Hotărârea nr. 325/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. STEAGULUI, STR. EMIL RACOVITA, STR. ORIZONTULUI, STR. BABA NOVAC TEREN IN SUPRAFATA DE 15000 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZIC SI JURIDICE

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Steagului, str. Emil Racoviță, str. Orizontului, str. Baba Novac, teren în suprafață de

15000 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

.Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de lt? 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 154896/17.11.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 154306/17.11.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numiților IASANIDIS IANI LUCIAN și ANTONELA înregistrată sub nr. 154306/16.11.2011, precum și Avizul de oportunitate nr. 130431/19.10.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c", alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Steagului, str. Emil Racoviță, str. Orizontului, str. Baba Novac, teren în suprafață de 15000 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților Iasanidis Iani Lucian și Antonela, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de_


consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

Ou


CONSTAN NRCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


NSTANTA    .    \

. lâelb / I?-    2011