Hotărârea nr. 35/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. MEDEEA, B-DUL AUREL VLAICU, STR. CUMPENEI, STR. VALUL LUI TRAIAN, TEREN IN SUPRAFATA DE 8200 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

* ROMANIA


HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Medeea, Bdu, Aurel Vlaicu, Str. Cumpenei, Str. Valul lui Traian, teren în suprafață de 8200 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de JL0.02 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 136610/02.11.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 124029/07.10.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea Dnei TINKA CARMEN înregistrată sub nr. 124029/01.10.2010 , precum și Avizul de oportunitate nr. 87890/29.06.2010 al Direcției Urbanism;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Medeea, Bdul Aurel Vlaicu, Str. Cumpenei, Str. Valul lui Traian, teren în suprafață de 8200 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, Dnei TINKA CARMEN, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 34

consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Matei Constantin


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


CONSTANȚA

NR. 35_/ 10.02.2011


REGLEMEMTARI

URBANISTICE

SUPRAFAȚA TEREN = 8200.00 mp REGIM ÎNĂLȚIME MAXIM - P+2E

POT = 50%

CUT = 2,00