Hotărârea nr. 323/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.MIRCEA CEL BATRAN, STR.TUDOR VLADIMIRESCU, ZONA DE BLOCURI SITUATE LA INTERSECTIA BD.TOMIS CU BD.MAMAIA, TEREN IN SUPRAFATA DE 5017,91MP., PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Mircea cel Bătrân, str. Tudor Vladimirescu, zona de blocuri situate la intersecția bd. Tomis cu bd. Mamaia, bd. Tomis, teren în suprafață de 5017,91 mp, proprietatea

persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de /f/Z- 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan

Mazăre înregistrată sub nr. 164276/13.12.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 164274/13.12.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând solicitarea numiților MARK ADIȘOR-RELU și DONE VIOREL înregistrată sub nr. 164275/13.12.2011, precum și Avizul de oportunitate nr. 155402/29.10.2009 al Direcției Urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c", alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Mircea cel Bătrân, str. Tudor Vladimirescu, zona de blocuri situate la intersecția bd. Tomis cu bd. Mamaia, bd. Tomis, teren în suprafață de 5017,91 mp, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Art. 2 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numiților MARK ADIȘOR-RELU și DONE VIOREL, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de_


£<f


consilieri din 27 de membri.PREȘEDINTE^ ȘEDINȚĂ ,


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


CONSTANȚA    \

NR. 323 /    \ 2011