Hotărârea nr. 37/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. SPATAR NICOLAE MILESCU, STR. HURMUZACHE CONSTANTIN, STR. AMZACEA, ALEEA CAROSABILA, TEREN IN SUPRAFATA DE 9.660MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Spătar Nicolae Milescu, str. Hurmuzache Constantin, str, Amzacea, Aleea carosabilă, teren în suprafață de 9.660mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 10.02. 201».

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 147920/26.11.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 147025/26.11.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numițiilor REGEP CANER ȘI PRIBEAGU GHEORGHE ȘI ELENA înregistrată sub nr. 147025/24.11,2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 41903/24.03.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Spătar Nicolae Milescu, str. Hurmuzache Constantin, str. Amzacea, Aleea carosabilă, teren în suprafață de 9.660mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numițiilor REGEP CANER ȘI PRIBEAGU GHEORGHE ȘI ELENA, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR.

CONSTANȚA

NR. 37    /    10.02.    2011

P.U.Z.


PLAN

URBANISTIC

ZONAL


PUZ - ZONA DELIMITATĂ ASTFEL:

NORD - ALEE CAROSABILA; SUD ■ STR HURMUZACHE; EST - STR. AMZACEA; VEST - STR. SPĂTARUL NICOLAE MILESCU; MUNICIPIUL CONSTANTA


Str. Dezdrobi ri i


A3 REGLEMENTARI Situație de ansambluBILANȚ TERITORIALBLOC

_/ \

BLOC

BLOC

ID5 * 149

105 B 149

105 C 149

P+4E

P+4E

P+4E

—1    1—

-1 /-


BLOC

ID6 4 147

L P+BE |


ZONA STUDIATA PRIN P.U.Z.: SUPRAFAȚA TOTALA TEREN, studiata prin PUZ = 9 660 mp

din care:

-S totala, ZRL2 = 6112mp

-    S străzi adiacente = 2 821 mp

-    S trotuare = 727mp


Bl LANȚ TERITORIALZONA ZRL 2c-EXISTENT -SUPRAFAȚA TOTALA TEREN =6 112mp din care:

-    S construita = 2100 mp

-    S construita desfasurata =2 592mp

-    P.O.T. mediu = 34.35%

-C.U.T. mediu = 0.42.


BILANȚ TERITORIAL


Ott

2B

-----1

^23aL

° r

iZONA ZRL 2c- PROPUNERE-SUPRAFAȚA TOTALA TEREN = 6112mp -P.O.T. =50.00%

-C.U.T. =2.00.

- Hmax. admis P+2E+M


| Carosabil

| Trotuare si alei pietonale • Limita zonei studiate Axul carosabilului Limita loturi vecini


TTT REȚEA DE ENERGIE ELECTRICA SI TELEFONIE ~TZ~ț REȚEA SUBTERANA DE APA SI CANALIZARE Regim maxim de inaltime


PROI!


SC. PROIECT C0MPANY CONSTRUCT SRL

Bdul T0MIS,NR. 143A Et.10,Cornero 1010    /

Uncinto Institut proiectări)

TEL.0724221187    TEL/FAX:0341/4^2^0^ y

PUZ- ZONA DELIMITATĂ ASTFEL NORD - ALEE CAROSABltA,

SUD - STR HURMUZACHE, EST - STR AMZACEA,

VEST - STR SPĂTARUL NICOLAE MILESCU/ MUNICIPIUL CONSTANTA

Pr. nr

58

2010

Administrator

Arh. jr. L. Remus/    V

SC:

; 650

Soiicîtont Regep Coner.str. Spătarul Nicoloe Milescu , nr.19, Lot2, Constonto

Faza

PUZ

Proiectat

Arh. D. Nachiu

V/t

Desenat

Ina.GhetdoQi El do

DATA

11/10

REGLEMENTARI

Pt. nr A03