Hotărârea nr. 39/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E SI IMPREJMUIRE LOT, STR. SULMONA NR.12 SI 12BIS, TEREN IN SUPRAFATA DE 311,00 MP DIN ACTE SI 320,00 MP DIN MASURATORI, PROPRIETATE S C NEO SERVIS S.R.L

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINȚA D+P+1E SI ÎMPREJMUIRE LOT, str. Sulmona nr.12 si 12bis, teren in suprafață de 311,00 mp din acte și 320,00 mp din măsurători, proprietate S C NEO SERVIS S.R.L

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 10.02.

20)1.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 148789/29.11.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 șî referatul Serviciului Urbanism nr, 147996/29.11.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr, 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea S C NEO SERVIS S.R.L înregistrată sub nr. 147996/26.11.2010 , precum și Avizul de oportunitate nr. 93502/12,07.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,Iit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art, I - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINȚA D+P+1E SI ÎMPREJMUIRE LOT, str. Sulmona nr, 12 si 12bis, teren in suprafață de 31 1,00 mp din acte șj 320,00 mp din măsurători, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafață totală de 311 mp din acte și 320 mp din măsurători, compus din: teren in suprafață de 140 mp identificat cu nr. cadastral 103854 proprietate S C NEO SERVIS S.R.L conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1980/2008 de notar public Mariana losifși teren in suprafață del22 mp din acte și 131 mp din măsurători, identificat cu nr. cadastral 100007mp proprietate S C NEO SERVIS S.R.L conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2617/2006 de notar public Mariana losif.

Pentru suprafața de teren de 49mp identificat cu nr. cadastral 10355, S C NEO SERVIS S.R.L are drept de servitude de trecere conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1980/2008 de notar public Mariana losif

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, S C NEO SERVIS S.R.L, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța,

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR 39    / 10.02.    2011f    LLJ

*

1 V

in

\ \    CL

H t

L \ i