Hotărârea nr. 34/2011

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. BPHASDEU, STR. STEFANITA VODA, STR. SLT. ION ALEXANDRESCU, STR. SERBAN VODA, TEREN IN SUPRAFATA DE 23.500 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. BP Hașdeu, str. Ștefăniță Vodă, str. slt. Ion Alexandrescu, str. Șerban Vodă,

teren în suprafață de 23500 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

10.02.2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 110971/27.08.2010, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 108966/27.08.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea dlui. Polifron Iancu înregistrată sub nr. 108966/23.08.2010, precum și Avizul de oportunitate nr.49812/13.04.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1), lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. BE Hașdeu, str. Ștefăniță Vodă, str. slt. Ion Alexandrescu, str. Șerban Vodă, teren în suprafață de 23500 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate a persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, dlui. Polifron Iancu, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 24 consilieri din 27 membrii.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, Matei Constantin

CONSTANȚA

NR. 34    / 10.02.    2011


Corosobi L Trotuar pietonal Construcții existente Regim maxim de inat ti ne


ț—Limita zonei studiate |—Axul carosabilului |_L i m i ta loturi vec i n i | — At i niament propus


Proiectot


DesenatPLAN

URBANISTIC

ZONAL


PUZ-ZONA DELIMITATĂ ASTFEL: NORD- STRADA B.P.HASDEU; SUD - STRADA ION ALEXANDRESCU;

EST-STRADA ȘTEFAN ITA VODĂ

VEST-STRADA SERBAN VODĂ; MUNICIPIUL CONSTANTA


A3 REGLEMENTARI Situație de ansamblu


BILANȚ TERITORIAL_

ZONA STUDIATA PRINP.U.Z.: SUPRAFAȚA TOTALA TEREN, studiata prin PUZ = 23 500 mp din care:

-    S totala, ZRL2 = 20 620mp

-    S străzi adiacente = 1 900mp

-    S trotuare = 980mp


BILANȚ TERITORIAL_

ZONA ZRL 2-EXISTENT -SUPRAFAȚA TOTALA TEREN =20 620mp din care:

-    S construita =7 373 mp

-S construita desfasurata =10197mp

-    P.O.T. mediu = 35.75%

-C.U.T. mediu = 0.49


BILANȚ TERITORIAL_

ZONAZRL2-PROPUNERE -SUPRAFAȚA TOTALA TEREN =20 620mp -P.O.T. =55.00%

-C.U.T. =2.00.

- H max admis = P+2E+M


str. Serban Vodă ,nr.13 Constanta


faza

PU.Z


PI. nr A 03


i