Hotărârea nr. 4/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2011


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE

privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2011

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit in ședința ordinara la data de 10.02.2011    ;

Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare , raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat, raportul Direcției Financiare nr. 18328/04.02.2011 precum si raportul Direcției Tehnic -Investiții nr:_l 8148/04.02.2011;

Având in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 286/2010 privind legea bugetului de stat pe anul 2011 precum si comunicarea D.G.F.P. nr. 9130/20.01.2011 si nr. 13445/27.01.2011;

în temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.l, lit. b din Legea nr/215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Bugetul municipal pe anul 2011 se aproba la venituri in suma de 482.947 mii lei , la cheltuieli in suma de 571.038 mii lei cu un excedent al anului 2010 in suma de 88.091 mii lei.

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2011, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole si

paragrafe, in clasificatia economica si funcționala este prezentata in anexa nr. 1,2 si 2 bis, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acțiuni si categorii de investiții este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Se aproba anexa nr. 4 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile privind activitatile sportive si culturale, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Se aproba anexa nr. 5 privind bugetele instituțiilor din subordine care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6.Veniturile proprii ale bugetului municipal se aproba la suma de 325.300 mii lei.

- Veniturile curente ale bugetului municipal se aproba in suma de 430.997 mii lei, din care venituri fiscale in suma de 391.972 mii lei si venituri nefiscale la suma de 39.025 mii lei.

-Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit si câștiguri din capital in suma de 183.564 mii lei, impozite si taxe pe proprietate in suma de 77.900 mii lei impozite si taxe pe bunuri si servicii in suma de 130.193 mii lei si alte impozite si taxe fiscale in suma de 315 mii lei .

-Veniturile nefiscale sunt constituite din venituri din proprietate in suma de 3.000 mii lei, vanzari de bunuri si servicii in suma de 36.025 mii lei.

-Veniturile de capital se aproba in suma de 200 mii lei.

-Cote si sume defalcate din impozitul pe venit se aproba la suma de 180.564 mii lei.

Art.7 Excedentul anului 2010 in suma de 88.091 mii lei va fi utilizat in anul 2011 pe secțiunea de dezvoltare.

Art.8 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetul local sunt aprobate in suma de 105.897 mii lei din care:

1.    - Invatamant preuniversitar de stat:

- cheltuieli de personal    95.594 mii lei

2.    -Crese    1.855 mii lei

3.    -Sume defalcate pentru serviciul, de evidenta populației

203 - mii lei

4.Sume defalcate pentru persoane cu handicap - 7.911 mii lei

5.Sume defalcate pentru ajutor social încălzire locuințe sunt in suma de 130 mii lei

6.Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale in suma de 204 mii lei

Art. 9 Subvențiile de la bugetul de stat sunt in suma de 51.750 mii lei

Art. 10 Cheltuielile pentru Autoritati publice si acțiuni externe se aproba in suma de 40.168 mii lei din care 19.081 mii lei bunuri servicii, 18.800 mii lei cheltuieli de personal si cheltuieli de capital 2.287 mii lei.

Art.ll Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale se aproba in suma de 285 mii lei din care bunuri si servicii 82 mii lei si cheltuieli de personal suma de 203 mii lei.

Art. 12 Cheltuielile la capitolul Ordine publica si siguranța naționala se aproba in 15.300 din care cheltuieli de personal suma de 4.500 mii lei si cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 10.800 mii lei

Art.13 Cheltuielile de personal pentru capitolul Invatamint se aproba in suma de 95.594 mii lei.

Art.14 Cheltuielile pentru Sanatate se aproba in suma de 4.985 mii lei reprezentind cheltuieli de personal in suma de 4.900 mii lei si 85 mii lei cheltuieli pentru asistenta sociala .

Art.15 Cheltuielile pentru Cultura, Recreere si Religie se aproba in suma de 21.010 mii lei din care 800 mii lei transferuri intre unitati ale administrației publice , bunuri si servicii in suma de 16.710 mii lei , alte cheltuieli in suma de 3.500 mii lei.

Art.16 Cheltuielile pentru Asigurări si asistenta sociala se aproba in suma de 44.419 mii lei din care 6.418 mii lei bunuri si servicii, 11.385 mii lei cheltuieli de personal, 3.000 mii lei transferuri intre unitati ale administrației publice , asistenta sociala in suma de 21.850 mii lei, alte cheltuieli in suma de 375 mii lei si proiecte cu finanțare din FEN suma de 1.284 mii lei si cheltuieli de capital in suma de 107 mii lei.

Art.17 Cheltuielile totale pentru Locuințe, Servicii si Dezvoltare publica se aproba in suma de 140.738 mii lei din care 7.000 mii lei cheltuieli de personal, 39.407 mii lei bunuri si servicii, subvenții in suma de 2.600 mii lei, proiecte cu finanțare din FEN suma de 305 mii lei si cheltuieli de capital in suma de 91.426 mii lei.

Cheltuielile pentru bunuri si servicii vor asigura finanțarea următoarelor activitati:

1.    iluminatul public, cu 6.350 mii lei

2.    alte programe de gospodărie publica cu 4.957 mii lei

3.Serviciului Public de Impozite si Taxe si alte venituri ale bugetului local, cu 9.100 mii lei

4.Serviciului public de administrare scoli RAEDPP, cu 19.000 mii lei

Art.18 La capitolul Protecția mediului cheltuielile se aproba in suma de 70.525 mii lei pentru bunuri si servicii.

Art.19 Cheltuielile la capitolul Combustibili si energie se aproba in suma de 103.285 mii lei din care subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif din bugetul local in suma de 46.230 mii lei , subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili de la bugetul de stat in suma de 46.650 mii lei , alte subvenții in suma de 9.305 mii lei si cheltuieli de capital in suma de 1.100 mii lei.

Art.20 Cheltuielile pentru Transporturi se aproba in suma de 34.729 mii lei din care 850 mii lei bunuri si servicii, subvenții 15.500 mii lei si cheltuieli de capital in suma de 18.379 mii lei..

Art.21 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Financiare, Direcției Tehnic Achiziții precum si Compartimentului Audit Public Intern in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Instituției Prefectului Județului Constanta.

Adoptata de un număr de 2 4 consilieri din 2 7 membri

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

MATEI CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanta

Nr. 4 /io.02.2011

JUDEȚULzCONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorială:PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

ANEXA LA HCLM NR.4/2011


Formular:


11/01


ANEXAI


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2011

mii lei

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00,17+45.02)

00.01

482947

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

325300

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

430997

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

391972

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

183564

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit |

oe profit

(cod 01.02.01)

01.02

0

Impozit pe profit de ia agenți economici1)

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod

03.02+04.02)

00.06

183564

Impozit

oe venit

(cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

3000

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

3000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

180564

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

180000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

564

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

|Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

77900

Impozite

si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

77900

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

64000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

15500

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

48500

Impozit si

taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

7500

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3200

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

4000

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

300

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6400"

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

130193

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

105897

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

105693

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

204

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

1700

|Taxe hoteliere

12.02.07

1700

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

160

Impozit pe spectacole

15.02.01

160

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22436

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

17500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

8500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

9000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

4936

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

315

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

315

I Alte impozite si taxe

18.02.50

315

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

39025

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3000

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3000

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

3000

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

| Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

36025

Venituri (cod 33.I

din prestări de servicii si alte activitati

)2.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.501

33.02

780

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

200

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

400

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

150

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

30

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

10920

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1500

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

9420

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

3000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

3000

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

Diverse venituri

(cod 36.02.01 +36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11 +36.02.50)

36.02

21325

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

4000

Taxe speciale

36.02.06

17295

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Alte venituri

36.02.50

30

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

0

| Donații si sponsorizări

37.02.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-26597

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

26597

I Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

200

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

200

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39 02.10

200

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurHor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

51750

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

51750

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

51750

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

A. De capital

(cod 42.02.01 +42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

42.02.03

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

42.02.07

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod

42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor Investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42 02 18

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.1802

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.1803

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0

B. Curente (cod 42.02.21 +42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40*42.02.41+42.02.42+42.02.44*42.02.45)

00.20

51750

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

46650

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

200

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

4900

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01*43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)

45.02

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

|    | Prefinanțare

45.02.02.03

0

DENU

M IREA

INDICATORILOR

Cod indicator

-[

TOTAL AN

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)

45.02.04

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.02.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

Sume primite in avans

45.02.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

Sume primite in avans

45.02.18.03

0

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

456150

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.Q2+(2*37,02/o3)+00.16)

48.02

271906

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

404400

A VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

391972

ĂL IMPOZIT PE VENtT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

183564

Al 4. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit

pe profit

(cod 01.02.01)

01.02

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod

03.02+04.02)

00.06

183564

impozit

pe venit

(cod 03.02.17+03.02.18)

03 02

3000

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

3000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

180564

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

180000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

564

AU. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05 02.50)

05 02

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A2. IMPOZIT PE SALARII-TOTAL- Restante anii anteriori -

06.02

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0

A3. IMPOZITE Si TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

77900

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+67.02.50)

07.02

77900

Impozit si

taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

64000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

15500

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice*)

07.02 01 02

48500

Impozit si

taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

7500

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02:02.01

3200

Impozit si taxa pe teren de ia persoane juridice *)

07.02.02.02

4000

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

300

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6400

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02}

00,10

130193

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

105897

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

105693

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

204

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

1700

Taxe hoteliere

12.02.07

1700

Taxe pe

servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

160

Impozit pe spectacole

15.02.01

160

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

22436

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

17500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

8500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

9000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

4936

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

315

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

315

Alte impozite st taxe ■    ■    -

18.02.50

315

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

12428

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3000

Venituri

din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3000

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

3000

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

[venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI OE BUNURI SI SERVICII (COd 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

9428

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

780

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

200

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

400

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33 02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

150

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

30

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

10920

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

204

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

1700

Taxe hoteliere

12.02.07

1700

Taxe pe

servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

160

impozit pe spectacole

15.02.01

160

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

16.02.02+16,0X03+16.02.50)

16.02

22436

impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

17500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.Q2.02.01

8500

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

9000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

4936

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

315

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

315

Alte impozite si taxe

18.02.50

315

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

12428

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

3000

Venituri

din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3000

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

3000

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

[venituri din dividende de ia aIti plătitori

30.02.0S.02

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobânzi (cod 31,02.03)

31.02

0

(Alte venituri din dobânzi

31,02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

9428

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

780

'    <    < W ■    ■ •    ■ ,    : . :.......•    ■    •    •    < . •: ■ : ......    ■,    ■ >'

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

200

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

400

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33 02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, Imputării si despăgubiri

33.02.28

150

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33,02,50

30

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

10920

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Taxe extrajudiciare de timbru

34.(H.02

1500

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

9420

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

3000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

3000

Penalitati pentm nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0

legii

35.02.03

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

36.02

21325

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.te.01

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

4000

Taxe spada!» -

36.02.06

17295

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Alte venituri

36.02.50

30

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50}

37.02

-26597

Donații si sponsorizări

37.tK.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul

minus)

37.02.03

-26597

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

51750

SUBVENȚII DE LAALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

51750

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.20)

42.02

51750

B. Curente    (cod

42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 Ia42.02.37+42.02.40+42.02.41)

00.20

51750

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.te.21

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

46650

Spriiin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

200

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuti

42.02.36

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare

42.02.37

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02 40

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42 02 41

4900

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de ARIA

42.02.42

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 *43.02.04*43.02.07*43,02.08)

43.02

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02 01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43,02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

*’) ,r /.....

43.02.08

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+45.02) - TOTAL

80.01 SD

26797

tMMHHHMHRHBHMMMMHRnHMi HlSHBaoo

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

26597

VENITURI FISCALEf 00.10)

00.03

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod,11.02)

00.10

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural

11.02.07

0

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

26597

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI $1 SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

26597

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

Varsamlnte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04)

37.02

26597

Vârsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

26597

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 38.02)

00.15

200

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

200

Venituri din valorificarea mor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri dinprivatizafe

39.02 04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau ai unităților administrativ4eritoriale

39.02.07

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02,10

200

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

0016

0

înttHt&ri din rambursarea împrumuturilor acordate    (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

\ Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă afe secțiunii de

Idezvo/fere**)

40.02.13

0

ISume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

IV. SUBVENȚII (codOO.18)

00.17

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

0

.pg capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42,02.09+42.02.10+42,02.12 la 42.02.20)

00.19

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02 01

0

Investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

42.02.03

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

42.02.06

0

a studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAP ARD

42,02,07

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42,02.09

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42 0210

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02 12

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu șl gospodărire a apelor

42 02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **}

42.02.15

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42 0216

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale șt echipamentelor de comunicații în urgentă în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate \ ■

42.02.16.02

0

Subvenții de fa bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

sănătate

42.02.16.03

0

Subventii pentru finalizarea fucrartlor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

Subvenpi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicala $/ echipamentelor de comunicații în urgență in sănătate

42.02.18 01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Subvenții din veniturile proprii ele Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locala pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional reqional 2007-2013

42.02.19

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si preflnantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.0X18)

45.02

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01*45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

| Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01 +45.02.04.02+45.02.04 03)

45.02 04

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 +45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)

45.02.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

Prefinanțare    .........

45.02.08.03

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL AN

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+46.02.15.03)

45.02.15

o

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15 02

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

Stane primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01 A

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

Sume primite in avans

45.02.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)

45.02.18

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

Sume primite in avans

45.02.18.03

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA


MATEICONS TANTIN


ANEXA LA HCLM NR.4/2011


JUDEȚULrCONSTANTA

Unitatea administrativ-teritorialărPRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Formular:    | 11/01    |    ANEXA 2

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2011

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

571038

42

Partea Aa SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02*54.02+55.02+55.02)

5M2

40453

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

40168

0

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02 01

40168

0

Autorități executive

51.02.01 03

40168

0

Alte servicii publice generale |cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

285

0

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara ta dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale____________________________ __ 54.02.50_285

1    ~    ~    _    -------    -    --    _o

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele aie administrației

(cod

56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0 0

Din total capitol:

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

Partea a IPa APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02*61.02)

< 59.02

15300

0

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

Din total capitol:

0

Apărare naționala

60.02.02

0

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

15300

0

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61 02.03

7000

0

Politie comunitara

61.02.03.04

7000

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

150

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61 02.50

8150

0.

Partea • tlt-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02*66.02*67.02*68.02)

63.02

166008

42

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11 +65.02.50)

65.02

95594

0

Din total capitol:

0

Invatamânt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.0203

35000

0

învățământ preșcolar

65.02.03.01

20000

învățământ primar

65.0203.02

15000

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

59000

0

Invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

30000

învățământ secundar superior

65.02.04.02

26000

Invatamant profesional

65.02.04.03

3000

învățământ postliceal

65.02.05

1594

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

O

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

4985

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

4900

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

85

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

85

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cultura, recreare si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

21010

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03 12+67.02.03.30)

67.02.03

800

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

800

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meseni

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

i

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

19485

0

Sport

67.02.05.01

5300

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

14185

Servicii religioase

67.02.06

100

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

625

0

Asigurări si asistenta sociala    (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)

68.02

44419

42

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

3730

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 66.02.05.02)

68.02.05

16500

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

16500

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

2900

42!

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2550

0

Ajutor social

68.02.15.01

330

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2220

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

17739

O

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE. UEDHJ SI APE (cod 70.02*74.02)

69,02

...............i

211263    0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

140738

0

Din total capitol:

0

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70 02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajați hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

I

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0

_J

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


din care credite bugetare TOTAL    destinate stingerii plăților

restante

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

6350

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07'

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

134388

°l

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

70525

0

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

70525

0

Salubritate

1

74.02.05.01

70500

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

25

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cort 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)________________________

Din total capitol:

____Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

___________Prevenire si combatere inundații si ghețuri____________

______________ Stimulare întreprinderi mici si mijlocii__________

____________Programe de dezvoltare regionala si sociala_________

_________________Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale____

Combustibili si energie (cod 81.02.66+81.02.07+81.02.50)__________

Din total capitol:______________________________

_____Energie termica______________________________

______Alti combustibili_______________________________

____Alte cheltuieli privind combustibili si energia______________________

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)_________________

Din total capitol:___________________ ___________

____Agricultura (cod 83^02.03.03+83.02.03.07+83 02.03.30) _______''    ________

___________Protecția plantelor și carantină fitosanitară__________

_____________Camereagncole_______________________

___________Alte cheltuieli în domeniul agriculturii_______________

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) ”_________

_____Din total capitol:_______________________

____Transport rutier (cod 84.02.03.01 ia 84.02 03.03)_____

__________Drumuri si poduri___

_________Transport în comun______

_________ Străzi__________

____transport aerian (cod 84.02.06.02)__________

____________Aviația civila _______

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

79.02

80.02


138014

_0

0


80 02.01

0

0

80.02.01.06

0

80.02.01.09

0

80.02.01.10

0

80.02.01.30

0

__(Ț__________

81.02_103285    __'___2    __°

_____o______'__

81.02 06_102185    


_____810207_0_____

___81.0250_1100__

~ ;0

83.02

0

0

o'

83.02.03

0

0

83.02.03.03

0

83.02.03.07

0


_8302 03 30_0_

0,

84.02

34729

0

0

84.02.03

34729

0;

84.02.03 01

0


84.02.03.02_33000 ____

84.02.03.03

84.02.06

1729

0

0

84.02.06.02

0

84.02.50    0


DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

din care credite bugetare TOTAL    destinate stingerii plăților

restante

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0 0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02 50

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT Z DEFICIT

96.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

-88091

DEFICIT” (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

restante    i

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE. SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2011

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

456150

0

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cad 51.02*54.02+55.02+56.02)    50.02

38166

0^

Autorități publice sl acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

37881

0

Din total capitol:

0

Autorități executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

37881

0

Autorități executive

51.02.01.03

37881

o

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

285

0

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.02.05

0

i

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54 02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0;

Alte servicii publice generale

54 02.50

285

o

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

0

Transferuri cu caracter generai intre diferite nivele ale administrației

(cod

56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

Din total capitol:

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

56.02.06

o:

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

o

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

Parteaall-a APARARE, ORDINE PUBLICA Sl SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

15300

0

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

Din total capitol:

0

Aparare naționala

60.02.02

0

o

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

15300

0

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

7000

0

Politie comunitara

61.02.03.04

7000

!

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

150

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


din care credite bugetare TOTAL    destinate stingerii plăților

restante

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale


61.02.50


8150DENUMIREA INDICATORILORdin care credite bugetare TOTAL    destinate stingerii plăților

restante


Parteaa//^a Ctf£LH//£U5OCMt-CUt7UftAtg (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)


63.02


164617


Invatamant (cod 65,02.03 la 65,02.05+65.02.07+65.02/11+65.02.50)

_ Din total capitol:____________ ____________

~ învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02,03 02)

_______ Învățământ preșcolar___

____________învățământ primar___

_ învățământ secundar (cod 65.02.04,01 la 65.02.04.03)


65.02


95594


65.02.03


35000


învățământ postliceal


învățământ secundar inferior Învățământ secundar superior Invatamant prqfeșional_ _


Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)    _

_________învățământ special________

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

_____________Internate si cantine pentru elevi___

Alte servicii auxiliare


Alte cheltuieli în domeniul învățământului


Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)


Din total capitol:_______________

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi


Spitale generale____

Unități medico-sociaie


(cod 66.02.06.01+66.02.06.03)


Servicii de sanatate publica

Arte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) Alte instituții si acțiuni sanitare


Cultura, recreare si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)


Din fote/ capitol: Servicii culturale


(cod 67.02.03,02 la 67 02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale __

___Muzee_________

Instituții publice de spectacole si concerte____

__Scoli populare de arta si meserii_______

__Case de cultura_______________

Cămine culturale


Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice___

Alte servicii culturale


Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02 05.03)

______________Spori _________ _

Tineret


Intretinere^gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement


Servicii religioase

_Ajțe șervjch în domeniile culturii, recreerii si religiei


65.02.03.01

65.02.03.02

20000

15000

65.02.04

59000

0.

65.02.04.01

30000;

0

65.02.04.02'

26000

0

65.02.04.03,

3000

0

65.02.05'

1594

0

65.02.07

0

o’

65.02.07.04

0

65.02.11

0

0

65.02.11.03

0

6502.11.30

0

65.02.50

0

0

66.02

4985

0

0

66.02.06'

0

0

66.02.06.01

0

66.02.06.03

0

66.02.08

4900

0

66.02.50

85

o:

66.02.50.50

85

0

0

67.02

21010

0

0

67.02.03

800

0

67.02.03.02 i

0

6702.03.03

800

67.02.03.04

0

67.02.03.05

0

67.02.03.06

0

67.02.03.07

0

67.02.03.08

0

67.02.03.12

0

67.02.03.30

0

67 02.05

19485

67.02.05.01

5300

67.02.05.02

Q

67.02.05.03

14185

67.02.06

100

67.02.50

625


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

Asigurări si asistenta sociala    (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68

68.02

43028

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

3690

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 66.02.05.02)

68.02.05

16500

O;

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

16500

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

1000

Creșe

68.02.11

2833

Unități de asistentă medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2550

0

Ajutor social

68.02.15.01

330

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

2220

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

16455

0

Partea a tV-4 SERVICII SI DEZVOLTARE PUBUCA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02*7442)

69,02

119532

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 ia 70.02.07+70.02.50)

70.02

49007

0

Din total capitol:

0

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.02.05.02

0;

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

6350

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

42657

0

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

70525

0

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate sl gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

70525;

0

Salubritate

74.02.05.01

70500

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

25:

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

Partea a V-aACTH/M KXWOM/CE fcod 80.02+61.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

118535

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+60.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plâților restante

Programe de dezvoltare regionala sl sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

102185

0

Din total capitol:

0

I

Energie termica

81 02.06

102185

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitarâ

83.02.03.03

0

!

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

16350

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

16350

0

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84 02.03.02

15500

Străzi

84.02.03.03

850

i

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

0

0

DEFICIT ”(-) (cod 00.01-49.02)

99.02

0

CHELTUIELILESECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

114888

42

0

Partea t-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

2287

0

Autoritari publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

2287

0

Din total capitol:

0

Autoritari executive si leqislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

2287

0

Autorități executive

51.02.01.03

2287

0

I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

1

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

o

Partea a H-aAPARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (eotlS0.0lM1.02)

59.02

0

0

Apărare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

Din total capitol:

0

Aparate naționala

60.02.02

0

o

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

Politie comunitara

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

Partea a lll-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE (cod85.02+06.02*67.02*68.02)

i    63.02

1391

42

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

0

Din total capitol:

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01 +65.02.03.02)

65.02.03

0

0

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0

învățământ primar

65.02.03.02

0

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

0

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

0

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

învățământ postliceal

65.02.05

0

Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

învățământ special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

o'

o

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


din cane credite bugetare TOTAL    destinate stingerii plăților


restante

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66 02.50

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02,03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

0

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

Asigurări si asistenta sociala    (cod

68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68

68.02

1391

42

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

40

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

67

42

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

1284

0

Partea a JV-a SERVICII« DEZVOLTARE PUBUCA. LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

91731

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

91731

0

Din total capitol:

0;

Locuințe (cod 70.02.03 01+70.02.03.30)

70.02.03

Ol

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

91731

0

Protecția mediului (cod 74.02.03*74.02.05+74.02.06)

74.02

0

0

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si qestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01 +74.02.05.02)

74.02.05

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

Oi

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

0.

Parteaa V* ACT7UW ECONOMICE (cod 80.02*81.02*63.02*84.02*87.02)

r ■ r    ■—

79,02

19479

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0:

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)

80.02.01

0,

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0,

0,

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

1100

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

Alt* combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

1100

o

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07 (

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0'

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

18379

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

18379

0

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

17500

Străzi

84.02.03.03

879

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.0203

0

Turism

87.02.04

0

i

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

Vil. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

-88091

DEFICIT 11 (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod indicator


din care credite bugetare TOTAL    destinate stingerii plăților

restante

PREȘEDINTE ȘEDINȚA    „

MATEI CONSTANTIN

1) finanțat din excedentul anilor precedent!


ANEXA LA HCLM NR.4/2011


JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

anexa 2 bis

cap. 51

- BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

40168

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

37881

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

37881

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.

10

18800

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

14628

Salarii de baza

10.01.01

11841

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

661

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanta

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

250

Indemnizații de delegare

10.01.13

27

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

1849

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

o

Tichete de masa *)

10.02.01

o

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Tichete de vacanta

10.02.06

0

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

4172

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

3011

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

880

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

84

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

124

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

44

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

29

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

19081

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

5452

Furnituri de birou

20.01.01

250

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti


Piese de schimb


Transport


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional


Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)


20.01.03

492

20.01.04

50

20.01.05

0

20.01.06

0

20.01.07

2305

20.01.08

765

20.01.09

815

20.01.30

775

20.02

280

20.03

0

20.03.01_0

20.03.02_0

20.04    0


__Hrana pentru oameni______________

___Hrana pentru animale_______________

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)


Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30


20.04D1

20.04,02

2(104.03

20.04.04

20.05


50


Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar


20.05.01    0

20.05.03    0

20.05.30    50

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

120

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20

Deplasări în străinătate

20.06.02

100

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

100

Consultanta si expertiza

20.12

300


Pregătire profesionala

Protecția muncii________ __

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixepentruarmata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice loca

Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.13

100

20.14

0

20.15

0

20.16

0

20.18

0


0

20.19

20.20    0


20.21    0

20.22    0


Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor    20.23    0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2*___20.24_0___

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe__    20.24.01_0_

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne    20.24.02    0

__Stabilirea riscului de tara____ ____________20.24.03_0_

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale    20.25

Tichete cadou    20.27    0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3(

__Reclamași publicitate________________

__Protocol si reprezentare

__Prime de asigurare non-viata

Chirii

__Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

__Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice    _

__Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe_______

20.30

12679

20.30.01

2000

20.30.02

150

20.30.03

70

20.30.04

2303

20.30.06

0

20.30.07

0

20.30.09

0

20.30.30

8156

0


30

0

30.01

0

30.011)1_______0


Dobânzi aferentecreditelor interne garantate    ______ _    30.01.02_5_

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02    30.02_0_

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumut;

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

0

------------------—

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate

ale preturilor la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.3 2+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sanatate__________ ________51.01^03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor

de zi pentru protecția copilului    ____ 51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala

pentru persoanele cu handicap___    ___________ 51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea

unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de__    51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru

persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului_______51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiaredeajutorsocial___________51.01.31

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32


Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea

unităților de asistență medico-sociale _ __ ___51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente

din domeniul sănătății______ _________51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole 11 di isigi ui i udiid uuyciGic iudaic pci iu u icnJimditta uuiiyctiiinji ic stanic ale centralelor de termoficare    _______

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (coc

Contribuții și cotizații la organisme internaționale ______

Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar

___Ajutoare sociale in natura    __

Tichete de cresa

____Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale____

51.0T49

51.01.50

55 SF 55.02

55.02.01

55.02.04

57

__57.02

57.02.01

57.02.02

57.02.03

57.02.04


TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)


Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Despăgubiri civile_______

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

Sume aferente plății creanțelor salariate

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate

integral din venituri proprii__________

Alte imprumuturi

59.01_0

59.02_0

59.11    _0

59.12    0

59.15    0

59.17_0

59.22_0

59.25_0

59.30    0

79    0


_ _0

80_0

80.03    0

80.30    0


____________________ 0___

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)____81    0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06]    81^01_0_

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite    81.01.01_0_

__Rambursări de credite externe din fondul de garantare________81.01.02_0__

___Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

__Diferențe de curs aferente datoriei publice externe___

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate____

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne__

Rambursări de crediteaferente datoriei publice interne locale

81.01.05    0

81.01.06    0

81.02    0


___81.02.01 0__

81.02.02    0

81.02.05    0


TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT__________ 84__

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    85.01    0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

2287


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICEJcod 51.02)    51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)    51 Q2 0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale    n

___________ _____________’___ 51.02.12    0

________

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații    0

în urgență în sănătate_______51.02.22__


Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru    Q

finanțarea reparațiilor capitale în sănătate______ 51.02.23__

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru    Q

finanțarea altor investiții în sănătate    51.02.24

............l____________l__________________________________________

bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și    0

echipamentelor de comunicații în urgeă în sănătate___ 51.02.25__

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către    0

bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate 51.02.26_____

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către    Q

bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate___51.02.27_______

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății_________

0

57.02.28_

__0

55    0


55.01.03    0______

55.01.08    0____

55.01.09    0

55.01.10    0


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la__________________

Programe cu finanțare rambursabila ____ ___

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă___

___Programe ISPA___    _______

_____Programe SAPARD__________

Investiții ale agenților economici cu capital de stat Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Alte transferuri curente interne

Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunita

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare___________


55.01/12

55.01.13

55.01.15

55.01.18

55.01.28

55.01.42

55.01.54


o

£

£

£

£

£

0


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe


nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)____________________________

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )__

Finanțarea națională **'


56


56.01


*)______

Finanțarea Uniunii Europene **) Cheltuieli neeligibile **)___


56.01.01


56.01.02


56.01.03

56.02

Finanțarea națională **)

56.02.01

0

Finanțarea Uniunii Europene “)

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0

Finanțarea națională **)

56.03.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0


Programe dini Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

_ Finanțarea națională **)_    _ ____

_ Finanțarea Uniunii Europene **)    ______

__ Cheltuieli neeligibile **)________

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

__Finanțarea națională **)____ ___

__ FinanțareaUniuniiEuropene“)__ __________

____Cheltuieli neeligibile **)__________

Programe Instrumențul deAsistență pentru Preaderare (IPA) ______Finanțarea națională **)    _ __


56.04

0

56.04.01

0

56.04.02

0

56.04.03

0

56.05

0

56.05.01

0

56.05.02

0

56.05.03

0

56.07

0

56.07.01

0


Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0

Finanțarea națională **)

56.08.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

0

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0

Finanțarea naționala *)

56.15.01

0

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

0

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0

Finanțarea naționala *)

56.16.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE

56.17

0

Finanțarea naționala *)

56.17.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0

Finanțarea naționala *)

56.18.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2287

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

2287

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2287

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

2287

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

o

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)    ___72

Active financiare (cod 72.01.0lȚ    72.01

___Participare la capitalul social al societăților comerciale______ 72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIE2VOLTARE_________ ___75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERA TE IN ANUL CURENT    84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    85.01

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

MATEI CONSTANTIN

ANEXA LA HCLM NR.4/2011

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

anexa 2 bis


cap. 54

- BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

285

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

285

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

285

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10A

10

203

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

143

Salarii de baza

10.01.01

119

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

12

Ore suplimentare

10.01.07

0


10.01.08

10.01.09

___10.01.10

10.01.11 _10.01.12

10.01.13

10.01L14

10.01.15

10.01.16

___Alte drepturi salariale in bani___________

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

___Tichete de masa *)_____________

Norme de hrana

____Uniforme si echipament obligatoriu____________

___Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa _

Transportul la si de la locul de munca Tichete de vacanta

__Alte drepturi salariale in natura____________

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.01.30

10.02

1(102.01

10.02.02

____10.02.03

_______ 10.02.04

____________10.02.05

10.02.06 2    10 02.30

________10.03

10.03.01


Contribuții de asigurări de șomaj    10.03 02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate    10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de    munca si    boli    profesionale    10 03 04

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru    angajați    10 03 05

Contribuții pentru concedii si indemnizații    10 03 06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

________________________________________________ '_______ ______________________________20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)    20.01

0

ȚȚ

0

0

ȚȚ

_0_

_0_

J>_

12

0

~6_

J)

0

ȚȚ

0^

o

2L

60

36

2^

2^

o


82


77__Furnituri de birou_______________ ______________________________

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

__Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional    _

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

HranaT (cod 20.03.01 +20.03.02)

___Hrana pentru oameni_________

___Hrana pentru animale_____________

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

______Medicamente__________________________

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30^

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

OeplasariLdetașan,_țransferari (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

20.0 TOI 20.01.02 20.01.03


20.01.04


20,01.05 20.01.06 20.01.07 20X11.08 20.01.09


20.01.30 20.02 20.03

20.03.01

20.03.02

20.04

20.04.0l"

20.04.02

20.04.03

20.04.04'

20.05

20.05.01

20.05X13

20.05.30

__20.06

20.06.01

20.06.02

20X19

20.10


0

0

_0_

j0_

_o_

10

0

0^

0

_0^

0^

x

0

J1

_0_

0_

J)_

0

0


----r1


Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata___

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice local Meteorologie

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe    _

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

___Stabilirea riscului de tara    ___ ___ _

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate djn acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tichete cadou

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30

_Reclama si publicitate____________

_ Protocol si reprezentare___

___Prime de asigurare non-viata

___Chirii

___Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

20.11

20.12

20.13

20.14"

20.15

20.16 20.18


20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24 20.24.01 20.24.02 20.24.03

20.25

20.27

20.30

20.30.01

20.30.02

20.30.03

20.30.04

20.30.06

20.30.07

20.30.09

20.30.30


30


Q

0

jT

X

0

jT

0_

0_

0_

0

o

o

72

0^

_0^

_0^

0^

72

0^

0


Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01

___Dobânzi aferente datoriei publice interne directe __ _____30.01.01

___Dobânzi aferente creditelor interne garantate____________ 30,01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.    30.02

__Dobânzi aferente datoriei publice externe directe__________30.02.01

___Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite    30.02.02

_Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutc    30,02.03

_ Dobânzi aferente datoriei publice externe locale__________: _    30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)__________ 30.03

____Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur________30,03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului_______________30.03.02

___Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului____30.03,03

_ Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului__30.03.04

__Dobânzi la opeatiunile de leasing_______________________30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    ______40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili    40 20

__Alte subvenții____ _________ 40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)_______________________50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    50.04

£

£

£

£

0

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

0

£

0

£

0


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICEJcod 51.01)_________51 &

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.3

2+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

______________________________ 51.01

Transferuri către instituții publice    51 01.01

__Acțiuni de sanatate______________51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor

___de zi pentru protecția copilului_________51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala

__pentru persoanele cu handicap ________ 51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea

____unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă___51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru __persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului______51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele

beneficiare de ajutor social__ ____ 51.01.31

____Reabilitarea termică a clădirilor de locuit_______ ___51.01.32

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

Transferuri din bugetele locale pehtruTinânțafea cheltuielilor curente din __domeniul sănătății __________

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole 11 ui R>itn ui i uau evugeieiu tucuie pui mu ictdmiaiiuuuuiiyuimunut>iuinu

_ ale centralelor de termoficare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (coc

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura

51.01.39

51.01.46

51.01.49

51.01.50

55 SF 55.02

55.02.01

55.02.04

57 57.02 57.02 01

57.02.02


Tichete de cresa

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

o

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate

integral din venituri proprii

80.03

0

Alte imprumuturi

80.30

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

___Rambursandecredite aferentedatorie[publice interne locale____81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT    84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+70+84)    °

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI    “

PUBLICE (cod 51.02)_________________________________________51 __

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)    51.02    0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12    0

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații

în urgență în sănătate_________51.02.22__

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

finanțarea reparațiilor capitale în sănătate_______51.02.23_

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru    Q

finanțarea altor investiții în sănătate _________ 51.02.24__

bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate ___ 51.02.25__

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către    Q

bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate 51.02.26_

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către    Q

bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate___    51.02.27^_~

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de    Q

capital din domeniul sănătății___________51.02.28_

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

n

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la

55.01

i

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

o

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuridinbugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunita 55.01.42_0

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de

termoficare    55.01.54

0

Titlul vili Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0

Finanțarea națională **)

56.01.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0

Finanțarea națională **)

56.02.01

o

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

0

   ....    I

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0

Finanțarea națională **)

56.03.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

56.04

0

Finanțarea națională **)

56.04.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0

I—    - "    -I

Finanțarea națională **)

56.05.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0

Finanțarea națională **)

56.07.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0

, !

Finanțarea națională **)

56.08.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

0

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0

Finanțarea naționala *)

56.15.01

0

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

0

CheltuieliHeeligiBile *)

56.15.03

0

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0

Finanțarea naționala *)

56.16.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

0

Cheltuieli neeligîbîle *)

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE

56.17

0

Finanțarea naționala *)

56.17.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0

Finanțarea naționala *)

56.18.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

Construcții

1

71.01.01'

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

o o

j

!

L

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

fi

RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

MATEI CONSTANTIN

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

ANEXA LA HCLM NR.4/2011


cap. 61


anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii nlătilnr

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1 OwUU

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

15300

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55 SF+i

01

15300

TITLUL / CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.0

10

4500

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

3351

Salarii de baza

10.01.01

2849

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

251

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanta

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

^-aoCatTi pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

251

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

I

Tichete de masa *)

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Tichete de vacanta

10.02.06

0

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0

i

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1149

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

790

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

215

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

36

I

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

36

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

36

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

10800

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

270

■'

Furnituri de birou

20.01.01

20

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0

Piese de schimb

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

250


20.03.01 +20.03.02)

Hrana pentru oameni________

Hrana pentru animale

20.02

58

20.03

0

20.03.01

0

20.03.02

0

20.04

0Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanti

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+21

20.05

2180

Uniforme si echipament

20.05.01

1540

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0

Alte obiecte de inventar

20.05.30

640

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

i

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0

Consultanta si expertiza

20.12

0

Pregătire profesionala

20.13

100

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armat

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati public

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 I

20.24

0

__^»<fl¥g^Ssturî aferente imprumuturilor externe_______20.24.01_0

^^-cOffnsîoăne si alte costuri aferente imprumuturilor interne ____ 20.24.02_0

Stabilirea riscului de tara    20.24.03_0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale    20.25

Tichete cadou    20.27    0

Alte cheltuieTHcod 20.30.0llai 20730^+20.3d.06+20.30707+2a30.0<    20.30    8192

Reclama si publicitate    20.30.01    0

Protocol si reprezentare    20.30.02    0

_ Prime de asigurare non-viata    _ 20.30.03_73

_ Chirii_______ ____ _ _____20.30.04_0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    20.30.06_0

Fondul Presedintelui/Fondu[conducatorului instituției publice    20.30.07_0

Executarea silita a creanțelor bugetare    20.30.09    0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30    8119

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)    3Q

    o

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)    30.01    0

_ Dobânzi aferente datoriei publice interne directe ________30.01.01_0

_ Dobânzi aferente creditelor interne garantate___ 30.01.02_0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03    30.02    0

__ Dobânzi aferente datoriei publice externe directe___30.02.01_0

credite___ 30.02.02_0

___Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimi 30.02.03_0

_ Dobânzi aferente datoriei publice externe locale___ 3Q.02.05_0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)____ 30.03    0

____Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur ____ 30.03.01     0

Dobanda datorata trezoreriei statului ___ 30,03.02_0

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului    30.03J33_0

statului    30.03104^_0

Dobânzi la opeatiunile de leasing_    30.03.05_0

............. .0_

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    40_0_

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03    0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBUCE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+

51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

0

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în

51.01.24

0

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

0

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistentă medico-sociale

TI    »

51.01.39

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

0

iTctmiwTLfrruu ruay^(&i^ njtarG p&huittu tctniar^a

agricole

rr&ri^r^rui i uair^~uug&tcie iul>ciig p&m/u Tacnfi&r&cr uuiigautiui

restante ale centralelor de termoficare

51.01.49

51.01.50

0

0

----------------

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55 SF

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționali

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

11TLUL AMLIC \/nL.LIUICLI |VUU

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59

0

om

59

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminări

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

0

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

0

Alte imprumuturi

80.30

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81

81.01

0

credite

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

0

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

0

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

0

Transferuri de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.24

0

către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

51.02.25

0

către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

0

'i

către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

1

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la

55.01

0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

PBorame de dezvoltare __________ ____

Fond Roman de Dezvoltare Sociala ____

Alte transferuri curente interne

Cheltuieli neeligibile ISPA

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercc Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la

56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.181________

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR _ Finanțarea națională **)_______________

Finanțarea Uniunii Europene **)______

_Cheltuieli neeligibile **)______ _

Programe din Fondul Social European (FSE)_____

__ Finanțarea națională **j    _____

__ Finanțarea Uniunii Europene **)______

Cheltuieli neeligibile **)_______

Programe din Fondul de Coeziune (FC)_______

Finanțarea națională **)_______

___ Finanțarea Uniunii Europene **)_____

Cheltuieli neeligibile “)_____ ____

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

Finanțarea națională **)    _________

___Finanțarea Uniunii Europene **)______

___Cheltuieli neeligibile “)_________

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)___

_____ Finanțarea națională **)______

Finanțarea Uniunii Europene **)___

___Cheltuieli neeligibile “)________

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)___

___Finanțarea națională **)__________

__Finanțarea Uniunii Europene “)__________

Cheltuieljjneeligibile ‘‘j__    ______

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat

55.01.13


55.01.15 55.01.18 55.01.28

55.01.42

55.01.54


56

56.01

56.01.01

56Ț)1.02

56.0lT03

56.02 56.02.01 56.02.02 56.02 03

56.03 56.03.01 56.03.02 56.03.03 _ 56.04 56.04.01 56.04.02 56.04.03

56.05 56.05.01 56.05.02 56.05.03 _56.07

56.071)1

56.07.02

56.07.03

56.08
națională **)__

56.08.01 o______

56.08.02    0_______

56.08.03    0__

56.15    0    ~

56.15.01    0__

56.15.02    0_

56.15.03    0


. manțarea Uniuni^Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)___

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 Finanțarea naționala *)

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

Cheltuieli neeligibile *)

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0

Finanțarea naționala *)

56.16.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE

56.17

0

Finanțarea naționala *)

56.17.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare

56.18

0

Finanțarea naționala *)

56.18.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe    71.01.30    0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02    0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

0

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

1

75

0

EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI .<ATEINANUL CURENT

,ati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

MATEI CONSTANTIN

o

84

85.01 O

O _


ANEXA LA HCLM NR.4/2011

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

cap.65


anexa 2 bis

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care I

credite bugetare destinate stingerii nlătilnr    !

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

95594

)

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

i

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

95594

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

95594

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.

10

95594

i

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

75013

i

Salarii de baza

10.01.01

67513

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

..J

Alte sporuri

10.01.06

6000

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanta

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora_______

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității_______

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

___Alte drepturi salariale in bani____

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

Tichete de masa *)_______

_Norme de hrana_____

__Uniforme si echipament obligatoriu________________

_ Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa_______

Transportul la si de la locul de munca

Tichete de vacanta

____Alte drepturi salariale in natura _______

Contribuții (cod 10 03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.01.10 10.01.11 10.01/12 10.01.13 10.01.14 10 01.15 10,01.16 10.01.30

10.02

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.06

10.02.30

10.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.06


0

0

o

o

o

o

o

1500

0

0

0

o

o

o

o

o

20581

15000

400

4000

193

80

908


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

________ ___________________________________'_______________________________________20

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)    _20.01

__Furnituri de birou ____ 20.01.01

Materiale pentru curățenie    on nn no

încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

__Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

_Hrana pentru oameni__________

_Hrana pentru animale____________

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente

20.01.03

20.01.04

________20.01.05

_______20.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.09

7    20,01.30

20.02


£

£

£

£

£

£

£

£

0


20.03    0_

20.03.01    0_

20.03.02    0_

20.04    0

20.04.01    0


Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfectanti

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30

20.05

0

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01 +20.06.02) Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

20.05.01

0

20.05.03

0

20.05.30

0

20.06

0

20.06.01

0

20.06.02

0

20.09

0

20.10_0

__ 20.11_0

20.12    020.13    0

20.14    0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și

servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

0

asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice loca

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2^

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

A

intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

V

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3C

20.30

0

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

i

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

i


inte creditelor interne garantate____________________________

aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe__    __

credite______________

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumut Dobânzi aferente datoriei publice externe locale______

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur______

__Dobanda datorata trezoreriei statului____________

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului Dobânzi la opeatiunile de leasing

TlfLyL fvJUBVENTlT (cod^ 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

Alte subvenții _______

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)____________

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

30.01.02

30.02

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.04

30.03.05


40

40.03

40.20

40.30

50

50.04


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)    51 SF

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.3 2+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

_ ______________ ___ _ ____51.01

Transferuri către instituții publice    51 Q1.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor

A

de zi pentru protecția copilului

51.01.14

U

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala

A

pentru persoanele cu handicap

51.01.15

u

I

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea

A

unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de

51.01.24

U

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru

0

persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele

A

beneficiare de ajutor social

51.01.31

U

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea

0

i

unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

TrarisferurTdin bugetele locale pehtriTfîriăhțarea cheltuielilor curente

A

din domeniul sănătății

51.01.46

o

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

i taiui i caua uay^iciG njbciiti    iu u iciCintdivd ijuirycițiiiui tastaihg

ale centralelor de termoficare

51.01.50

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55 SF

0

j

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cot

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

i

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

j

Tichete de cresa

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

TITLUL X AL TE CHEL TUIELI (cod

0

A

...... .    -t

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

U

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

!

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

o

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate

A

integral din venituri proprii

80.03

0

Alte imprumuturi

80.30

0

i

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06]

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

i

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

I

. j

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

A

RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

u

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

o

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.02)_______________

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)


51


51.02


Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații

Jn urgență în sănătate________________

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

finanțarea reparațiilor capitale în sănătate_____

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate


51.02.12


51.02.22


51.02.23


51.02.24


bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

echipamentelor de comunicații în urgențăînsănătate _

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capjțalejn sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate_

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capițaț din domeniul sănătății ________


51.02.25


51.02.26


51.02.27


51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

A

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.211a

55.01

U

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

0

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

0

Programe ISPA

55.01.09

0

Programe SAPARD

55.01.10

0


Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunite

55.01.42

0

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de

termoficare    55.01.54

O

litlul vili Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

0

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0

Finanțarea națională “)

56.01.01

0

I

Finanțarea Uniunii Europene “)

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile “)

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0

__Finanțarea națională **)________________56.02.01    0

Finanțarea Uniunii Europene ")

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile “)

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0

Finanțarea națională “)

56.03.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

56.04

0

Finanțarea națională **)

56.04.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0

Finanțarea națională **)

56.05.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile “)

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0

Finanțarea națională **)

56.07.01

0

Finanțarea UniunHBjropene **)_ 56.07.02_0

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0

Finanțarea națională **)

56.08.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

0

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0

Finanțarea naționala *)

56.15.01

0

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

0

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0

Finanțarea naționala *)

56.16.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibiîe *)

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE

56.17

0

Finanțarea naționala *)

56.17.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0

Finanțarea naționala *)

56.18.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0

Construcții

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

Alte active fixe

71.01.30

0

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

I

. J

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0

i

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

n

RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

u

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

MATEI CONSTANTIN


ANEXA LA HCLM NR.4/2011

JUDETULCONSTANTA

I

Unitatea administrativ - teritorială :PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Instituția publică:_

Formular


11/05


ANEXA 2 BIS

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011 CAP.66,02

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4985

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4985    |

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4985    |

0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10,02+10.03)

10

49Oo\

- 0

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

SlEi^

0

Salarii de baza

10.01.01

iSSi&lț

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

lisi

10.01.06

Sili.. ■.■/dWlMWBăiBlll:'

10.01.07

■■iiii,.........ol

lllfed de premii.

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0

■ J

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01,14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16j

0

........f

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

102

■    ,'S

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

.......Tichete de masa *)

10.02.01

> =......

Norme de hrana

10,02.02

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichetede vacanta <

10.02.06

0

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

838

''"''...0:1

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

626

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13

:■ i

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

183

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

; 4

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați    10.03.05    0

.■    . ..J

Contribuții pentru concedii si indemnizații    j    10.03.06    12

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06*20.09 ta 20.16*20.181a 20.27*20.30)

20

...... ■ ;

0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

0

Furnituri de birou

20.01,01

0

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0

IL^Oarbu^nl și®iBaWMXt

20.01.05

0

'>X........<fWSeW:fbh^

20.01.06

0

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0

Alte bunuri st servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0

20.02

0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

0

îl'illill

ciii-iSii

Hrana pentru animale

20.03.02

Mii

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

20.04.01

xcjxxisI

Materiale sanitare

20.04.02

0

20.04.03

wx:wiw

XX Dezinfectant! ^XXXa'iXî

20.04.04

xXiXX,',ft

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

XIIX2M5

'ft?'--X;X|;sB

xlx»ixii>

Uniforme si echipament

20.05.01

0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

xxm

ixx^

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.00.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

0

■x?- <':::'<<x'xa'Mxaxxx<^

'    • X.    'X, X

Cercetare-dezvoltare

20.10

i<j.^txxi

': x;\xxxXXX:xax' X' xxx

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

txll

■■■ ■■■ ■ ■■ ...■■ ■

X. \.XXX' X <•    /:■ . ■    < •' "

Consultanta si expertiza

20.12

''?■ .Xt    ;■■■: 'X..;

Pregătire profesionala

20.13

o-

Protecția muncii

20.14

■ 0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

7.......1

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

.'Wt.

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

..

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou :    p7i!: r    20.27    .

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)    20.30    0

......

Reclama si publicitate

20.30.01,    0

Protocol si reprezentare

20.30.02

.........

Prime de asigurare non-viata    20.30.03

Chirii    20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    t    20.30.06

Fondul PresedinteluiZFondul conducătorului instituției publice    !    20.30.07    0

Executarea silita a creanțelor bugetare    ]    20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    20.30.30

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

■ o

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01 La,. L _.....

Dobânzi aferente creditelor interne garantate    j    30.01.02

' o

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)    30.02

0

^/4\:4-bj

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe    30.02.01

. o

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite    4    30.02.02

'4. o

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate    ,    30.02.03

4.'4:^

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale    30.02.05

0

4.4 4;.....--' 4-.--:-4

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)    . ...,j    30.03

4.; o

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur    j    30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului    30.03.02

;,4.;;4(

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului    30.03.03

0

4

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului    30.03.04

■;44.J

Dobânzi la opeatiunile de leasing    :    30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)    40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif    40.03

_________0

o

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili ’

<Y4?4

o

Alte subvenții    40.30

4'4.4'o

4 "-/'oî

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)    i ' '    50

o

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale    50.04

■'4'':< Q

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod    ț

sloi)    stSf

o

0

Transferuri curente (cod    44

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.01.49    51.0*1 >    0

0

Transferuri către instituții publice    j 51.01.01    0

Acțiuni de sanatate    ș 51.01.03

o    ___

țj'■’    <>>

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului 51.01.14;    0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap Ji1.01.15-    0‘

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile *    ’ Ț    f

administrativ-teritoriale însituații de extremă dificultate    51.01.24    Oi

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu

pentru creșterea copilului _    51.01.26    0;

Transferuri privindcontribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor sociai___

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit___________ __ ______ __

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.31

51.01.32,

51.01.39;


____Transferuri din bugetele localepentrufinanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății    ■

Transferuri dinbugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)'

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)___

Contribuții și cotizații ta organisme internaționale ■?>-<<< g ev - -M-"" ?' Jț“1g-    -l7?' : 55

ȚĂIte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    t

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04}

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura    _ i

55515-5    ■ '    515/5

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale    _

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)


51.01.45

51.01.49

51.01.50\

55 SF 55.02


55.02.01


55.02.04i

57

57.02 57.02.01 57.02.02 ’ 57.02.03 57.02.04


59


lai

II

0


5111

515

85r

85

85

ai


01


0\


Burse

59.01

O

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02    0

h--

Asociații si fundații

59.11

o

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

■■■ : ■ ......... . ■

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific si sociai-cultural

59.22

u-.........- ?.

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

L_.    ...    ..._

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

• 0

Alto imprumuturi i

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

F 81

0

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

■ ■

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

' ' .................'• ■ ■ ...... -

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

JIBransfcMW’ppbirt ji finalțiMț investiții) or I a s pi ta te    c'

I Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale ;

și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate___    ____ ____;

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele focale pentru finanțarea reparațiilor capitale i

;..........    lyj..........'■ ■    .....

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

::og| g j    ......g:jfff gg    Igf Rg ggB.fg - ' g|B| X ■ ::: 'țj!F    S ISllfi? i ?IIR: t

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

finanțarea reparațiilor capitale în sănătate _ ___ ___ __[_

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

_____________finanțarea altor investiții în sănătate _    _    __ ___ _    __ __g

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul

....... ?: :ș.: g flllllj .......ișș/a;;/"g iSlfe' . 1l3B5Vr--: -B?8 Ti ■:    ' ■ B'g|||

51 • 51.02

51.02.22

51.02.23 51.02.2451.02.25 [ 51.02.26;

51.02.27 \

51.02.28


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

Programe cu finanțare rambursabila

Programe PKARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă    __

Programe ISPA

Programe SAPARD'yfi|<.    ■ f IIB . :    ; BgSgg': < >:    .....- ;b

Investiții ale agenților economici cu capital de stat Programe de dezvoltare

Fond Roman de Dezvoltare Sociala Alte transferuri curente interne Cheltuieli neeligibile ISPA

yiSMsii-

55.01

55.01.03

*    55.01.03,

[    55.01.09

î J5.01.10

55.01.12

55.01.13

55.01.15

b'^lB5.0ll!!

'    55.01.2855.01.42

r .. / .

55.01.54

■ i

■■ ■ ■■■ •••


Finanțarea Uniunii Europene **)    _

j. ]_ Cheltuieli neeligibile **) _ Programe din Fondul Social European (FSE)

Finanțarea națională **)________-:


Finanțarea Uniunii Europene **) Cheltuieli neeligibile **) Programe din Fondul de Coeziune (FC)

_______;    Finanțarea națională **)

____;    Finanțarea Uniunii Europene **)

t__'    Cheltuieli neeligibile **)___


Finanțarea națională **) Finanțarea Uniunii Europene **) Cheituieii neeiigibile **)    _ ____


Finanțarea națională^*) Finanțarea Uniunii Europene **) Cheltuieli neeligibile **) y 4;


Finanțarea națională **)


Finanțarea Uniunii Europene **)


Cheltuieli neeligibile **)


Finanțarea națională **)

-----1___---:-C


Finanțarea Uniunii Europene **)


56


56.01.01


56.01.02


56.01.03 56.02


56.02.01


56.02.02


56.02.03


56.03;

56.03.01


56.03.02


56.03.03


5604


56.04.01

56.04.02

56.04.03


56.05


56.05.01


56.05.02

56.05.03

56.07


56.07.01


56.07.02

56.07.03

56.08


56.08.01


56.08.02Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

Finanțarea naționala )

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

'    56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finantareaexternanerambursabila*)    ^    ^

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

.....    56.18

Finanțarea naționala*)    :

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHEI

.TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

.'<0

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

r    0

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

<:..;,o

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

.    0

Alte active fixe

71.01.30

Stocuri (cod 71.02.01)    < .7

71.02

.X'O

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Lo.

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

; 0

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

, '.<72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

0

ÎS.

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ;

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    85.01

2''irSî-Sr2lr

33 33 ■. 3-    3333; 313 33

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

MATEI CONSTANTIN

ANEXA LA HCLM NR.4/2011


JLIDEȚLILCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

anexa 2 bis

cap. 67

-BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


PREVEDERI ANUALE din care credite

TOTAL ^7 destinate stingerii

nlătilor


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


21010


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)    01


21010

21010


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.


Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca


____Alte sporuri__

___Ore suplimentare

Fond de premii___

Prima de vacanta


10.01

10.01.01

1CL01.05

10.01.06

10.01.07

10.01.08

10.01.09


£

£

£

£

£

0


Fond pentru posturi ocupate prin cumul____    ____

Fond aferent plătii cu ora    _________

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității_____

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul Fa si de la locul de munca Alocații pentru locuințe

Alte drepturi salariale in bani_______

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

_Tichete de masa *)_____

___Norme de hrana _ ______

_Uniforme si echipament obligatoriu______

__Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa_____

Transportul la si de la locul de munca Tichete de vacanta

__Alte drepturi salariale in natura _________

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01 J09+20.01.30)_

Furnituri de birou    __________

Materiale pentru curățenie

10.01.10    0

10.01.11    0__

10.01.12    0_

10.01.13    0


10.01.14    0

10.01.15    0

10.01.16    0

10.01.30    0

10.02    0

10.02.01    0

10.02.02    0


10.02.03    0

10.02.04

0

10.02.05

0

10.02.06    0

10.02.30    0


10.03    0___

10.03.01    0    __

10.03.02    0

10.03.03    0___

10.03.04    0___

10.03.05    0_____________

10.03.06    0


16710

20__

20.01    14185

20.01,01 0 _____

20.01,02 0 _________


încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb

20.01.03    0___

20.01.04    0    ___

20.01,05    0___

20.01.06    0


Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

20.01.07    0

20.01.08    0

20.01.09    0

20.01.30    14185    ~~

20.02    0

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0

Hrana pentru oameni

20.03.01

0

Hrana pentru animale

20.03.02

0

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0

Medicamente

20.04.01

0

Materiale sanitare

20.04.02

0

Reactivi

20.04.03

0

Dezinfecta nti

20.04.04

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30

20.05

0

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

20.05.01

0

20.05.03

0

20.05.30

0

20.06

0

20.06.01

0

20.06.02

0

20.09

0

20.10

0

20.11 0

20.12 0


Pregătire profesionala

20.13

0

Protecția muncii

20.14

0

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și

servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

0

asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice loca

20.20

0

Meteorologie

20.21

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2^

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

A

intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

U

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3(

20.30

2525

Reclama si publicitate

20.30.01

0

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04

0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2525

0

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0

Dobânzi aferentei datoriei publice interne directe_________30.01.01

0

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumut 30.02.03_0_

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

800

ADMINISTRAȚIEI PUBUCE (cod 51.01)

51 SF

Transferuri curente (cod

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.3 2+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

800

51.01

Transferuri către instituții publice

51.01.01

800

Actiun[desanatate___    ____________

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor

de zi pentru protecția copilului _________

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala

pentru persoanele cu handicap__    ______

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru

persoanele aflate în concediu pentrui creșterea copiluluț__

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social________________

__Reabilitarea termică a clădirilor de locuit______________

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistentă medico-sociale

_____L________L_____________ ______________ _

Transferuri din bugetele locale pentru finaniareacheltuielilor curente _ din domeniul sănătății ___________ ____

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

11anuciuii    uuyci&itt ioi.ciie pciiuu ictCiiiictred uuiiyciiimj) ici>iaine

_ ale centralelor de termoficare_________

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (coc

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Tichete de cresa

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod
59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

51.01.03

0

51.01.14

0

51.01.15

0

51.01.24

0

51.01.26

0

51.01.31

0

51.01.32

0

51.01.39

0

51.01.46

0

51.01.49

0

51.01.50

0

55 SF

0

55.02

0

55.02.01

0

55.02.04

0

57

0

57.02

0

57.02.01

0

57.02.02

0

57.02.03

0

57.02.04

0

0

3500

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

0

Asociații si fundații

59.11

3500

Susținerea cultelor

59.12

0

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0

Despăgubiri civile

59.17

0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

0

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

0

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    ________ 79_O

O

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate

A

integral din venituri proprii

80.03

U

Alte imprumuturi

80.30

0

0

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06]

81.01

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

0

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne_________ 81.02.02_O

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale ___ 81.02.05_0_

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 51.02)____________ _____51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)    51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale _________________'_____'________________51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații

___în urgență în sănătate_ __________________5f?02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

____finanțarea reparațiilor capitale în sănătate ____ ___51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

____finanțarea altor investiții în sănătate_________________51.02.24

bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

__echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate__51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

_ bugetelelocale pentrujinantareareparațiilor capitale în sănătate__5 1.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

___bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate ___51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de

capital din domeniul sănătății_____ _ 51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55


5501

55XÎ1L03

55.01.08

55.01.09


Ă. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la

Programe cu finanțare rambursabila_____    __

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă Programe ISPA

Programe SAPARD


Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunite

55.01.42

0

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de

n

termoficare

55.01.54

0

Titlul VIII Proiecte cu finanțare cfin Fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

0

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.181

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0

Finanțarea națională **)

56.01.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0

Finanțarea națională **)

56.02.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0

Finanțarea națională **)

56.03.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

56.04

0

Finanțarea națională **)

56.04.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0

Finanțarea națională **)

56.05.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0

Finanțarea națională **)

56.07.01

0__ Finanțarea Uniunii Europene **)________

___Cheltuieli neeligibile **)    ______ _ ____

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

_____ Finanțarea națională **)________

_____Finanțarea Uniunii Europene **)_______

__Cheltuiel[rieeligibile “)______ _______

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013    __

Finanțarea naționala *)

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

Cheltuieli neeligibile *)

Alte facilitați si instrumente postaderare    ______

Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)

Cheltuieli neeligibile *)

Mecanismul financiar SEE_________ _____ _

____Finanțarea naționala *)_____ _______________

_ Finanțarea externaneram bursa bila*)__________________ ___

__Cheltuie£f^neeligibile_J) ________

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și DezvoltareDurabilă_

______Finanțarea naționala *)____ ____

Finanțarea externa nerambursabila *)_____

Cheltuieli neeligibile J)______ ___

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloacedejransport___    ____

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale____    ____

Alte active fixe______ ____ _____

Stocuri (cod 71.02.01)

Rezerve de stat și de mobilizare _    ____ _

Reparații capitale aferente activelor fixe

56.07.02

56.07.03

56.08

56.08.01

J36.08.02

56.08.03

56.15 56.15.01 56.15.02 56.15.03

56.16 56.16.01 56.16.02 56.16.03

56.17 56.17.01 56.17.02 56.1703

56.18 56.18.01 56J8.02 56.18.03

70

71

__71.01

71.01.01 7101.02 71.01.03 71.01 30

71.02

71.02.01

71.03


£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

O o

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0

0

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

u

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

MATEI CONSTANTIN

ANEXA LA HCLM NR.4/2011

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială :PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Instituția publică:_

Formulări 11/05

-    BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011 CAP.68,02

ANEXA 2 BIS


mii lei


PREVEDERI ANUALE

Cod

indicator


DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE) ’    ’

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)    43028

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)    01    43028

.....

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

11385

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10001

Salarii de baza

10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

iiiaai#

Alte sporuri

10.01.06

C? C Ore suplimentare A

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10    ro

Fond aferent plătii cu ora    ’■ ■ ■ 10.01.11    0

i ...... " ■    ■ ■ '    ■ '■    îi

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

’ 10.01.12

: ; 0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare    : :    '

10.01.14:

; o

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15    0

yj

Alocații pentru locuințe

10.01.16i

o

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30    420

'V' J

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

Tichete de masa *)    ..... 10.02.01:    0

Norme de hrana

10.02.02:

0

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03;

0

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

o

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05;

0

Tichete de vacanta

10.02.06

■■ ■..... . <

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

" 0.

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1384

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1008

■ ■■ -ii

Contribuții de asigurări de șomaj    .

10.03.02    27

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03    254

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04i

: ' 11

; ,!■

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05    0

-cî—j

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06 i

84

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 /a 20.06+20.09/a 20.16+20.18 /a 2a27+2O.30

20I    6418

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)    f    20.01    1102

Furnituri de birou

20.01.01

18

Materiale pentru curățenie

20.01.021

31

■■■ ..

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03'

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant!

IsllISli

.....llISă

Transport

20.01.07;

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional J

Reparații curente    i    20.02

95j

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)    20.03

Hrana pentru oameni    20.03.01

Hrana pentru animale    20.03.02

...................

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)    20.04

Wfll®

gglljîÎSBBgl^

llll    ................

0

13

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)    20.05

70

1111

Uniforme si echipament    20.05.01    0

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03'    0

Alte obiecte de inventar

20.05.30    70

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0

Deplasări interne, detașări, transferări

20.05.01

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11;    23

Consultanta si expertiza

20.12 0

35


20.01.09


77


iRIA MUNIcidh ii i H

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local,: în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

.....-.....'''tWR ;

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferenteîmprumuturilor (cod 20.24,01 la 20.24.03}

Comisioane si alte costuriaferente împrumuturilor externe __ Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne_______ _    __    _ _

3lsl'    td^ț; J R.: c* -Rff -:    ..-..„yB 33*

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou

Alte cheltuieli{cod20.30 01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20 30.09+20 30.30) “    “    “    37 32

Reclama si publicitate _ Protocol si reprezentare _    _    _

Prime de asigurare non-viata    __    _    _

lllllibll..........3331 ■ ;ig' /; ... IBj*......I.......'''Bl*    .....~ ''B3h    ......3

Fondul Presedinteiui/Fondui conducătorului instituției publice    ,

Executarea silita a creanțelor bugetare    _ _    '

_ Alte cheltuieli cu bunuri sijșervicii    _    _ _i

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30 01 la 30 03)1

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

20.13

33W^333i

20.16

17

TSÎff

JÎS

33BL

31.....:tf

20.19

■ț-i

0,

0

i£i......ittplE

■w

g3fcBii33a

3fl®

20.23

a<......mII

20.24

o,

20.24.01 i

3...........03

1.......Sl''

20.25

f

<33*!?ll!3£3 ■......wtoi,......*i

2716

20.30.01;

0

20.30.02

250

20.30.03’

o'

20.30.04

1590!

20.30.06

jaib

20.30.07!

0

20.30.09

o:

20.30.30 •_______ 876’


0:


333I&IS3

0

30.01

0

30.01.01!

030.01.02


30.02


30.02 01


Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite


Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate


__Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)


JDobanzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur Dobanda datorata trezoreriei statului


Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului _

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului Dobânzi la opeatiunile de leasing


TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif


Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili


lAite subvenții


TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE fcod 51.01)

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01,24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.61.39+51.01,4ft+51.01.49i


Transferuri către instituții publice


Acțiuni de sanatate


30.02.02


30.02.03


30.02.05


30.03


30.03.01


30.03.02


30.03.03

30.03.04


30.03.05


40 i


40.03


40.20


40.30


50 i


50.04


51 SF

51.01:

51.01.01

51.01.03


jy.

o

o


3000 i

3000


3000


0^

0Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului


51.01.14


consiliilor locaie și județene pentru acordarea unor

51.01.24i

0

——-------- — ——■—— -■■■- -■■■•: —.. . ■■ • --—*ț~—Ț-r-—— —-

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26;    0

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social    i    51.01.31    0

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit    i    51.01.32    0

Xwj

Transferuri din bugetele consiliilor locaie și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39    0

----—~ ----—Ț,

'    ;    ■ ■    ■ i

• ' . ■ ' ........ .1

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46    0,

Transferuri din bugetele focale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49    0

Transferuri către bugetele focale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50    0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55SF    0    0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

55.02    : o:    o

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

55- ■    ■    r—-

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

■    Ol ....    .    ■

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)    i    57

21850

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

21850

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

9050

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

12800

Tichete de cresa

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

"    57.02.04

0

::r    • '    '    '.•...    •*    • •    / •    ;/•    •    _ .    .•    ::::    A    .• .    , ■

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

!

375j    . ....... .'.al

Burse

Ajutoare pentru daune provocate de calamită|He naturale    _____ _

;5ulțtBlrOs|ltpllhll33t373^^^^    33bb

Contribuții la salarizarea personalului neclerical Despăgubiri civile

Acțiuni cu caracter stiintific si social-cultura!____

3333.33'7i3<3i7 .37. ;11733h3C317.'3,;' 37. '37....7£7./7b

Programe siproiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    _    _

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    7    “

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate Integral din venituri proprii

Btaj'iBÎ>r|mdBB3    ......373117 7I733’ ::,7:^33y    3:: 3 ’3; - 3’717’

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DECREDITE (cod 81.01+81.02)

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 *81.01.02+81.01.05+81.01.06)    _

____ Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite __    __    _    _

___Rambursări de credite externe din fondul de garantare ___ _

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

Rambursări de credite interne garantate __

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL

59.01;

0

59.02

3337331

7i"77i9lfffi

:*3r3......w

:77 33|

B'lbiiijis

59.15

0

59.17;

0

■1 is&Bîl

333ț,si

Bjiltsa

73377?

17 7191037

7S73B

SlTlIji

0

31733:3733377371a

80

0

0

80.03

7373331

7173731

773 7j

733''.'WÎ3

<b,333>

K-’i333'\3.'<

3,7..«m{3<

73777771?

;;Bt7sBl,-B3^3ll|

8i.oi.oi;

3o.

81.01.02;

77373: 3>

81.01.05;

0

81.01.06.

0

73' 33:: 7.33 33 !j

81.02i

33333<

0

81.02.01;

7B3333i]

81.02.021

3\.3o.

81,02.051

<331

7-3::, 333; 33

85.01

1391

42Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta Transferuri din


u pers


51.01.15;


51.02.12


și echipamentelor de comunicații în urgență în sătate


51.02.22


în sănătate


sănătate


finanțarea altor investiții în sănătate


Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul


A. Transferuri interne


(cod 55.01.03+55.01.08 la


Programe cu finanțare rambursabila


Programe ISPA


Programe SAP ARD


Investiții aie agenților economici cu capital de stat Programe de dezvoltare    ' _ _ _

Fond Roman de Dezvoltare Sociala    . ....

Alte transferuri curente interne


Cheltuieli neeligîbile ISPA


51.02,23


51.02.24


51.02.25


5102.25

51.02.27


51.02.28


55.01.03


55.01.08


55.01.09

55.01.10


55.01.12


55.01.13


55.01.15

55.01.18


55.01.28


L-


0,55.01.54

56.01”

1284!

0

1284

■    Finanțarea națională **)    .    ..=4•    56.01.01!    400

; ..

■■■!■ ■

Progr

Finanțarea Uniunii Europene **}    56.01.02 ,    884

Cheltuieli neeligibile **}    !    56.01.03    0

ame din Fondul Social European (FSE)    56.02

0

7444O-

Finanțarea națională **)    56.02.01

■ ■ "'0'

Finanțarea Uniunii Europene **)    56.02.02

0

Progr

Cheltuieli neeligibile **)    j    56.02.03

.. 0

4.: .}

ame din Fondul de Coeziune (FC)    56.03;

' .!»

—“

Finanțarea națională “)    4.44 56.03.01

4!

Finanțarea Uniunii Europene**)    i    56.03.02

Cheltuieli neeligibile **)    56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)    56.04

Finanțarea națională **)    56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)    )    56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

.....4.^

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

} Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

.    ■    4 .■■■'

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

5608

j Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

L    ......L_, ......

[ Cheltuieli neeligibile**)

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 ____    _

îs........rifii^ăhțlt^.....

Pjnaptareadg|a gnjUnea Europeana*) ~ ~    ~    ~    

I Cheltuieli neeligibile *)

Alte facilitați si instrumente postaderare {Finanțarea naționala*)

, Finanțarea externă nerambursăbilă *)~

Cheltuieli neeligibile *)’    ~ ~    ~ ~ ""    "......

Mecanismul financiar SEE

{Finanțarea naționala *)

............

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă Finanțarea naționala *)

Finanțarea externa nerambursabila *)    _

iOIțcWBlBiiiPnăălIgO *F-c::: wf.3-'W

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe    _____    __    _ _

Stocuri (cod 71.02.01) ......<

Rezerve de stat și de mobilizare _______    _

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

i ' 56.15.03

.....f

M'Cfe*.....tefer7


56.16.02

' (

.    ; .. ,,, uf

□v» Iv.uO.

56.17

56.17.01 ■

56.17.02

56.17.03

56.18

56.18.01

56.18.02

"XjL

56.18.03;

70

■    .....J67Î

71

107

71.01

107^


71.01.02^    ' _    65

71.01.03“

71.01.30

.....

71.02.01

.......liOjs

71.03

iO*WFv7

72.01

72.01.01

oi

75

0


.....    C/:    OIM

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! $1 RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

........"-'ț--— ..................——ț—:

J-

f '

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

t-TTTT:-—-"""'7"    ..

,'■>> :'':W

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

MATEI CONSTANTIN

ANEXA LA HCLM NR.4/2011

JUDEȚULCONSTANTA

Unitatea administrativ - teritorială : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

anexa 2 bis

cap. 70

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011

- mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

nlătilnr

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

I4U/OO

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

49007

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

49007

J

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.

10

7000

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5322

Salarii de baza

10.01.01

3569

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

1032

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond de premii

10.01.08

0

Prima de vacanta

10.01.09

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul__

Fond aferent plătii cu ora___________

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

Indemnizații de delegare

Indemnizații de detașare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca


10.01.10

10.01.11

'10JD112

10.01.13 10.01.14 10.01J5


Alocații pentru locuințe

__Alte drepturi salariale in bani__________________

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

___Tichete de masa *)_______________

____Norme de hrana__________________

__Uniforme si echipament obligatoriu ______________

__Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa_____

Transportul la si de la locul de munca Tichete de vacanta

__Alte drepturi salariale in natura_________________

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații


K101/I6

10.01.30

10.02

10.02.01

10.02.02

10.02.03

10.02.04

10.02.05

10.02.06

10.02.30

JI0.03

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.05

10.03.06


0

9

9

15

0

0

0

688

0

0

0

0

0

0

0

0

1678

1258

45

315

9

0

51


TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20.16+20.18 la 20.27+20.30)

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)_____ _____20.01

___Furnituri de birou____________ _ ________20.01.01

Materiale pentru curățenie    20 01 02


39407


24710

758

226


Tncalzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb T ransport


___________________20.01.03

____20.01.04

20,01.05

20.01.06

20.01.07


Posta, telecomunicații, radio, tv, internet    20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional________ 20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare    20.01.30


Reparații curente

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

_Hrana pentru oameni__________!

__Hrana pentru animale    _________

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente___________

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar


20.02 ___20.03

20.03.01

20.03.02

20.04

2O.O4.Q1

20.04.02

20.04.03

20.04.04

20.05

20.05.01

20.05.03

20.05.30


Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02) Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza


20.06

20.06.01

20.06.02

20.09

20.10

20.11

20.12


16611

2014

0

292

271

926

42

3570

4929

0

0

0

0

0

0

0

0

478

0

0

478

156

132

24

0

0

21

200


20.13    200

Protecția muncii

20.14

96

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

o

Studii si cercetări

20.16

0

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și

servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

0

asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice loca

20.20

0

Meteorologie

20.21 r

0

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturiior

20.23

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2^

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

n

intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

u

Tichete cadou

20.27

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3<

20.30

8617

Reclama si publicitate

20.30.01

265

Protocol si reprezentare

20.30.02

0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

42

Chirii

20.30.04

1813

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

6497

o    H

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0


Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

_ Dobânzi aferente datoriei publice interne directe________ _

30.01    0___

30.01.01__0_________


Constanta

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02

30.02

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

0

credite

30.02.02

0

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumut;

30.02.03

0

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

0

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

2600

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate

ale preturilor la combustibili

40.20

0

Alte subvenții

40.30

2600

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0

!

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

0

0

TITLUL VI TRA NSFERURI INTRE UNITA TI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

0

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.3

0

2+51.01.39+51.01.46+51.01.49)

51.01

Transferuri către instituții publice

51.01.01

0

Acțiuni de sanatate___________________51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor

de zi pentru protecția copilului__________________51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala

pentru persoanele cu handicap_______________51.01,15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea

unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de____51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru

persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.26

51.01.31

0

51.01.32

0

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea

o

unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente

din domeniul sănătății

51.01.46

0

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

0

i laiiaioiun bauv uuyoioiolucaio porni cnadi maroa uaiiyaunoi looiamo

ale centralelor de termoficare

51.01.50

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

55 SF

0

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (coc

55.02

0

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0

Tichete de cresa

57.02.03

0

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0

0

i

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

A

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

u

fSrei_______ 59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale    59.02

Asociații si fundații    59.11

Susținerea cultelor     59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical    59.15

Despăgubiri civile    59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural    59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale    _    59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării    59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)    79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)_______31__80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice său activitati finanțate

integral din venituri proprii    80.03

Alte imprumuturi    80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)_______81

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06]    81.01

__Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite __81.01.01

____Rambursări de credite externe din fondul de garantare     81.01.02

____Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale    81.01.05

__Diferențe de curs aferente datoriei publice externe_____ 81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01 +81.02.02+81.02.05)    81.02

_Rambursări de credite interne garantate_____ 81.02.01

_ Diferențe de curs aferente datoriei publice interne     81.02.02

____Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale__    __    81.02.05

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT___ _____84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    85.01

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

0


£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

0


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN ITATI ALE ADM IN ISTRATIEI

PUBLICEJcod 51.02)____________________

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale


Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații

în urgență în sănătate___________

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

finanțarea reparațiilor capitale în sănătate_____

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

finanțarea altor investiții în sănătate_________

bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

echipamentelor de comunicații în urgențăjnsănătate__

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate__

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de __capital din domeniul sănătății___ ______ __

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la_____________________

Programe cu finanțare rambursabila _______ _

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă__

Programe ISPA    __

91731

______51    0

51.02    0__

51.02.12    0

0

51.02.22

51.02.23    °_____

51.02.24    °

51.02.25    °_____

51.02.26    °

51.02.27    °______


0

51.02,28 J___o

55    0

55.01

0

55.01.03

0

55.01.08

0

55.01.09

0

55.01.10    0


Programe SAPARD

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

0

i    ■;

Programe de dezvoltare

55.01.13

0

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

0

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

0

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunits

55.01.42

0

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de    0

termoficare    55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

305

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

305

Finanțarea națională **)

56.01.01

305

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.01.03

0

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0

Finanțarea națională **)

56.02.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

0

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0

Finanțarea națională **)

56.03.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

56.04

0

Finanțarea națională **)

56.04.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0

Finanțarea națională **)

56.05.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

0

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)

56.07

0

Finanțarea națională **)

56.07.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

0

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

56.08

0

Finanțarea națională **)

56.08.01

0

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

0

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

0

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0

Finanțarea naționala *)

56.15.01

0

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

0

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0

Finanțarea naționala *)

56.16.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

0

Mecanismul financiar SEE

56.17

0

Finanțarea naționala *)

56.17.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0

Finanțarea naționala *)

56.18.01

0

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

0

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

91426

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

4492

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

4492

Construcții

1

71.01.01

2718

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1164

Alte active fixe

71.01.30

610

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

o

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

86934

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

86934

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

86934

0

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

t

75

0

0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

I

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

MATEI CONSTANTIN

ANEXA LA HCLM NR.4/2011

JUDETUL:CONSTANTA

I

Unitatea administrativ - teritorială :PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Instituția publică:_

Formular


11/05


ANEXA 2 BIS


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2011 CAP.74,02


mii lei


PREVEDERI ANUALE_

DENUMIREA INDICATORILOR


Cod

indicator


TOTAL


din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

70525    0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

70525

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

70525

0

TITLUL / CHELTUIELI UE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

.........'"''-îl

0

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

.....iii

0

Salarii de baza

10.01.01

0

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte sporuri

10.01.06

0

10.01.07

. 11!

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

0

1-----------; ' .....

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

.....

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11 0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12 0

Indemnizații de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locui de munca

10.01.15    0

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Vzx'W

Alte drepturi saiariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 ta 10.02.06+10.02.30)

10.02

■ ■■ .■

ticftetederiJpșă*) /

10.02.01

Norme de hrana <

10.02.02

o

Uniforme si echipament obligatoriu    10.02.03

0

i

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04    0

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0

Tichete de vacanta

10.02.06

0

Alte drepturi saiariale in natura

10.02.30

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03    0

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

■' ? ■ ■"

:■ ■■:■■■ .. ■■■■•:• .

■■ ■ ■■

I

20.27+20.30)

■ 20

70526

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

>0500

Furnituri de birou

20.01.01

■ . o

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0

încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

i!||||iese    ....... •    ....... ’    ...... ..■ r

||Si:||iranșp<it< -y''    :

Posta, telecomunicații, radio, îv, internet

__Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional _ __ ___

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

'    lift'.' l-:

-|i|of........ j" liflfll'f- 1    .'...fKfi-.l

llir^llllloi^    IIIf||t ' 1|^^

Hrana pentru oameni    __ _ _ _    __,

Hrana pentru animale    _ _

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

|fff jfMedicajiehfil.-|w :1 ' <lf i'f f fi jaii Iff f• Ifltil.'. . - tllllfff , f flili*:i- ffff

Materiale sanitare Reactivi

fif f |Dp^inBcBhlf'    Iffiif fg ; .|gWF ftf, '    gg ~ ,|:lffM |:|f|f|11|:-f gg. gggfgff ■ . ' ['

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20,06.02)___ _____    ___

Deplasări interne, detașări, transferări Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

20.01.03

0

. g ■ z:ff

ff... f-BBilIIIK    .....iBfffB.

20.01.04

70250

20.01.05

ll!llll!8lr:;Q

20.01.06

Ifllfc^

gf/ff:. • •    glf f 11 lf ffif f • J' • '

20.01.07

0

|. giggi    : ./IfifBff

20.01.08

0

20.01.09

fIBllil

........................j

20.01.30

250

20.02

""O

20.03

0

20.03.01

.....................0

20.03.02    Oi


1.......aiOBlf' lllllllf ■ o I lallllOill?......-1


20.04.02    0

20.04.03

20.04.04;

ffelf»

20.05

1I1H

20.05.01

0

20.05.03 i

0

20.05.30-

iii#

20.06

gl: 0

20.06.01 i

lf-':#

20.06.02'

0

20.09

0

20.10

f- ’'fg&

5'...........20^'lj'''''

0

20,12

0

-SS'    Rfc


Pregătire profesionala    20.13    0

Protecția muncii

20.14

..... o

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

- 0

Studii si cercetări

20.16

- O

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

: 0

■ ..

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local,

- "'■ț.:- '<'•    R    R R'

R'R

în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

6

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0

?''■    "'/r 'R ■ '    '''R'

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

.    -:S. ■■ ■.:■ '■ :?W<

:'îR

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

:     .j

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit

■' R?'R" '.R'R/ ; R'''''RR/:

dispozițiilor legale

20.25

Tichetecadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

25

0

Reclama și publicitate .

20.30.01    0’

Protocol si reprezentare

20.30.02 /    '<-o(

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0

Chirii

20.30.04    0

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06    0

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07    0

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

25

r-,,    ■ - —p.

TITLUL UI DOBÂNZI (cod 30.01 fa 30.03)

30

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01    0

0

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0

■ ■ ■ ■    ..... ■■ ' R '

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0

b'l/llliltWBl

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

o

.7ll7'7'lll'li7llSl'li

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

... /l.l l/b/.ra

b';;J -b/^

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

b.O

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

'"/l/O

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

o

• 1

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0

bj:.iilii:i/,i'.;::.....iii

Dobânzi aferente Împrumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

lll^l'-ll/o

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

'■s'b:?bb:;::';g:.p

b'l:'b3'l1bîlO

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

b,bib/;.bb'.o

-l -^

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

■llb'..o

Dobânzi ia opeatiunile de leasing

30.03.05

'Ib'o

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

: 40

0

,l';bll^

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

0

Alte subvenții    ) ■ ' '    7 ■■ b _ b. b__■ b ; j._:    ■■■■. ■ ; ■ . j ' j. 7 40.30 ■ ■■ )    <7;Oț

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) ) '    : -.7;11/. :j l ■    ■ bl/l ) &> r -

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale ;    -b :j-    50.04    b.gj

i; î    iH ii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

^l:iblllll',rl.;:-l; l L .ljb ll/l^

51.01) ■ ;

51 SF ■:    '''''\bbb:::'b'bb:;ț.i

Transferuri curente (cod

l    j    ■    ■    bb

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.32+51.01.39+51.01.46+51.01.49

51.01)    Oj    0

Transferuri către instituții publice

51.01.01    ■    '• ..'07 bb''b'bb'...'; ...7/lbj

Acțiuni de sanatate

51.01.03 ■■■    : 0ț ' :

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

--------i

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

oj. liPR-

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile

administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

...... 1

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu

pentru creșterea copilului    ;

51.01.26

. j

SSlSSlsiSJ

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit

51.01.32

slii^

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-

i lllBaiii ■:    .    .    ......pi

51.01.39

lllll!

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole    51.01.49    O

i:

Transferuri către bugetele locale pentru facilitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

i 51.01.50

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.02)

0

ol

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.04)

iSliOi' lih!i

'........''Oj

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

Mp"...................55;62Sll<-

liii^

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04r

.......Osii',

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

Bl...........il2ii'i.57il

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

O .liiilBwl................■

OiiM' ...2l"

Ajutoare sociale in numerar

0,

Ajutoare sociale in natura

57.02.02'

o!

Tichete de cresa

57.02.03!

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04j

!

,7'~ |jiig

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59;

.....Bl,........

0

Burse

59.01

0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

o

Asociații si fundații

59.11

0

Susținerea cultelor ...alB ■    . .

'->59.tf[i;-.....

Contribuții ia salarizarea personalului neclerical

59.15

Ș'VSl':.......

Despăgubiri civile

59.17!    0

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0

a\....a'.. \aî:alaMK

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

................a0

WWSWa

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

.................................

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0

a................a

:    ■a«m

......■.......- ■ ■■■■■: ■

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0

....' ■/■.'..■aKîșft

■ ~

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

............0

<=aa..a'

Alte imprumuturi

80.30    0

... .. .

■^a. 'B,    ■■    '

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

0

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

;s,8i.oii,,,*- ..............

0

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01 0

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02 0

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

b'b...':.0:

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

" 0

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

W

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locafe

81.02.05    0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

WÎBiilBfll

■ : . *.....' ' ':Ș. <.■?

.<"■ ■ .. ;..........

0

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51 !    0

■ " B.........

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0

:■ 0

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51 02.12

0

f Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

0

-.---

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale

51.02.23

7'f»

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

SI. sănătate    ■ ■ '    ■ ■

51.02.24

'.1

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

7 w

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

.    ;B|

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capitai din domeniul sănătății

51.02.28

■f

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

“B T1

0

A. Transferuri interne    (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0

:i!î 0

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Alte transferuri curente interne

55.01.18 S

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centratelor de termoficare    55.01.54

Titlu

post>

Progr

I VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

aderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)    56

0

ame din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

0

—-

Progr

Finanțarea națională **)

56.01.01

■ :;o.

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

o