Hotărârea nr. 40/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.BABA NOVAC , STR.MIHAIL JURA, STR.GHEORGHE DIMA, STR.EDUARD CAUDELLA SI LIMITA DE PROPRIETATE SHOWROOM, TEREN IN SUPRAFATA DE 15159,8MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

ROMANIA


HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Baba Novac, str. Mihail Jura, str. Gheorghe Dima, str. Eduard Caudella și limita de proprietate SHOWROOM,

teren în suprafață de 15159,8 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 1Q . Q2 2011 .

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 152967/08.12.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 150117/08.12.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea Dnului VASVARI VASILE înregistrată sub nr. 150117/03.12.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 94469/13.07.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Baba Novac, str. Mihail Jura, str. Gheorghe Dima, str. Eduard Caudella și limita de proprietate SHOWROOM, teren în suprafață de 15159,8 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Dnului VASVARI VASILE , tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR,


MATEI CONSTANTIN

CONSTANȚA

NR. 40    / 10.02. 2011

ANEXA LA HCLM NR.40/2011ZONE REGLEMENTATE

I    | ZM - SUBZONA MIXTA - COMERȚ, SE

SUBZONA MIXTA CU D+P+4E (Io. alimentație publica, birouri pentru e avocatura, arhitectura, medicina, m produse fara nocivitate, invatamint, diversitate funcționala decât ZIS2

-    inaltimea maxima admisa este D+

-    POT maxim = 80%

-    CUT maxim = 4,00

I    | ZIS 1 - SUBZONA CULTE SI INVATAMAI

SE PASTREAZA CONFORM PUD Con invatamant

-    inaltimea maxima admisa este P+1E - spu

-    POT maxim = 26%

-    CUT maxim = 0,40

|    | ZIS2 - SUBZONA COMERȚ SI SERVICII

SE PASTREAZA CONFORM PUD Comp

-    inaltimea maxima admisa este P+3E+M

-    POT maxim = 80%

-    CUT maxim = 4,00

ZONE LIMITROFE PUZ, REGLEMEN DOCUMENTAȚII DE URBANISM SI * IN VIGOARE

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1.    Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării: P.U.Z. ZONA DELIMITATĂ DE STRĂZILE BABA NOVAC,

MIHAIL JORA, GHEORGHE DIMA, EDUARD CAUDELLA SI LIMITA DE PROPRIETATE SHOWROOM

conform aviz de oportunitate nr.99469/13.07.2010

Beneficiar: VASVARI VASILE

Proiectant general: SC PROMO DESIGN SRL

Data elaborării: septembrie 2010

1.2.    Obiectul PUZ

Solicitări ale temei program:

Prin acest studiu sunt analizate posibilitățile de dezvoltare urbana a unui pateu de teren construit, delimitat de o trama stradala existenta, in intravilanul municipiului Constanta, in zona Compozitorilor - Baba Novac.

Beneficiarul a realizat o construcție cu regim de inaltime D+P+4E cu funcțiunea de birouri si dorește modificarea funcțiunii existente din birouri in locuire. Pentru UTR ZIS2 - zona comerț si servicii din care face parte terenul care a generat PUZ, funcțiunea de locuire nu apare in funcțiunile admise pentru zona, conform PUD Compozitorilor - Baba Novac HCLM 399/2002.

Prin realizarea acestui PUZ beneficiarul dorește sa diversifice funcțiunile aprobate in zona.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiata:

Conform prevederilor PUD zona Compozitorilor - Baba Novac HCLM 399/2002, Constanta, zona studiata conține subzona ZIS1- modificat prin PUZ Construire biserica si spatii pentru invatamant, ce cuprinde culte si invatamant si subzona ZIS2, ce cuprinde comerț si servicii, in regim izolat de construire, cu regim maxim de inaltime P+3E+M.

Zona este organizata si reglementata prin PUD zona Compozitorilor-Baba Novac, dar sunt unele probleme datorita:

- existentei unor străzi neasfaltate sau deteriorate;

-    echipării edilitare incomplete pe traseele stradale;

-    zona in curs de dezvoltare ce are un impact vizual neplăcut datorita șantierelor si străzilor neasfaltate.

1.3. Surse de documentare

Surse utilizate la fundamentarea soluției sunt:

-    Planul Urbanistic General al Municipiului Constanta

-    Regulamentul de Urbanism

-    PUD zona Compozitorilor-Baba Novac si Regulament aferent

-    PUZ Construire biserica si spatii pentru invatamant si Regulament aferent

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluția zonei

Date privind evoluția zonei:

Zona alocata studiului este situata in zona Compozitorilor-Baba Novac, fiind delimitată de următoarele artere de circulație: str. Baba Novac la nord, str. Mihail Jora si Gheorghe Dima la sud, limita de proprietate showroom la est si str. Eduard Caudella la vest.

Zona se afla in proces de transformare/dezvoltare, existând mai multe șantiere, dar si documentații de urbanism si proiecte aprobate.

Caracteristici semnificative ale zonei reiationate cu evoluția localității:

Principalele caracteristici ale zonei sunt:

-    existenta unor străzi neasfaltate sau deteriorate;

-    echiparea edilitara incompleta pe traseele stradale;

-    str. Baba Novac care la orele de vârf nu face fata fluxului auto;

-    zona in curs de dezvoltare ce are un impact vizual neplăcut datorita șantierelor si străzilor neasfaltate;

Potențial de dezvoltare:

Deoarece tendințele de dezvoltare ale zonei si dorințele proprietarilor sunt puțin diferite de prevederile PUD zona Compozitorilor-Baba Novac, prin acest PUZ se vor stabili reglementari care completează documentațiile existente si asigura integrarea acestor zone in dezvoltarea de larga perspectiva a municipiului, inclusiv un plan precis de modernizare si completare a echipamentelor sociale si tehnico-edilitare.

2.2.    încadrarea in localitate

Poziția zonei fata de intravilanul localității:

Zona studiata se afla in intravilanul localității, in zona Compozitorilor-Baba Novac. Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul poziției, accesibilității, cooperării in domeniul edilitar, servirea cu instituții de interes general:

Având in vedere amplasamentul, accesul din str.Baba Novac, zona studiata are o buna posibilitate de interconectare cu restul orașului, atat sub aspect functional/relatii directe cat si sub aspect edilitar (pe străzile din zona pe care nu exista inca toate rețele tehnico-edilitare).

Deasemenea, zona este situata la mica distanta fata de dotări orășenești importante (centre comerciale, dotări educaționale si culturale, spatii verzi etc).

2.3.    Elemente ale cadrului natural

Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica, relief, rețea hidrografica, clima, condiții geotehnice, riscuri natural:

Zona studiata este amplasata intr-un tesut urban existent, beneficiand de o trama stradala dezvoltata si de echipare cu mai multe tipuri de rețele tehnico-edilitare.

Nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru care sunt obligatorii masuri speciale de proiectare la fazele ulterioare.

Zona studiata prezintă o structura geotehnica a terenului cu umpluturi relativ mari (intre 2 si 3m), ceea ce implica realizarea de subsoluri sau demisoluri pentru fundare pe stratul de loess (cu implicații pozitive in ceea ce privește realizarea de locuri de parcare/garaje in interiorul parcelelor).

2.4.    Circulația

Aspecte critice privind desfasurarea in cadrul zonei a circulației:

Circulatiia este ierarhizata si relativ bine dimensionata, dar exista porțiuni neasfaltate sau afectate de șantierele din zona.

Capacitati de transport, greutati in fluenta circulației, incomodări intre tipurile de circulații precum si dintre acestea si alte funcțiuni ale zonei, necesitați de modernizare ale traseelor existente si de realizare a unor artere noi, transport in comun, intersecții cu probleme, proprietăți:

Străzile care delimitează zona au următoarele dimensiuni:

-    str. Gheorghe Dima- 10,00m (2 x trotuar 1,50m, carosabil 7,00m)

-    str. Mihail Jora- 14,00m (2 x trotuar 3,50m, carosabil 7,00m)

-    str. Eduard Caudella- 14,00m (2 x trotuar 2,OOm, carosabil 10,00m)

-    str. Baba Novac - 14,OOm (2 x trotuar 2,OOm, carosabil 10,OOm) - propusa spre lărgire la 2 benzi pe sens, despărțite de spațiu verde.

2.5. Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupa zona studiata:

Funcțiunea dominanta a zonei este cea de servicii (showroom-uri auto) (exprimata in clădiri cu regim de inaltime maxim de P+1/P+2, in stare buna, fiind intervenții relativ recente). Clădirile cu funcțiunea de servicii sunt amplasate pe str. Baba Novac, strada care este intens circulata. Pe loturile situate pe străzile secundare de importanta locala cum ar fi str. Mihail Jora si str. Gheorghe Dima predomina funcțiunea de locuire.

Relationari intre funcțiuni:

Zona face parte din PUD zona Compozitorilor - Baba Novac HCLM 399/2002 si se învecinează in sud si est cu L1 - SUBZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE SAU COLECTIVE MEDII CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2+M si PUZ Construire locuința P+1E+M cu spălătorie la parter - SUBZONA MIXTA - COMERȚ, SERVICII, ECHIPAMENTE PUBLICE SI LOCUINȚE , la vest cu L2 - modificat prin PUZ Ansamblu locuințe Baba Novac - ANL - SUBZONA LOCUINȚE COLECTIVE P+9 si la nord cu PUZ Baba Novac HCLM 265/2008.

Gradul de ocupare a zonei cu fond construit:

-    Stotala =    15159.8 mp

-    Sconstruita existent =    4467.9 mp

-    Sdesfasurata existent = 9633.8 mp

-    P.O.T. existent = 29.47%

P.O.T. max. conf. PUD Compozitorilor - Baba Novac HCLM 399/2002 ZIS1 = 25% P.O.T. max. conf. PUD Compozitorilor - Baba Novac HCLM 399/2002 ZIS2 = 80%

-    C.U.T. existent = 0.64

C.U.T. max. conf. PUD Compozitorilor - Baba Novac HCLM 399/2002 ZIS1= 1.25 C.U.T. max. conf. PUD Compozitorilor - Baba Novac HCLM 399/2002 ZIS2= 4.0

Se observa ca POT si CUTau valori mai mici decât cele reglementate, dar acest lucru apare datorita faptului ca zona este in curs de construire, existând mai multe șantiere si documentații aprobate.

Aspecte calitative ale frontului construit:

Din analiza fondului construit existent rezulta ca majoritatea construcțiilor sunt

in stare buna, fiind realizate relativ recent.

Asigurarea cu servicii a zonei in corelare cu zonele vecine:

Accesul la servicii si dotări se face in afara zonei de studiu, in imediata

vecinătate.

Asigurarea cu spatii verzi:

In zona studiata nu exista spatii verzi publice sau plantații de aliniament. Se pot adauga ca si spatii verzi grădinile din interiorul parcelelor.

Existenta unor riscuri naturale in zona studiata si in zonele vecine:

Singurul risc natural este cel seismic. Pentru fazele ulterioare de proiectare (si la toate documentațiile pentru eliberarea Autorizațiilor de Construire) este obligatorie realizarea studiilor geotehnice aprofundate si corelarea condițiilor rezultate din acestea cu soluțiile de structura si de protejare a vecinătăților fata de lucrările de infrastructura care se vor executa.

Principalele disfunctionalitati:

Din analiza situației existente s-a constatat ca zona este in curs de dezvoltare, existând mai multe șantiere, dar si documentații de urbanism si proiecte aprobate.

2.6.    Echiparea edilitara

Stadiul echipării edilitare:

De-a lungul străzilor din zona studiata exista următoarele rețele tehnico-edilitare: alimentare cu apa, canalizare menajera, canalizare pluviala, rețea electrica, rețea de telefonie si cablu TV, rețea de iluminat public, rețea de alimentare gaze.

2.7.    Probleme de mediu

Având in vedere faptul ca zona studiata face parte dintr-un tesut urban existent, cu trama stradala dezvoltata si echipata cu mai multe tipuri de rețele tehnico-edilitare, nu exista riscuri naturale si antropice.

In zona studiata nu exista valori de patrimoniu care necesita protecție.

2.8. Opțiuni ale populației

Propunerile urbanistice din prezenta documentație vin in intampinarea solicitărilor in creștere din partea populației de dezvoltare a acestei zone (cereri de certificate de urbanism) precum si a tendinței generale de dezvoltare a fondului construit existent.

Poziția in localitate, precum si trama stradala existenta pot constitui premizele unei dezvoltări coerente si stabile din punct de vedere urbanistic.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1.    Concluzii ale studiilor de fundamentare

Anterior elaborării prezentei documentații nu au fost elaborate studii de

fundamentare. Principalele reglementari din PUZ sunt consecința logica a analizei

/

următoarelor elemente existente ale zonei:

-    pe str. Baba Novac care este o artera importanta la nivelul orașului sunt amplasate funcțiuni comerciale si de servicii;

-    pe str. Mihail Jora, str. Gheorghe Dima, străzi care sunt de importanta locala sunt amplasate funcțiuni predominant rezidențiale.

3.2.    Prevederi ale documentațiilor de urbanism

Conform prevederilor PUD zona Gompozitorilor-Baba Novac, Constanta, zona studiata conține subzona ZIS1- modificat prin PUZ Construire biserica si spatii pentru invatamant, ce cuprinde culte si invatamant si subzona ZIS2, ce cuprinde comerț si servicii, in regim izolat de construire, cu regim maxim de inaltime P+3E+M.

Zona este organizata si reglementata prin PUD zona Compozitorilor-Baba Novac, dar sunt citeva probleme datorita:

-    existentei unor străzi neasfaltate sau deteriorate;

-    echipării edilitare incomplete pe traseele stradale;

-    zona in curs de dezvoltare ce are un impact vizual neplăcut datorita șantierelor si străzilor neasfaltate;

3.3.    Valorificarea cadrului natural

Având in vedere faptul ca zona studiata este un tesut urban existent, cu trama stradala dezvoltata si parcelar stabil, cu fond de construcții existent, nu este posibila valorificarea cadrului natural.

3.4.    Modernizarea circulației

Circulatiia este ierarhizata si relativ bine dimensionata. Exista porțiuni neasfaltate sau afectate de șantierele din zona. Se vor moderniza toate circulațiile carosabile din zona cum ar fi:

-    str.Baba Novac este propusa spre lărgire la 2 benzi pe sens, despărțite de spațiu verde

-    pe str. Eduard Caudella se va realiza un spațiu verde pe mijlocul străzii, pentru despărțirea celor doua sensuri.

Locurile de parcare se vor realiza in interiorul parcelei.

3.5.    Zonificare funcționala - reglementari, bilanț teritorial, indici urbanistici

Prin prezenta documentație se propune incadrarea terenului care a generat PUZ-ul in ZM- SUBZONA MIXTA CU D+P+4E (locuire si comerț, servicii, alimentație publica, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale - avocatura, arhitectura, medicina, mica producție si depozitare produse fara nocivitate, invatamint, sanatate, parcare), cu o mai mare diversitate funcționala decât ZIS2; unitatea teritoriala de referința ZIS1 se pastreaza nemodificata.

Având in vedere structura fondului construit existent, ampriza străzilor si structura funcționala se instituie următoarele reglementari pentru subzona propusa:

-    Hmax = D+P+4E

-    P.O.T. maxim = 65%

-    C.U.T. maxim = 3.25

Detalii ale reglementarilor urbanistice sunt prezentate in Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ.

3.6.    Dezvoltarea echipării edilitare

Pe măsură dezvoltării zonei si a deteriorării in timp a rețelelor existente se va proceda la inlocuirea lor, pe aceleași trasee, cu rețele noi, din materiale superioare celor din care au fost realizate inițial.

3.7.    Protecția mediului

Având in vedere specificul funcțional al zonei, este exclusa apariția unor clădiri/ funcțiuni care sa constituie surse de poluare a mediului.

Riscul natural (seismic) va fi prevenit prin proiectarea si execuția construcțiilor cu respectarea prevederilor legale in ceea ce privește dimensionarea si calculul seismic a clădirilor.

Toate apele reziduale (menajere si pluviale) vor fi preluate de rețeaua oraseneasca existenta si tratate in statia de epurare oraseneasca.

Pentru funcțiunile care pot deversa in sistemul de canalizare ape uzate neconforme, se va lua măsură preepurarii locale a acestora.

Depozitarea deșeurilor se va face controlat si se va proceda la preluarea si depozitarea lor de către prestatorul de servicii specializate. Depozitarea se va face pe platforme situate in interiorul proprietăților la distante mai mari de 5m de clădiri sau in camere special amenajate in interiorul clădirilor.

In interiorul fiecărei parcele este obligatorie amenajarea spatiilor verzi pe min.10% din suprafața parcelei.

3.8. Obiective de utilitate publica

Nu se propune realizarea unor obiective de utilitate publica in zona studiata. Pentru realizarea investițiilor nu este necesara schimbarea regimului juridic al proprietăților.

Terenul care a generat PUZ-ul este proprietatea lui VASVARI VASILE, dobândit conform actelor anexate.

4. CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Principala măsură de luat este aceea a actualizării documentației PUG conform modificărilor rezultate din prezentul PUZ. ___________


Data


24.11.2010


întocmit,

Arh. Mirela Bancescu

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT P.U.Z. ZONA DELIMITATĂ DE STRĂZILE BABA NOVAC, MIHAIL JORA, GHEORGHE DIMA, EDUARD CAUDELLA SI LIMITA DE PROPRIETATE SHOWROOM

conform aviz de oportunitate nr.99469/13.07.2010

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1.    Rolul regulamentului local de urbanism

Regulamentul Local de Urbanism - RLU - detaliaza reglementările din PUZ, fiind elaborate pe baza Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr.525/1996. Prin aprobarea RLU simultan cu PUZ, ambele documentații devin acte de autoritate ale administrației publice locale.

1.2.    Baza legala a elaborării

Regulamentul Local de Urbanism - RLU - a fost elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare, cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.176/N/2000, cu prevederile HGR nr.525/1996 si cu alte acte legislative specific, dintre care:

-    Constituția României;

-    Codul civil;

-    Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului si Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001;

)    - Legea nr. 18/1991 - republicata - privind fondul funciar;

-    Legea nr. 215/2000 privind administrația publica locala;

-    Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții;

-    Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara;

-    Legea nr. 422/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național;

-    Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului;

-    Legea apelor nr. 107/1996;

-    Legea nr. 106/1996 privind protecția civila;

-    Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea ordonanței nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Au fost preluate deasemenea prevederi ale unor ordine, hotarari de guvern sau ordonanțe, precum:

-    Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de Igiena si recomandări privind modul de viata al populației;

-    HG nr.101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protective sanitara;

-    Ordinul nr. 699/1999 pentru aprobarea procedurii si competentelor de emitere a avizelor si autorizațiilor de gospodărire a apelor;

-    Ordinul nr. 62/1998 privind delimitarea zonelor expuse ricurilor natural;

-    Ordonanța de urgenta nr. 76/2000 privind regimul deșeurilor;

-    Ordonanța de urgenta nr. 236/2000 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice;

-    Legea nr. 755/2001 pentru aprobarea OG nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatilor de turism in Romania;

-    HG nr. 1328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice;

-    Ordinul nr. 61/1999 al președintelui ANAT pentru aplicarea normelor metodologice si a criteriilor privind clasificarea structurilor de primire turistice;

-    Ordinul MLPTL nr.549/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile si a spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap;

-    Ordinul MLPAT nr.10/N/1993 privind aprobarea Normativului pentru proiectarea parcajelor pentru autoturisme in localitati urbane;

-    Ordinul MLPAT nr. 27/N/1999 pentru aprobarea Normativului de siguranța la foc a construcțiilor.

I.3. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului RLU se aplica strict in zona analizata prin prezentul PUZ care modifica (actualizeaza) prevederile PUZ / PUG aprobate.

Ele se aplica in vederea realizării construcțiilor si amenajărilor aflate pe acest amplasament, orice modificare a prevederilor lui fiind posibila in condițiile legii nr. 350/2001 numai pe baza unui alt PUZ avizat si aprobat legal.

Prin Planuri Urbanistice de Detaliu se pot aduce modificări la prezentul regulament numai in ceea ce privește modificarea distantelor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor.

Reglementarea activitatii de construire pe baza Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ-ului se va desfasura după cum urmeaza:

Lucrări ce necesita autorizație de construire:

Pentru lucrările de construire, extindere, reparare, consolidare, protejare precum si orice alte lucrări indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie executate după aprobarea PUZ-ului, la construcțiile private (locuințe) / publice (străzi, trotuare, rețele tehnico-edilitare) pe baza CU emis de Primăria Constanta cu avizele specific cerințelor de calitate a construcțiilor potrivit prevederilor legale. Avizele si acordurile se emit de către organismele abilitate.

Lucrări ce nu necesita autorizație de construire:

Se pot executa fara Autorizația de Construire toate tipurile de lucrări menționate explicit in Legea nr. 50/1991, modificata cu:

-    Oug. nr. 122/2004;

-    Legea nr. 119/2005;

-    Legea nr. 52/2006;

-    Legea nr. 376/2006;

-    Legea nr. 117/2007.

In cadrul PUZ s-au detaliat UTR-urile pe unitati si subunități funcționale, caracterizate prin omogenitatea funcționala si morfologica, reprezentând suportul grafic pentru exprimarea prescripțiilor Regulamentului Local de Urbanism.

Zonificarea funcționala este evidențiata in planșa “Propuneri si reglementari” in care sunt stabilite condițiile de amplasare si conformare a construcțiilor, obligatoriu de respectat, in cadrul fiecărei subzone.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

11.1. Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului

natural construit

-    spatii verzi amenajate - min.10% din suprafața lotului;

-    vestigii arheologice - raza 50 m, in cazul descoperirii acestora. Autorizația de lucrări de intervenție sau de construire in zonele protejate cu vestigii arheologice este permisa numai după obținerea certificatului de descărcarea terenului de sarcina arheologica;

-    este interzisa realizarea de puțuri forate pentru alimentarea cu apa sau bazine vidanjabile pentru canalizarea menajera.

Zone de protecție fata de construcții si culoare tehnice:

-    LEA -1,5 m din ax, in fiecare parte;

-    zone cu interdicție temporara de construire - in cazul descoperirii unor vestigii arheologice, pana la descărcarea terenului de sarcina arheologica.

II.2. Regului cu privire la siguranța construcțiilor si apararea interesului public *Masuri propuse - prevenirea / diminuarea riscurilor natural:

Conform “Codului de proiectare seismica” P 100-1/2006 amplasamentul studiat prin PUZ se afla in zona de hazard seismic definite de:

-    accelerația orizontala a terenului ag=0,16g;

-    perioada de colt Tc=0,7 sec.

In conformitate cu prevederile STAS 6054/84, adancimea maxima de inghet este de 80 cm.

In conformitate cu STAS 10101/21-92 - “Acțiuni in construcții - încărcări date din zapada” amplasamentul se gaseste in zona B cu greutatea de referința gz=1,2kN/mp pentru o perioada de revenire de 10 ani, 1,6kN/mp pentru o perioada de revenire de 25 ani si 2,0 kN/mp pentru o perioada de revenire de 50 ani.

Conform STAS 10101/20/90 “Acțiuni in construcții - încărcări date de vânt” amplasamentul se incadreaza in zona C unde viteza medie lunara pe doua minute =30m/s si presiunea dinamica de baza la inaltimea de 10m deasupra terenului=0,55kN/mp.

Amplasamentul nu este expus riscului fenomenelor de instabilitate de tipul alunecărilor de teren.

Având in vedere ca zona se dezvolta pe orizonturi de umplutura neomogena de grosimi relative mari (2,0-3,8m), se recomanda realizarea de subsoluri sau demisoluri.

Protejarea săpăturilor fata de reactiunea clădirilor învecinate se va face după caz,cu sprijiniri (palplanse, piloti forați, pereți mulați, etc.) cu fundații de diverse tipuri (tălpi continui, radiere, piloti, chesoane, barete) rezultate după analiza geotehnica detaliata a fiecărui amplasament.

Volumele de pamant puse in mișcare la realizarea infrastructurilor se vor depozitate in locul indicat de municipalitate.

Parcelele se vor amenaja (plantații, trotuare, platforme) pentru dirijarea si captarea controlata a apelor pluviale.

Masuri de protecție pentru diminuarea / eliminarea surselor de poluare:

Nu se evidențiază riscuri antropice in zona studiata.

Amenajarea platformelor gospodărești pentru resturile menajere se va face la distanta de min. 5,0 m fata de locuința sau in camere special amenajate in corpul clădirilor.

Autorizarea construcțiilor in zona studiata se poate face numai cu condiția asigurării branșamentelor la rețelele edilitare existente (respectiv alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu energie electrica .alimentare cu gaze sau branșament RADET).

Se interzice utilizarea pentru alte scopuri decât cele prevăzute prin PUZ a terenurilor rezervate pentru lucrări de utilitate publica (străzi, trotuare, rețele tehnico-edilitare).

11.3.    Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

-    clădirile noi se vor amplasa respectind alinierea sau amplasamentul construcțiilor existente vecine;

-    clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective;

-    in cazul parcelelor existente cu deschiderea spre strada mai mica de 8m, clădirile noi se vor retrage min. 5,0 m fata de aliniament. Aceste construcții vor avea un regim de construire insiruit iar retragerea fata de aliniament le va asigura spațiul necesar pentru parcarea in incinta.

-    este interzisa ieșirea in consola peste trotuar. Latimea trotuarelor de cca 1.50 m, aliniamentele de copaci si specificul architectural al zonei nu permit acest lucru.

-    clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la comisa dar nu cu mai puțin de 2.0 m;

-    retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la comisa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 2.0 m.

11.4.    Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Pentru fiecare parcela este obligatorie realizarea celor doua tipuri de accese, respectiv pietonal si carosabil.

Accese pietonale:

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât sa permită circulația persoanelor cu handicap locomotor, conform prevederilor NP 051.

Este interzisa depășirea limitei parcelei spre strada cu amenajari aferente acceselor pietonale (trepte, rampe, etc.).

Accesele auto:

Accesele auto către spatiile de parcare sau garare din interiorul parcelelor vor avea latimea minima de 3,0 m si panta maxima de 18%.

Pentru clădirile noi a căror funcționalitate impune accesul mijloacelor auto de intervenție PSI pe minimum 2 fațade, se va asigura accesul acestora in interiorul parcelelor printr-un pasaj dimensionat astfel incat sa permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor (cu excepția amplasamentelor de colt sau a celor cu deschideri la doua străzi).

Ieșirile din garaje si parcaje vor fi bine marcate si semnalizate, astfel incat sa fie vizibile in orice condiții atmosferice.

Este interzisa modificarea cotelor trotuarelor existente la realizarea rampelor de acces la parcaje/garaje.

Este interzisa depășirea limitei lotului spre strada cu planul înclinat al rampelor de acces la parcaje/garaje.

In cazul parcelelor de colt sau cu aliniamente la mai multe străzi, accesul carosabil va fi ales in funcție de condițiile de trafic si de caracteristicile geometrice cele mai favorabile.

Parcaje:

Numărul necesar de locuri de parcare va fi asigurat in interiorul parcelelor, coroborat cu specificul funcțional al clădirilor,astfel:

-    locuințe -1 loc de parcare / unitate locativa cu Su < 100 mp

-    2 locuri de parcare / unitate locativa cu Su intre 100-150 mp

-    3 locuri de parcare / unitate locativa cu Su intre 150 -200 mp

-    spatii comerciale -1 loc parcare / 35 mp Su.

-    birouri si alimentație publica -1 loc parcare / 30 mp Su.

I1.5. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare.

La clădirile dispuse pe aliniament, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se va face pe sub trotuare, pentru a evita producerea ghetii.

Toate branșamentele la rețelele tehnico-edilitare se vor realiza îngropat.

11.6.    Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcții

Este interzisa dezmembrarea parcelelor existente in loturi care au deschiderea la strada mai mica de 8,0 m. Loturile provenite astfel din dezmembrarea parcelelor existente nu sunt construibile.

Loturile de teren existente care au deschidere la strada mai mica de 8,0 metri pot fi construibile in regim înșiruit sau cuplat.

11.7.    Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si împrejmuiri

)    Pe fiecare parcela este obligatorie realizarea de spatii plantate pe o suprafața

de min.10% din suprafața terenului.

Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar realizării acceselor si parcajelor.

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALA

Conform prevederilor PUD zona Compozitorilor-Baba Novac, Constanta, zona studiata conține subzona ZIS1- modificat prin PUD Construire biserica si spatii pentru invatamant, ce cuprinde culte si invatamant si subzona ZIS2, ce cuprinde comerț si servicii, in regim izolat de construire, cu regim maxim de înălțime P+3E+M.

)    Zona este organizata si reglementata prin PUD zona Compozitorilor-Baba

Novac, dar sunt citeva probleme datorita:

-    existentei unor străzi neasfaltate sau deteriorate;

-    echipării edilitare incomplete pe traseele stradale;

-    str. Baba Novac care la orele de vârf nu face fata fluxului auto;

-    zona in curs de dezvoltare ce are un impact vizual neplăcut datorita șantierelor si străzilor neasfaltate;

Se propune încadrarea zonei studiate ZM- SUBZONA MIXTA CU D+P+4E (locuire si comerț, servicii, alimentație publica, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale -avocatura, arhitectura, medicina, mica producție si depozitare produse fara nocivitate, invatamint, sanatate, parcare), cu o mai mare diversitate funcționala decât ZIS2; ZIS1 si ZIS2 se pastreaza nemodificate, conform documentații aprobate anterior.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

ZIS1 - modificata prin PUD CONSTRUIRE BISERICA SI SPATII PENTRU INVATAMANT - SUBZONA CULTE SI INVATAMANT

IV.1. UTILIZARE FUNCȚIONALA

Se pastreaza utilizările aprobate conform PUD Construire biserica si spatii pentru invatamant.

IV.2. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLĂDIRILOR

Se pastreaza condițiile aprobate conform PUD Construire biserica si spatii pentru invatamant.

IV.3. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Se pastreaza indicatorii urbanistici aprobați conform PUD Construire biserica si spatii pentru invatamant.

a.    Procent maxim de ocupare a terenului

POT maxim = 26%

b.    Coeficient maxim de utilizare a terenului

CUT maxim = 0,40

c.    Regim maxim de inaltime

- inaltimea maxima admisa este P+1E - spații de învățământ și maxim 25 m - biserica

R8

ZIS2 - SUBZONA COMERȚ SI SERVICII, in regim izolat de construire, cu regim maxim de inaltime P+3E+M.

1V.1. UTILIZARE FUNCȚIONALA

Se pastreaza utilizările aprobate conform PUD Compozitorilor-Baba Novac HCLM 399/2002.

IV.2. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLĂDIRILOR

Se pastreaza condițiile aprobate conform PUD Compozitorilor-Baba Novac HCLM 399/2002.

IV.3. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

)    Se pastreaza indicatorii urbanistici aprobați conform PUD Compozitorilor-

Baba Novac HCLM 399/2002.

a.    Procent maxim de ocupare a terenului

POT maxim = 80%

b.    Coeficient maxim de utilizare a terenului

CUT maxim = 4,00

c.    Regim maxim de inaltime

- inaltimea maxima admisa este P+3E+M

)

ZM - SUBZONA MIXTA CU D+P+4E (locuire si comerț, servicii,

alimentație publica, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale - avocatura, arhitectura, mica producție si depozitare produse fara nocivitate, invatamint, sanatate, parcare)

IV. 1. UTILIZARE FUNCȚIONALA

a.    Utilizari admise

-    locuire individuala sau colectiva

-    servicii comerciale, alimentație publica (resturante, cafenele, cofetarii), servicii financiar-bancare, de asigurări, de consultanta, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale - avocatura, arhitectura, medicina, mica producție si depozitare produse fara nocivitate, invatamint, sanatate, parcare)

b.    Utilizari admise cu condiționări

-    se admit unitati de alimentație publica care comercializează pentru consum băuturi alcolice numai daca sunt situate la o distanta mai mare de 50,00 m de instituții publice si lacasuri de cult.

c.    Utilizari interzise

-    activitati de orice tip care sunt poluante, prezintă risc tehnologic sau incomodează prin traficul generat

-    activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice

-    depozitare si vanzare en-gros sau depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice;

-    depozitari de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    construcții provizorii de orice natura; cu excepția celor pentru organizare de șantier pe durata existentei șantierului;

-    lucrări care diminuează spatiile publice plantate sau lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente sau care împiedica scurgerea corecta, evacuarea si colectarea apelor meteorice.

IV.2. CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURAREA CLĂDIRILOR

a. Caracteristici ale parcelelor- ZM

-    regimul de construire este izolat

-    pentru echipamentelor publice amplasate izolat pe lot se recomanda o suprafața minima a parcelei de 1000 mp cu un front la strada de minim 30,00 m;

-    parcela este construibila numai daca are acces direct dintr-o strada publica sau drept de trecere legal obtinut dintr-o alta parcela

b.    Amplasarea clădirilor fata de aliniament -ZM

-    aliniamentul este definit in sensul prezentului regulament ca fiind linia de demarcație intre domeniul public si proprietatea privata.

-    este interzisa depășirea limitei suprafeței destinata construcțiilor, marcata in planșa de Reglementari, care constituie parte integranta a prezentului regulament.

-    retragerile de la aliniament vor fi următoarele

-    de minimum 7,50 m pe str. Baba Novac

-    de minimum 10,00 m pe str. Eduard Caudella

-    de minimum 3,50 m pe str. Mihail Jora

-    de minimum 1,00 m pe str. Gheorghe Dima

-    racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea dintre aliniamente, avand lungimea de 12,00 m in cazul străzilor de categoria l-a si a ll-a si de 8,00 m pentru cele de categoria a Ill-a

c.    Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor - ZM

-    va fi respectat regimul de constuire marcat pe plan pentru fiecare unitate^ teritoriala de referința ;

-    va fi respectata limita suprafeței construibile marcate pe plan, daca pe plan nu este prevăzut astfel, limita suprafeței construibile va fi determinata de următoarele retrageri:

-    clădirile noi se vor retrage obligatoriu fata de ambele limite laterale ale parcelei la o distanta egala cu jumătate din inaltimea la comisa dar nu mai puțin de 2,00 m;

-    clădirile vor fi retrase fata de limita posterioara a parcelei la o distanta egala cu jumătate din inaltimea la cornișa dar nu mai puțin de 2,00 m;

-    se interzice construirea pe limita posterioara a parcelei, cu excepția cazului in care exista un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia.

-    clădirile vor respecta intre ele distante egale cu media înălțimii fronturilor opuse;

Rll

-    aceasta distanta se poate reduce la jumătate din înălțime intre fațadele fara ferestre sau cu ferestre care nu asigura luminarea unor încăperi de locuit sau pentru alte activitati ce necesita lumina naturala;

d.    Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela - ZM

-    clădirile vor respecta intre ele distante egale cu inaltimea la comise a celei mai înalte dintre ele

-    distanta se poate reduce la 1/4 din înălțime, dar nu mai puțin de 3,00 m numai in cazul in care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor funcțiuni publice, fie pentru alte activitati ce necesita lumina natural

e.    Circulații si accese - ZM

-    parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de min. 3,00m lățime dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate; caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor; când latimea accesului este mai mica de 3,00m este obligatorie obținerea avizului Brigăzii de pompieri a Municipiului Constanta

-    accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; de regula se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

-    accesul pietonal va fi asigurat din trotuarele existente si va fi dimensionat astfel incat sa satisfaca nevoile de circulație ale funcțiunilor de pe parcela, in funcție de capacitatea clădirilor

-    in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare

f.    Staționarea autovehiculelor - ZM

-    staționarea autovehiculelor necesare funcționarii diferitelor activitati se admite numai in parcările special amenajate, deci in afara circulațiilor publice

-    calculul capacitatii de parcare in funcție de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare se vor asigura in conformitate cu “Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane” (indicativ P132-93):

- locuințe -1 loc de parcare / unitate locativa cu Su < 100 mp

- 2 locuri de parcare / unitate locativa cu Su intre 100-150 mp

- 3 locuri de parcare / unitate locativa cu Su intre 150 -200 mp

-    spatii comerciale -1 loc parcare / 35 mp Su.

-    birouri si alimentație publica -1 loc parcare / 30 mp Su.

-    in cazul in care nu se pot asigura in limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj in cooperare ori concesionarea locurilor necesare intr-un parcaj colectiv;aceste parcaje vor fi situate in zona adiacenta la o distanta de max. 250 metri

-    normele indicate anterior sunt aplicabile pentru orice clădire noua sau extindere a suprafeței utile pentru o clădire existenta. In cazul schimbării funcțiunii unei clădiri existente, se va cere un număr de locuri de parcare corespunzător noii functuni, diminuat cu numărul de locuri corespunzător vechii funcțiuni, considerate ca existând.

g.    Inaltimea maxima a clădirilor-ZM

-    inaltimea maxima admisa este D+P+4E, respectiv H max. = 15.0 metri;

-    se admit depășiri de 1-2 m numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire înșiruit sau cuplat;

-    inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 m cu centrul pe linia comisei sau stresinei;

-    inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea împrejmuirii (respectiv 2.50 m);

-    nu se normează numărul de subsoluri.

h.    Aspectul exterior al clădirilor - ZM

-    aspectul clădirilor, reclamelor si elementelor de mobilier urban noi va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de rolul social al străzilor

-    aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenta” si “eleganta”

-    se va asigura o tratare similara a tuturor fațadelor aceleiași clădiri avand in vedere perceperea acestora din clădirile înalte

-    se va acorda atentie modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile intr-o perspectiva descendenta din clădirile înalte

-    sunt interzise imitațiile de materiale ca: piatra falsa, cărămidă falsa, lemn fa's, folosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si materialele de construcrie precare (de tip asbociment, tabla ondulata, plastic ondulat, etc.)

-    in cazul acoperirii in terasa acesta poate fi circulabila, amenajata cu pergole si înverzită.

-    se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea clădirilor.

-    anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala.

-    se interzice realizarea calcanelor vizibile din circulațiile publice.

-    pentru realizarea de vitrine (pentru toate clădirile existente si noi): documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor învecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale, culori, iluminare.

-    pentru realizarea de firme (pentru toate clădirile existente si noi): documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor învecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale, culori, iluminare.

-    se recomanda formele simple, discrete, respectând compoziția fațadei

-    amplasarea firmelor se va face, de regula, paralel cu fațada. Firmele amplasate perpendicular pe fațada vor fi de mici dimensiuni.

-    este interzisa amplasarea firmelor oblic in raport cu fațada.

-    se interzice orice dispunere a firmelor care înglobează parapetul etajului superior si desfigurează astfel arhitectura clădirii; firmele vor fi amplasate sub nivelul elementului dedemarcare dintre parter si primul nivel.

-    este interzisa amplasarea inscripțiilor pe balcoane, cornișe, acoperișuri.

-    este permisa amplasarea provizorie a panourilor publicitare (pe cadru metalic sau pe suport textil) pe fațadele clădirilor pe o perioada de timp specificata in Autorizația de Construire, doar in cazul campaniilor publicitare, caz in care care documentațiile de autorizare vor fi insotite de plan de situație, releveul fațadei, fotografii (inclusiv al clădirilor învecinate) si propuneri detaliate, incluzând materiale,culori, iluminare

i. Condiții de echipare edilitara - ZM

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare;

-    la clădirile dispuse pe aliniament, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala se va face pe sub trotuare, pentru a evita producerea ghetii.

-    se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

-    toate noile branșamentele la rețelele tehnico-edilitare se vor realiza îngropat;

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

j.    Spatii libere si spatii plantate - ZM

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.

-    se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase

-    parcajele la sol, acolo unde sunt admise vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare

-    spațiul dintre aliniament (limita dintre proprietate si domeniul public) si alinierea principala a clădirilor va fi tratat in mod obligatoriu ca spațiu verde sau spațiu liber circulației pietonale

-    se vor identifica, proteja si păstră in timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4,00 m. inaltime si diametrul tulpinii peste 15,00 cm. in cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori in perimetrul unor spatii plantate publice din apropiere

-    in grădinile de fațada ale echipamentelor publice minim 30% din suprafața va fi prevăzută cu plantații înalte;

-    se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curților accesibile publicului sau doar locatarilor daca acestea vor fi vizibile din circulațiile publice;

-    vor fi prevăzute spatii verzi pentru minim 10% din suprafața parcelei

k.    împrejmuiri - ZM

-    împrejmuirile spre strada sau spre domeniul public vor fi transparente, cu o inaltime de 1,80m realizate din fier forjat si cu un soclu de 60 cm din piatra sau beton mozaicat;

-    in toate cazurile se va asigura perceperea de către trecător a fațadei cu vedere la strada. Se interzice vopsirea in culori stridente si strălucitoare a împrejmuirilor;

IV.3. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

a.    Procent maxim de ocupare a terenului

POT maxim = 80%

b.    Coeficient maxim de utilizare a terenului

CUT maxim = 4,00

c.    Regim maxim de inaltime

- inaltimea maxima admisa este D+P+4E, respectiv H max. = 15.0 metri;

întocmit,

Arh.Mirela Bancescu

R16


P.U.Z. ZONA DELIMITATĂ DE STRĂZILE BABA NOVAC,

MIHAIL JORA, GHEORGHE DIMA, EDUARD CAUDELLA SI LIMITA DE PROPRIETATE SHOWROOM

conform aviz de oportunitate nr.99469/13.07.2010


ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE SC. 1/500


LIMITE

LIMITA PUZ

LIMITA TEREN CARE A GENERAT PUZ


ZONIFICARE FUNCȚIONALA

LOCUINȚE INDIVIDUALE SAU COLECTIVE MICI SI ANEXE LOCUINȚE COLECTIVE P+9 COMERȚ SI SERVICII


A -sEX.'i LA nci -M NR._&? _


ZONA MIXTA - COMERȚ, SERVICIISI LOCUIRE

DOTĂRI DE EDUCAȚIE

CULTE SI DOTĂRI DE EDUCAȚIE

SPATII VERZI


CIRCULAȚII CAROSABILE SI PIETONALE CIRCULAȚII CAROSABILE - PIATRA CIRCULAȚII CAROSABILE - ASFALT CIRCULAȚII PIETONALE GARAJ

ACCES PIETONAL ACCES AUTO


CONȚI* aSEMNEAZÂ SECRETAR. MARC F.L A E*......'« ZONE REGLEMENTATE CONFORM DOCUMENTAȚII DE

URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI IN VIGOARE


INDICATORI URBANISTICI - SITUAȚIE EXISTENTA

nr.

adresa

S teren (mp)

S constr. (mp)

S desf. (mp)

Rh

P.O.T

C.U.T

1

str. Baba Novac, nr.165

2400.0

945.0

1890.0

P+1

39.38%

0.79

2

str. Baba Novac, nr.167

2025.0

1075.0

2150.0

P+1

53.09%

1.06

3

str. Baba Novac, nr.169

675.8

306.5

306.5

P

45.35%

0.45

4

str. Baba Novac, nr.171A

651.4

0.0

0.0

-

0.00%

0.00

5

str. Baba Novac, nr.171B

573.2

0.0

0.0

-

0.00%

0.00

6

str. Baba Novac, nr.173

1570.7

0.0

0.0

-

0.00%

0.00

7

str. Eduard Caudella, teren Arhiepiscopia Tomisului

4842.4

1282.4

1818.5

P+1

26.48%

0.38

8

str.Titus Cergau, fundătura

463.1

98.7

197.4

P+1

21.31%

0.43

9

str.Gheorghe Dima, lot 8

557.9

230.2

1151.0

P+4

41.26%

2.06

10

str.Gheorghe Dima, lot 9

574.4

0.0

0.0

-

0.00%

0.00

11

str.Gheorghe Dima, lot 10

825.9

530; 1

2120.4

P+3

64.18%

2.57

TOTAL

15159.8

4467.9

9633.8

-

29.47%

0.64


"PREȘEDINTE ȘEDINȚA.


VER1F1CATOR(EXPERT)


PROMO DESIGN S.R.L.

Str. Caiutl, nr.26A, Constanta J13/559/1992 C.U.l. 2985838


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


NUME


NUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


BENEFICIAR:

VASVARI VASILE


ADRESA:


CONSTANTA, STRADA GHEORGHE DIMA, LOT 8


MNATURA


PROIECT


2^/2010


Arh. Mirela Bancescu


Arh. Mireia Bancescu


Urb.Duta Gheorghe-Leonartf


5CAHA:

1/500


DATA:

09.2010


P.U.Z. ZONA OetlMirATAOE 8TRAZLE 6W NOV*C. UHU-

JORA. CHEMI CHE KUA, ESUARD CAVCEUA 01 IJWtA OC PRCPR ETATE SJBWOOSM

TITLU PROIECT: cofrtxm utz t» oportirllito rr «M8H'W.O7,»IO


TmUHAKSA:

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE


FAZA:

P.U.Z.


PLANȘA NR.

U-02


/ /

P.U.Z. ZONA DELIMITATĂ DE STRĂZILE BABA NOVAC,

MIHAIL JORA, GHEORGHE DIMA, EDUARD CAUDELLA SI LIMITA DE PROPRIETATE SHOWROOM conform aviz de oportunitate nr.99469/13.07.2010

REGIM JURIDIC SC. 1/500

LIMITE

LIMITA PUZ

LIMITA TEREN CARE A GENERAT PUZ

REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR

aN \ LA

HCLM N. fe? <&//-


TEREN IN DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI TEREN IN DOMENIUL PUBLIC AL CONSILIULUI LOCAL

TEREN IN DOMENIUL PRIVAT AL PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

P+1+M


TEREN CE TRECE DIN PROPRIETATE PRIVATA IN PROPRIETATE PUBLICA

P+1+M


P+1+M


P+1+M


VERinCATDR(EXP£RT)


PROMO DESIGN S.R.L.

Str. Caiuti, nr.20A. Constanta J13/559/1992 C.U.lL 2985838


NUME


NUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


SEF PROIECT


Aiti. Mirela Bancescu


PROIECTAT


Arh. Mirela Bancescu


DESENAT


Urb.Duta Gheorghe-LeonarcJ


PREȘEDINTE SEDINT


BENEFICIAR:

VASVARI VASILE

ADRESA:

CONSTANTA, STRADA GHEORGHE DIMA, LOT 8


SEMNĂTURĂ


SCMW:

1/500

DATA:

09.2010


P.U.Z. ZCWA EELMTATAOE 3TR«X£ Q>li^HCh'AC. un*t

JOW, GHKflCWE EXUA, fcfllUrtD C.UJOR.IASH.MTA C€ MlOPntcTATC SlOttROCW

TIRU PRO [KT: «rftrm attzde cțortirJiilo nr.OMKm 07 2010


nnij FI ANSA:


REGIM JURIDIC


paottcr

«t:

-2S72010


FAZA:

P.U.Z.


MANȘA Nt

U-03P.U.Z. ZONA DELIMITATĂ DE STRĂZILE BABA NOVAC,

MIHAIL JORA, GHEORGHE DIMA, EDUARD CAUDELLA SI LIMITA DE PROPRIETATE SHOWROOM

conform aviz de oportunitate nr.99469/13.07.2010

CIRCULAȚII SI SPATII VERZI SC. 1/500


LIMITE

LIMITA PUZ

LIMITA TEREN CARE A GENERAT PUZS utila PARTER = S utila ETAJ 1 =

S utila ETAJ 2 =

S utila ETAJ 3 =

S utila ETAJ 4 =

S utila TOTAL =


194,42 mp ( 2 unitati locative) 183,98 mp (2 unitati locative) 183,98 mp (2 unitati locative) 183,98 mp ( 2 unitati locative) 186.10 mp ( 2 unitati locative)


932,46 mp (10 unitati locative)


Conform HGR nr.525/27.06.2006 si Normativ pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitati urbane sunt necesare 10 locuri de parcare.

Beneficiarul va asigura 8 locuri de parcare in demisolul clădirii, iar 2 locuri de parcare vor fi asigurate in incinta imobilului.
2.00 m

7.00 m

3.60m

JL A

7.00 m

2.00 m

1.50

n

23.50 m

1.60 m

PROFIL TRANSVERSAL 1-1’4

1.00 m

▼ A

7.00 m

1.60 m

10.00m

PROFIL TRANSVERSAL 2-2’


4Ea., la

CIRCULAȚII CAROSABILE SI PIETONAlI&’m Nr<._X^//

CIRCULAȚII CAROSABILE DE IMPORTANTA LA NIVELUL ORAȘULUI

CIRCULAȚII CAROSABILE DE IMPORTANTA ZONALA CIRCULAȚII PIETONALE

CIRCULAȚIE CAROSABILA EXISTENTA - STR. BABA NOVAC PROPUSA SPRE LĂRGIRE

SPATII VERZI


GARAJ

ACCES PIETONAL ACCES AUTO


CONȚI? A SEMNEAZĂ SECi<t I AR. MARCELA ENACriE
MO

IGN *||

• I


3.50 m

▼ A

7.00 m

3.50 m

1400 m

PROFIL TRANSVERSAL 3-3'


VERIFICATOR(EXPERT)


PROMO DESIGN S R L.

Str. Caiuti, nr.26A, Constanta J13/559/1992 C.U.I. 2985530


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


NUME


SEMNĂTURĂ


NUME


Arh. Mirela Bancescu


Arh Mirela Bancescu


Urb.Duta Gheorghe-Leonarcj


200 m

V

3.Wm

300 m

A

3.50 m

200 m

1400 m

PROFIL TRANSVERSAL44’ PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


— -


CERINȚA


BENEFICIAR;

VASVARI VASILEPROIECT

NR.:


^/2010


ADRESA:


CONSTANTA, STRADA GHEORGHE DIMA, LOT 8


SEMNĂTURĂ


SCARA:

1/500


OATA:

09.2010


P.U.Z. ZONA DEL)WrTATA Ct BTRA2JIE BABA FK^.'AC, MPWL

-ORA. GHEOROUE DMA. ECUAFO CAUCSUACI LUITADE PRCPflIETATU ăMCMFCOM

TiTUj PROIECT; ‘x,:rrl 0,tt fixrtJiUU rv.OT<£flJ13.0/.23in


TITLU PLANS*

CIRCULAȚII SI SPATII VGQZ7


FAZA:

P.U.Z.


PLANȘA ML

G'-CWP.U.Z. ZONA DELIMITATĂ DE STRĂZILE BABA NOVAC,

MIHAIL JORA, GHEORGHE DIMA, EDUARD CAUDELLA SI LIMITA DE PROPRIETATE SHOWROOM

conform aviz de oportunitate nr.99469/13.07.2010

REȚELE TEHNICO-EDILITARE SC. 1/500


r_"

u-_


LIMITE

■_“J LIMITA PUZ

'33 LIMITA TEREN CARE A GENERAT PUZ


REȚELE TEHNICO-EDILITARE

REȚELE TELECOMUNICAȚII| ANEX-4 LA IhCLM NR    %? !%?//


REȚELE ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICA REȚELE ALIMENTARE CU APA REȚELE CANALIZARE REȚELE GAZE NATURALE


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARC
VERIFICATOR(EXPERT)

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

PROMO DESIGN SRL.

Str. Caiuti, nr.26A, Constanta J13/559/1992 C.U.I. 2985838

BENEFICIAR:

VASVARIVASILE

ADRESA:

PROIECT

KR.:


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


NUME


Arh. Mirela Bancescu


Arh. Mirela Bancescu


Urto.Puta Gheorghe-Leonarcr


CONSTANTA, STRADA GHEORGHE DIMA, LOT 8


SEMNĂTURĂ-2S72010


SCARA;

1/500


DATA:

09.2010


P.U X. ZOXACtLMTATA OE STOAII.E tUSA WA'AC, MIW.

JORA. OHEC«l!HE OIUA. ECUAStD CAUSEUA 6) UWTA « MM PRETATE SHCSW£>=*I

TTTU) TOOIECT: P’nfcnn*j£(*»o^>rturll3>jrr8<Wfilli13Zn'2DIO


TnUJfUVJSA;

REȚELE 7EWMC0-EDILJTARE


FAZA;

P.U.Z.


PLANȘA KR.

U-05

ZONE REGLEMENTATE - PROPUNERE


L _ jj ZM - SUBZONA MIXTA - COMERȚ, SERVICII SI LOCUIRE

SUBZONA MIXTA CU D+P+4E (locuire si comerț, servicii, alimentație publica, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale -avocatura, arhitectura, medicina, mica producție si depozitare produse fara nocivitate, invatamint, sanatate, parcare), cu o mai mare diversitate funcționala decât ZIS2

-    inaltimea maxima admisa este D+P+4E, H max. =15.0 metri

-    POT maxim = 80%

-    CUT maxim = 4,00

l    | Z1S1 - SUBZONA CULTE SI INVATAMANT

SE PASTREAZA CONFORM PUD Construire biserica si spatii pentru invatamant

-    inaltimea maxima admisa este P+1E - spații de învățământ și maxim 25 m - biserica.

-    POT maxim = 26%

-    CUT maxim = 0,40

g .......1 ZIS2 - SUBZONA COMERȚ SI SERVICII

SE PASTREAZA CONFORM PUD Compozitorilor-Baba Novac HCLM 399/2002

-    inaltimea maxima admisa este P+3E+M

-    POT maxim = 80%

-    CUT maxim = 4,00


ZONE LIMITROFE PUZ, REGLEMENTATE CONFORM

DOCUMENTAȚII DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI IN VIGOARE


CZl j PUD Compozitorilor-Baba Novac HCLM 399/2002

I L1 - SUBZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE SAU COLECTIVE MEDII CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2+M

L2 - modificat prin PUZ Ansamblu locuințe Baba Novac - ANL - subzona locuințe COLECTIVE P+9

[    ] puz Construire locuința P+1E+M cu spălătorie la parter - subzona mixta - comerț,

SERVICII SI LOCUINȚE

ÎI""!: PUZ Baba Novac HCLM 265/2008

I    I ZRE1 - SUBZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE LA NIVEL DE CARTIER SI COMPLEX REZIDENȚIAL

EXISTENTE


P.U.Z. ZONA DELIMITATĂ DE STRĂZILE BABA NOVAC,

MIHAIL JORA, GHEORGHE DIMA, EDUARD CAUDELLA SI LIMITA DE PROPRIETATE SHOWROOM

conform aviz de oportunitate nr.99469/13.07.2010

ZONIFICARE PROPUSA SC. 1/500


r--u-.-


-n

- j
LIMITE

LIMITA PUZ

LIMITA TEREN CARE A GENERAT PUZZONIFICARE FUNCȚIONALA

LOCUINȚE INDIVIDUALE sau colective mici SI ANEXE ___________

LOCUINȚE COLECTIVE P+9    HCLM


COMERȚ SI SERVICII

ZONA MIXTA - COMERȚ, SERVICII SI LOCUIRE

DOTĂRI DE EDUCAȚIE CULTE SI DOTĂRI DE EDUCAȚIE

SPATII VERZI    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR.

MARCELA ENA0HE

CIRCULAȚII CAROSABILE SI PIETONALE

CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE


A ACCES PIETONAL PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

▲ ACCES AUTO

INDICATORI URBANISTICI - SITUAȚIE EXISTENTA    /

nr.

adresa

S teren (mp)

S constr. (mp)

S desf. (mp)

Rh

P.O.T

C.U.T

1

str. Baba Novac, nr.165

2400.0

945.0

1890.0

P+1

39.38%

0.79

2

str. Baba Novac, r»r.167

2025.0

1075.0

2150.0

P+1

53.09%

1.06

3

str. Baba Novac, nr.169

675.8

306.5

306.5

P

45.35%

0.45

4

str. Baba Novac, nr.171A

651.4

0.0

0.0

-

0.00%

0.00

5

str. Baba Novac, nr.171B

573.2

0.0

0.0

-

0.00%

0.00

6

str. Baba Novac, nr.173

1570.7

0.0

0.0

-

0.00%

0.00

7

str. Eduard Caudella, teren Arhiepiscopia Tomisului

4842.4

1282.4

1818.5

P+1

26.48%

0.38

8

str.Titus Cergau, fundătură

463.1

98.7

197.4

P+1

21.31%

0.43

9

str.Gheorghe Dima, lot 8

557.8

230.2

1151.0

P+4

41.26%

2.06

10

str.Gheorghe Dima, lot 9

574.4

0.0

0.0

-

0.00%

0.00

11

str.Gheorghe Dima, lot 10

825.9

530.1

2120.4

P+3

64.18%

2.57

TOTAL

15159.8

4467.9

9633.8

-

29.47%

0.64


VERIFICATOR(EXPERT)


PROMO DESIGN S.R.L.

Str. Calutl, nr.26A, Constanta J13/559/1992 C.U.I. 2985838


NUME


SEMNĂTURĂ


CERINȚA


BENEFICIAR:

VASVARI VASILE


ADRESA:


CONSTANTA, STRADA GHEORGHE DIMA, LOT 8


NUME

SEMNĂTURĂ

SEF PROIECT

Arh. Mirela Bancescu

fa ,

PROIECTAT

Arh. Mirela Bancescu

DESENAT

Urb.Duta Gheorghe-LeonartJ

SCAP.A:

1/500

MTA:

09.2010


P.U.Z. ZO<MMU«TATAOe STNA2LC WfiAMOVAC.MHAL jora, omccromc nuA, toumocAioeiLAa unita PROPRIETATE BWAWOCW

TTTUJ PROIECT-cu*inn«.UdUopi«1t>'ft»t<i™.l>MB[VI3.07.2010


TITLU FLAHSA:


ZONIFICARE PROPUSA


PROIECT

NR.:


/2010


FAZA:

P.U.Z.


PLANȘA NR. U-06