Hotărârea nr. 320/2011

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCLM NR.270/2011 PRIVIND APROBAREA PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA , DELIMITAT DE STR.PORTITEI, STR.DORULUI, STR.TRANDAFIRULUI SI STR.CRINULUI, TEREN IN SUPRAFATA DE 9950MP., PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

cOnsta^HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 270/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Portiței, str. Dorului, str. Trandafirului si str. Crinului, teren în suprafață de 9.950 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 2011.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.158042/25.11.2011, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism nr. 158039/25.11.2011;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu toate modificările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit "c", alin. (5), lit "c" și art 115, alin (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 270/2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Portiței, str. Dorului, str. Trandafirului si str. Cibinului, teren în suprafață de 9.950 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice, în sensul corectării denumirii str. Cibinului, cum eronat s-a specificat, in str. Crinului.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCLM nr. 270/2011 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Urbanism, numitului Petre Virgil, tuturor celor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției Prefectului Județului Constanța.

Adoptată de


consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA    \

NR.    2011 \

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR,