Hotărârea nr. 324/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.CIPRIAN PORUMBESCU, STR.UNIRII, STR.DOROBANTI, ALEEA CAROSABILA(STR.PESCARILOR) TEREN IN SUPRAFATA DE 6400MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

ROMANJA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Ciprian Porumbescu, str. Unirii, str. Dorobanți, Aleea carosabila (str. Pescarilor), teren în suprafață de 6400 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

zT/f-Zon-

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 139555/10.10.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 135977/30.09.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numitilor LAZIA LUCIAN înregistrată sub nr. 135977/30.09.2011, precum și Avizul de oportunitate nr. 101377/30.07.2010 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c" si alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1) , lit. " b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Ciprian Porumbescu, str. Unirii, str. Dorobanți, Aleea carosabila (str. Pescarilor), teren în suprafață de 6400 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

t    Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitilor LAZIA LUCIAN și tuturor

;    celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției

|    Prefectului Județului Constanța.

£

* Prezenta hotărâre a fost adoptată dexV consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ'

SECRETAR,

£Nf)ct>£ MXcety


CONSTANȚA    \

/ /<// 2011

AN URBANISTIC

ELIMITATA DE STR. CIPRIAN PORUMBESCU\LA NORD BANTI LA SUD, STf3--<JNXRII LAA/EST SI ALEE CIRCULABILA LA EST

• • •

LIMITA ZONEI STUDIATE, s= 6400mp

C=l

CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE

LIMITA FRONTULUI CONSTRUIT PROPUȘII,50m)

1 1

ZONIFICARE (ZRL2B-m)

CS9

STRĂZI SI TROTUARE AMENAJATE

SPAȚIU VERDE DE ALINIAMENT


<£\


Sî®


g^'țsix’*


WQrtî

tV0'

^6%®*


>O(%v


V <r>


2.\


BILANȚ TERITORIAL


ZRL2B

ZRL2b-m

EXISTENT

PROPUS

S. TEREN

6400

6400

P.O.T.

57.35 %

50%

C.U.T.

0.975

2

H

P-P+2-3E

P+2E


MARCELA ENACIJE

_

S.C. ED COM '96SRL jb/es/96 no 85»i45 EFORE SUD, STR. A IANOJI*. 30, PCI. LUCRU CONSTANTA CLĂDIRE PROtCT SA , 0241555005 NT 278, 0740356368

RODICA UNGUREANU ȚNA 5657


NUME

XfeEF PROIECT C.ARH. R. UNGUREANU


semnătură


~ OCMIT

Dl SENAT


ST.ARH., E UNGUREANU ST.ARH., E UNGUREANU


SCARA 1: 500 Dota

02/2011


BeneficiariAZIA LUCIAN SI LILIANA

Adresa: CONSTANTA, STR. C.PORUMBESCU, NR.15

Titlul proiectului P.U.Z. PT. TERENUL DELIMITAT DE STR

PORUMBESCU LA NORD, STR. DOROBANȚI LA SUD SI ALEE CIRCULABILA LA EST, CF.

AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 101377/30.72010

I™ pla"sel REGLEMENTARI URBANISTIC

ZONIFICARE


0\