Hotărârea nr. 338/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REVOCAREA HCL NR.140/2011 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI PASAJ RUTIER FILIMON SARBU DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, PRECUM SI INCADRAREA ACESTUIA IN CATEGORIA FUNCTIONALA A DRUMURILOR NATIONALE IN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA-SA A ACTIVITATILOR DE INTERES NATIONAL IN DOMENIUL ADMINISTRARII DRUMURILOR NATIONALE

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind revocarea HCL nr. 140/16.05.2011 privind transmiterea imobilului "Pasaj Rutier Filimon Sârbu" din domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și încadrarea acestuia în categoria funcționala a drumurilor naționale in vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 15.12.2011;

Luând în dezbatere Expunerea de motive nr.164634/14.12.2011 a d-lui primar Radu Ștefan Mazăre, Raportul Comisiei nr.5 - Juridică, Referatul Direcției Patrimoniu nr.164498/14.12.2011;

Văzând HCL nr. 122/2000 privind aprobarea Inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Constanța, atestat prin H.G. nr.904/2002, HCL nr.526/2008, HCL nr.211/2011 si HCL nr.140/16.05.2011;

în baza dispozițiilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit."c" si art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - începând cu data aprobării prezentei hotărâri se aprobă revocarea HCL nr.140/16.05.2011 privind transmiterea imobilului "Pasaj Rutier Filimon Sârbu" din domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și încadrarea acestuia în categoria funcționala a drumurilor naționale în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale.

Art.2 -Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, C.A.N.D.N.R- SA., Direcției Patrimoniu, Serviciului Juridic, Direcției Financiare, Direcției Programe Dezvoltare, SPIT-Constanța în vederea aplicării ei, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta Hotărârea fost aprobată de    consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


ELA ENACfclE


CONSTANȚA

Nr-    / /</Z >//

Bei. Tomisnr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0041-41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA