Hotărârea nr. 339/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC MUZEUL DE ARTA POPULARA DIN ADMINISTRAREA CONSILULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA MUZEULUI DE ARTA POPULARA CONSTANTA

ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea imobilului monument istoric „Muzeul de Artă Populară"

din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea Muzeului de Artă Populară Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de_//    ,

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr. 164702 /14.12.2011, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 -Urbanism, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - Juridică si referatul Direcției Patrimoniu nr.164480 / 14.12.2011;

Având în vedere anexa 2 a HG nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului Constanta, cap. 8 - Instituții de cultură, Hotărârea nr. 54 / 2005 a Consiliului Județean Constanța privind trecerea Muzeului de Artă Populară Constanța din subordinea Consiliului Județean Constanța în subordinea Consiliului Local al Municipal Constanța, HCL nr. 124/2005 privind retragerea dreptului de administrare a Consiliului Județean. Constanța și trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța a imobilului (teren + construcții) reprezentând Muzeul de Artă Pupulară Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit "c" si art, 115, alin (1) lit b din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și Legii nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă transmiterea imobilului monument istoric „Muzeul de Artă Populară Constanța", compus din teren și construcție, ce constituie domeniu public al municipiului Constanța, situat în b-dul Tomis nr. 32, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea Muzeului de Artă Populară, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Persoana juridică deținătoare a dreptului de administrare, se obligă să protejeze și să păstreze regimul de monument istoric al imobilului prevăzut la art. 1, clasificat conform Ordinului nr. 2314/2004 al ministrului culturii și cultelor - Lista monumentelor istorice din Județul Constanța - volumul III, poziția 553, pe toată durata administrării imobilului.

Art. 3 - Predarea - preluarea imobilului monument istoric „Muzeul de Artă Populară Constanța", transmis potrivit art. 1, cu activ și pasiv, se face pe bază de protocol încheiat între Primăria Municipiului Costanța prin Direcția Patrimoniu și Muzeul de Artă Populară Constanța.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Muzeului de Artă Populară Constanța și SPIT-Constanta în vederea punerii în aplicare, și spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de % consilieri din TJ membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

CONSTANȚA, NR.    /S


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ LA HCLM.

DENUMIRE BUN

ADRESĂ

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

VALOARE DE INVENTAR (RON)

Conform

HCL nr. 211/2011

MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ CLĂDIRE MUZEU

B-dul Tomis nr. 32

Clădire P+l

Suprafață construită

424,41 mp

183,20

MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ ANEXĂ

B-dul Tomis nr. 32

Clădire P+l

Suprafață construită

180,00 mp

25,19

MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ TEREN

B-dul Tomis nr. 32

Suprafață teren

1.676 mp

48.707,58

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040 - 41-708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMA'7 O NTR ASEMNE AZ A SECRETAR,

-4 ARCELA ENACJîE