Hotărârea nr. 38/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. AMURGULUI, STR. SAICIILOR, SOS. MANGALIEI, STR. LILIACULUI , TEREN IN SUPRAFATA DE 48.095MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Amurgului, str. Sălciilor, sos. Mangaliei, str. Liliacului, teren în suprafață de 48.095mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 10.02. 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 148108/26.11.2010 , raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 147030/26.11.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitului EPIFAN VASILE SANDU înregistrată sub nr. 147030/24.11.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 41206/24.03.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Amurgului, str. Sălciilor, sos. Mangaliei, str. Liliacului, teren în suprafață de 48.095mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitului EPIFAN VASILE SANDU, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

CONSTANȚA

NR. 38    / 10.02.    2011

SECRETAR,


P.U.Z.


PLAN

URBANISTIC ZONAL

PUZ - ZONA DELIMITATĂ ASTFEL:


NORD • STRADA AMURGULUI; SUD ■ STRADA SĂLCIILOR; EST - SOS. MANGALIEI; VEST - STRADA LILIACULUI; MUNICIPIUL CONSTANTA


A3 REGLEMENTARI Situație de ansambluBILANȚ TERITORIAL

BILANȚ TERITORIAL

BILANȚ TERITORIAL

ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.:

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN, studiata prin PUZ = 48 095 mp din care:

-S totala, ZRL1c = 36 635mp

-    S străzi adiacente =9 485mp

-    S trotuare = 1 975mp

ZONA ZRL 1c-EXISTENT -

SUPRAFAȚA TOTALA TEREN =36 635mp din care:

-    S construita =10 370 mp

-    S construita desfășurată =21 321 mp

-    P.O.T. mediu = 28.30%

-C.U.T. mediu = 0.58.

ZONA ZRL 1c-PROPUNERE -SUPRAFAȚA TOTALA TEREN =36 635mp -P.O.T. =50 00%

-C.U.T. =2.00.

- H max. admis = P+2E


I — Corosabi L I — Trotuar pietonal ] — Construcții existente ]—Regim maxim de inattime


k—Limita zonei studiate^-—---1 __ Axul ccrosabitutui


j—Limita toturi vec^rtT 2 — At iniament pro


SC. PROIECT COMPANY CDNSTRUCT S.R.L Bdul TOMIS.NR 143A,Et.10,Camera 1010 (Incinta Institut proiectări]

TEL.0724221187 TEL/FAX 0341/4


AdministratorPLAN REGLEMENTARI


Dumitru P NACH1U

_


Faza

PUZ