCARA

PLANȘA

31/2010

PUZ

1:500

REGLEMENTARI URBANISTICE

DATA

P03

august 2010


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT PUZ PENTRU TERENUL DELIMITAT DE SECERIȘULUI LA NORD,BL LE 19 -LA SUD,STR. POPORULUI-LA EST,BD. ALEXANDRU LAPUSNEANU VEST CF.AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR.57497/27.04.2010

-l-DISPOZITIl GENERALE

-l.l-ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Regulamentul Local de Urbanism-RLU-detaliaza reglementările din PUZ,fiind elaborate pe baza Regulamentului general de Urbanism aprobat prin HGR nr.525/1996.Prin aprobarea RLU simultan cu PUZ,ambele documentații devin acte de autoritate ale administrației publice locale.

-1.2-BAZA LEGALA A ELABORĂRII

Regulamentul Local de Urbanism-RLU-a fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,cu modificările si completările ulterioare,cu Ordinul

M.L.P.A.T.nr.l76/N/2000,cu prevederile HGR nr.525/1996 si cu alte acte legislative specific,dintre care:

-Constituția României -Codul civil

-Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si Legea

289/2006 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001

-Legea 18/1991-republicata-privind fondul funciar

-Legea nr.215/2000 privind administrația publica locala

-Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcții

-Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara

-Legea 422/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național

-Legea nr.137/1995 privind protecția mediului-Legea apelor nr.107/1996

-Legea nr.106/1996 privind protecția civila

-Legea nr.82/1998 pentru aprobarea ordonanței nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

Au fost preluate deasemenea prevederi ale unor ordine,hotarari de guvern sau ordonanțe, precum: -Ordinul nr.536/1997 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de Igiena si recomandări privind modul de viata al populației.

-Hotararea de guvern nr.101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protective sanitara

-Ordinul 699/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de emitere a avizelor si autorizațiilor de gospodărire a apelor

-Ordinul nr.62/1998 privind delimitarea zonelor expuse ricurilor natural -Ordonanța de urgenta nr.76/2000 privind regimul deșeurilor -Ordonanța de urgenta nr. 236/2000 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale,a florei si faunei sălbatice.

-Legea nr.755/2001 pentru aprobarea OG nr.58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de turism in Romania

-HG 1328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice

-Ordinul nr.61/1999 al președintelui ANAT pentru aplicarea normelor

metodologice si a criteriilor privind clasificarea structurilor de primire turistice -Ordinul MLPTL nr.549/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile si a spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap -Ordinul MLPAT nr.lO/N/1993 privind aprobarea Normativului pentru proiectarea parcajelor pentru autoturisme in localitati urbane

-Ordinul MLPAT nr.27/N/1999 pentru aprobarea Normativului de siguranța la foc a construcțiilor

-1.3-DOMENIUL DE APLICARE

Prevederile prezentului RLU se aplica strict in zona analizata prin prezentul PUZ care modifica (actualizeaza) prevederile PUG aprobat.

Ele se aplica in vederea realizării construcțiilor si amenajărilor aflate pe acest amplasament,orice modificare a prevederilor lui fiind posibila in condițiile legii nr.350/2001 numai pe baza unui alt PUZ avizat si aprobat legal.

Prin Planuri Urbanistice de Detaliu se pot aduce modificări la prezentul regulament numai in ceea ce privește modificarea POT;CUT si a distantelor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor.

Reglementarea activitatii de construire pe baza Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ-ului se va desfasura după cum urmeaza:

*Lucrari ce necesita autorizație de construire

Pentru lucrările de construire,extindere,reparare,consolidare,protejare precum si orice alte lucrări indifferent de valoarea lor,care urmeaza sa fie executate după aprobarea PUZ-ului,la construcțiile private (locuințe,comerț,serviciij/publice (străzi,trotuare,rețele tehnico-edilitare) pe baza CU emis de Primăria Constanta cu avizele specific cerințelor de calitate a construcțiilor potrivit prevederilor legale.Avizele si acordurile se emit de organismele abilitate.

*Lucrari ce nu necesita autorizație de construire

Se pot executa fara Autorizația de Construire toate tipurile de lucrări menționate explicit in Legea nr.50/1991,modificata cu:

-0ug.nr.122/2004

-Legea nr.119/2005

-Legea nr.52/2006

-Legea nr.376/2006

-Legea nr.117/2007

In cadrul PUZ s-au detaliat UTR-urile pe unitati si subunități funcționale, caracterizate prin omogenitatea funcționala si morfologica,reprezentând suportul grafic pentru exprimarea prescripțiilor Regulamentului Local de Urbanism. Zonificarea funcționala este evidențiata in planșa "Reglementeri urbanistice, zonificare" in care sunt stabilite condițiile de amplasare si conformare a construcțiilor,obligatoriu de respectat,in cadrul fiecărei subzone.

-II-REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

-ll.l-REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL CONSTRUIT

-Spatii verzi amenajate-min.10% din suprafața lotului -plantație de aliniament stradal

-Vestigii arheologice-raza 50m,in cazul descoperirii acestora.Autorizația de lucrări de intervenție sau de construire in zonele protejate cu vestigii arheologice este permisa numai după obținerea certificatului de descărcarea terenului de sarcina arheologica.

-Zone de protectie/interdictie *Este interzisa realizarea de puțuri forate pentru alimentarea cu apa sau bazine

vidanjabile pentru canailizarea menajera

*Zone de protecție fata de construcții si culoare tehnice

-LEA-l,5m din ax,in fiecare parte

-Zone cu interdicție temporara de construire-in cazul descoperirii unor vestigii arheologice,pana la descărcarea terenului de sarcina arheologica.

-II.2-REGULUI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI APARAREA INTERESULUI PUBLIC

*Masuri propuse-prevenirea/diminuarea riscurilor naturale

Conform "Codului de proiectare seismica"P 100-1/2006 amplasamentul studiat prin PUZ se afla in zona de hazard seismic definite de:

-accelerația orizontala a terenului ag=0,16g -perioada de colt Tc=0,7 sec

In conformitate cu prevederile STAS 6054/84,adancimea maxima de inghet este de 80 cm

In conformitate cu STAS 10101/21-92-"Actiuni in constructii-lncarcari date din zapada"amplasamentul se gaseste in zona B cu greutatea de referința gz=l,2kN/mp pentru o perioada de revenire de 10 ani,l,6kN/mp pentru o perioada de revenire de 25 ani si 2,0 kN/mp pentru o perioada de revenire de 50 ani.

Conform STAS 10101/20/90 "Acțiuni in constructii-lncarcari date de vânt" amplasamentul se incadreaza in zona C unde viteza medie lunara pe doua minute =30m/s si presiunea dinamica de baza la inaltimea de lOm deasupra

terenului=0,55kN/mp

Amplasamentul nu este expus riscului fenomenelor de instabilitate de tipul alunecărilor de teren

Având in vedere ca zona se dezvolta pe orizonturi de umplutura neomogena de grosimi relative mari (2,0-3,8m),realizarea de subsoluri sau demisoluri este obligatorie din punct de vedere structural.

Protejarea săpăturilor fata de reactiunea clădirilor invecinate se va face după caz,cu sprijiniri (palplanse,piloti forați,pereți mulați,etc.) cu fundații de diverse tipuri (tălpi continui,radiere,piloti,chesoane,barete) rezultate după analiza geotehnica detaliata a fiecărui amplasament.

Volumele de pamant puse in mișcare la realizarea infrastructurilor se vor depozitate in locul indicat de municipalitate.

Parcelele se vor amenaja (plantații,trotuare,platforme) pentru dirijarea si captarea controlata a apelor pluviale.

Consolele spre strada nu vorfi mai mari de l,5m (la o inaltime minima de 3,5m) si se vor realiza numai după obținerea avizului Enel/Electrica Dobrogea

*Masuri de protecție pentru diminuarea/eliminarea surselor de poluare

Nu se evidențiază riscuri antropice in zona studiata

Amenajarea platformelor gospodărești pentru resturile menajere se va face la distanta de min.Sm fata de locuința sau in camere special amenajate in corpul clădirilor.

Autorizarea construcțiilor in zona studiata se poate face numai cu condiția asigurării branșamentelor la rețelele edilitare existente (respectiv alimentare cu apa si canalizare,alimentare cu energie electrica,alimentare cu gaze sau branșament RADET)

Se interzice utilizarea pentru alte scopuri decât cele prevăzute prin PUZ a terenurilor rezervate pentru lucrări de utilitate publica (străzi,trotuare,rețele tehnico-edilitare)

-II.3-REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

-Pentru construcțiile noi se constituie regimul de construire înșiruit,pentru realizarea unui front compact spre strada

-Construcțiile noi se vor amplasa aliniate la limita amplasamentelor spre strada Consolele spre strada nu vor depăși l,5m (cu o inaltime minima de la cota trotuarului de 4,Om) si se vor realiza numai după obținerea avizului Enel-electrica Dobrogea.

-Construcțiile noi se vor amplasa de regula pe toata latimea spre strada a parcelei,in scopul realizării uni front continuu la strada.Construcțiile realizate in regim înșiruit se vor dispune cu calcane cu o adâncime maxima de 20m pe limitele laterale ale parcelei,cu excepția celor de colt care vor întoarce fațade spre ambele străzi.

-II.4-REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Pentru fiecare parcele este obligatorie realizarea celor doua tipuri de

accese,respectiv pietonal si carosabil

*Accese pietonale

Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap locomotor,conform prevederilor NP 051 -Este interzisa depășirea limitei parcelei spre strada cu amenajari aferente acceselor pietonale (trepte,rampe,etc)

-Se pot realiza pasaje si curți commune private accesibile permanent

publicului,sau numai in timpul programului de funcționare precum si pentru accese de serviciu.

*Accesele auto

-Accesele auto către spatiile de parcare sau garare din interiorul parcelelor vor avea latimea minima de 2,5m si panta maxima de 18%.

-Pentru clădirile noi a căror funcționalitate impune accesul mijloacelor auto de intervenție PSI pe minimum 2 fațade,se va asigura accesul acestora in interiorul parcelelor printr-un pasaj dimensionat astfel incat sa permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor (cu excepția amplasamentelor de colt sau a celor cu deschideri la doua străzi)

-Ieșirile din garaje si parcaje vor fi bine marcate si semnalizate,astfel incat sa fie vizibile in orice condiții atmosferice

-Este interzisa modificarea cotelor trotuarelor existente la realizarea rampelor de acces la parcaje/garaje

-Este interzisa depășirea limtei lotului spre strada cu planul înclinat al rampelor de acces la parcaje/garaje.

-In cazul parcelelor de colt sau cu aliniamente la mai multe străzi,accesul carosabil va fi ales in funcție de condițiile de trafic si de caracteristicile geometrice cele mai favorabile.

*Parcaje

-Numărul necesar de locuri de parcare va fi asigurat in interiorul parcelelor, coroborat cu specificul funcțional al clădirilor,astfel:

-locuinte-1 loc de parcare pentru unitatea locativa cu Su sub 100 mp

-2 locuri de parcare pentru unitatea locativa cu Su peste 100 mp

-spatii comerciale-1 loc parcare pentru 35 mp.Su -hoteluri-cf.normelor specific

-II.5-REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

-Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare

-La clădirile dispuse pe aliniament,racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se

va face pe sub trotuare,pentru a evita producerea ghetii

-Toate branșamentele la rețelele tehnico-edilitare se vor realiza îngropat

-II.6-REGULI CU PRIVIRE LA FORMA 51 DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

-Loturile de teren provenite din dezmembrarea parcelelor existente nu sunt construibile.

-Având in vedere regimul de construire insiruit,nu se limitează deschiderea la strada sau suprafața parcelei construibile.

-Il.7-Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

-Pe fiecare parcela este obligatorie realizarea de spatii plantate pe o suprafața de min.10% din suprafața terenului.

-Se vor păstră si imbunatati plantațiile de aliniament de-a lungul străzilor perimetrale

-Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar realizării acceselor si parcajelor.

-III-ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

-Conform prevederilor PUG zona studiata este incadrata in UTR5 si subzona ZRL2a si ZRL4 cu următoarele reglementari urbanistice:

• Funcțiuni permise pentru ZRL 2a : Locuințe individuale si funcțiuni

complementare locuirii: parcare/garare, comerț cu amanantul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitatea de profesiuni liberale( avocatura, arhitectura, medicina etc) in limita a maxim 25% din AC -Regim de inaltime P+2E; POT max = 35%; CUT maxim = 1.00

• Funcțiuni permise pentru ZRL 4: Locuințe in proprietate privata si locuințe sociale; construcții aferente echipării tehnico edilitare, amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri. Regim maxim inaltime P+4E; POT maxim = 30%; CUT maxim = 1.5

Deoarece reglementările aprobate in 1999 sunt depășite, situația existenta in teren avand deja indicatori urbanistici mult mai mari, se impune modificarea acestora printr-o documentație de amenajare a teritoriului.

Se propune pentru zona ZRL 2a-l POT = 7S%; CUT = 3; Regimul maxim de inaltime P+3E

Se propune pentru zona ZRL 2a-2 POT = 50%; CUT = 2; Regimul maxim de inaltime P+2E

Se propune pentru zona ZRL 4 POT = 45%; CUT = 3.8; Regimul maxim de inaltime P+8E

-IV-PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

Zona este constituita din amestecul diferitelor funcțiuni publice si de interes general cu locuințele dispuse de-a lungul principalelor artere de circulație,in prelungirea zonei centrale.

Zona se compune din următoarele subzone de reglementare:

-ZRL 2a-l-subzona mixta cu clădiri construite in front discontinuu,avand regimul de inaltime max.P+3 E-POT max.=75% -CUT max.=3

-se dezvolta de-a lungul străzilor cu prospect normal,pe loturi de adâncime mica,in zonele de colt spre străzile cu prospect mare

-ZRL 2a-2-subzona mixta cu clădiri construite in front discontinuu,avand regimul de inaltime max.P+2 E-POT max.=50% -CUT max.=2

-se dezvolta de-a lungul străzilor cu prospect normal,pe loturi de adâncime mica,in zonele de colt spre străzile cu prospect mare

-ZRL4-subzona mixta cu clădiri construite in front continuu, avand regimul de inaltime max.P+8 E.-POT max.=45%.CUT max.=3.8

-se dezvolta de-a lungul străzilor cu prospect mare,pe loturi de adâncime mica,in zonele de colt spre străzile cu prospect mare

-IV.I-UTILIZARE FUNCȚIONALA

-a-Utilizari admise- ZRL 2a-l, ZRL 2a-2 si ZRL 4

-instituții,servicii si echipamente publice

-sedii companii sau firme,servicii pentru întreprinderi (proiectare,cercetare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale)

-lacasuri de cult,servicii sociale colective sau individuale -comerț cu amănuntul

-hoteluri,pensiuni,agenții de turism,alimentație publica(restaurant,cofetarii, cafenele,etc)

-depozitare mic-gros

-prestări de dervicii

-parcaje supraterane si subterane.

-locuințe individuale si colective care includ si spatii cu acces public la nivelul subsol/parter/mezanin.

-b-Utilizari admise cu condiționări- ZRL 2a-l, ZRL 2a-2 si ZRL 4

-toate clădirile vor avea la parterul orientat spre strada funcțiuni care admit accesul publicului

-se admit activitati in care accesul publicului la parterul clădirilor nu este liber numai cu condiția ca acestea sa nu prezinte la strada un front mai lung de 40,Om si sa nu fie invecinate mai mult de 2 astfel de clădiri.

-c-Utilizari interzise

-activitati productive poluante,cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat

-depozitare en gros si depozite fier vechi

-depozitare material refolosibile

-spălătorii auto,benzinării

-platforme precolectare deșeuri urbane

-functiuni/servicii care necesita expunere pe domeniul public

-IV.II-CONDITII DE AMPLASARE,ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLĂDIRILOR -a-Caracteristici ale parcelelor ZRL 2a-l, ZRL 2a-2 si ZRL 4

-In cazul construcțiilor publice dispuse izolat,terenul minim este de 1000 mp cu un front la strada de minimum 30m

-Pentru celelalte categorii de funcțiuni (inclusiv locuințe) se recomanda interzicerea dezmembrării parcelarului existent.

Tipul de construire recomandat este de clădiri insiruite,cu fațada către strada si către curtea interioara pe toata deschiderea parcelei

-b-Amplasarea clădirilor fata de aliniament

ZRL 2a-l, ZRL 2a-2 si ZRL 4

-Toate clădirile noi se vor dispune pe aliniament

-Racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taierea coltului după o linie perpendicular pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente.

-Se admit console către domeniul public daca nu depasesc l,5m de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4,Om pe verticala fata de cota trotuarului.Consolele se vor realiza numai după obținerea avizului Enel-Electrica Dobrogea.

-c-Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor ZRL 2a-l, ZRL 2a-2 si ZRL 4

-Clădirile noi se vor realiza cu calcane către limitele laterale ale parcelelor. -Calcanele vizibile din circulațiile publice vor fi tratate coloristic pentru diminuarea impactului vizual negative.

-Retragerea fata de limita posterioara va fi variabila,in funcție de adâncimile parcelelor si de indicatorii de ocupare ai terenului

-d-Circulatii si accese

ZRL 2a-l, ZRL 2a-2 si ZRL 4

-Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minimum 4m lățime,dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate.

-In cazul parcelelor de colt sau cu aliniament la mai multe străzi,accesul (accesele) carosabil va fi ales in raport cu condițiile de trafic si de caracteristicile geometrice cele mai favorabile.

-In cazul funcțiunilor care impun accesul autospecialelor de stingere a incendiilor pe mai mult de 1 fațada,se va asigura un acces carosabil in curtea posterioara printr-un pasaj dimensionat incat sa permită accesul acestora.

-Accesul pietonal va fi asigurat din trotuarele existente si va fi dimensionat astfel incat sa satisfaca nevoile de circulație ale funcțiunilor de pe parcela,in funcție de capacitatea clădirilor

-In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap,in conformitate cu normele in vigoare

-e-Stationarea autovehiculelor

ZRL 2a-l, ZRL 2a-2 si ZRL 4

-Staționarea autovehiculelor pe străzile Secerișului si Alexandru Lapusneanu se poate face in lungul celor doua străzi,cf.plansei de reglementari urbanistice. Parcarea autovehiculelor se va face in interiorul parcelelor

-Numărul necesar de locuri de parcare va fi asigurat in interiorul parcelelor, coroborat cu specificul funcțional al clădirilor,astfel:

-locuinte-1 loc de parcare pentru unitatea locativa cu Su sub 100 mp

-2 locuri de parcare pentru unitatea locativa cu Su peste 100 mp

-spatii comerciale-1 loc parcare pentru 35 mp.Su -hoteluri-cf.normelor specifice

-Inaltimea maxima a clădirilor

ZRL 2a-l-P+3E (H.max.cornisa=12.00m)

ZRL 2a-2-P+2E (H.max.cornisa=9.20m) ZRL4-P+8E (Hmax.cornisa=25,5m)

Nota-nu se normează numărul de subsoluri

-g-Aspectul exterior al clădirilor

ZRL 2a-l, ZRL 2a-2 siZRL4

-Aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specific funcțiunilor,cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de rolul social al străzilor comerciale,de particularitățile sitului,de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor invecinate cu care se afla in relație de co-vizibilitate -Se interzice montarea vizibila a aparatelor de aer condiționat pe fațadele principale.

-h-Conditii de echipare edilitara

ZRL 2a-l, ZRL 2a-2 si ZRL 4

-Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare

-La clădirile dispuse pe aliniament,racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se va face pe sub trotuare,pentru a evita producerea ghetii.Se recomanda scurgerea interioara a apelor pluviale.

-Toate branșamentele la rețelele tehnico-edilitare se vor realiza îngropat

-i-Spatii libere si spatii plantate

ZRL 2a-l, ZRL 2a-2 si ZRL 4

-Pe fiecare parcela este obligatorie realizarea de spatii plantate pe o suprafața de min.10% din suprafața terenului.

-Se vor păstră si imbunatati plantațiile de aliniament de-a lungul străzilor perimetrale

-Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar realizării acceselor si parcajelor.

-j-lmprejmuiri

ZRL 2a-l, ZRL 2a-2 si ZRL 4

-Gardurile spre strada vor fi transparentelor avea inaltimea maxima de 2,2m,cu

soclu opac de max.0,80m,cu partea superioara transparent

-Gardurile pe limitele laterale si posterioare ale parcelelor se pot realiza:

-a-gard plin/opac cu inaltimea de 1,8-2,Om

-b-gard traforat/transparent cu soclu plin de max.80 cm,dublat de gard viu

-IV.lll-POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI -A-PENTRU CONSTRUCȚII NOI REALIZATE PE PARCELE LIBERE (sau care devin libere prin desființarea construcțiilor existente)

-a-Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

-ZRL 2a-l-POT max.=75%

-ZRL2a-2-POT max.=50%

-ZRL4-POT max=45%

-b-Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

-ZRL 2a-l -3

-ZRL 2a-2 -2

-ZRL 4-3.8

-B-PENTRU LOTURILE CONSTRUITE SE ADMITE:

-a-Extinderea construcțiilor parter existente cu spatii anexa care au ca obiect imbunatatirea condițiilor de locuire (bucătărie,baie,grup sanitar,centrala termica,etc) prin majorarea cu 10% a POT existent

-b- Supraetajarea cu un nivel a clădirilor parter existente,cu pastrarea POT existent si CUT max.=1.5

întocmit,

Arh. Crudu Gheorghev