Hotărârea nr. 36/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD-LOTIZARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE, ZONA AUREL VLAICU, STR. CRISULUI NR. 12, PARCELA A 656/8,SOLA 70, TEREN IN SUPRAFATA DE 13.225 MP, DIN ACTE SI 13.241,95 MP. DIN MASURATORI, PROPRIETATE ROTARU NICOLAIE;

ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu LOTIZARE TEREN în vederea construirii de locuințe, zona Aurel Vlaicu, str. Crișului nr, 12, parcela A 656/8, sola 70, teren în suprafață de 13.225 mp din acte și 13.241,95 mp din măsurători, proprietate Rotaru Neculaie

2011.


Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din dala 40 • 02

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 141158/12.11.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr.140133/12.11.2010 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu, precum și Legea nr. 350/2001, republicată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul

Văzând solicitarea numitului Rotaru Neculaie înregistrată sub nr. 140133/10.11.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 105886/12.08.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - LOTIZARE TEREN în vederea construirii de locuințe, zona Aurel Vlaicu, str. Crișului nr. 12, parcela A 656/8, sola 70, teren în suprafață de 13.225 mp din acte și 13,241,95 mp din măsurători, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafață totală de 13.225 mp din acte și 13.241,95 mp din măsurători, identificat cu nr. cadastral 105777 fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 104457 așa cum rezultă din încheierea nr. 19827/2008 eliberată de OCPI Constanța este proprietate Rotaru Neculaie, conform contractului de vanzarc cumpărare autentificat sub nr. 1300/28.11.2006 de notar public Cătălina Elena Vonica

Art. 2 - Serviciul Comisiilor de Specialitate^ ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitului Rotaru Neculaie și tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată dc 24 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Matei Constantin


SECRETAR.


CONSTANȚA NR 36    / 10.02. 2011S teren din acte = 13225mp S teren din măsurători = 13232mp S constr. existenta = 354.60mp S desfasurata existenta - 354.60mp P.O.T. EXISTENT = 2.68%

C.U.T. EXISTENT = 0.028

P.O.T. PROPUS = 50% C.U.T. PROPUS = 2.00


Retragere propusa