Hotărârea nr. 335/2011

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN ADMINISTRAREA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al Municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanta în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de i5^/2. : 2011;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre nr.164703/14.12.2011, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism, Comisiei nr. 5 - Juridică și referatul EXirecției Patrimoniu înregistrat cu nr.164653/14.12.2011.

Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare, HCL. Nr.483/2000,    nr.122/2000, H.C.L. nr.211/2011, HCL 499/2001 și HCL

nr.15/2002;

Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. "c" si art. 115, alin. 1, lit. „b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 -Se aprobă transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al Municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanta în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, necesare desfășurării activității de învățământ, începând cu data semnării proceselor-verbale de predare- primire, conform anexei cu datele de identificare a imobilelor.

Art. 2 - Predarea se va face prin Proces -Verbal de predare-primire încheiat între RAEDPP Constanța și unitățile de învățământ până la data de 31 decembrie 2011.

Art. 3 -(1) La data încheierii procesului - verbal de predare - primire, acolo unde este cazul, unitatea de învățământ se subrogă în drepturile și obligațiile RAEDPP Constanța ce decurg din actele încheiate de aceasta din urmă aflate în derulare.

(2) Orice sarcină asupra imobilului (teren si/sau construcție) va putea fi făcută de administrator numai cu acordul proprietarului.

Art. 4 - în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbi de predare - primire, unitățile de învățământ, prin reprezentanții lor legali, vc încheia noi contracte cu furnizorii de utilități necesare asigurării desfășurării î condiții normale a procesului de învățământ.

Art. 5 - Proprietarul își rezervă dreptul de retragere din administrare unităților de învățământ a părților din imobil (teren si/sau construcție) care n sunt necesare desfășurării activității de învățământ.

Art. 6 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Loc; va comunica prezenta hotărâre RAEDPP Constanța, Direcției Patrimonii Direcției Financiare, SPIT Constanța, Inspectoratului Școlar Județean Constanți tuturor unităților de învățământ interesate, în vederea aducerii la îndeplinire • spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost aprobată de_    _consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE


Xk)—'

CONSTANȚA

NR. 335 I/S Zr//

ROMANIA

1    ..j,: o JUDEȚUL CONSTANTA


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

A K I '


IMOBILE AFLATE IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CARE TREC ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr

crt

Unitate de învățământ cu personalitate

juridică

Unitate de învățământ fără personalitate juridică

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar - lei -

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

1,

Grădinița nr. 2

Str. Alba Iulia nr. 5

Clădire (P)

Construcție: cărămidă

Suprafață Construită = 900,00mp

Vecini: str. Alba Iulia, Complex Alimentar; proprietăți particulare, str. Calistrat Hogaș

Suprafață teren =2.984.20 mp

1955

86.314,80

174.930,02

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L nr.211/2011

Grădinița nr. 29

Str. Elena Cuza nr, 111

Clădire (P)

Construcție: cărămidă

Suprafață Construită - 200,00 mp Vecini: str. Alba Iulia, Complex Alimentar; proprietăți particulare, str. Calistrat Hogaș

Teren: este evidențiat la Grădinița cu program prelungit nr. 2

1919

131.130,00

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

2

Grădinița nr. 7 "Roboțel"

Bd. Mamaia nr. 284

(ocupa ia etajul 1-4 săli, grupuri sanitare si hol din căminul de la Colegiul Energetic )

(ocupa la etajul 1-4 săli, grupuri sanitare si hol din căminul de la Colegiul Energetic)

Constr. plan Investiții Contract de închiriere nr. 1145/10.03.1998

Insp. Școlar Jud. C-ța. H.C.L. 122/2000

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

Grădinița nr.27

Str. Dragoslavelor nr. 2A, Bl. F, Ap. 1 și 3

Clădire Parter

Construcție panouri prefabricate, beton armat

Vecini: Ap. 2 - Proprietate particulară; Suprafață Construită= 167,70 mp

Suprafață teren = 40,50 mp

1980

29.795,25

54.820,80

3

Grădinița nr. 8

Aleea Luminiței Tomis 2

Clădire (P+l)

Construcție: cărămidă

Suprafață Construită= 470 mp

Vecini: Spitalul Clinic Jud. Secția externă

Recuperare Pediatrică, Aleea Lăcrămioarei Bl. G3

Suprafață teren = 3.176 mp

1969

106.177,62

190.416,96

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

Grădinița nr.6

Str. Mălinului nr. 5

Clădire (P+l)

Construcție: cărămidă

Suprafață Construită = 470 mp

Vecini: Dir. Sanitară - Creșa nr.2,

Aleea Mălinului, Bl. 7, bl. B6, Bl

Teren:

Suprafață exclusivă = 1976 mp Suprafață în indiviziune cu Creșa nr. 2 - 426 mp

1968

124.517,35

49.553,45

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

4

Grădinița nr. 10

Str. Topologului nr. 6

Clădire (S+P+l)

Construcție: Zidărie + Beton

Suprafață Construită = 400,50 mp Vecini: bloc E5, Creșa 6 Aleea Topolog Suprafață teren = 2450,00 mp

1972

66.589,90

143.624,00

H.C.L.nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

5

Grădinița nr. 12 "Amicii"

Str. Cpt. Dobrilă Eugeniu nr. 14

Clădire (P+l)

Construcție: cărămidă

Suprafață Construită = 905,00 mp Vecini: Cpt. Dobrilă Eugeniu, bloc B4, Post Trafo, Sediu Poliție

Suprafață teren = 5.900,00 mp

1975

212.875,28

353.732,30

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

6

Grădinița cu program prelungit nr. 13 "Norocel"

Aleea Iasomiei nr. 3

Clădire (P+l)

Construcție: zidărie din cărămidă Suprafață Construită = 340,00 mp Vecini: blocuri L9, LII, L12, P.T. 119 Suprafață teren = 2.355,31 mp

1973

74.410,49

141.212,35

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

Grădinița nr.26

Str. Banu Mihalcea nr. 181

-    Clădire (P)

Construcție din: piatră și cărămidă Suprafață Construită = 70,00 mp

Vecini: Str. Banu Mihalcea, bloc. MD

14

-    Centrală termică

Suprafață teren = 403,93 mp

1920

10.600,54

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

14.955.12

24.217,56

7

Gădinița cu program prelungit nr. 14

"Căsuță de turtă dulce"

Aleea Dealului nr. 1

- Clădire (P+l)

Construcție: zidărie de cărămidă Suprafață Construită = 342,00 mp Vecini: Clinica de protecție dentară, Dispensar medical, Blocurile 11B, 4B, și 4C

Suprafață teren = 2.450,00 mp

1973

68.563,90

146.889,73

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002    i

Legea educației    ;

naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011    i

1

8

Grădinița nr. 19 "Dumbrava Minunată"

Str. Progresului nr. 9

- Clădire (P+l)

Construcție: cărămidă + beton Suprafață Construită = 222,50 mp Vecini bloc M2, Bl. Ml, bl. N2

Str. Progresului nr. 27

Suprafață teren = 2.078,00 mp

1974

68.798,10

121.818,09

Protocol I.M.N.

H.C.L. nr. 483/2000    '

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

9

Grădinița cu program prelungit nr. 33

Str. Prelungirea Liliacului nr. 32 - Clădire (P+l)

Construcție: BCA + cărămidă

Suprafață Construită = 510,00 mp Vecini: est -cartier Km4; vest -str. Prelungirea Liliacului; sud -Școala Generală nr. 37; nord- Casa Speranța, bloc C

Suprafață teren = 5.250,00 mp

1976

105.533,92

307.766,59

H.C.L. nr. 483/2000    |

H.G. nr.904/2002    |

Legea educației    '

naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

i

1

10

Grădinița nr. 36 "Steluțele Mării"

Str. Corbului nr. 2 A

- Clădire (P+2)

Construcție din: beton

Suprafață Construită = 2136 mp

Vecini: est- Cimitirul ortodox, vest-str. Corbului, nord- Centru stomatologic, sud- Cimitirul veteranilor

(P) - ocupat de Școala nr.8

Suprafață teren = 9.687,72 mp

363.075,77

567.917,08

H.C.L. nr. 483/2000    i

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011


Grădinița nr.54


"ANDERSEN"


Grădinița nr. 22


13


Grădinița cu program prelungit săptămânal nr.44


In incinta Colegiului de Artă "Regina Maria"_

Bd. 1 Mai nr. 48 Clădire (P+l)

Construcție din: beton + cărămidă Suprafață Construită = 474,87 mp Vecini: Blocuri Jl, UM7, P5, Policlinica Dermatologie, bd. 1 Mai Suprafață teren = 1.580 mp

Str. Școlii nr. 1

-    Clădire (P)

Construcție: cărămidă

Suprafață Construită = 420,00 mp Vecini: Centrala Termică, alei

Suprafață teren = 2.095,00 mp_

Str. Fragilor nr. 7

-    Clădire (P+l)

Construcție din: zidărie de cărămidă Suprafață Construită = 670,00 mp Vecini: Blocuri Kll, K12, P3 și Aleea Fragilor

Str. Fragilor nr. 7

-    Suprafață teren în indiviziune cu Direcția Sanitară (Laborator Biotehnos) = 4.747,81 mp

Str. Labirint nr. 52

Clădire (P+l)

Construcție din: beton + cărămidă Suprafață Construită = 483,00 mp Vecini: est- Strungărie ; vest-Str. Labirint; sud- case proprietate; nord-Tâmplarie;

Suprafață teren =982,86 mp


1976


1908


1972


1976


66.261,46


H.C.L. nr. 483/2000 H.G. nr.904/2002 Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011


94.728,83

1.341.511,86 H.C.L. nr. 483/2000 H.G. nr.904/2002 Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011


125.605,76__

171.220,58 H.C.L. nr. 483/2000 H.G. nr.904/2002 Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011


284.652,74

69.453,43 H.C.L. nr. 483/2000 H.G. nr.904/2002 Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011


57.617,5314

Grădinița cu program prelungit săptămânal nr.45

Str. Unirii nr. 68

Clădire (P+l)

Construcție din: zidărie de cărămidă Suprafață Construită = 342,00 mp Vecini: Bloc CI, PT 33, Școala

Generală nr. 3

Suprafață teren - 2.173,00 mp

77.820,72

130.280,51

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011

H.C.L. nr.211/2011

15

Grădinița nr. 46 "Neghiniță"

Str. Aluniș nr. 2bis Constanța

Clădire (P+l)

Construcție din: cărămidă + beton Suprafață Construită = 150,5 mp

Vecini: Str. Aluniș, str. Merișor, str. Străjerului, str. Izvor

Centrală termică

Suprafață teren = 1577,17 mp

1980

96.604,03

76.555,38

92.457,47

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

16

Grădinița nr. 47 "Lumea Poveștilor"

Str. Solidarității nr. 8

Clădire (P+l)

Construcție din: cărămidă + beton Suprafață clădire = 1104,50 mp

Vecini: Str. Solidarității, bloc T, Școala 39, spațiu verde

Suprafață teren = 1.665,00 mp

1981

319.897,70

97.606,72

Protocol IPL C-ța.

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

17

Grădinița nr. 48 "Gulliver"

Str. B.P. Hașdeu nr. 98

-    Clădire (P+2)

Construcție din: plăci beton

Suprafață Construită = 380,00 mp Vecini: Școala 12, garaje, alee

-    Teren comun cu Școala nr.12 = 6747,00 mp

1977

165.251,26

22.782,70

Decizia 392/10.10.1981 CPJ C-ța. prin care se transmit 7125,OOmp pt. Școala 12 + grădinița H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

18

Grădinița cu    1

program prelungit

nr. 49

"Lumea Copiilor"

Aleea Pelicanului nr. 2

Clădire (P+2)

Suprafață Construită = 850,00 mp Construcție din: cărămidă cu goluri,

BCA, planșeu beton

Vecini: bi. AV33, G4, Școala 40, Punct Termic

Suprafață teren = 2.179,00 mp

1982

177.343,94

127.738,90

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

i

19

Grădinița nr. 51

Str. Badea Cârțan nr. 8

Clădire (P+l)

Construcție din: plăci beton

Suprafață Construită = 771,71 mp Vecini BI.BC12,P.T.48, str. Badea Cârțan, S.C. Contactorul

Suprafață teren = 2314,06 mp

1967

88.496,85

138.738,81

H.C.L. nr. 483/2000    i

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

20

Grădinița cu program prelungit nr. 57

Str. Șos. Mangaliei nr. 72;

Clădire (P+l)

Construcție din: beton, cărămidă Suprafață Construită = 1.100,00 mp Vecini: est- Cartierul Abator; vest-Aleea Romaniței; sud- Societate particulară; nord- Complex Abator Suprafață teren = 1.850,00 mp

1974

99.031,40

110.915,13

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

i

Grădinița nr. 3

Parter din incinta căminului (P+ 4) de la Grup Școlar C.A.Rosetti

21

Grădinița cu program prelungit nr. 58

bilingvă

Str. Delfinului nr. 2

Clădire (beci + P)

Construcție din: cărămidă

Suprafață Construită = 257,21 mp + 97,70 anexe

Centrală termică

Suprafață teren = 1928,78 mp

1960

2.231.098,12

34.926,65

225.269,70

H.C.L. nr. 226/2006, anexa nr. 3

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

Grădinița nr.9 "Tom Degețel"

Str. Delfinului nr. 2

Clădire (P)

Construcție: cărămidă

Suprafață Construită = 470,51mp Vecini: str. B.P. Hașdeu, Delfinului, case particulare, Grădiniță 58, Anexe sc 12

Centrală termică

Suprafață teren - 1415,92 mp

1960

573.69

42.140,62

264.916,02

DECIZIA

1108/1.10.1960

H.C.L. nr. 226/2006, anexa nr. 2

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

22

Școala cu clasele I - VIII nr. 3

Str. Ciprian Porumbescu nr. 3A

Clădire Școala nr. 3;

- Clădire (P+3)

Construcție din: cărămida

Suprafață Construită = 835,00 mp Vecini: str. Unirii, str. Ciprian Porumbescu, Creșa nr. 2, Grădinița nr. 43

(P) - 3 săli de clasa ocupate de Grădinița nr.45

Suprafață teren = 7.416,32 mp

1962

283.203,93

444.642,52

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

23

Școala nr. 5 "N.Iorga"

Str. N. Iorga nr. 16

CLĂDIRE ȘCOALĂ

-    Clădire (P+l)

Construcție din: cărămidă

Suprafață Construită = 1609,00 mp ATELIER MECANIC

-    Clădire (P)

Construcție din: cărămidă

Suprafață Construită = 978,00 mp Vecini: str. Maramureș, str. N. Iorga, str. Nicolae Bălcescu, str. Ion Adam Suprafață teren = 2.523,77 mp

1921

1924

3.088.770,71

173.751,48

151.312,80

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

Grădinița nr.4

"Cip și Dale"

în incinta Școlii nr.5

24

Școala Generală nr. 5

Aleea Cameliei nr. 2

CLĂDIRE ȘCOALĂ - Clădire (P+2)

1976

404.502,22

Decizia 383/23.09.76 A.C.P.J.    j

H.C.L. nr. 483/2000    I

Construcție din: zidărie de cărămidă +

H.G. nr.904/2002    ;

beton

Legea educației

Suprafață Construită = 1.080,00 mp

naționale nr. 1/2011

- CLĂDIRE GRĂDINIȚA NR. 25

Clădire (P)

Construcție din: zidărie de cărămidă + beton

20.038,27

H.C.L. nr.211/2011

Suprafață Construită = 576,00 mp - PLATFORMĂ ASFALTATĂ (teren sport)

15.00

Suprafață Construită = 5.784,00 mp Vecini Bloc L3, Bloc nefamiliști, bloc

L5, locuințe particulare, Aleea

Cameliei

Suprafață teren = 7.795,20 mp

1978

446.061,86

1

Grădinița nr.25

în incinta Școlii nr.6 clădire (P)

"Căsuță

poveștilor"

25

Școala nr. 7

Str. Adamclisi nr. 4

1966

370.425,16

H.C.L. nr. 483/2000

"Remus Opreanu"

CLĂDIRE ȘCOALĂ;

H.G. nr.904/2002

- Clădire (P+2)

Legea educației

Construcție din: zidărie portantă cu

naționale nr. 1/2011

sâmburi + beton armat turnat monolit Suprafață Construită = 981,00 mp - SALĂ SPORT

14.00

H.C.L. nr.211/2011

1

Construcție din cărămidă, stâlpi de beton armat și planșee din elemente prefabricate

Suprafață Construită = 690,00 mp Vecini: est- str. Zburătorului, vest- bl. AS3, AS4, nord- bl. ZI si VI, sud - bl. AS1, AS2

Suprafață teren = 11.326,00 mp

1972

679.046,77

26

Școala nr. 8

Str. I.C. Brătianu nr. 68

Clădire (P+l)

Construcție din: zidărie cărămidă Suprafață Construită = 2.131,50 mp Vecini: est- Aleea Topolog, vest-str. Parâng, nord- str. I.L. Caragiale, sud-bd. I.C. Bratianu

1964

292.892,31

-ocupa (P) + 3 săli de clasa etajul I de la Grădiniță nr.36 "Steluțele Mării" Suprafață teren - 7.521,00 mp

440.898,17


H.C.L. nr. 483/2000 H.G. nr.904/2002 Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011


TI

Școala nr. 10 "Mihail Koiciu"

* Str. Străierului nr. 50

1949

677,88

H.C.L. nr. 483/2000    !

CLĂDIRE ȘCOALĂ;

H.G. nr.904/2002

Clădire (P)

Legea educației    :

Construcție din: cărămidă

naționale nr. 1/2011

Suprafață clădire. = 1.270 mp

Suprafață curte școală = 1430 mp Vecini: est- case particulare, nord- Șc. Gen. nr. 10, sud- str. Străjerului,

H.C.L. nr.211/2011

vest- str. Izvor

Centrală termică

71.099,98

Suprafață teren = 3.412,94 mp

200.073,87

* Str. Izvor nr. 26

CLĂDIRE ,,A" Clădire anexă

Construcție din zidărie de cărămidă Suprafață Construită = 595,00 mp Vecini: nord- str. Răzoare, sud- Sc. 9, vest- str. Izvor, est - str. Cireș

1954

155.061,62

H.C.L. nr. 483/2000

Str. Izvor nr. 26;

H.G. nr.904/2002

Suprafață teren = 3.391,55 mp

1934

86.292,00

Legea educației naționale nr. 1/2011

CLĂDIRE „B" Clădire anexă

Construcție din zidărie de cărămidă Suprafață Construită = 425,00 mp Vecini: nord- Biblioteca Județeană, sud- str.Străjerului, vest- str. Aluniș, est- str. Izvor

40.611,37

H.C.L. nr.211/2011

Centală termică

Centrală termică anexă

17.934,32

Suprafață teren = 1440,48 mp

283.264,34

Grădinița nr.35

In clădire B, clădire anexă de la Școala

nr.10

28

Școala nr. 11 "C.Angelescu"

Str. Călărași nr. 48

Clădire Sediu Școala ,,A"(P+1) Construcție din: zidărie de cărămidă Suprafață Construită = 1380,00 mp Vecini: str. Călărași, str. Castanilor, str. Ștefan Mihăileanu și Grădinița nr.23

Suprafață teren = 2615,60 mp

1921

1.744.954,84

156.816,88

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

Grădinița nr,23

Str. Călărași nr. 48

1905

1.00

In 1923 directorul

Clădire (Demisol + P)

donează casa I.S.J.

Construcție: cărămidă

H.C.L. nr. 483/2000

Suprafață Construită= 147,00 mp

H.G. nr.904/2002

Vecini Str. Călărași, Școala 11

Legea educației

Suprafață teren = 227,32 mp

13.628,18

naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

29

Școala nr. 12

Str. B.P. Hașdeu nr. 98

1986

H.C.L. nr. 483/2000

Hașdeu"

Clădire A;

347.168,22

H.G. nr.904/2002

Clădire (P+l)

Legea educației

Construcție din: cadre beton +

naționale nr. 1/2011

cărămidă

H.C.L. nr.211/2011

l

1

Suprafață Construită= 705,00 mp

Clădire B;

Clădire (P+3)

Parter - Cantină Grădinița 48

Etaj - Sală sport

Construcție din: cadre beton + cărămidă

1986

43.777,08

Suprafață Construită = 180,00 mp Vecini: Str. B. P. Hașdeu

Suprafață teren comun cu

Grădinița nr.48 = 6.746,06 mp

398.452,17

30

Grădinița cu program prelungit nr.ll

"Periuțele Mării"

Str. Mihai Viteazu nr, 56

(fosta Școala cu clasele I - VIII nr.

13)

Clădire (P+l)

Construcție din: zidărie din cărămidă Suprafață Construită^ 516,66 mp Vecini: str. Mihai Viteazu, case particulare, str. Miron Costin

Suprafață teren = 1.040,30 mp

1904

394.234,07

62.370,68

Funcționează în prezent grădiniță    nr. 4,11 i

și 20    î

H.C.L. nr. 483/2000

Legea educației naționale nr. 1/2011

H.C.L. nr.211/2011

Grădinița cu program prelungit nr. 56

"Vaporașul Magic"

Str. Port, Poarta nr. 2

Clădire (P)

Construcție din: beton

Suprafață Construită = 563,00 mp Vecini: Poliție Port, Birou Admistrația Port, Farmacia

Str. Port, Poarta nr. 2

Centrală termică

Suprafață teren = 2050,00 mp

1927

223.180.32

48.159,47

122.907,35

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

1

1

31

i

i

1

Școala Generală

nr.14

Palazu Mare

Str. Dumbrăveni nr. 2

-    Clădire Școală (P)

Construcție din cărămidă

Suprafață Construită = 1.519,00 mp

-    CLĂDIRE W.C. copii

Construcție din cărămidă

Suprafață Construită = 58,00 mp

-    MAGAZIE (P)

Construcție din cărămidă

Suprafață Construită = 25,00 mp

Vecini: est- Spital Psihiatrie, sud-str. Dumbrăveni, nord. Str. Al. Sahia, vest- case particulare

-    Centrală termică

-    Suprafață teren comun cu Grădinița nr.39 = 7.321,90 mp

1970-1960

437.067,05

5.076,00

41.861,98

4,146,63

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011    i

H.C.L. nr.211/2011

Grădinița nr.39

în incinta Școlii nr.14

32

Școala Generală nr. 16

Str. Mangaliei nr. 103

Clădire Școală (P+l)

Construcție din; cărămidă

Suprafață Clădire = 1088,00 mp

Vecini: Bl. MG1, bd. 1 Mai, bl. S6 Suprafață teren = 2.992,50 mp

403.502,83

179.414,98

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

Grădinița nr.32 "Năsturel"

Str. Mangaliei nr. 89

Funcționează în: lsală + lhol din incinta Școlii nr. 16

Str. Mangaliei nr. 89

Suprafață teren =este evidențiat la Școala nr. 16

1945

Funcționează în incinta Școlii nr.16

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

33

Școala nr. 17

Str. Meșterul Manole nr. 18

Clădire Școală (P+2)

Construcție din: zidărie de cărămidă Suprafață Construită= 872,00 mp Vecini: Str. Meșterul Manole, str. Th. Speranța, proprietăți particulare

Centrală termică

Suprafață teren - 6.588,56 mp

1967

259.556,43

39.866,25

386.236,92

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

Grădinița nr.55 "Abracadabra"

în incinta Școlii nr.17

34

Școala nr. 18 ,, Jean Bart"

Str. Ion Ursu nr. 51A

CLĂDIRE ȘCOALĂ CORP A (P+l) Construcție din: zidărie de cărămidă Suprafață Construită^ 650,00 mp CLĂDIRE ȘCOALĂ CORP B (P)

Suprafață Construită = 555,00 mp Construcție din: cărămidă

Vecini: str. Gh. Marinescu, str. Ion

Ursu, proprietăți particulare

Centrală termică

Suprafață teren = 6.870,26 mp

1971

1932

161.426,77

33.945,21

27.933,74

389.019,91

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

Grădinița nr.37

Șoseaua din Vii nr. 39

Construcție cărămidă

Suprafață Construită= 112,80 mp

Anexă = 37,30 mp

Vecini: str. Șoseaua din Vii, proprietate particulară, str. Gh. Marinescu

Suprafață teren = 486,64 mp

4.434,84

123.509,23

H.C.L. nr. 53/2010    1

Legea educației naționale nr. 1/2011

H.C.L. nr.211/2011

35

Școala nr. 22 „I. C. Brătianu"

Str. Răzvan Vodă nr. 6

A)    CLĂDIRE INVATĂMĂNT CORP

1+ CORP 2 (P+2); cărămidă

B)    CLĂDIRE (P+2);

Materiale de construcție: cărămidă

S.C.= 480,00 mp

C)    CLĂDIRE ATELIERE ;

Materiale de construcție: cărămidă

D)    SALĂ SPORT

Materiale de construcție: cărămidă Suprafață Construită Clădiri =

3.300,00 mp

Vecini: Str. Petre Luciu, Școala

Specială nr. 2, str. Răzvan Vodă

Suprafață teren = 10.934,45 mp

1962

359.235,08

641.002,98

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011    i

H.C.L. nr.211/2011    i

i

i

i

36

Școala nr. 23 "C.Brâncoveanu"

Str. Dezrobirii nr. 82

Clădire ȘCOALĂ + ATELIER (P+2) Construcție din: cărămidă

Suprafață Construită^ 900 mp

Vecini: str. Fulgerului, str. Dezrobirii Suprafață teren = 5.223.77mp

1963

238.447,22

306.229,66

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

Grădinița nr.52 "Delfinii jucăuși"

în incinta Școlii nr.23

21

Școala nr. 24 "Ion Jalea"

Str. Griviței nr. 70 - Clădire (P+3)

1979

313.256,41

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Construcție din; beton armat + B.C.A. Suprafață Construită -720,00 mp

Vecini: bloc 79, 79A, 79B, F1B, FI si

FIA

Suprafață teren - 5.410,62 mp

324.392,31

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

1

Grădinița nr.24

Str. Anghel Saligny nr. 2

Clădire (P+l)

Construcție: cărămidă

Suprafață Construită =116,00 mp

Vecini Etaj = 3 familii cu contract si CONFORT URBAN

Centrală termică

Suprafață teren = 235,41 mp

1929

16.695.98

22.360,93

14.112.98

Clădire indiviză, parter grădiniță, etaj locuințe. Casă naționalizată    \

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

38

Școala nr.28 "Dan Barbilian"

Str.Decebal nr.15

-    Clădire școală (P+I+II)

Construcție dimcărămidă

Suprafață Construită =1260,OOmp

-    Clădire sală sport (P)

Construcție din : cărămidă, B.C.A., beton

Suprafață Construită =254,OOmp. Vecini: Teatrul Dramatic, Grup școlar economic, P.T.17, Biblioteca județeană "I. N. Roman"

Str.Decebal nr.15

-    Suprafață teren =3.378,28 mp din care,

Suprafață teren =387,96 mp aferentă sălii de sport

1966

309.490,05

60

202.543,28

H.C.L.nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației    !

naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

39

Școala nr.29 "Mihai Viteazu"

Str.Cișmelei nr.13

Clădire școală (P+2)

Construcție: cărămidă +cadre beton Suprafață Construită =1056 mp

Sală sport (P)

Suprafață Construită =420,00 mp Vecini:est bl.lB, vest bl.21B și 13B, Nord: bl.l3A, Sud:Dispensarele 9 si

10

Suprafață teren =8.615 mp

1968

250.428,07

57

516.509,18

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

I

i

i

40

Școala nr.30 "Gheorghe Țițeica"

Str.FIămânda nr.13

Clădire (P)

Construcție: zidărie de cărămidă Suprafață Construită = 772,60 mp Vecini: Str.FIămânda, Complex Sp.Tomis, Grup școlar de construcții Tomis, blocul D, aleea Mălinului Suprafață teren = 7.151mp.

1969

259.947,98

428.736,79

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

Grădinița nr.17 "Hansel și Gretel"

Str. Radu Calomfirescu nr. 11

Clădire (P cu beci)

Construcție: zidărie din cărămidă, planșee și șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă

Suprafață Construită = 129,00 mp Vecini: str. Radu Calomfirescu, Dispensar, locuințe particulare

Centrală termică

Suprafață teren = 323,74 mp

1900

13.058,81

15.155,36

19.408,70

Act donație I.S.J. -1932

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

41

Școala nr.31

Șos.I.C.Brătianu nr.141

Clădire (P+2)

Construcție: că rămidă+cadre beton Suprafață Construită =635,00 mp Suprafață teren =4.047,95 mp

1971

347.216,77

237.300,70

H.C.L nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

Grădinița nr.31

Str. Bradului nr. 13

Clădire (P + beci)...

Construcție din: cărămidă

Suprafață Construită = 130,00 mp Vecini: Str. Bradului, Str. Mircești, Str. Vifor Haiducu, proprietăți particulare

Str. Bradului nr. 13

Centrală termică

Suprafață teren = 1.461,00 mp

1922

84.630,00

30.084,19

82.728,36

Clădire casă    :

naționalizată    i

H.C.L. nr. 483/2000    i

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L nr.211/2011    1

I

i

42

Școala nr.33

Str.Narciselor nr.2

Clădire (P+2)

Construcție din:beton + cărămidă Suprafață Construită =737,00 mp. Vecini: Str.Narciselor, bl.L2, L3, G2,

HI

Suprafață teren =9.477,58 mp

1974

324.360,05

555.596,85

H.C.L. nr.483/2000    j

H.G. nr.904/2002    |

Legea educației    i

naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011    >

1

Grădinița nr.40

în incinta Școlii nr.33

i

43

i

i

i

1

j

i

f

Școala nr.37

Str.Arcului nr.8

Clădire (P+2)

Construcție din B.C.A.

Suprafață Construită =737,00 mp

Vecini:str.Liliacului, Casa Speranței, PT.93, bl.F4, F8 si F9

Suprafață teren = 9.324,78 mp din care doar 6.024,78 mp sunt in administrare

1977

270.711,57

353.228,92

H.C.L.nr.483/2000    i

H.G. nr.904/2002    [

H.C.L nr.211/2011    j

S.teren=6024,78mp în ( administrarea    i

R.    A.E.D.P.P.

S.    teren= 3300mp în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții -pe durata construirii

obiectivului"Sala sport-Școala nr.37" H.C.L.M.nr.434/2005 Legea educației naționale nr.1/2011

Școala nr.15 "Grigore Antipa" + Grădinița nr.38

Str. Mangaliei nr. 126

Clădire Școală (P+2)

Suprafață Clădire = 853,00 mp

Vecini: Șos. Mangaliei, proprietăți particulare, str. Soarelui

1972

264.952,34

H.C.L.nr. 483/2000 H.G. i nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

Suprafață teren - 5.343,00 mp

313.219,10

44

Școala nr.38 ''D.Cantemir"

Str.Cpt.Dobrilă Eugeniu nr.12

Clădire (P+2)

Construcție din: cadre de beton +cărămidă

Suprafață construită = 849 mp

Vecini Est=Poliția Secț.II,

Vest=bl.X, Nord=str.Dobrilă Eugeniu, Sud = bl.Y

1979

404.591,21

Decizia 497/30.09.1977 a C.P.J.Constanța

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L nr.211/2011

Suprafață teren =8.050,00 mp

482.634,72

45

Școala nr.39 "Nicolae Tonitza"

Str.Solidarității nr.8, Clădire (P+3) Construcție din:beton si B.C.A. Suprafața construită=989,12mp

Vecini:str.Solidarității, blocurile :P,

R,S,T

Grădinița nr.43, P.T.31

Str.Solidarității nr.8

Suprafață teren =5.736,40 mp

1981

343.011

336.281,38

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

46

Școala nr.40 "Aurel Vlaicu"

Aleea Pelicanului nr.2 Clădire (P+2) Construcție din: beton și cărămidă Suprafață Construită =1.234,80 mp Vecini:Sud-Grădinița nr.49 Est-proprietate particulară Nord-proprietate particulară

Suprafață teren = 7300 mp

1981

323.046,84

Decizia 497/30.09.1977 a C.P.J.Constanța

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

427.942,53

47

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

Str.Mărțișorului nr.3-5

Clădire (P+2)

Construcție:B.C.A.

Suprafață Construită =4.200 mp Vecini:bd.l Mai, bl.FCl, str.Mărțișor

1990

905.339,75

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

Suprafață teren = 9.000,00 mp.

527.601,94

48

Școala generală nr.43

"Ferdinand"

Str.Unirii nr.22

Clădire școală

Clădire (P+2)

Construcție: cărămidă

Suprafață Construită =1.360,00 mp. Clădire sală sport

Clădire (P)

Construcție:cărămidă, B.C.A., beton Suprafață Construită =290,00mp. Vecini:

N-Laborator Universitatea Ovidius, E-Blocuri Faleză Nord,

V-str.Unirii,

S-locuințe particulare

Suprafață teren =5.450,00 mp

1964

296.583,74

83

326.752,38

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

Grădinița nr.30

în incinta Școlii nr.43

49

Liceul Teoretic "George Călinescu"

Str.Dobrilă Eugeniu nr.6

Clădire:Sediu (P+2)

Suprafață Construită =1179,00 mp Construcție pe cadre și planșee din beton armat cu zidărie de cărămidă, de umplutură

H.C.L. nr,483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

1973

448.410,42

Sală de sport

Clădire (P) si parțial (P+l)

Suprafață Construită =455,00 mp Construcție din:cadre din beton armat cu zidărie de umplutură și planșee din elemente prefabricate

1975

152.617,89

1

Vecini Bloc Rl, B2 si B3 împrejmuire gard Liceul Călinescu Str.Dobrilă Eugeniu nr.6

Suprafață teren =9188 mp.

38.410,42

550.864,32

Decizia nr.260/1977 a

CPJ Constanta

S. teren=9188 mp.

i

50

Liceul Teoretic "Decebal"

Str.Grădiniței nr.4

Clădire A - Liceu (P+2)

Construcție din cărămidă,

Suprafață Construită =3.350,00 mp

Clădire B - Sală de sport (P)

Construcție din cărămidă

Suprafață Construită =271,00 mp Clădire C-Atelier (P)

Construcție din cărămidă,

Suprafață Construită =400,00 mp Clădire D - Seră (P)

Construcție din sticlă si schelet metalic, Suprafață Construită = 102,00 mp

Vecini:str.Grădiniței, bl.5C, bl.9A, bl.6, Parcare, bloc 23B

Suprafață teren = 8.244 mp.

1970

1.426.930,42

39

43

2

494.265,92

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

Școala nr.36 "D.Știubei"

Aleea Fragilor nr.l

Clădire (P+2)

Construcție din:cadre de beton +zidă rie

Suprafață școală = 737,00 mp

Vecini:Est =șantier construcții, vest=Aleea Fragilor, nord = Grădinița

43

Sud=str,Tulcei

Suprafață teren =4.919,20 mp

1977

313.520,49

294.928,54

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011    

H.C.L. nr.211/2011    '

Grădinița nr.41 "Flipper"

în incinta liceului Decebal

51

i

k

i

i

Liceul Teoretic "Mihail Eminescu"

Str.Traian nr.19

-Clădire liceu (P+l)

Construcție din beton și cărămidă

Clădire liceu (Demisol +P+2)

Suprafață Construită =2.593,00 mp Vecini:str.Traian, proprietăți private, str.Sulmona, bd.Marinarilor

Suprafață teren =4.437 mp.

1889

423.802,25

266.019,72

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

Școala nr.2

Str. Karatzali nr. 13

-Clădire (P+l)

Construcție din: beton + cărămidă Suprafață Construită = 420,00 mp Vecini: str. Mircea cel Bătrân, str. Karatzali, parcare, proprietăți particulare

- Suprafață teren liber (curte) = 1.500,00mp

-Suprafață totala = 1981,15 mp

1895

124.659,06

118.779,29

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației    1

naționale nr. 1/2011    i

H.C.L. nr.211/2011

Grădinița nr.16

Str.Sulmona nr.l9A Parter Clădire (S+P) Construcție zidărie cărămidă Suprafață Construită =152,11 mp Vecini:str.C.A.Rosetti, str.Sulmona, Str.Traian nr.17, str.C.A.Rosetti nr.8 Suprafață teren = 204,72 mp.

1901

300.462,94

DECRETUL nr.111/1951 H.C.L. nr.295/2001

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

52

Liceul teoretic "Ovidius"

Str.Basarabi nr.2

-Clădire liceu (P+2)

1962

684.411,47

1

H.C.L. nr.483/2000

Construcție din beton și cărămidă Suprafață construită = 2.697,00 mp

-Sală sport (P)

Construcție din beton și cărămidă Suprafață Construită =524,00 mp Vecini:S.C.POLIGRAF S.A, bd.I.C.Brătianu, Parcare, bl.F16, F17, bl.C.F.R.

Suprafață teren =8.090,00 mp.

1974

19.238,39

485.033,99

H.G. nr.904/2002    ;

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

i—

53

Liceul Teoretic "Traian"

Str.Traian nr.55

- Clădire liceu (P+2)

Construcție din cadre de beton și cărămidă

Suprafață Construită =3.126,66 mp Vecini: str.Traian, Muzeul de Marină, proprietăți particulare

1978

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

503.717,13

Suprafață teren =8.822,00 mp.

528.920,19

54

i

i

i

Colegiul de Artă "Regina Maria"

Bd.AI.Lăpușneanu nr.ll

-Clădirea Liceu de artă (P+3) Construcție din cadre de beton și cărămidă +B.C.A.

Suprafață Construită =2.831 mp

Vecini: Universitatea "Andrei Șaguna", proprietăți particulare, garaje pe domeniu public, Centrala telefonică,

Parc Casa de Cultură

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

643.685,62

!

Suprafață teren =7.648 mp.

458.532,70

55

Grup școlar C.A.Rosetti

Bd.l Mai nr.44

-Clădire școală + internat (P+4)

1962

328.779,57

H.C.L. nr.483/2000    ’

H.G. nr.904/2002

Construcție din beton și cărămidă Suprafață Construită =1.719,00 mp

-Clădire liceu (P+l)

Construcție din beton și cărămidă Suprafață Construită =4.000,00 mp

1976

262.856,38

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

-Clădire școală profesională (P) Construcție din beton și cărămidă Suprafață Construită =570,00 mp.

1974

131.918,22

i

-Sală sport (Parter)

Construcție din beton și cărămidă Suprafață Construită =1.760,00 mp.

1962

31

-Clădire administrativă (P+2) Construcție din beton și cărămidă Suprafață Construită =329,00 mp.

1974

18

î

-Pavilion internat (P+l)

Construcție din beton și cărămidă Suprafață Construită =1.009,00 mp

1976

163

1

Suprafață teren =15.781,00 mp.

925.119,34

56

i

Grup industrie ușoară

"Ioan N.Roman"

Str. Cuza Vodă nr. 80

Clădire școală (P+2)

Construcție din: beton + cărămidă Suprafață Construită = 874,00 mp Vecini: Str. Cuza Vodă și proprietăți particulare

Suprafață teren = 2.131,87 mp

1963

221.099,36

127.815,23

Terenul si clădirea de pe str. Cuza Vodă nr.80 (Școala nr.25"Cella Serghi") au fost preluate de Grup industrie ușoară'Toan

N.Roman".

57Colegiul Pedagogic

"Constantin

Brătescu"


Stradela Basarabi nr.2

-Clădire Gr.șc.ind.ușoară (P+l) Construcție din beton armat si cărămidă

Suprafață Construită =230,00 mp.


Vecini:S.C. POLIGRAF S.A, Lic.Ovidius, bl.C.F.R.


Suprafață teren =1.662,00 mp.

Str.Răscoalei nr.42

Clădire liceu (P+2)

Suprafață Construită =1.225,00 mp


Clădire internat (S+P+l) Construcție din zidărie portantă + cărămidă

Suprafață Construită =1.365,00 mp

Clădire grup alimentar

Construcție:plăci beton

Suprafață Construită =170,00 mp.


Clădire (P+l)

Etaj-Grădinița

Parter-Spălătorie

Construcție din cărămidă Suprafață Construită =738,00 mp.


Suprafață teren =9.367 mp


1972


1970


1889


1968


1933


107.138,40


99.644,96


255.814,40


1.284.494,04


36


1.784,42


561.596,05


H.C.L. nr.483/2000 H.G. nr.904/2002 Legea educației naționale nr.1/2011 H.C.L. nr.211/2011


Decizia

IJ.S.17/30.03.70 H.C.L.nr.483/2000 H.G. nr.904/2002 Legea educației naționale nr.1/2011 H.C.L. nr.211/2011


58

Colegiul comercial "Carol I"

Str.Decebal nr.15

Clădire învățământ (P+3)

Construcție din cărămidă

Suprafață Construită =960,00 mp.

1977

558.186,40

Legea educației naționale nr,1/2011

H.G. nr.904/2002

H.C.L. nr.211/2011

Clădire P

Suprafață Construită =532,00 mp.

Teren sport=1121 mp. Vecini:N-str.Decebal

Sud:Șc.Gen.nr.28, Est-Unitate militară, Vest-Forțele de muncă

Suprafață teren =4.402,30 mp.

263.938,16

59

Grup școlar "Virgil Madgearu"

Aleea Melodiei nr.3

- Clădire (P+2)

Construcție din cadre de beton+zidărie de cărămidă

Suprafață Construită = 737,00 mp. Vecini:Est-bl.24C, 24B, 24A, Vest-bl.l5A si 13 B, Nord-bl.l7B, 17C, Sud-P.T.142

Suprafață teren = 6.560,00 mp.

1975

386.640,87

393.302,70

Fosta școală nr.35

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

60


Grup școlar industrial de electrotehnică și telecomunicații


Bd.AI.Lăpușneanu nr.15

- Internat -Clădire (P+3) Construcție din zidărie portantă de cărămidă, planșee și scări de acces între nivele din beton armat, turnat monolit

Suprafață Construită =680,00 mp.

Cantină - Clădire P

Construcție din zidărie portantă de cărămidă,

Suprafață Construită =594,00 mp.

Clădire școală (P+2)

Construcție din zidărie portantă de cărămidă, planșee și scări de acces între nivele din beton armat, turnat monolit

Suprafață Construită =936,00 mp.

Clădire atelier electro mecanică Suprafață Construită -440,68 mp Vecini:N-case particulare, S-Bd.AI.Lăpușneanu

V-Universitatea "Andrei Șaguna", E-case particulare Suprafața de teren în indiviziune cu Liceul sportiv =suprafața de teren indiviză = 210,00mp : 2 = 105,00 mp. Suprafață teren exclusivă = 12.170mp


- Suprafață totală teren = 12.275 mp.


1969


1969


1969


1995


210.952,38


601.105,25


73.593,40


H.C.L. nr.483/2000 H.G. nr.904/2002 Legea educației naționale nr.1/2011 H.C.L. nr.211/2011


Protocol    '

nr.12868613.10.2010


61

Grup Școlar "Dimitrie Leonida"

Aleea Pelican nr.8

- Clădire liceu (P+2)

Construcție din cadre beton, zidărie, cărămidă

Suprafață Construită =3.575,00 mp.

1978

464504,05

H.C.L. nr.483/2000 H.G. nr.904/2002 Legea educației naționale nr.1/2011 H.C.L. nr.211/2011

- Clădire cantină (P+l)

Construcție din cadre beton, zidărie, cărămidă

Suprafață Construită =828,00 mp.

1978

144

-Clădire internat (P+3)

Construcție din plăci prefabricate beton

Suprafață Construită =600,00 mp. Vecini:V-Aleea Pelican,

S-Gr.șc.coop., Gr.șc.ind.aiim,

E-C.F.,

N-Str.Vârfu cu dor

Suprafață teren =21.241,00 mp.

1978

229

1.202.746,4

Grup Școlar Industrie

Bd.Aurel Vlaicu nr.86 -Clădire școală (P+l)

1967

178.221,28

H.C.L. nr.483/2000    !

H.G. nr.904/2002

Alimentară

Construcție din cărămidă

Legea educației    !

Suprafață Construită =594,00 mp

naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

-Clădire cămin (P+3)

Construcție din cărămidă

Suprafață Construită =729,00 mp

1967

220

-Clădire Administrativă(Spălătorie) -P Construcție din cărămidă

Suprafață Construită =384,00 mp

1988

55

-Clădire cantină P

Construcție din cărămidă

Suprafață Construită =413,00 mp

1992

78.849,96

-Sală sport (P+Parțial 1)

Construcție din cărămidă

Suprafață Construită =250,00 mp

1967

36

1

-Atelier mecanic-P

Construcție din cărămidă

1992

6.117,67

Suprafață Construită =78,00 mp

Vecini

-Rețea distribuție gaze naturale Grup școlar industrie alimentară -Centrală termică Grup Școlar

10.987,89

Industrie Alimentară

203.783,30

Suprafață teren =17.857 mp.

1.011.132

63

Grup Școlar "George Emil

Str.Nicolae Iorga nr.87 -Clădire școală (P+2)

1970

228.516,74

Decizia

nr.166/10.05.1969

Palade"

Construcție zidărie de cărămidă

Transmiterea din

(Sanitar)

Suprafață Construită -620 mp

administrarea Spitalului de adulți în

-Clădire cămin (P+3)

administrarea Grupului

Construcție zidărie de cărămidă

școlar sanitar Constanța

Suprafață Construită =273 mp

S=5050 mp.

Vecini: Str.Panselei , Spitalul Clinic

H.C.L. nr.483/2000

Județean, Direcția de Sănătate

H.G. nr.904/2002

Publică, S.C.Electrica

Legea educației

-Clădire punct termic

569.339,89

naționale nr.1/2011 H.C.L. nr.211/2011

Suprafață teren = 6625 mp

397.199,71

64

Colegiul Tehnic "Vasile Pârvan"

Str.Industrială nr.7

Vecini: S.C.Celco

S.C.Tremula, Șos.Industrială

1974

1974

Protocol

158/22.02.1991

-

Clădire liceu (A), (P+2)

Construcție ziduri B.C.A.+structură beton

Suprafață Construită =400,00 mp

Str. Industrială nr.7

Suprafață teren sediu școală = 1275, OOmp

Clădire -Sală sport+ateliere (B), (P+l)

Construcție zidărie B.C.A.

Suprafață Construită =300,00 mp

1975

191736,01

72.194,69

97

Clădire ateliere (C), (P+l)

Construcție zidărie B.C.A.

Suprafață Construită =450,00 mp

1982

S.teren aferent clădirilor (B+C+D) = 5056,00 mp.

Racord GN c.termică corp A+B+C Centrală termică-Corp A

Centrală termică-Corp B+C

286.290,76

21846,71

43.411,79

36.619,65

-

Școala nr.19

Grădinița nr.34

Str. Medeea nr. 25A

-    CLĂDIREA A (P)

Construcție din: cărămidă

Suprafață Construită = 830 mp

-    CLĂDIREA B (P)

Construcție din: cărămidă

Suprafață Construită = 420 mp

Vecini: str. Petre Poni, Casa de copii preșcolari, str. Ion Ionescu de la Brad

Suprafață teren = 6.329,23 mp

str.Ion Ionescu de la Brad nr.6 clădire + teren comun cu Școala nr.19

1960

1932

95.674,98

272.35

358.384,36

H.C.L. nr.483/2000    i

H.G. nr.904/2002

Legea educației    (

naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011    i

H.C.L nr. 483/2000    J

H.G. nr.904/2002    i

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L nr.211/2011

65

Colegiul Tehnic Pontica

Bd.I.C.Brătianu nr.248

Vecini:bl.A,

bd.I.C.Brătia nu,Jandarmeria,

Pompierii, Institutul de cercetări pentru creșterea ovinelor Palas -Clădire școală (P+2)

Construcție din cadre de beton+zidărie cărămidă

Suprafață Construită =1.072,00 mp

1968

593.861,16

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

!

!

i

Clădire cămin nr.l (P+2)

Construcție din cadre de beton+zidărie cărămidă

Suprafață Construită =815,25 mp

1968

191

Clădire spălătorie -atelier lăcătușerie

(P)

Construcție:fundație și zidărie de piatră

Suprafață Construită =300 mp

Clădire sală sport (P)

Construcție:fundație din beton, zidărie de cărămidă

Suprafață Construită =230 mp

Amfiteatru

Construcție:fundație din piatră, zidărie de B.C.A.

Suprafață Construită =185 mp

Clădire bibliotecă (P)

Construcție din piatră

Suprafață Construită =248 mp Clădire cantină (P)

Construcție din: fundație si cadre din beton + zidărie de cărămidă Suprafață Construită =638mp Garaj auto (P)

Construcție: fundație de piatră, zidărie din cărămidă

Suprafață Construită =68,00 mp -Magazie

Construcție din cărămidă si lemn Suprafață Construită =50,00 mp

1946


1946


1968


1946


1968


1968


1968


20


26


18


100


-Adăpost porci (P)

Construcție: fundație de piatră, zidărie de cărămidă

Suprafață Construită =180,00 mp

Centrală termică (P)

Suprafață Construită =130,00 mp

Bordei pivniță (S)

Construcție din piatră

Suprafață Construită =120,00 mp -Adăpost păsări

Construcție: fundație de beton, zidărie de cărămidă

Suprafață Construită =278,00 mp -Post trafo (P)

Construcție din beton și cărămidă Suprafață Construită =67,00 mp

-Grajd animale

Construcție de piatră

Suprafață Construită =308,00 mp

-Garaj acoperiș carton (P)

Construcție din piatră și cărămidă Suprafață Construită =21,00 mp

Puț forat-Grup Agricol Palas -Centrală termică Gr.Șc.Agricol Palas -Dedurizator V 5600.23L (stație dedurizare)

-Boiler 2000L

Suprafață teren =40.644,13 mp.

1968


1968


1968


1968


1971


1946


65


27


12


1968


1

55.088,64

183.132,67

5.424,22 10.576,95

2.301.427,10

66

Colegiul "Mircea cel Bătrân"

Str.Ștefan cel Mare nr.6

A . Clădire liceu (P+l)

Construcție din cărămidă

Suprafață Construită = 3.935,00 mp

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

1928

3.540,23

-Construcție Magazie + dependințe Suprafață Construită = 48,24 mp Vecini:Teatrul de Stat, Str.Ștefan cel Mare, str.Mircea, parc Teatru Dramatic - Rețea termică alimentare cu apă

Teren aferent Colegiului "Mircea cel Bătrân" și Teatrului Dramatic "Ovidius"

72.850,03

92.944,87

Protocol

nr.128691/13.10.2010

Suprafață teren =7.454,00 mp.

446.901,50

Str. IM. Iorga nr. 14

B. Clădire școala de aplicație

ffosta Școala nr. 4 I

Clădire (P)

Construcție din: cărămidă

Suprafață Construită =1786,00 mp Vecini: str. Maramureș, str. IM. Iorga, str. Nicolae Bălcescu, str. Romană

1925

126.299,49

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

Suprafață teren = 2.201,76 mp

132.005,18

67

Colegiul Tehnic "Tomis"

Bd.Tomis nr.153

-Clădire școală

P+l+subsol

Construcție zidărie cărămidă, planșee din beton armat, acoperiș terasă cu hidroizolație

Suprafață Construită =1.755 mp.

1943-1961

472.329,63

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

- Laborator + ateliere noi

Clădire P+l

Construcție zidărie cărămidă, planșee din beton armat, acoperiș terasă cu hidroizolație

Suprafață Construită =1.100 mp.

1969

362

Continuare

- Sală gimnastică

Clădire P

Construcție: schelet din beton armat, planșee din beton armat, acoperiș terasă cu hidroizolație

Suprafață Construită =525 mp

1969

73

Cantină nouă + internat

Cantină

Clădire P+subsol

Construcție zidărie cărămidă, planșee din beton armat și elemente prefabricate, acoperiș terasă cu hidroizolație

Suprafață Construită =735 mp

1971

484

Internat

Clădire P+3

Construcție zidărie cărămidă, planșeu din beton armat, acoperiș terasă cu hidroizolație

Suprafață Construită = 700 mp

1943

45

fi

-Atelier tâmplărie-lăcătușerie

Clădire

Construcție: pereți din zidărie de cărămidă, planșee din lemn, șarpantă din lemn acoperit cu țiglă

Suprafață Construită =610 mp

1943

15

-

Continuare

- Garaj auto

1943 si

Clădire P

extindere

Construcție: zidărie de cărămidă,

1962

1

planșee din lemn

Suprafață Construită =50 mp

1943

-împrejmuire

Din zidărie cu grilaj fier

Perimetrul total=300 ml.

1.187.821,76

-Gheretă paznic

Clădire P

Construcție: zidărie din cărămidă și planșee din beton armat

Suprafață Construită =5 mp

Suprafață teren =19.182 mp.

68

Liceul cu Program Sportiv "N.Rotaru''

Str.Ion Corvin nr.2

Vecini:Str.Ion Corvin, str.Oborului, teren viran, Școala sportivă

-Școala cu clasele I-XII

Clădire (P+2)

Construcție: zidărie din cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită = 796 mp

1975

558.552,23

25

Terenuri tenis câmp

Str.Ion Corvin nr.2

Clădire (P)

Construcție din zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită =5.808 mp

1977

62

Sală tenis câmp

Str.Ion Corvin nr.2

Clădire (P)

Construcție din zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită =430 mp

1984

13

Continuare

Sală tenis masă

Str.Ion Corvin nr.2

Clădire (P)

Construcție din zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită =320 mp

1976

244

Cămin cantina

Str.Ion Corvin nr.2

Clădire (P+2)

Construcție din zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită =1.793 mp

1977

170

H.C.L. nr.483/2000 H.G. nr.904/2002 Legea educației naționale nr.1/2011 H.C.L. nr.211/2011

Sediu -săli antrenament+birouri

Str.Ion Corvin nr.2 -Clădire (P+l)

Construcție din zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită =3.635 mp

- Clădire sală sport

Teren aferent - Str.Ion Corvin nr.2 Suprafață teren =20.495 mp

Sală tenis câmp

Bd.AI.Lăpușneanu nr.15

Vecini:situată în incinta Liceului de

telecomunicații

Clădire (P)

Construcție: zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită =651 mp Teren aferent

Bd.AI.Lăpușneanu nr.15

Continuare


Este în indiviziune cu Grup școlar telecomunicații Suprafață teren =210,00 mp: 2=105,00 mp

Suprafață teren exclusivă = Suprafață

construită = 651 mp

Suprafață teren total = 756,00mp

Baza Nautică situată în Parcul Tăbăcăriei

Clădire (P+l)

Construcție din zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită =1.369 mp

Teren aferent Bazei Nautice din Parc Tăbăcărie

Suprafață teren =Suprafață construită = 1.369mp

1972

1.962.054,73

1.230.833,25

89

H.C.L. nr.483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

1983

45.326,17

1980

66.148,59

82.078,52

Continuare

-Sală atletism

Str. Badea Cârțan

490

Clădire (P+l)

Construcție din zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită =1.107 mp

66.370,84

Teren aferent Sălii de atletism

Str.Badea Cârțan

Suprafață teren = Suprafață construită = 1.107mp.

310.278,25

/

- Centrală termică

Liceu Program Sportiv

69

Colegiul Tehnic de Marină

"Al.Ioan Cuza"

Bd. 1 Mai nr.101

Clădirea A - Colegiul de Marină

Clădire (S + P+2)

Construcție din zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită =1.945,00 mp.

1975

405.009,66

Clădire B -Internat

Clădire (P+3)

Construcție din zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită =729,00 mp

1981

199.051,27

Clădire C -Cantină

Clădire (P)

Construcție din zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită =760,00 mp

1975

289.703,62

Clădire D -Sală Sport

Clădire (P)

Construcție din zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită =590,00 mp

1975

82

Clădire E -Atelier

Clădire (P)

Construcție din zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită =559,00 mp

Rețea de iluminat ext.7 stâlpi metalici

1977

87

21.997,76

-Teren aferent

Suprafață teren =22080,00 mp

1.323.798,22

H.C.L.nr.483/2000 H.G. nr.904/2002 Legea educației naționale nr.1/2011 H.C.L. nr.211/2011

70

Grup Școlar

Str.Vifor Haiducu nr.34

1971

155

H.C.L. nr.483/2000

"Gh.Duca"

-Clădire Cantină + Ext. (S+P)

Construcție din cărămidă,

Suprafață Construită =850,00 mp

Clădire atelier instr.practică

(P+l) Construcție din

cărămidă+îniocuitori de cărămidă Suprafață Construită =537,70 mp

1969

64

H.G. nr.904/2002    1

Legea educației naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

1

i

Clădire Cămin (P+3)

Construcție: fundate din beton, înlocuitori cărămidă

Suprafață Construită =680,00 mp

1969

190

Clădire Spălătorie-P

Construcție cărămidă

Suprafață Construită =162,00 mp

25

1

Continuare

Clădire Liceu +corp legătură (S+P+2)

Construcție: cadre beton +planșee beton armat

Suprafață Construită =2.720,00 mp

369.319,85

i

j

i

Sală de gimnastică categ.I

Construcție din: B.C.A.

Suprafață Construită=420,00 mp

1976

83.070,50

1

!

Cabină poartă + P.T.

Construcție dimcărămidă

Suprafață Construită = 6,00 mp

Centrală termică

Construcție din:cărămidă + B.C.A. Suprafață Construită. = 57,30 mp

Centrala termică Gr.Șc.C.F.R.

Suprafață teren =22.525,00 mp

1976

1976

13

104

255.539,19

1.275.451,81

Școala nr.20 "Marin Sorescu"


Str. Mihu Copilu nr. 1

Vecini: est - case C.F.R., vest -str. Mihu Copilu, nord- case, sud- Spitalul

C.F.R.

-Clădire CORP A CORP B

Construcție din: cărămidă

Suprafață Construită - 433 mp

C - SALA DE SPORT (P)

Construcție din: cărămidă

Suprafață Construită = 180,00 mp

MAGAZIA (P)

Construcție din: cărămidă

Suprafață Construită - 104,00 mp

CLĂDIRE WC (P)

Construcție din: cărămidă

Suprafață Construită= 60,00 mp

Centrală termică

Suprafață teren = 5.923,55 mp

1965

2007

1935

162.586

56.407

846.590,19

H.C.L. nr. 483/2000

H.G. nr.904/2002

Legea educației naționale nr. 1/2011 H.C.L. nr.211/2011

1935

846.590,18

1935

21.116,16

1975

140.352,68

335.414,92

71

Colegiul Tehnic Energetic

Bd.Mamaia nr.284

A) Clădire școală (S+P+2)

Construcție: zidărie cărămidă, sâmburi de beton

Suprafață Construită =762,00 mp

1966

439.076,08

H.C.L. nr.483/2000    |

H.G. nr.904/2002    ;

H.C.L. nr.211/2011

i

1

B) Sală Sport (S+P)

Construcție: zidărie cărămidă, sâmburi

1972

134.931,08

de beton

Suprafață Construită =244,00 mp

1974

C) Ateliere +Laboratoare (S+p+1)

Construcție: zidărie cărămidă, sâmburi

374.808,35

de beton

Suprafață Construită =937,00 mp

Centrală termică Gr.Șc.Energetic

82.105,92

!

Cazan oțel + tablou (accesorii)

17.439,11

Dedurizator V.5600.15 L (stație dedurizare)

4.273,59

Decizia nr.130/1973, a

Pompă circ.R.25 100-120

3.089,91

C.P.3.Constanța

Pompă circ.R.25 100-120

3.089,91

pt.S.teren=15730 mp.

Vas exp.înc. ERL 10 BAR 1000L

5.191,51

Legea educației

Vas exp.înc. ERL 10 BAR 1000L

5.191,51

naționale nr.1/2011

H.C.L. nr.211/2011

Suprafață teren = 14.522 mp.

870.662,33

72

Grădinița nr.50

bd.lMai nr. 101 - 103

"Micul Univers"

ocupa etajul III din căminul clădire (P+3) de la Colegiul Tehnic de Marină

Construcție din zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită = 692,00 mp

1975

66.978

73

Grădinița nr.53

bd.lMai nr. 101 - 103

ocupa parter, etajul I + II din căminul clădire (P+3) de la Colegiul Tehnic de Marină

Construcție din zidărie de cărămidă, planșee și sâmburi din beton armat Suprafață Construită = 692,00 mp

1975

66.978

74

Seminarul Teologic "Dionisie Exiguul"

bd.Tomis nr.153

Cămin clădire (P+3)

Construcție zidărie cărămidă, planșeu din beton armat, acoperiș terasă cu hidroizolație

Suprafață Construită = 700 mp

ocupa 12 săli de clasa in incinta clădirii (P+3)

1943

45

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

c ,-,N t r A R SM N E AZĂ-SHTâR ÎL A. EN7

iARCELA ENACHE