Hotărârea nr. 329/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. VULTURULUI, STR. AMZACEA, STR. I.L. CARAGIALE, STR. BRAVILOR TEREN IN SUPRAFATA DE 22.542 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

I ?


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Vulturului, str. Amzacea, str. I.L. Caragiale, str. Bravilor teren în suprafață de 22.542 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 1b 4X 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan

Mazăre înregistrată sub nr. 2975/10.01.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 2700/10.01.2010 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea SC ADIVIN 95 SRL, Dnei CALIN VICTORIA, Dnului POPA LIVIU înregistrată sub nr. 2700/10.01.2010, precum și Avizul de oportunitate nr. 19516/12.02.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit"c", alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Vulturului, str. Amzacea, str. I.L. Caragiale, str. Bravilor teren în suprafață de 22.542 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, SC ADIVIN 95 SRL, Dnei CALIN VICTORIA, Dnului POPA LIVIU, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de XL consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANȚA

NR.    / țb ‘U-    2011